Odeljenja opštinske uprave

 

 

 

ODELjENjE ZA PRIVREDU, BUDžET I FINANSIJE

Dragiša Rakonjac, dipl. Ekonomista - Rukovodilac odeljenja

 

1.

Donošenje budžeta i Rebalansa

•1.1        1.Avgust - lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja upustvo za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti

  

 

1.2 1.Septembar-direktni korisnici sred.budžeta lokalne vlasti dostavljaju predlog fin.plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije za budžetsku i naredne dve fiskalne god.

  

 

1.3.  15 Oktobar-lokalni organ uprave nadležan za finasije dostavlja nacrt odluke o budžetu  nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti;

  

 

1.4.        1. novembar-nadležni izvršni organ lokalne vlasti dostavlja predlog odluke o budžetu skupštini lokalne vlasti.

  

 

1.5.    20.Decembar-skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti

 

  

 

1.6. 25.Decembar-lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja Ministru odluku o budžetu lokalne vlasti

2.

Plate i druga primanja

 

  

 

2.1.Prikupljanje pod. potrebnih za obračun

  

 

2.2.Obračun promena u odnosu na prethodni mesec

  

 

2.3.Unos podataka u sistem za obračun

  

 

2.4.Obračun plata i drugih primanja

  

 

2.5.Zahtev trezoru za isplatu plata

  

 

2.6.Podela platnih listića

  

 

2.7.Snimanje plate

3.

Javne nabavke

 

 

 

3.1Javna nabavka je nab. dobara, usluga ili radova od strane naručioca, na način i pod uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama(«Sl. Glasnik RS» broj 124/2012).

 

3.2Planiranje nabavki (Naručilac je dužan da do 31. januara donese plan nabavki za tekuću godinu koji se sastoji od plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje).

 

3.3Pokretanje postupka javne nabavke(Naručilac pokreće postupak javne nabavke donošenjem odluke o pokretanju postupka u pisanom obliku. Postupak javne nabavke sprovodi komisija za javnu nabavku koja se obrazuje rešenjem naručioca.

Rešenje o obrazovanju komisije donosi organ naručioca nadležan za donošenje odluke o pokretanju postupka javne nabavke.

 

3.4Oglašavanje javnih nabavki (Oglasi o javnoj nabavci su: 1) prethodno obaveštenje; 2) poziv za podnošenje ponuda i prijava;

3) obaveštenje o sistemu dinamične nabavke;

4) poziv za učešće na konkursu za dizajn;

5) obaveštenje o priznavanju kvalifikacije;

6) obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu;

7) obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

8) obaveštenje o zaključenom ugovoru;

9) obaveštenje o rezultatima konkursa;

10) obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke.

Oglasi o javnoj nabavci objavljuju se na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

 

Naručilac je dužan da objavi poziv za podnošenje ponude u:

1) otvorenom postupku;

2) postupku javne nabavke male vrednosti;

3) pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda.

Naručilac je dužan da objavi poziv za podnošenje prijava u:

1) restriktivnom postupku;

2) kvalifikacionom postupku;

3) konkurentnom dijalogu.

 

Naručilac je dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu.

Naručilac nije dužan da objavi procenjenu vrednost javne nabavke.

Podaci sadržani u konkursnoj dokumentaciji moraju biti istovetni sa podacima koji su navedeni u pozivu za podnošenje ponuda.

 

Naručilac je dužan da istovremeno sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, objavi konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana.

Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Naručilac je dužan da o postupku otvaranja ponuda vodi zapisnik.

Predstavnik ponuđača koji učestvuje u postupku otvaranja ponuda ima pravo da prilikom otvaranja ponuda izvrši uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda.

Prilikom otvaranja ponuda naručilac ne može da vrši stručnu ocenu ponude.

Zapisnik o otvaranju ponuda potpisuju članovi komisije i predstavnici ponuđača, koji preuzimaju primerak zapisnika.

Naručilac je dužan da ponuđačima koji nisu učestvovali u postupku otvaranja ponuda dostavi zapisnik u roku od tri dana od dana otvaranja.

Komisija za javnu nabavku dužna je da sastavi pisani izveštaj o stručnoj oceni ponuda. Izveštaj o stručnoj oceni ponuda sadrži elemente propisane članom 105.stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke, pošto pregleda i oceni ponude, odbije sve neprihvatljive ponude.

Prihvatljive ponude naručilac rangira primenom kriterijuma za dodelu ugovora određenog u pozivu za podnošenje ponude i konkursnoj dokumentaciji.

Nakon sprovedene stručne ocene ponuda, na osnovu izveštaja komisije naručilac donosi odluku o dodeli ugovora, ako je pribavio najmanje jednu prihvatljivu ponudu.

Na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda, naručilac donosi odluku o dodeli ugovora, u roku određenom u pozivu za podnošenje ponuda.

Rok iz prethodnog stava ne može biti duži od 25 dana od dana otvaranja ponuda, osim u naročito opravdanim slučajevima, kao što je obimnost ili složenost ponuda, odnosno složenost metodologije dodele pondera, kada rok može biti 40 dana od dana otvaranja ponuda.

U postupku javne nabavke male vrednosti rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od deset dana.

 

3.5Ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zaključen u pisanoj ili elektronskoj formi između naručioca i ponuđača u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke, koji za predmet ima nabavku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova.

Naručilac može zaključiti ugovor o javnoj nabavci, odnosno okvirni sporazum, nakon donošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o zaključenju okvirnog sporazuma i ako u roku predviđenom ovim zakonom nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava odbačen ili odbijen.

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Naručilac je dužan da objavi obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci ili okvirnom sporazumu u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora, odnosno okvirnog sporazuma.

4.

Osnovna sredstva

 

 

 

4.1.Nabavka je u skladu sa fin. Planom i planom javne nabavke

 

 

4.2.Dodeljivanje inventarnog br.

 

 

4.3.Evidencija osn.sred. u pomoćnoj knjizi

 

 

4.4.Popis osn.sred. na kraju tekuće god.

 

 

4.5.Obračun amortizacije

 

 

4.6.Usklađivanje stvarnog i knjigovod. stanja

5.

Magacin

 

 

 

5.1.Nab. u skladu sa sprovedenim J.N.

 

 

5.2.Magacioner poručuje kanc.materijal na osnovu specifikacije koju odobrava koordinator računovodstva

 

 

5.3.Magacioner kontrol. ulaz robe u magacin,da li su cene i količ. u skladu sa J.N

 

 

5.4.Magacioner vrši knjiženje ulaza i izlaza materijala, dokumentacija se prosleđuje službi računovodstva

 

 

5.5.Na kraju se vrši popis i usklađivanje stvarnog i knjigovodstvenog stanja

 

 

 

6.

Prijem zahteva za  transfer i plaćanje

6.1.  Prijem zahteva za transfer i plaćanje - pisarnica Opštnske uprave do 25og u mesecu;

6.2. Prijem zahteva za transfer i plaćanje - Odeljenje za privredu, budžeti i finansije - narednog dana od prijema od strane pisarnice;

7.

Provera zahteva za transfer i plaćanje i priprema za plaćanje

7.3. Provera dokumentacije koja se nalazi uz zahtev (fakture, ugovori, situacije, izveštaji, kontranalozi);

7.4. Slanje zahteva za dopunu dokumentacije korisnicima (ukoliko podneta dokumentacija nije kompletna);

7.5. Dopuna dokumentacije od strane korisnika;

7.6. Potpisivanje zahteva od strane lica zaduženog za poslove trezora, rukovodioca za privredu budžet i finansije i starešine nadležnog direktnog korisnika;

7.7. Unos zahteva u likvidaturu i štampanje naloga za plaćanje;

7.8. Kontrola ispravnosti naloga za prenos i kontranaloga korisnika

8.

Transfer sredstava po podnetim zahtevima

8.1. Potpisivanje zahteva za plaćanje od strane predsednika opštine

8.2. Izrada Rešenja za plaćanje i potpisivanje Rešenja od strane rukovodioca za privredu, budžet i finansije i predsdnika opštine;

8.3. Slanje naloga za prenos sredstava i kontranaloga korisnika Upravi za trezor.

9.

Knjiženje realizovanih zahteva za transfer i plaćanje

9.1. Kontrtola prenosa sredstava - poređenje izvoda i zahteva za plaćanje;

9.2. Ispravka i realizacija neispravnih naloga;

9.3. Knjiženje realizovanih zahteva za transfer i plaćanje.

 

ODELjENjE ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, KOMUNALNO - STAMBENE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE

Vesna Novosel, dipl. Pravnik - Rukovodilac odeljenja

ODSEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Edib Zemanić - Šef odseka

 

1.

Rešavanje u upravnim stvarima

-Izlazak na lice mesta

 

 

-Sastavljanje zapisnika

 

 

-utvrđivanje činjenica(uzimanje izjava,saslušanje stranaka,po potrebi angažovanje veštaka odgovarajuće struke,saslušnje svedoka itd.)

 

 

-Donošenje rešenja

 

 

-Razmatranje žalbe(ako je podneta)

 

 

-Pisanje odgovora na žalbu

 

 

-Prosleđivanje spisa sa odgovorom na žalbu drugostepenom organu

 

 

-Dostava drugostepenog rešenja stranci

 


 

ODELjENjE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

Kozica Dalmir, dipl. Pravnik- Rukovodilac odeljenja

1.

Primanje,otpremanje i arhiviranje dokumenata

Tačno i redovno evidentiranje primljenih dokumenata i njihova obrada i otprema

2.

Davanje obaveštenja poreskim obveznicima o stanju

Informisanje stranaka o stanju duga

3.

Izdavanje uvrenja po zahtevu fizičkih i pravnih lica

Obrada zahteva i izdavanje uverenja po zahtevu fizičkih i pravnih lica

4.

Obrada i unos podataka iz poreskih prijava za porez na imovinu fizickih lica

Prijem i unosenje poreskih prijava u sistem Lokalne poreske administracije

5.

Prijem i obrada izvoda,knjiženje knjigovodstvenih dokumenata

Knjiženje uplata i obrada izvoda po dobijanju iz Uprave za trezor

6.

Knjiženje R-naloga

Kontrola i storniranje pogrešno uplaćenih iznosa

7.

Terenska kontrola

Evidentiranje poreskih obveznika na osnovu izveštaja sa terenske kontrole

8.

Kancelarijska kontrola i kontrola poreskih prijava

Provera tačnosti,potpunosti i uskladjenosti poreskih prijava sa propisima,kao i uklanjanje uočenih nepravilnosti

9.

Utvrdjivanje rešenja poreza na imovinu fizičkih lica i utvrdjivanje rešenja za naknadu i unapredjenje životne sredine

Priprema i obrada podataka vezanih za donošenje rešenja o porezu na imovinu fizičkih lica i rešenja za zaštitu i unapredjenje životnje sredine

10.

Organizovanje,praćenje i dostavljanje rešenja,praćenje dinamike naplate

Proces organizovanja i dostave rešenja,prijem dostavnica o njihovom uručenju kao i praćenje toka napolate

11.

Izrada završnog računa i formiranje početnih stanja na računima javnih prihoda

Priprema izrade završnog rašuna,formiranje početnih stanja,formiranje privremenih zaduženja

12.

Evidentiranje prijava komunalnih taksi pravnih lica

Prijem i obrada prijava,unošenje prijava u sistem

13.

Evidentiranje poreskih prijava poreza na imovinu pravnih lica

Prijem i obrada prijava,unošenje prijava u sistem

14.

Evidentiranje obveznika komunalnih taksi

Obrada prijava,unos u sistem LPA

15.

Evidentiranje obveznika poreza na imovinu pravnih lica

Obrada prijava na imovinu pravnih lica,unošenje prijava u sistem

16.

Obračun komunalnih taksi pravnih lica

Prijem i obrada prijava,obračun zaduženja komunalnih taksi pravnih lica

17.

Obračun poreza na imovinu pravnih lica

Prijem i obrda prijava,obračun i zaduženja poreza na imovinu pravnih lica

18.

Donošenje rešenja o preknjižavanju

Kancelarijska kontrola,utvrđivanje pogrešno uplaćenih sredstava i donošenje rešenja o preknjižavanju

19.

Donošenje rešenja o povraćaju vise uplaćenih sredstava

Kancelarijska kontrola,utvrđivanje osnova za povraćaj više uplaćenih sredsstava,donošenje rešenja o povraćaju istih

 

 

ODELjENjE ZA ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE I DRUŠTVENE DELATNOSTI

Zaimović Ajdin, dipl. Pravnik - Rukovodilac odeljenja

 

Odsek za društvenu brigu o deci

Musa Gojak - Šef odseka

1.

Ostvarivanje prava na dečiji dodatak

Prikupljanje potrebne dokumenatacije  za ostvarivanje prava na dečiji dodatak,

2.

Ostvarivanje prava na roditeljski dodatak

Prikupljanje potrebne dokumenatacije za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak

3.

Ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva  sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Prikupljanje potrebne dokumenatacije za ostvarivanje prava prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva  sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

4.

Jednikratana novčana pomoć porodiljama

Prikupljanje potrebnie dokumenatacije za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu  pomoć porodiljama

5.

Refundacija porodiljskih prava

Prijem obračuna, pisanje naloga,prenos sredstava, knjiženje i rasknjižavanje

6.

Izdavanje uverenja po zahtevu stranaka

Obrada zahteva i izdavanje uverenja strankama

 

 

ODELjENjE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Slović Svetlana,dipl. Ekonomista- Rukovodilac odeljenja

 

1

Proces izrade Strategije održivog razvoja

- Donošenje Odluke o formiranju Strategije održivog razvoja od starane Skupštine opštine Prijepolje

- Formiranje Komisije za izradu Strategije od strane Opštinskog veća

- Formiranje podkomisije po sektorima

- Definisanje vizije i misije

- Definisanje ciljeva i prioriteta

-  Definisanje prioritetnih oblasti

- Definisanje projektnih ideja sa institucijama zaduženim za realizaciju  definisanih projekta

- Javna raprava o Nacrtu Strategije

-  Usvajanje Strategije na skupštini

- Readovno ažuriranje Akcionih planova o realizaciji strategije

2

Proces izrade Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje

- Donošenje Odluke o formiranju Lokalnog Saveta za zapošljavanje . Odluku donosi Skupština

- Imenovanje članova Savte za zapošljavanje

- Izrada Nacrta dokumenta

- Rasprava o nacrtu dokumenta

- Usvajanje nacrta

Vesti & Događaji
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >
22.Novembar 2018.
POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO ...
U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 >
04.Septembar 2018.
ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE ...
1.Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, >
21.Jul 2018.
Informacioni sitem ...
Poštovani građani, Na snagu su stupili novi propisi kojima se značajno menja i poboljšava položaj stranaka u postupcima pred državnim i organima lokalne samouprave (novi Zakon o opštem upravnom postupku , Uredba o ustupanju i pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi >
21.Jun 2018.
Pozivnica za dan ...
28.Maj 2018.
Završena izradnja vodovoda Luke , faza ...
Kroz projekat "Poboljšanje kvaliteta života građana kroz izgradnju vodovodne infrastructure"  vredan oko 21 milion dinara, finansiran iz sredstava Evropske unije, završena je izgradnja vodovoda Luke, faza II. To je poslednja deonica primarne vodovodne mreže u Lukama, kojim je >
22.Februar 2018.
NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA ...
Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj >
20.Oktobar 2017.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA ...
  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje >
04.Oktobar 2017.
Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška ...
"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u >
30.Maj 2017.
Poziv za 10 mladih ...
Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta >
01.Februar 2016.
Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine ...
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se >
30.Decembar 2015.
Saopštenje predsednika ...
Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje >