Početna
Aktivnosti Skupštine opštine Prijepolje

Objavljen: 24.10.2018  

     ODRŽANA PRVA GODIŠNjA KONFERENCIJA LOKALNIH SKUPŠTINA

U organizaciji Skupštine AP Vojvodine i Grada Novog Sada, u saradnji sa projektom „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine-druga faza", koju finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u Skupštini APV  18. i 19.oktobra 2018. godine održana je  Prva godišnja konferencija lokalnih skupština Srbije.

Inicijativu za okupljanje lokalnih skupština pokrenule su Skupština AP Vojvodine i Skupština Grada Novog Sada, kako bi omogućila razmenu znanja, iskustava i najboljih praksi između odbornika i rukovodilaca službi iz cele Srbije. 

Na otvaranju konferencije prisutne su pozdravili  gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Veroljub Arsić, potpredsednik Vlade AP Vojvodine Đorđe Milićević, ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Branko Ružić, predstavnica Vlade Švajcarske, načelnica sektora za demokratsko upravljanje Saša Miler i v.d. Stalnog predstavnika Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Steliana Nedera.

Svečanom otvaranju Konferencije prisustvovali su i potpredsednici Skupštine AP Vojvodine Snežana Sedlar, Aleksandra Đanković, Dušan Jakovljev i Miroslav Vasin. Otvarajući konferenciju, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica istakao je da su Skupština APV i Grad Novi Sad, u saradnji sa kancelarijom UNDP-a i uz finansijsku pomoć Vlade Švajcarske, organizovali ovu konferenciju kako bi skupštinama na sva tri nivoa vlasti u Srbiji približili nove, napredne mogućnosti i ideje za rad, prateći usvojene Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN).

U okviru prvog g panela, posvećenog digitalizaciji, E-parlamentu i modernizaciji rada lokalnih skupština, razgovarano je o softveru za uvođenje e-parlamenta, koji je razvio UNDP uz podršku švajcarske vlade. Kako je istakao Stevan Gostojić, UNDP konsultatnt, ova nova digitalna platfoma, nedavno pilotirana u Leskovcu i Pančevu, besplatna je i dostupna svim lokalnim skupštinama u Srbiji. Predstavnici lokalnih samouprava iznosili su izazove, iskustva i dileme sa kojima se susreću u ovom procesu. 

Na uvođenju sistema E-parlamenta zajednički radi Kancelarija za informacione tehnologije i E-upravu Vlade Republike Srbije i kancelarija UNDP-a u Beogradu  uz veliku podršku predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić.

 Sistem  E-parlamenta će  omogućiti  moderan način rada  svih  skupština  na svim nivoima. Zajednički se radi na jačanju državnih institucija koje će se  na taj način uključiti u četvrtu industrijsku revoluciju, koju u Srbiji promoviše i na njoj intenzivno radi Vlada Republike Srbije.

  

Na prvoj godišnjoj konferenciji lokalnih skupština Srbije , učestvovalo je  preko 150 predstavnika lokalnih parlamenata iz naše zemlje. Predstavnici Skupštine opštine Prijepolje bili su Stana Marković, predsednica skupštine i Bjanka Novović, zamenik sekretara skupštine.  Cilj održavanja konferencije  je da se utvrde modaliteti saradnje i razmene iskustva, u svetlu donošenja i primene  Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Takođe, ova konferencija uspostavila je  platformu za saradnju i razmenu iskustva između skupština opština i gradova, uz promociju principa javnosti u radu i odgovornog upravljanja.


Objavljen: 01.10.2018  

ZAVRŠENA OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE

U sredu 26.09.2018. godine završena je osamnaesta sednica Skupštine  na čijem dnevnom redu je bilo jedanaest tačaka.

Odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o pokretanju postupka za donošenje novog Statuta opštine kao najznačajnijeg dokumenta svake lokalne samouprave i Odluku o uspostavljanju saradnje i udruživanja sa gradovima i opštinama u slivu reke Drine kako bi se stekli uslovi za potpisivanje protokola koji omogućava i zajedničko konkurisanje za sredstva iz brojnih fondova.

Nakon četiri godine pred odbornicima se konačno našao Plan detaljne regulacije za Šehovića Polje, kojim je ovaj deo grada definisan kao multifunkcionalni prostor. Lazar Mandić, odgovorni urbanista JP"Urbanizam" iz Kragujevca kome je bila poverena izrada ovog planskog dokumenta koji je od velikog  značaja za Prijepolje objasnio je odbornicima i građanima da su tek sada obezbeđeni zakonski uslovi za  izdavanje adekvatnih dozvola za gradnju na ovom prostoru.  Usvajanje ovog planskog dokumenta znači da na ovom području može da se gradi novo, moderno Prijepolje.

Odbornici su takođe razmatrali i usvojili  Izveštaj o korišćenju budžetskih sredstava za period januar- jun 2018. godine kao i Odluku o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Prijepolje  za 2018.godinu -  Rebalans broj 1.

Dosadašnja direktorica Biblioteke „Vuk Karadžić" Sadija Hodžić imenovana je  i za  novi  četvorogodišnji mandat,  bez diskusije odbornika i predlagača.

Izveštaj o sprovedenoj likvidaciji Javnog preduzeća za održavanje lokalnih puteva i javnih površina podneo je likvidacioni upravnik Radojko Petrić, dok je Izveštaj o poslovanju  JKP"Lim" u prvih šest meseci podneo direktor  Enis Memišahović istakavši da su  prihodi rasli brže nego troškovi u  prvih šest meseci poslovanja ovog preduzeća.  Investira se oko 40 miliona dinara u vodosnabdevanje i sredstva su obezbeđena upravo zahvaljujući vrlo intenzivnom zalagnju opštine.

Skupština je imenovala članove Školskih odbora osnovnih i srednjih škola na četvorogodišnji period. Imenovan je novi predsednik nadzornog odbora Turističke organizacije Prijepolje kao i novi član komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica .

Objavljen: 19.03.2018  

ZAVRŠENA   XV SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE 

Petnaesta sednica Skupštine opštine Prijepolje sa usvojenih šesnaest tačaka dnevnog reda završena je u sredu, 14.03.2018. godine. Skupština je usvojila značajne Odluke: Odluku o Opštinskom pravobranilaštvu, Odluku o opštem kućnom redu  i utvrđivanju  minimalne naknade za tekuće  i investiciono održavanje  zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Prijepolje, Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Prijepolje za 2017. godinu.

Odbornici su jednoglasno podržali Odluku o  izradi plana detaljne regulacije korita reke Mileševke sa delom zaštićene okoline  manastira Mileševo, čijim usvajanjem se stvaraju uslovi za izradu planskih dokumenata i realizaciju projekata u susret obeležavanja  8 vekova manastira Mileševe.

Programi rada i finansijski planovi za 2018. godinu ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština , usvojeni su bez velike diskusije odbornika, a programi rada Centra za socijalni rad Prijepolje, Biblioteke „Vuk Karadžić", Crvenog krsta Prijepolje, Lokalnog centra za podršku malim i srednjim preduzećima iz Prijepolja, usvojeni su bez diskusije.

Odbornici su pohvalili rad direktora JKP „Lim" Enisa Memišahovića i v.d. direktora Doma zdravlja u Prijepolju  doktora Seada Porovića, a za uspešan rad pohvaljen je i Muzej u Prijepolju.

Objavljen: 08.03.2018

ZAKAZANA XV SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE                

XV  Sednica  Skupštine  opštine  Prijepolje zakazana je za sredu 14.03.2018.godine  sa početkom u 10 časova u maloj sali Doma kulture. Za petnaestu sednicu predložen je sledeći DNEVNI RED:

•1.     RAZMATRANjE PREDLOGA ODLUKE O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE PRIJEPOLjE,

•2.     RAZMATRANjE PREDLOGA:

- ODLUKE O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE I

- ODLUKE O UTVRĐIVANjU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANjE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI  OPŠTINE  PRIJEPOLjE,

•3.     RAZMATRANjE PREDLOGA ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE „KORITO REKE MILEŠEVKE SA DELOM ZAŠTIĆENE OKOLINE MANASTIRA MILEŠEVEO"

•4.     RAZMATRANjE PREDLOGA ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2017. GODINU,

•5.     RAZMATRANjE PROGRAMA POSLOVANjA JKP „LIM" PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•6.     RAZMATRANjE IZVEŠTAJA JKP „LIM" PRIJEPOLjE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA ZA PERIOD 01.01.2017.- 31.12.2017. GODINE,

•7.     RAZMATRANjE PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA MUZEJA U PRIJEPOLjU ZA 2018. GODINU,

•8.     RAZMATRANjE PLANA, PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•9.     RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „PRIJEPOLjE"  PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•10.   RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA DOMA ZDRAVLjA PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU I PLANA RASPODELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIJEPOLjE OPREDELjENIH ZA POTREBE DOMA ZDRAVLjA ZA 2018. GODINU,

•11.   RAZMATRANjE PLANA, PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA DOMA KULTURE PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•12.   RAZMATRANjE PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA BIBLIOTEKE „VUK KARADžIĆ"   U PRIJEPOLjU ZA 2018. GODINU,

•13.   RAZMATRANjE PLANA RADA I FINANSIJSKOG PLANA CRVENOG KRSTA PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•14.   RAZMATRANjE FINANSIJSKOG PLANA PREDŠKOLSKE USTANOVE „MIŠA CVIJOVIĆ"  PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•15.   RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA LOKALNOG CENTRA ZA PODRŠKU MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA IZ PRIJEPOLjA I RASPODELE SREDSTAVA ZA RAD I POSLOVE AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE ZLATIBOR ZA 2018. GODINU,

•16.   ODBORNIČKA PITANjA.

Svoje predloge za dopunu dnevnog reda i amandmane na predlog odluka odbornici Skupštine, predsednik opštine i članovi Opštinskog veća mogu dostaviti predsedniku Skupštine do ponedeljka 12.03.2018. godine do 10 časova.

Vesti & Događaji
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >
22.Novembar 2018.
POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO ...
U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 >
04.Septembar 2018.
ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE ...
1.Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, >
21.Jul 2018.
Informacioni sitem ...
Poštovani građani, Na snagu su stupili novi propisi kojima se značajno menja i poboljšava položaj stranaka u postupcima pred državnim i organima lokalne samouprave (novi Zakon o opštem upravnom postupku , Uredba o ustupanju i pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi >
21.Jun 2018.
Pozivnica za dan ...
28.Maj 2018.
Završena izradnja vodovoda Luke , faza ...
Kroz projekat "Poboljšanje kvaliteta života građana kroz izgradnju vodovodne infrastructure"  vredan oko 21 milion dinara, finansiran iz sredstava Evropske unije, završena je izgradnja vodovoda Luke, faza II. To je poslednja deonica primarne vodovodne mreže u Lukama, kojim je >
22.Februar 2018.
NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA ...
Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj >
20.Oktobar 2017.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA ...
  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje >
04.Oktobar 2017.
Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška ...
"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u >
30.Maj 2017.
Poziv za 10 mladih ...
Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta >
01.Februar 2016.
Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine ...
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se >
30.Decembar 2015.
Saopštenje predsednika ...
Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje >