Osnivanje preduzetnika

Potrebna dokumentacija za osnivanje preduzetnika:

 • registraciona prijava osnivanja preduzetnika sa unetim relevantnim podacima
 • fotokopija lične karte ili pasoša osnivača - preduzetnika (ili svih ortaka ukoliko se radi o ortačkoj radnji)
 • dokaz o uplaćenoj naknadi u iznosu od 540,00 dinara na račun Agencije za privredne registre
 • ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna saglasnost nadležnog organa kao uslov za registraciju APR je potrebno podneti i rešenje nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji.

Agencija za privredne registre po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za preduzetnika.

Prilikom izbora naziva, osnivač - preduzetnik prethodno mora da proveri u APR ili na Internet strani APR da li je na teritoriji opštine, na kojoj će biti registrovan preduzetnik, već postoji registrovan preduzetnik sa istim ili sličnim nazivom. Naziv nije obavezan deo poslovnog imena.

Puno poslovno ime preduzetnika sadrži sledeće elemente:

 • ime i prezime osnivača - preduzetnika
 • dodatak uz naziv (pr ili preduzetnik ili ortaci ili or)
 • delatnost
 • naziv preduzetnika (nije obavezan element poslovnog imena)
 • mesto i adresa poslovnog sedišta.

Primer: PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA PERA, PIROT, BREZINA 10

Delatnosti za koje je potrebna prethodna saglasnost kao uslov za registraciju:

 • zdravstvene delatnosti (ordinacije, apoteke, klinike) - rešenje zdravstvenog inspektora ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje tražene delatnosti
 • veterinarske ordinacije i apoteke - rešenje  inspektora ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • poljoprivredne apoteke - rešenje inspektora ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • taksi prevoz - ukoliko je odlukom organa lokalne samouprave propisano da je potrebno da taksi prevoznik ispunjava i druge uslove pored zakonom propisanih, onda je potrebno da se uz registracionu prijavu osnivanja dostavi i dokumentacija propisana tom odlukom. Da li taksi prevoznik treba da podnese i dodatnu dokumentaciju procenjuje se prema opštini u kojoj će biti sedište taksi prevoznika
 • promet oružja, delova za oružje i municije - rešenje ministarstva unutrašnjih poslova,
 • obavljanje delatnosti od opšteg interesa i komunalne delatnosti -ugovor nadležnog opštinskog organa da je poverio obavljanje određene delatnosti preduzetniku
 • poslovi zastupanja u osiguranju - uslov za registraciju je dozvola Narodne banke o ispunjenosti uslova za obavljanje te delatnosti
 • poslovi stečajnog upravnika - uslov za registraciju je licenca Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • poslovi sudskih veštaka - uslov za registraciju je rešenje o upisu u registar stalnih veštaka
 • agencija za zapošljavanje- rešenje ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja
 • psihološko savetovalište - rešenje ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Preduzetnik upisuje u Registar samo jednu pretežnu delatnost (mišljenje Registratora).

Preduzetnik bira pretežnu delatnost, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i Registru jedinica razvrstavanja. Osim pretežne, preduzetnik može obavljati i druge dozvoljene delatnosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Od datuma početka obavljanja delatnosti preduzetniku počinju teći sve obaveze javnih prihoda (porezi, doprinosi i ostali javni prihodi).

Kao početak obavljanja delatnosti biće registrovan datum donošenja rešenja.

Rok za registraciju osnivanja preduzetnika je 5 dana.         

Izvor: Agencija za privredne registre

Vesti & Događaji
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >
22.Novembar 2018.
POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO ...
U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 >
04.Septembar 2018.
ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE ...
1.Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, >
21.Jul 2018.
Informacioni sitem ...
Poštovani građani, Na snagu su stupili novi propisi kojima se značajno menja i poboljšava položaj stranaka u postupcima pred državnim i organima lokalne samouprave (novi Zakon o opštem upravnom postupku , Uredba o ustupanju i pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi >
21.Jun 2018.
Pozivnica za dan ...
28.Maj 2018.
Završena izradnja vodovoda Luke , faza ...
Kroz projekat "Poboljšanje kvaliteta života građana kroz izgradnju vodovodne infrastructure"  vredan oko 21 milion dinara, finansiran iz sredstava Evropske unije, završena je izgradnja vodovoda Luke, faza II. To je poslednja deonica primarne vodovodne mreže u Lukama, kojim je >
22.Februar 2018.
NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA ...
Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj >
20.Oktobar 2017.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA ...
  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje >
04.Oktobar 2017.
Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška ...
"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u >
30.Maj 2017.
Poziv za 10 mladih ...
Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta >
01.Februar 2016.
Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine ...
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se >
30.Decembar 2015.
Saopštenje predsednika ...
Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje >