Одељења општинске управе

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Драгиша Ракоњац, дипл. Економиста - Руководилац одељења

 

1.

Доношење буџета и Ребаланса

•1.1        1.Август - локални орган управе надлежан за финансије доставља упуство за припрему нацрта буџета локалне власти

  

 

1.2 1.Септембар-директни корисници сред.буџета локалне власти достављају предлог фин.плана локалном органу управе надлежном за финансије за буџетску и наредне две фискалне год.

  

 

1.3.  15 Октобар-локални орган управе надлежан за финасије доставља нацрт одлуке о буџету  надлежном извршном органу локалне власти;

  

 

1.4.        1. новембар-надлежни извршни орган локалне власти доставља предлог одлуке о буџету скупштини локалне власти.

  

 

1.5.    20.Децембар-скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти

 

  

 

1.6. 25.Децембар-локални орган управе надлежан за финансије доставља Министру одлуку о буџету локалне власти

2.

Плате и друга примања

 

  

 

2.1.Прикупљање под. потребних за обрачун

  

 

2.2.Обрачун промена у односу на претходни месец

  

 

2.3.Унос података у систем за обрачун

  

 

2.4.Обрачун плата и других примања

  

 

2.5.Захтев трезору за исплату плата

  

 

2.6.Подела платних листића

  

 

2.7.Снимање плате

3.

Јавне набавке

 

 

 

3.1Јавна набавка је наб. добара, услуга или радова од стране наручиоца, на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама(«Сл. Гласник РС» број 124/2012).

 

3.2Планирање набавки (Наручилац је дужан да до 31. јануара донесе план набавки за текућу годину који се састоји од плана јавних набавки и плана набавки на које се закон не примењује).

 

3.3Покретање поступка јавне набавке(Наручилац покреће поступак јавне набавке доношењем одлуке о покретању поступка у писаном облику. Поступак јавне набавке спроводи комисија за јавну набавку која се образује решењем наручиоца.

Решење о образовању комисије доноси орган наручиоца надлежан за доношење одлуке о покретању поступка јавне набавке.

 

3.4Оглашавање јавних набавки (Огласи о јавној набавци су: 1) претходно обавештење; 2) позив за подношење понуда и пријава;

3) обавештење о систему динамичне набавке;

4) позив за учешће на конкурсу за дизајн;

5) обавештење о признавању квалификације;

6) обавештење о закљученом оквирном споразуму;

7) обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда;

8) обавештење о закљученом уговору;

9) обавештење о резултатима конкурса;

10) обавештење о обустави поступка јавне набавке.

Огласи о јавној набавци објављују се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

 

Наручилац је дужан да објави позив за подношење понуде у:

1) отвореном поступку;

2) поступку јавне набавке мале вредности;

3) преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда.

Наручилац је дужан да објави позив за подношење пријава у:

1) рестриктивном поступку;

2) квалификационом поступку;

3) конкурентном дијалогу.

 

Наручилац је дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду.

Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.

Подаци садржани у конкурсној документацији морају бити истоветни са подацима који су наведени у позиву за подношење понуда.

 

Наручилац је дужан да истовремено са објављивањем позива за подношење понуда, објави конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник.

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда.

Приликом отварања понуда наручилац не може да врши стручну оцену понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда достави записник у року од три дана од дана отварања.

Комисија за јавну набавку дужна је да састави писани извештај о стручној оцени понуда. Извештај о стручној оцени понуда садржи елементе прописане чланом 105.став 2. Закона о јавним набавкама.

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији.

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из претходног става не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда.

У поступку јавне набавке мале вредности рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од десет дана.

 

3.5Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској форми између наручиоца и понуђача у складу са спроведеним поступком јавне набавке, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, односно оквирни споразум, након доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног споразума и ако у року предвиђеном овим законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или оквирном споразуму у року од пет дана од дана закључења уговора, односно оквирног споразума.

4.

Основна средства

 

 

 

4.1.Набавка је у складу са фин. Планом и планом јавне набавке

 

 

4.2.Додељивање инвентарног бр.

 

 

4.3.Евиденција осн.сред. у помоћној књизи

 

 

4.4.Попис осн.сред. на крају текуће год.

 

 

4.5.Обрачун амортизације

 

 

4.6.Усклађивање стварног и књиговод. стања

5.

Магацин

 

 

 

5.1.Наб. у складу са спроведеним Ј.Н.

 

 

5.2.Магационер поручује канц.материјал на основу спецификације коју одобрава координатор рачуноводства

 

 

5.3.Магационер контрол. улаз робе у магацин,да ли су цене и колич. у складу са Ј.Н

 

 

5.4.Магационер врши књижење улаза и излаза материјала, документација се прослеђује служби рачуноводства

 

 

5.5.На крају се врши попис и усклађивање стварног и књиговодственог стања

 

 

 

6.

Пријем захтева за  трансфер и плаћање

6.1.  Пријем захтева за трансфер и плаћање - писарница Општнске управе до 25ог у месецу;

6.2. Пријем захтева за трансфер и плаћање - Одељење за привреду, буџети и финансије - наредног дана од пријема од стране писарнице;

7.

Провера захтева за трансфер и плаћање и припрема за плаћање

7.3. Провера документације која се налази уз захтев (фактуре, уговори, ситуације, извештаји, контраналози);

7.4. Слање захтева за допуну документације корисницима (уколико поднета документација није комплетна);

7.5. Допуна документације од стране корисника;

7.6. Потписивање захтева од стране лица задуженог за послове трезора, руководиоца за привреду буџет и финансије и старешине надлежног директног корисника;

7.7. Унос захтева у ликвидатуру и штампање налога за плаћање;

7.8. Контрола исправности налога за пренос и контраналога корисника

8.

Трансфер средстава по поднетим захтевима

8.1. Потписивање захтева за плаћање од стране председника општине

8.2. Израда Решења за плаћање и потписивање Решења од стране руководиоца за привреду, буџет и финансије и предсдника општине;

8.3. Слање налога за пренос средстава и контраналога корисника Управи за трезор.

9.

Књижење реализованих захтева за трансфер и плаћање

9.1. Контртола преноса средстава - поређење извода и захтева за плаћање;

9.2. Исправка и реализација неисправних налога;

9.3. Књижење реализованих захтева за трансфер и плаћање.

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО - СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Весна Новосел, дипл. Правник - Руководилац одељења

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Едиб Земанић - Шеф одсека

 

1.

Решавање у управним стварима

-Излазак на лице места

 

 

-Састављање записника

 

 

-утврђивање чињеница(узимање изјава,саслушање странака,по потреби ангажовање вештака одговарајуће струке,саслушње сведока итд.)

 

 

-Доношење решења

 

 

-Разматрање жалбе(ако је поднета)

 

 

-Писање одговора на жалбу

 

 

-Прослеђивање списа са одговором на жалбу другостепеном органу

 

 

-Достава другостепеног решења странци

 


 

OДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Козица Далмир, дипл. Правник- Руководилац одељења

1.

Примање,отпремање и архивирање докумената

Тачно и редовно евидентирање примљених докумената и њихова обрада и отпрема

2.

Давање обавештења пореским обвезницима о стању

Информисање странака о стању дуга

3.

Издавање уврења по захтеву физичких и правних лица

Обрада захтева и издавање уверења по захтеву физичких и правних лица

4.

Обрада и унос података из пореских пријава за порез на имовину физицких лица

Пријем и уносење пореских пријава у систем Локалне пореске администрације

5.

Пријем и обрада извода,књижење књиговодствених докумената

Књижење уплата и обрада извода по добијању из Управе за трезор

6.

Књижење Р-налога

Контрола и сторнирање погрешно уплаћених износа

7.

Теренска контрола

Евидентирање пореских обвезника на основу извештаја са теренске контроле

8.

Канцеларијска контрола и контрола пореских пријава

Провера тачности,потпуности и ускладјености пореских пријава са прописима,као и уклањање уочених неправилности

9.

Утврдјивање решења пореза на имовину физичких лица и утврдјивање решења за накнаду и унапредјење животне средине

Припрема и обрада података везаних за доношење решења о порезу на имовину физичких лица и решења за заштиту и унапредјење животње средине

10.

Организовање,праћење и достављање решења,праћење динамике наплате

Процес организовања и доставе решења,пријем доставница о њиховом уручењу као и праћење тока наполате

11.

Израда завршног рачуна и формирање почетних стања на рачунима јавних прихода

Припрема израде завршног рашуна,формирање почетних стања,формирање привремених задужења

12.

Евидентирање пријава комуналних такси правних лица

Пријем и обрада пријава,уношење пријава у систем

13.

Евидентирање пореских пријава пореза на имовину правних лица

Пријем и обрада пријава,уношење пријава у систем

14.

Евидентирање обвезника комуналних такси

Обрада пријава,унос у систем ЛПА

15.

Евидентирање обвезника пореза на имовину правних лица

Обрада пријава на имовину правних лица,уношење пријава у систем

16.

Обрачун комуналних такси правних лица

Пријем и обрада пријава,обрачун задужења комуналних такси правних лица

17.

Обрачун пореза на имовину правних лица

Пријем и обрда пријава,обрачун и задужења пореза на имовину правних лица

18.

Доношење решења о прекњижавању

Канцеларијска контрола,утврђивање погрешно уплаћених средстава и доношење решења о прекњижавању

19.

Доношење решења о повраћају висе уплаћених средстава

Канцеларијска контрола,утврђивање основа за повраћај више уплаћених средсстава,доношење решења о повраћају истих

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Заимовић Ајдин, дипл. Правник - Руководилац одељења

 

Одсек за друштвену бригу о деци

Муса Гојак - Шеф одсека

1.

Остваривање права на дечији додатак

Прикупљање потребне докуменатације  за остваривање права на дечији додатак,

2.

Остваривање права на родитељски додатак

Прикупљање потребне докуменатације за остваривање права на родитељски додатак

3.

Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства  са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

Прикупљање потребне докуменатације за остваривање права права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства  са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

4.

Једникратана новчана помоћ породиљама

Прикупљање потребние докуменатације за остваривање права на једнократну новчану  помоћ породиљама

5.

Рефундација породиљских права

Пријем обрачуна, писање налога,пренос средстава, књижење и раскњижавање

6.

Издавање уверења по захтеву странака

Обрада захтева и издавање уверења странкама

 

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Словић Светлана,дипл. Економиста- Руководилац одељења

 

1

Процес израде Стратегије одрживог развоја

- Доношење Одлуке о формирању Стратегије одрживог развоја од старане Скупштине општине Пријепоље

- Формирање Комисије за израду Стратегије од стране Општинског већа

- Формирање подкомисије по секторима

- Дефинисање визије и мисије

- Дефинисање циљева и приоритета

-  Дефинисање приоритетних области

- Дефинисање пројектних идеја са институцијама задуженим за реализацију  дефинисаних пројекта

- Јавна раправа о Нацрту Стратегије

-  Усвајање Стратегије на скупштини

- Реадовно ажурирање Акционих планова о реализацији стратегије

2

Процес израде Локалног акционог плана за запошљавање

- Доношење Одлуке о формирању Локалног Савета за запошљавање . Одлуку доноси Скупштина

- Именовање чланова Савте за запошљавање

- Израда Нацрта документа

- Расправа о нацрту документа

- Усвајање нацрта

Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >