Poslovi kancelarije za LER

Shodno aktu o osnivanju kancelarije, poslovi kancelarije su:

Marketing  

-         priprema i distribucija promotivnog materijala (brošura, letaka, CD-a, profila opštine, web prezentacije, e-novosti),

-         organizacija promotivnih manifestacija,

-         učešće na sajmovima i privrednim izložbama,

-         organizacija i učešće u organizaciji i pripremi informativnih kampanja o važnosti direktnih stranih investicija i promociji poslovnog koncepta koji se odražava na lokalnu zajednicu, životnu sredinu i filantropske aktivnosti,

-         predstavljanje grada ili opštine na regionalnom državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za ekonomski razvoj.

Održavanje postojećih, privlačenje novih iširenje lokalnih poslovnih aktivnosti  

-         stalni kontakt sa predstavnicima investitora (domaćih i stranih),

-         sistematski pristup u odnosima sa potencijalnim investitorima,

-         organizacija obilazaka, namenjenih potencijalnim klijentima, privrednih potencijala interesantnih za investiranje.

Kontakti i direktna podrška lokalnoj poslovnoj zajednici

-         dnevni kontakti sa lokalnim preduzetnicima,

-         pružanje pravne i tehničke podrške, davanje saveta i blagovremeno pružanje informacija,

-         kreiranje trening programa za početnike u biznisu i poslovno udruženje,

-         organizacija treninga za MSP i preduzetnike u oblasti pisanja projekata i pripreme dokumentacije za kreditne zahteve,

-         u saradnji sa Republičkom agencijom za registraciju privrednih subjekata, pružanje pomoći lokalnim perduzetnicima u registraciji i preregistraciji,

-         promovisanje koncepta preduzetništva i javno privatnih partnerstava.

Podrška procesu strateškog planiranja

-         dnevna  komunikacija sa Komisijom za strateško planiranje,

-         nadzor nad realizacijom projekata proisteklih iz Strateškog plana lokalnog ekonomskog razvoja i izveštavanje o procesu.

Podsticaj finansiranja

-         kontakti sa poslovnim bankama koje imaju filijalu u opštini u cilju korišćenja podataka sa finansijskog tržišta i adekvatnog i blagovremenog informisanja predstavnika lokalnog biznisa,

-         identifikacija trenutnih finansijskih kapaciteta i preporuka, najpovoljnijih finansijskih paketa usluga i kredita korisnicima usluga kancelarije za LER,

-         priprema preporuka za kreiranje lokalnih mikrofinansijskih i garantnih shema.

Unapređenje radne snage

-         saradnja sa Nacionalnom službom zapošljavanja - opštinskom filijalom,

-         priprema i realizacija edukativnih programa za instruktore i konsultante u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i preduzetništva,

-         priprema baze podataka raspoložive radne snage na području opštine,

-         priprema obuke i prekvalifikacije u skladu sa potrebama investitora u lokalnu privredu,

-         pružanje informacija nezaposlenima u vezi mogućnosti za pokretanje sopstvenog biznina, o potrebama investitorima i programima samozapođljavanja.

Priprema i nadzor u realizaciji projekata od značaja za LER

-         analiza uslova na tržištu i mogućnosti za pokretanje novih razvojnih projekata,

-         kontakti sa međunarodnim organizacijama i donatorima,

-         istraživanje mogućnosti za finansiranje razvojnih programa,

-         priprema razvojnih projekata  Prepare development project proposals,

-         upravljanje i realizacija razvojnih projekata.

Savetodavna funkcija

          (predlaže Skupštini i predsedniku Opštine)

-         stimulativne mere za otvaranje novih MSP i privlačenje stranih investicija,

-         regulisanje (pravilnici, naredbe i uputstva) u oblasti ekonomskog razvoja,

-         obezbeđivanje mera za poboljšanje izvora sopstvenih prihoda, poboljšanje radne sposobnosti  i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i ugrožene grupe; povećanje stope zaposlenosti i smanjenje siromaštva; usklađenost administrativnih i inspekcijskih procedura da bi se podržao ekonomski razvoj,

-         pružanje mišljenja za usvajanje i sprovođenje lokalnih investicionih programa,

-         inicijative za pripremanje i modifikovanje gradskih planova; uspostavljanje industrijskih i tehnoloških zona i poslovnih inkubatora, obnavljanje uništenih delova,

Održava i unapređuje odnose sa centralnim institucijama odgovornim za ekonomski razvoj

-         radi sa nadležnim republičkim telima i institucijama,

-         sarađuje sa regionalnim trgovinskim komorama, lokalnim/regionalnim institucijama nadležnim za ekonomski        razvoj, poslovnim udruženjima i civilnim sektorom,

-         predlaže socijalne programe i programe za zapošljavanje mladih u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje,

-         zarad poboljšanja pristupa poslovnim informacijama, u saradnji sa Republičkim uredom za statistiku, Republičkim geodetskim zavodom i drugim telima i organizacijama, uspostavlja i održava objedinjeni informacioni sistem sa statističkim podacima i informacijama od značaja za poslovanje, ekonomski razvoj i smanjenje nezaposlenosti,

-         radi sa drugim gradovima i opštinama, razmenjuje najbolje prakse i preduzima aktivnosti za usklađivanje razvojnih mera sa drugim opštinama.

Stvaranje i održavanje baze podataka

-         priprema baze podataka o raspoloživom stručnom osoblju,

-         baza podataka o lokalnim kompanijama,

-         baza podataka o novim domaćim investitorima,

-         baza podataka o novim stranim investitorima,

-         baza podataka o mogućnostima za privatizaciju,

-         baza podataka o slobodnom opštinskom vlasništvu, zemljištu pogodnom za izgradnju industrijskih postrojenja.

 

Vesti & Događaji
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >
22.Novembar 2018.
POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO ...
U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 >
04.Septembar 2018.
ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE ...
1.Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, >
21.Jul 2018.
Informacioni sitem ...
Poštovani građani, Na snagu su stupili novi propisi kojima se značajno menja i poboljšava položaj stranaka u postupcima pred državnim i organima lokalne samouprave (novi Zakon o opštem upravnom postupku , Uredba o ustupanju i pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi >
21.Jun 2018.
Pozivnica za dan ...
28.Maj 2018.
Završena izradnja vodovoda Luke , faza ...
Kroz projekat "Poboljšanje kvaliteta života građana kroz izgradnju vodovodne infrastructure"  vredan oko 21 milion dinara, finansiran iz sredstava Evropske unije, završena je izgradnja vodovoda Luke, faza II. To je poslednja deonica primarne vodovodne mreže u Lukama, kojim je >
22.Februar 2018.
NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA ...
Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj >
20.Oktobar 2017.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA ...
  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje >
04.Oktobar 2017.
Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška ...
"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u >
30.Maj 2017.
Poziv za 10 mladih ...
Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta >
01.Februar 2016.
Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine ...
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se >
30.Decembar 2015.
Saopštenje predsednika ...
Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje >