Početna
Aktivnosti Skupštine opštine Prijepolje

  Objavljen: 20.12.2021

Materijal jedaneste sednice Skupštine opštine Prijepolje

Objavljen: 23.11.2021

Materijal desete sednice Skupštine opštine Prijepolje


 

Objavljen: 14.10.2021

Obaveštenje o nastavku IX započete sednice 


Objavljen: 27.09.2021

 
Materijal devete sednice Skupštine opštine Prijepolje

 


  Objavljen: 16.07.2021

 


Materijal za nastavak osme sednice Skupštine opštine Prijepolje


Objavljen: 24.06.2021

Materijal osme sednice Skupštine opštine Prijepolje
Objavljen: 22.04.2021

 

 

  
 Dnevni red sedme sednice Skupštine opštine Prijepolje
 Materijal


  Objavljen: 11.04.2021

 

Dnevni red šeste sednice Skupštine opštine Prijepolje

Materijal 


Objavljen: 23.02.2021

  
Dnevni red pete sednice Skupštine opštine Prijepolje
Materijal


Objavljen: 18.12.2020

 Dnevni red četvrte sednice Skupštine opštine Prijepolje

Materijal 


Objavljen: 26.11.2020
 Dnevni red treće sednice Skupštine opštine Prijepolje

Materijal

 


Objavljen: 16.09.2020

  Dnevni red druge sednice Skupštine opštine Prijepolje

 Materijal

  

 

 

 Objavljen: 24.10.2018  

     ODRŽANA PRVA GODIŠNjA KONFERENCIJA LOKALNIH SKUPŠTINA

U organizaciji Skupštine AP Vojvodine i Grada Novog Sada, u saradnji sa projektom „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine-druga faza", koju finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u Skupštini APV  18. i 19.oktobra 2018. godine održana je  Prva godišnja konferencija lokalnih skupština Srbije.

Inicijativu za okupljanje lokalnih skupština pokrenule su Skupština AP Vojvodine i Skupština Grada Novog Sada, kako bi omogućila razmenu znanja, iskustava i najboljih praksi između odbornika i rukovodilaca službi iz cele Srbije. 

Na otvaranju konferencije prisutne su pozdravili  gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Veroljub Arsić, potpredsednik Vlade AP Vojvodine Đorđe Milićević, ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Branko Ružić, predstavnica Vlade Švajcarske, načelnica sektora za demokratsko upravljanje Saša Miler i v.d. Stalnog predstavnika Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Steliana Nedera.

Svečanom otvaranju Konferencije prisustvovali su i potpredsednici Skupštine AP Vojvodine Snežana Sedlar, Aleksandra Đanković, Dušan Jakovljev i Miroslav Vasin. Otvarajući konferenciju, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica istakao je da su Skupština APV i Grad Novi Sad, u saradnji sa kancelarijom UNDP-a i uz finansijsku pomoć Vlade Švajcarske, organizovali ovu konferenciju kako bi skupštinama na sva tri nivoa vlasti u Srbiji približili nove, napredne mogućnosti i ideje za rad, prateći usvojene Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN).

U okviru prvog g panela, posvećenog digitalizaciji, E-parlamentu i modernizaciji rada lokalnih skupština, razgovarano je o softveru za uvođenje e-parlamenta, koji je razvio UNDP uz podršku švajcarske vlade. Kako je istakao Stevan Gostojić, UNDP konsultatnt, ova nova digitalna platfoma, nedavno pilotirana u Leskovcu i Pančevu, besplatna je i dostupna svim lokalnim skupštinama u Srbiji. Predstavnici lokalnih samouprava iznosili su izazove, iskustva i dileme sa kojima se susreću u ovom procesu. 

Na uvođenju sistema E-parlamenta zajednički radi Kancelarija za informacione tehnologije i E-upravu Vlade Republike Srbije i kancelarija UNDP-a u Beogradu  uz veliku podršku predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić.

 Sistem  E-parlamenta će  omogućiti  moderan način rada  svih  skupština  na svim nivoima. Zajednički se radi na jačanju državnih institucija koje će se  na taj način uključiti u četvrtu industrijsku revoluciju, koju u Srbiji promoviše i na njoj intenzivno radi Vlada Republike Srbije.

  

Na prvoj godišnjoj konferenciji lokalnih skupština Srbije , učestvovalo je  preko 150 predstavnika lokalnih parlamenata iz naše zemlje. Predstavnici Skupštine opštine Prijepolje bili su Stana Marković, predsednica skupštine i Bjanka Novović, zamenik sekretara skupštine.  Cilj održavanja konferencije  je da se utvrde modaliteti saradnje i razmene iskustva, u svetlu donošenja i primene  Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Takođe, ova konferencija uspostavila je  platformu za saradnju i razmenu iskustva između skupština opština i gradova, uz promociju principa javnosti u radu i odgovornog upravljanja.


Objavljen: 01.10.2018  

ZAVRŠENA OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE

U sredu 26.09.2018. godine završena je osamnaesta sednica Skupštine  na čijem dnevnom redu je bilo jedanaest tačaka.

Odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o pokretanju postupka za donošenje novog Statuta opštine kao najznačajnijeg dokumenta svake lokalne samouprave i Odluku o uspostavljanju saradnje i udruživanja sa gradovima i opštinama u slivu reke Drine kako bi se stekli uslovi za potpisivanje protokola koji omogućava i zajedničko konkurisanje za sredstva iz brojnih fondova.

Nakon četiri godine pred odbornicima se konačno našao Plan detaljne regulacije za Šehovića Polje, kojim je ovaj deo grada definisan kao multifunkcionalni prostor. Lazar Mandić, odgovorni urbanista JP"Urbanizam" iz Kragujevca kome je bila poverena izrada ovog planskog dokumenta koji je od velikog  značaja za Prijepolje objasnio je odbornicima i građanima da su tek sada obezbeđeni zakonski uslovi za  izdavanje adekvatnih dozvola za gradnju na ovom prostoru.  Usvajanje ovog planskog dokumenta znači da na ovom području može da se gradi novo, moderno Prijepolje.

Odbornici su takođe razmatrali i usvojili  Izveštaj o korišćenju budžetskih sredstava za period januar- jun 2018. godine kao i Odluku o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Prijepolje  za 2018.godinu -  Rebalans broj 1.

Dosadašnja direktorica Biblioteke „Vuk Karadžić" Sadija Hodžić imenovana je  i za  novi  četvorogodišnji mandat,  bez diskusije odbornika i predlagača.

Izveštaj o sprovedenoj likvidaciji Javnog preduzeća za održavanje lokalnih puteva i javnih površina podneo je likvidacioni upravnik Radojko Petrić, dok je Izveštaj o poslovanju  JKP"Lim" u prvih šest meseci podneo direktor  Enis Memišahović istakavši da su  prihodi rasli brže nego troškovi u  prvih šest meseci poslovanja ovog preduzeća.  Investira se oko 40 miliona dinara u vodosnabdevanje i sredstva su obezbeđena upravo zahvaljujući vrlo intenzivnom zalagnju opštine.

Skupština je imenovala članove Školskih odbora osnovnih i srednjih škola na četvorogodišnji period. Imenovan je novi predsednik nadzornog odbora Turističke organizacije Prijepolje kao i novi član komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica .

Objavljen: 19.03.2018  

ZAVRŠENA   XV SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE 

Petnaesta sednica Skupštine opštine Prijepolje sa usvojenih šesnaest tačaka dnevnog reda završena je u sredu, 14.03.2018. godine. Skupština je usvojila značajne Odluke: Odluku o Opštinskom pravobranilaštvu, Odluku o opštem kućnom redu  i utvrđivanju  minimalne naknade za tekuće  i investiciono održavanje  zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Prijepolje, Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Prijepolje za 2017. godinu.

Odbornici su jednoglasno podržali Odluku o  izradi plana detaljne regulacije korita reke Mileševke sa delom zaštićene okoline  manastira Mileševo, čijim usvajanjem se stvaraju uslovi za izradu planskih dokumenata i realizaciju projekata u susret obeležavanja  8 vekova manastira Mileševe.

Programi rada i finansijski planovi za 2018. godinu ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština , usvojeni su bez velike diskusije odbornika, a programi rada Centra za socijalni rad Prijepolje, Biblioteke „Vuk Karadžić", Crvenog krsta Prijepolje, Lokalnog centra za podršku malim i srednjim preduzećima iz Prijepolja, usvojeni su bez diskusije.

Odbornici su pohvalili rad direktora JKP „Lim" Enisa Memišahovića i v.d. direktora Doma zdravlja u Prijepolju  doktora Seada Porovića, a za uspešan rad pohvaljen je i Muzej u Prijepolju.

Objavljen: 08.03.2018

ZAKAZANA XV SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEPOLjE                

XV  Sednica  Skupštine  opštine  Prijepolje zakazana je za sredu 14.03.2018.godine  sa početkom u 10 časova u maloj sali Doma kulture. Za petnaestu sednicu predložen je sledeći DNEVNI RED:

•1.     RAZMATRANjE PREDLOGA ODLUKE O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE PRIJEPOLjE,

•2.     RAZMATRANjE PREDLOGA:

- ODLUKE O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE I

- ODLUKE O UTVRĐIVANjU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANjE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI  OPŠTINE  PRIJEPOLjE,

•3.     RAZMATRANjE PREDLOGA ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE „KORITO REKE MILEŠEVKE SA DELOM ZAŠTIĆENE OKOLINE MANASTIRA MILEŠEVEO"

•4.     RAZMATRANjE PREDLOGA ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2017. GODINU,

•5.     RAZMATRANjE PROGRAMA POSLOVANjA JKP „LIM" PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•6.     RAZMATRANjE IZVEŠTAJA JKP „LIM" PRIJEPOLjE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA ZA PERIOD 01.01.2017.- 31.12.2017. GODINE,

•7.     RAZMATRANjE PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA MUZEJA U PRIJEPOLjU ZA 2018. GODINU,

•8.     RAZMATRANjE PLANA, PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•9.     RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „PRIJEPOLjE"  PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•10.   RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA DOMA ZDRAVLjA PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU I PLANA RASPODELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIJEPOLjE OPREDELjENIH ZA POTREBE DOMA ZDRAVLjA ZA 2018. GODINU,

•11.   RAZMATRANjE PLANA, PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA DOMA KULTURE PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•12.   RAZMATRANjE PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA BIBLIOTEKE „VUK KARADžIĆ"   U PRIJEPOLjU ZA 2018. GODINU,

•13.   RAZMATRANjE PLANA RADA I FINANSIJSKOG PLANA CRVENOG KRSTA PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•14.   RAZMATRANjE FINANSIJSKOG PLANA PREDŠKOLSKE USTANOVE „MIŠA CVIJOVIĆ"  PRIJEPOLjE ZA 2018. GODINU,

•15.   RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA LOKALNOG CENTRA ZA PODRŠKU MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA IZ PRIJEPOLjA I RASPODELE SREDSTAVA ZA RAD I POSLOVE AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE ZLATIBOR ZA 2018. GODINU,

•16.   ODBORNIČKA PITANjA.

Svoje predloge za dopunu dnevnog reda i amandmane na predlog odluka odbornici Skupštine, predsednik opštine i članovi Opštinskog veća mogu dostaviti predsedniku Skupštine do ponedeljka 12.03.2018. godine do 10 časova.

Vesti & Događaji
23.Decembar 2021.
ODLUKA o produženju ...
ODLUKA o produženju roka za podnošenje eprijava na javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Opštine >
20.Decembar 2021.
Informisanje ...
Odluka o raspisivanju republičkog referenduma i Akt o promeni Ustava Republike Srbije
02.Decembar 2021.
Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na ...
Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Opštine PrijepoljePrijavni >
30.Novembar 2021.
Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene ...
  Pravilnik  o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe >
27.Oktobar 2021.
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije kuća i ...
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije kuća i stanova
19.Oktobar 2021.
Konačna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građanje kao krajne korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i ...
Konačna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građanje kao krajne korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i >
08.Oktobar 2021.
Preliminarna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građane kao krajnje korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova koji su ispunili uslove iz javnog ...
Preliminarna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građane kao krajnje korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova koji su ispunili uslove iz javnog >
03.Septembar 2021.
Javni poziv za ...
03.09.2021. JAVNI POZIV  GRAĐANIMA ZA SUFINANSIRANjE MERA UNAPREĐENjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STANOVIMA U STAMBENIM ZGRADAMANA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2021. GODINU -PRILOZI-   PRAVILNIK O SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE >
27.Avgust 2021.
Odluka o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje koji su ispunili uslove iz Pravilnika pojedinačno po ...
27.08.2021 Odluka o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje koji su ispunili uslove iz Pravilnika pojedinačno po >
17.Avgust 2021.
Preliminarne liste privrednih subjekata za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i ...
 Obaveštenje za javnost o utvrđivanju Preliminarnih rang  lista izabranih privrednih subjekata od strane Stručne komisije, koji će učestvovati i realizaciji Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u Opštini Prijepolje.Pojedinačno  utvrđene  PRELIMINARNE >
02.Avgust 2021.
Javni poziv za mere energetske sanacije ...
  Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada , porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje.Obaveštenje o Odluci da produži rok za prijavljivanje privrednih subjekata za učešće u sprovođenju >
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >