Почетна
Активности председника општине

На овој страници можете пратити активности председника Општине Пријепоље.

  Објављен: 02.03.2019 

 

Решавање проблема паса луталица
Председници општина Пријепоље Владимир Бабић, Новe Варош Раде Васиљевић и Прибоја Лазар Рвовић, потписли су у згради општине Пријепоље меморандум о заједничком деловању и активностима на решавању проблема паса луталица.
Активности ће ићи у правцу изградње заједничког азила за збрињавање паса луталица са подручија ове три општине.
Потписивању меморандума  је присуствовао народни посланик Крсто Јањушевић.

  

Објављен: 02.03.2019 


Закључен уговор о финансирању мера популационе политике


Председник општине Пријепоље Драгољуб Зиндовић је данас потписао Уговор о суфинансирању мера популационе политике са др Славицом Ђукић Дејановић Министарком без портфеља која је  задужена за демографију и популациону политику. Уговор обухвата реализацију следећих мера популационе политике: усклађивање рада и родитељства у оквиру којих су укључене активности набавке опреме, уређење и опремање објеката Предшколске установе „Миша Цвијовић“, едукације из области популационе политике,као и мере активирања локалне самоуправе. За реализацију ових мера општина ће обезбедити 3.195.633,00 динара, а Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику ће издвојити 3.326.067,00 динара. Рок за реализацију ових мера је крај 2020. године.

 

 

  Објављен: 30.12.2019

 

Додела уговора по Јавном позиву за учешће у програму остваривања подстицаја за економско оснаживање жена у области руруалне економије за додоелу бесповратних средстава

Дана 30.12.2019. године у општини Пријепоље су потписани уговори између председника општине, Драгољуба Зиндовића и једанаест жена које су изабране од стране комисије на завршеном јавном позиву за економско оснаживање жена општине Пријепоље. Иначе, право конкурса су имале жене из руралних средина, а средства су обезбеђена у сарадњи са Кабинетом министра без портфеља задуженог за деографију и популациону политику чије учешће  је износило 1.700.000 динара, а  учешће општине Пријепоље 300.000 динара.

На овај позив су се пријавиле 32 жене – носиоци пољопривредног газдинства, а средства су додељена за 11 корисника - жена. Право на учешће по  конкурсу су имале жене до 45 година старости и углавном су конкурисали за набавку мотокултиватора, косачица, пластеника,  приплодних грла и сл. Као критеријум за избор на конкурсу су, између осталог, били и број деце и просечна примања. Максималан износ по кориснику је 200.000 динара. 

            

            

 

Објављен: 30.07.2019

 

ПOTПИСИВAЊE УГOВOРA O ДOНAЦИJИ MOНTAЖНИХ КУЋA

 

Прeдсeдник oпштинe Приjeпoљe Дрaгoљуб Зиндoвић, сa сaрaдницимa, сe дaнa,29. jулa 2019. гoдинe,у прoстoриjaмa oпштинe Приjeпoљe, сaстao сa прeдстaвницимa  oргaнизaциje ХEЛП.

Tим пoвoдoм пoтписaн je Угoвoр o дoнaциjи мoнтaжних кућa нaмeњeних пoрoдицaмa интeрнo рaсeљeних лицa, кoja имajу прeбивaлиштe/бoрaвиштe нa тeритoриjи oпштинe Приjeпoљe.

Угoвoр o дoнaциjи су пoтписaли прeдсeдник oпштинe Приjeпoљe Дрaгoљуб Зиндoвић, рeгиoнaлни кooрдинaтoр oргaнизaциje ХEЛП Клaус Moцк и крajњи кoрисници- интeрнo рaсeљeнa лицa кojимa ћe бити дoнирaнe мoнтaжнe кућe,  нa oснoву  Jaвнoг пoзивa кojи су зajeднички спрoвeли oргaнизaциja ХEЛП и oпштинa Приjeпoљe .

Прojeктoм, кojи финaнсирajу  Eврoпскa униja и oпштинa Приjeпoљe, oбeзбeђeнa су 2 стaмбeнa рeшeњa зa пoрoдицe интeрнo рaсeљeних ,путeм изгрaдњe мoнтaжних кућa, пo принципу “кључ у рукe”, нa привaтним плaцeвимa кoрисникa.

 

  

Oвaj прojeкaт je дeo ширeг прoгрaмa пoдршкe Eврoпскe униje “Пoбoљшaњe услoвa живoтa интeрнo рaсeљeних лицa  и пoврaтникa пo спoрaзуму o рeдмисиjи - EУ пoдршкa oдрживим рeшeњимa зa интeрнo рaсeљeнe и рeинтeгрaциjу пoврaтникa" укупнe врeднoсти 5,65 милиoнa eврa. Oвим прojeктoм oргaнизaциja ХEЛП у сaрaдњи сa грaдoм Врaњeм и oпштинaмa Буjaнoвaц, Влaдичин Хaн, Tутин и Приjeпoљe ћe стaмбeнo oбeзбeдити укупнo 30 пoрoдицa интeрнo рaсeљeних лицa и пoврaтникa и у истo врeмe пoдржaти 25 лицa кoja плaнирajу дa зaпoчну сoпствeни бизнис нa тeритoриjи пoмeнутих грaдoвa и oпштинa .

Нa сaстaнку je билo рeчи o успeшнoj сaрaдњи oпштинe и oргaнизaциje ХEЛП, кaкo нa рeaлизaциjи aктуeлнoг прojeктa , тaкo И нa прojeктимa кojи су рeaлизoвaни у прeтхoднoм пeриoду.

Дoгoвoрeнo je дa сe сaрaдњa  нaстaви . 

 

 

Објављен: 17.04.2019

Председник општине Пријепоље Драгољуб Зиндовић, потписао је дана 16.04.2019.године у  Београду,  Уговор о суфинисирању мера популационе политике  јединица локалне самоуправе у Републици Србији, са министром без портфеља задуженим за демографију и популациону политику, проф. др. Славицом Ђукић Дејановић.

На основу овог уговора,закљученог на основу Јавног позива на ком је учествовала, општина Пријепоље ће добити  бесповратна средства у износу од 6.757.500,00  РСД. Општина ће учествовати  са 1.192.500,00 РСД сопствених средстава.

Средства су опредељена за спровођење следећих мера популационе политике:

-Набавку опреме (креветића са душецима за децу,столова,столица,индустријске пећнице  и др.) за потребе Предшколске установе “Миша Цвијовић” у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

-Спроводјење програма подстицаја И економског оснаживања жена у области руралне економије у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

-Едукативно саветодавну кампању везану за репродуктивно здравље младих људи у укупној вредности од 200.000,00 динара.

-Опремање Дома здравља-службе Педијатрије-куповину колор-доплер апарата у укупној вредности од 3.500.000,00 динара

-Информативну кампању из области  популационе политике у укупној вредности од 250.000,00 динара.

 


 

 

Објављен: 22.11.2018 

ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО БЛАТО

 

У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- Сељашница- Слано блато).  Вредност  уговорених радова износи 123.177.859,33 динара без ПДВ, односно 147.813.431,20 динара са ПДВ.  Рок за извођење радова је 73 календарска дана од дана увођења у посао.  Пројекат финансира Министарство привреде и Општина Пријепоље а радове ће изводити предузеће Нови Пазар- Пут д.о.о, Нови Пазар.

На реализацију пројекта чекало  се непуна два месеца након што је Министарство привреде као наручилац  изабрало  најповољнијег понуђача предузеће Нови Пазар - Пут д.о.о,   а на Одлуку  комисије о додели уговора, предузеће „ Сложна браћа" д.о.о огранак Путеви - Златар,  као овлашћени члан групе понуђача  уложило  жалбу Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Комисија је жалбу одбацила као неосновану па су се стекли услови да се са предузећем Нови Пазар- Пут д.о.о, Нови Пазар потпише уговор и приступи реализацији пројекта.


 

    Објављен: 27.03.2018

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ ОБЕЛЕЖИЛА ГОДИШЊИЦУ НАТО АГРЕСИЈЕ

Општинско руководство општине Пријепоље у суботу 24.марта 2018. године обележило је годишњицу НАТО агресије на СР Југославију.

 

„На данашњи дан, пре 19 година, је моћна Нато армада, без одлуке Савета безбедности УН започела агресију на СР Југославију. Нато агресија је  цивилизацијска срамота 20. века и свих који су овај крвави пир назвали „Милосрдним анђелом" а невине жртве „колатералном" штетом. Убијан је један мали слободољубиви народ и једна мала држава само зато што им нису били по вољи њена политика и државно руководство. Заправо, требало је сломити Србију, протерати Србе са Косова и створити простор да се у историјској колевци српског народа створи албанска државна творевина. Агресија НATO снага оставила је дубоке ожиљке у душама свих нас.У сећању су нам остали јасни призори порушених мостова, путева и прекинутих комуникација на нашем подручју. Срећом није било и људских жртава али су разарања била огромна. Окупљамо се сваке године, овде, поред моста, као симбола страдања Србије, да би смо одали пошту невиним жртавама које не смемо и нећемо заборавити".Овим речима се, између осталог, председник општине Драгољуб Зиндовић обратио присутним грађанима, крај  споменика у Шеховића пољу посвећеном жртвама бомбардовања,

Цвеће и венци положени су и на споменику код железничке станице припадницима војске и полиције који су страдали у последњем рату као и оним цивилим који су им се добровољно прикључили.

Пре тога председник је са сарадницима у Дому културе организовао пријем за чланове породица војника, официра и полицајаца. Они су, како је рекао, страдали у једном тешком времену и суровом грађанском рату у ком је нестајала једна земља и где се у почетку није видео спољни агресор. Епилог је уследио 24. марта пре 19 година, агресијом Нато алијансе. Он је нагласио да су њихови животи ненадокнадив губитак за породице али да њихова жртва ни идеали никада неће пасти у заборав.

    Објављен: 27.03.2018

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

У петак 23.03.2018. године одржана је седница штаба за ванредне ситуације. Седница је одржана са циљем да се сагледа стање на територији општине Пријепоље након великих снежних падавина и договоре активности ако дође до наглог отапања снега и већих количина падавина како наговештава Републички хидрометеоролошки завод Србије у наредним данима.

Договорено је да Општинска управа координира активности уз пуну подршку Одељења за ванредне ситуације, јавних предузећа и установа. Неопходно је обезбедити депоније песка, џакове и људство за њихово пуњење и транспорт до угрожених подручја. Такође треба обезбедити максималну спремност и расположивост механизације за евентуалне  интервенције.

Начелник Одељења за ванредне ситуације је истакао да је Ватрогасно-спасилачка јединица потпуно спремна да пружи сву неопходну помоћ ако стигне поплавни талас, али апеловао и на грађане да сами обаве све припреме како би били спремни ако до изливања река заиста дође.

Представницисвих јавних служби су информисали Штаб за ванредне ситуације да у нашој Општини функционишу све делатности од виталног значаја. Снег се чисти на приоритетним путним правцима и сеоским подручјима где то налажу реалне потребе као што су смртни случајеви, болест, сеоске амбуланте и школе.

На седници је разматран и захтев Месне заједнице Ивање у вези решавања проблема подземних вода и вода насталих отапањем снега, јер је како је речено Ивањско поње под водом. Договорено је да се овим проблемом бави Општинска управа, одељење за инвестиције као и други надлежни органи у редовној процедури.

 

    Објављен: 09.03.2018

Реализација пројекта реконструкције каменог моста у Шарампову.

Дана 07. марта 2018. године у кабинету председника општине Пријепоље одржан је радни састанак  на којем су присуствовали представници Канцеларије за јавна улагања  Владе Републике Србије,представници  извођача  радова предузећа Путеви Нови Пазар  као и  представници надзорног органа саобраћајног института  ЦИП  из Београда.

На састанку је констатовано да радови на санацији моста напредују по уговореној динамици.

Договорене су даље активности на реализацији пројекта како би исти био завршен у уговореним роковима.


Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >