Lokalna poreska administracija

ODELjENjE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

      U okviru Opštinske uprave opštine Prijepolje formirano je Odeljenje za lokalnu poresku administraciju koje je počelo sa radom 20.07.2009. godine. Ovo odeljenje je po Zakonu o finansiranju lokalne samouprave preuzelo nadležnost Ministarstva finansija - Poreske uprave u poslovima utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda.
     Odeljenje radi na utvrđivanju poreskih obaveza poreza na imovinu fizičkih lica, poreza na imovinu pravnih lica, lokalnih komunalnih taksi, kancelarijsku i terensku kontrolu.

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (građani)

Obavezu podnošenja poreske prijave imaju sva fizička lica u roku od 30 dana od dana kada steknu određenu nepokretnost koja se nalazi na teritoriji Opštine Prijepolje.

Prilikom podnošenja poreske prijave podnosilac je dužan priložiti:
  · Ličnu kartu na uvid ili fotokopiju lične karte (ukoliko ima stari obrazac lične karte) ili očitanu ličnu kartu,

  · Dokument na osnovu kojeg dokazuje osnov oporezivanja (ugovor, rešenje, presuda, list nepokretnosti i sl.)

   • Projektnu dokumentaciju ili drugi dokument iz kojeg je vidljiva površina nepokretnosti.

Poresku prijavu poreski obveznici mogu podneti:

   • Lično od strane poreskog obveznika, ovlašćenog lica ili punomoćnika, u prostorijama Uprave, ul. Trg Bratstva i Jedinstva 1, Prijepolje, Šalter Lokalne poreske administracije

Detaljnije informacije se mogu dobiti i putem telefona: 033/710-069 .

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (građani)

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (pravna lica)

Izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu iz 2013. godine, od 01.01.2014. godine, nadležnost jedinica lokalne samouprave više nije da utvrđuju porez na imovinu pravnim licima rešenjem, kao što je to slučaj kod utvrđivanja poreza na imovinu fizičkih lica, već pravna lica vrše samooporezivanje.

S tim u vezi, pravna lica kroz poresku prijavu (obrazac PPI-1) koju podnose nadležnoj Upravi, već utvrđuju sami poresku obavezu, na način utvrđen Zakonom o porezima na imovinu i važećim odlukama donesenim od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave, dok je nadležnost Uprave ograničena na kontrolu materijalne i formalne ispravnosti poreske prijave i evidentiranje zaduženja utvrđenog u poreskoj prijavi.

Obavezu podnošenja poreske prijave imaju sva pravna lica za imovinu koju poseduju na teritoriji Opštine Prijepolje, te je rok za utvrđivanje poreza samooporezivanjem i dostavljanje poreske prijave nadležnoj Upravi 31.03. tekuće godine za tu kalendarsku godinu.

Sve naknadne promene od značaja za visinu utvrđene poreske obaveze, pravno lice je dužno da prijavi u roku od 30 dana od dana nastanka promene, te da u tom smislu podnese izmenjenu poresku prijavu sa novim obračunom poreza u skladu sa nastalim promenama. U slučaju izmene poreske obaveze u toku kalendarske godine, poreski obveznik je dužan uz izmenjenu poresku prijavu da dostavi i dokument koji je osnov za izmenu utvrđene poreske obavezeUkoliko do 31.12.2013. godine poreski obveznik nije prijavio predmetnu nepokretnost u svrhu oporezivanja, a za tu činjenicu se sazna nakon ovog datuma, poreska prijava se podnosi na Obrascu PPI-1 (do 31.12.2013.)

Poresku prijavu poreski obveznici mogu podneti:
  - Lično od strane poreskog obveznika, ovlašćenog lica ili punomoćnika, u prostorijama Uprave, ul. Bratstva i Jedinstva br.1,Prijepolje
  - Obrazac zahteva možete odštampati (paragraf: Originalni obrasci), popuniti.

Detaljnije informacije se mogu dobiti i putem telefona: 033/ 710-069

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (pravna lica)

Poresko uverenje o izmirenim lokalnim javnim prihodima

Na osnovu podataka o kojima se vodi službena evidencija, a sa kojom raspolaže Lokalna poreska administracija opštine Prijepolje, poreskom obvezniku se na njegov zahtev izdaje Uverenje o plaćenim izvornim prihodima lokalne samouprave.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033 / 710 - 069

Popunjen Zahtev za izdavanje uverenja se podnosi lično lokalnoj poreskoj administraciji, u Uslužnom centru na šalteru. Za izdavanje Uverenja plaća se opštinska administrativna taksa u iznosu od 100,00 dinara na račun 840 - 742251843 - 73 sa pozivom na broj 97  40-084.

Uverenje se preuzima lično u Lokalnoj poreskoj administraciji.

Detaljnije informacije se mogu dobiti i putem telefona: 033/ 710-069

Zahtev za izdavanje uverenja o stanju poreskog duga-građani

Zahtev za izdavanje uverenja o stanju poreskog duga-pravna lica

 

Prijava za lokalnu komunalnu taksu         


Zahtev za povraćaj - preknjižavanje više ili pogrešno naplaćenog poreza 

 

Izračunajte sami porez na imovinu koristeći poreski kalkulator:

 


Vesti & Događaji
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >
22.Novembar 2018.
POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO ...
U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 >
04.Septembar 2018.
ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE ...
1.Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, >
21.Jul 2018.
Informacioni sitem ...
Poštovani građani, Na snagu su stupili novi propisi kojima se značajno menja i poboljšava položaj stranaka u postupcima pred državnim i organima lokalne samouprave (novi Zakon o opštem upravnom postupku , Uredba o ustupanju i pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi >
21.Jun 2018.
Pozivnica za dan ...
28.Maj 2018.
Završena izradnja vodovoda Luke , faza ...
Kroz projekat "Poboljšanje kvaliteta života građana kroz izgradnju vodovodne infrastructure"  vredan oko 21 milion dinara, finansiran iz sredstava Evropske unije, završena je izgradnja vodovoda Luke, faza II. To je poslednja deonica primarne vodovodne mreže u Lukama, kojim je >
22.Februar 2018.
NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA ...
Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj >
20.Oktobar 2017.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA ...
  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje >
04.Oktobar 2017.
Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška ...
"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u >
30.Maj 2017.
Poziv za 10 mladih ...
Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta >
01.Februar 2016.
Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine ...
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se >
30.Decembar 2015.
Saopštenje predsednika ...
Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje >