Почетна
Јавне набавке 2015

   Објављен: 12.11.2015

На основу члана 108. став 1. у вези члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник Републике Србије" бр.124/12, 14/15, 68/15), и извештаја о стручној оцени понуда број 410-45-7/2015(1) од 09.11.2015. године, одговорно лице наручиоца, општине Пријепоље, доноси:

О Д Л У К У  о додели уговора

 У поступку јавне набавке мале вредности број 410-45/2015(1) - набавка добара - пољопривредне машине и опреме по партијама, у оквиру реализације пројекта ''Подршка женама у руралном развоју'', обликован у  2 (две) партије (поновљени поступак), Партија бр. 4: Набавка компоненти за постављање ограде, Партија бр. 5: Набавка система за наводњавање, додељује се уговор о јавној набавци добара:

Погледајте одлуку у целини ОВДЕ  

Закључени уговори у оквиру јавне набавке  410-45/2015(1) – набавка добара - пољопривредне машине и опреме по партијама, у оквиру реализације пројекта ''Подршка женама у руралном развоју'', обликован у 2 (две) партије (поновљени поступак), Партија бр. 4: Набавка компоненти за постављање ограде, Партија бр. 5: Набавка система за наводњавање.  Објављен: 10.11.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Предмет  јавне набавке : САДНИЦЕ ШЉИВЕ (поновљени поступак)


ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:410-06/2015(1)                                                                  

  

Одлука о додели уговора

 

 

 

Обавештења о закљученим уговорима јавне набавке мале вредности број 410-06/2015(1) - набавка добара – 3000 садница шљиве (1500 садница чачанске родне и 1500 садница чачанске лепотице) – поновљени поступак 

 

 

 

 


19.11.2015. год. до 13:00h

 


 

Објављен: 9.11.2015

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ИЗРАДА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШЕХОВИЋА ПОЉЕ


ЈНМВ број 410-48/15                                                                   

  


 

 


Рок за пријављивање 18.11.2015. г. до 12.00 часова

 


 

 

  

Објављен: 3.9.2015

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију број 410-31/15(1) за јавну набавку мале вредности – ''НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА БРОШУРА И ИЗРАДА ПРОМОТИВНЕ ТАБЛЕ –ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК'' за потребе наручиоца, општине Пријепоље, за 2015. годину                                                                      

  


 

 


Рок за пријављивање 11.09.2015. г. до 13.00 часова

 

Одлука о додели уговора                                                                 

   

 

 Одлука о додели уговора   (14.10.2015)

 

 

  

Објављен: 2.9.2015

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију број 410-16/15(1) за јавну набавку мале вредности-набавка добара - Набавка канцеларијског материјала - Ситан канцеларијски материјал-партија 3 - поновљени поступак, за потребе наручиоца, општине Пријепоље, за 2015. годину

 


  

 

 

 

 

 


Рок за пријављивање 11.09.2015. г. до 11.00 часова

 

Одлука о додели уговора                                                                 

    

 Одлука о додели уговора       (14.10.2015)                                                          

    

Објављен: 24.08.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ

410-47/2015

Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке број 410-47/2015 је услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ (ПЕЛЕТ И СЕЧКА) И САНАЦИЈЕ ФАСАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА И БОЛНИЦЕ У ПРИЈЕПОЉУ.

 

 

 

 

Појашњење конкурсне документације 

 

Појашњење конкурсне документације број 410-47-002/2015 од 28.08.2015. године у поступку јавне набавке мале вредности број 410-47/2015 – набавка услуге израде пројектне документације котларнице на биомасу(пелет и сечка) и санације фасаде Дома здравља и Болнице у Пријепољу. Молим Вас да сходно члану 20. Закона о јавним набавкама(''Службени гласник РС'' бр. 124/2012 од 29.12.2014. године, 14/15, 68/15), потврдите пријем предње наведеног документа. 

 

Напомена: Ступањем на снагу измена и допуна Закона о јавним набавкама који је објављен у ''Службеном гласнику РС'' бр. 68/15, наручилац више нема законску обавезу слања одговора у писаном облику заинтересованом лицу, већ искључиву обавезу објављивања одговора на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници (одредба члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15, 68/15)).

 

  

 

Одлука о додели уговора за  у оквиру јавне набавке број 410-47/15, набавка услуге израде пројектне документације котларнице на биомасу (пелет и сечка) и санације фасаде Дома здравља и Болнице у Пријепољу

                                                                  

  

Обавештење о закљученом уговору  БРОЈ 410-47/15 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ (ПЕЛЕТ И СЕЧКА) И САНАЦИЈЕ ФАСАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА И БОЛНИЦЕ У ПРИЈЕПОЉУ 

 

 

 

 

 

 


Рок за пријављивање 03.09.2015. год. до 13:00h 

 


   

 

 

Објављен: 21.08.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ

410-45/2015

Јавна набавка мале вредности

Набавка добара - пољопривредне машине и опрема по партијама, назив и шифра из Општег речника набавки-пољопривредне машине-16000000, разне конструкције-44212320, компоненте за постављање ограда - 34928220, топловодни котлови - 42161000, опрема за наводњавање - 43323000   

Конкурсна документација

Конкурсна  пријава

 

 

Појашњење конкурске документације и продужетак рока 

НАПОМЕНА (ВАЖНО): Продужава се рок за подношење понуда, тако да се понуде подносе до 04.09.2015.године до 13:00 часова.

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно 04.09.2015.године у 13:15 часова. Отварање понуда ће се обавити у сали за састанке наручиоца на адреси: општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље

 

 

 Два обавештење о обустави јавне набавке добара - пољопривредне машине и опреме по партијама, у оквиру реализације пројекта ''Подршка женама у руралном развоју''; обликован у 5 (пет) партија

 

 

 

 


Рок за пријављивање 4.09.2015  13.00ч

 


 

Објављен: 20.08.2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне  набавке бр 06/15,  је јавна набавка услуге - УСЛУГA ШТАМПАЊА БРОШУРА И ИЗРАДА ПРОМОТИВНЕ ТАБЛЕ И ROLL-UP BANERA.

Обавештење

 

 


 

 

Објављен: 20.08.2015

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-03/2015

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ПО ПАРТИЈАМА

Конкурсна документација

Конкурсна  пријава

 

 

 


Рок за пријављивање 28.08.2015  13.00ч

 

 

 

 Одлука о додели уговора 


 

Објављен: 3.8.2015

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15), наручилац,  општина Пријепоље, доноси:

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке мале вредности број 410-02/2015-набавка добара-30 тона пелета за огрев за потребе наручиоца општине Пријепоље

 Члан 1.

 Мења се тачка 9. техничке спецификације конкурсне документације број 410-02/2015 – (страна 4. конкурсне документације) и тачка 9. техничке спецификације сада гласи:

9. Највећи проценат пепела:  0,7-1,5%

 Члан 2.

Продужава се рок за подношење понуда, тако да се понуде подносе до 10.08.2015.године до 13:00 часова.

 Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно 10.08.2015.године у 13:15 часова. Отварање понуда ће се обавити у сали за састанке наручиоца на адреси: општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

 Члан 3.

            У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

  

Обавештење о продужењу рока


 

 

Објављен: 30.7.2015

 

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију број 410-02/15 за јавну набавку мале вредности – набавка добара-пелета, за потребе наручиоца, општине Пријепоље, за 2015. годину.

 


 

 

 

Објављен: 29.7.2015

 

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију број 410-31/15 за јавну набавку мале вредности - НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА БРОШУРА, ИЗРАДА ПРОМОТИВНЕ ТАБЛЕ И ROLL-UP BANERA, за потребе наручиоца, општине Пријепоље, за 2015. годину.  

 


 

 

 

Објављен: 13.7.2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ и ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Партија 1 - Услуга одржавања штампача(сервис, поправка и пуњење штампача)

Набавка услуге одржавања штампача и фотокопир апарата по партијама за потребе општине Пријепоље

(Предмет јавне набавке je oбликован у 2(две) партије и то : Партија 1:  Одржавање штампача и Партија 2: Одржавање фотокопир апарата).

 


 

Објављен: 13.7.2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ и ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Набавка добара – канцеларијског материјала по партијама.
Предмет јавне набавке је обликован у 4 (четири) партије и то :

Партија 1:  Папирна галантерија,

Партија 2: Обрасци и блоковска роба,

Партија 3: Ситан канцеларијски материјал,

Партија 4. Тонери и остали материјал за рачунаре.

 

 


 

 

Објављен: 10.7.2015

Конкурс за пољопривредни програм-Фондација дивац

Конкурс-текст

Конкурсна  пријава

 

 

 


Рок за пријављивање 10.7.2015 -31.07.2015.

 


 

 

 

Објављен: 9.6.2015

 

Појашњење конкурсне документације број 410-16-002/2015 од 09.06.2015. године, у поступку јаване набавке број 410-16/15 за јавну набавку мале вредности-набавка добара - Набавка канцеларијског материјала по партијама за потребе наручиоца, општине Пријепоље

 


 

Објављен: 9.6.2015

 

број 410-15/15

- услуге одржавања штампача и фотокопир апарата по партијама за потребе наручиоца - 

 

 

 


17.06.2015. г. до 12.00 часова 


 

Објављен: 9.6.2015

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 410-04/2015-Набавка добара- грађевинског материјала за побољшање услова становања породицама расељених лица на територији општине Пријепоље.

 


Објављен: 9.6.2015

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у отвореном поступку јавне набавке добара - набавка електричне енергије, за потребе зграда које припадају Општинској управи општине Пријепоље и јавне расвете која припада општини Пријепоље.

ЈН бр. 410-01/2015 

 

 

 


15.06.2015. г. до 12.00 часова


 

 

 

Поступак јавне набавке мале вредости број 410-16/2015-набавка добара

- ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ канцеларијског материјала по партијама

 

 

 


Објављен: 3.6.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – набавка добара-канцеларијског материјала по партијама

 

 

 


11.06.2015. г. до 13.00 часова


 

 

Објављен: 19.5.2015

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15), наручилац,  општина Пријепоље, доноси:

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку - Набавка услуге одржавања софтвера -

информационог система ЛПА

ЈН бр. 410-04/2015

 

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације

Одлука и измени и допуни конкурсне документације

 

Објављен: 18.5.2015

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 


РС“ број 124/2012, 14/15), наручилац,  општина Пријепоље, доноси:


ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за 


јавну набавку – Набавка услуге одржавања софтвера – 


информационог система ЛПА


ЈН бр. 410-04/2015

 

 

 


25.05.2015. г. до 12.00 часова


 

Објављен: 13.5.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-04/2015

Набaвка услуге одржавања софтвера -

  информационог система ЛПА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка

 

 


21.05.2015. г. до 12.00 часова


Објављен: 12.5.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-04/2015

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦАМА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Конкурсна документација

Позив за подношење  понуде

 

 


20.05.2015. г. до 13.00 часова


Објављен: 11.5.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ: 410-01/2015

ЈАВНА НАБАВКА  И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2015. ГОДИНИ ЗА  ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Конкурсна документација

Позив за подношење  понуде

 

 


10.06.2015. г. до 12.00 часова


Објављен : 8.5.2015

 

 

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-17/2015 - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ КОРПОРАТИВНИХ КАРТИЦА -

 

 

 

 

 


18.05.2015. г. до 13.00 часова


 

Објављен : 8.5.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-40/2015 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАБАВКА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ВОЋАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ

 

 

 

 

 


08.05.2015. г. до 13.00 часова


 

Објављен : 16.4.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 410-05/2015


Набaвка услуге одржавања програма Трезор - саветник за 

буџетско рачуноводство 


ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

 

 

 


27.04.2015. г. до 12.00 часова


 

 

Објављен : 16.4.2015

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА

 

 

 

 

 


23.04.2015. г. до 13.00 часова


 

 

 

 

Објављен : 16.3.2015

за јавну набавку мале вредности број 07/2015 набавка услуга-ресторанске услуге за потребе општине Пријепоље до финансијског искоришћења вредности уговора, а у периоду не дужем од једне године дана, од дана када је уговор закључен

 

 

 

 

 


24.03.2015. г. до 13.00 часова


 

 

Објављен : 13.3.2015

За отворени поступак јавне набавке добара - садног материјала по партијама – садница јабука, шљива, купина и малине за расподелу пољопривредним газдинствима општине Пријепоље

 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 


 

Објављен : 05.3.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 06/2015 УСЛУГA ШТАМПАЊА СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И КОРИЧЕЊА СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И АРХИВСКОГ МАТЕРИЈАЛА


 

 Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 


13.03.2015. г. до 12.00 часова


 

Објављен : 23.2.2015

Набавка садног материјала по партијама – садница јабука,

шљива, купина и малине за расподелу пољопривредним 

газдинствима општине Пријепоље


 

 

 

 

 

 


25.03.2015. г. до 12.00 часова


Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >