Почетна
ОБАВЕШТЕЊА 2013

Актуелна обавештења органа локалне власти од 1.марта 2013 године

 

    

Објављен : 28.12.2013

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ 


УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 


ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ "ТЕЛЕНОР д.о.о."

 

 

 

 

    

Објављен : 17.12.2013

 

Записник комисије и закључци са задњег  састанка за 2013. годину

Комисије за имплементацију Конкурса за спровођење Локалног акционог плана за младе

за 2013. годину  

   

Објављен : 9.12.2013

 

Записник комисије и закључци са III састанка

Комисије за имплементацију Конкурса за спровођење Локалног акционог плана за младе

за 2013. годину  

 

 

 

Објављен : 6.12.2013

 

 

 

Поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базне станице"ЈАБУКА - УЕX05 и УЕQ05", носиоца пројекта "Телеком Србија"

 

Објављен : 28.11.2013

 

 Поднети захтеви

за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


 

 

 

  

Објављен : 31.10.2013

 

Записник комисије и закључци са II састанка

Комисије за имплементацију Конкурса за спровођење Локалног акционог плана за младе

за 2013. годину  

 


 

 

 

 

 

  

Објављен : 7.11.2013

 

ОДЛУКА

О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

~

 ОДЛУКА

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

~

ОДЛУКА

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

 У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ 

 ~ 

 ОДЛУКА

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У

ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

~  

ОДЛУКА

 

О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

~  

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 


 


 

 

 

  

Објављен : 31.10.2013

 

Записник комисије и закључци са I састанка

Комисије за имплементацију Конкурса за спровођење Локалног акционог плана за младе

за 2013. годину  

 


 

 

 

  

Објављен : 31.10.2013

 

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 


 

 

    

Објављен : 28.10.2013

 

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

У сарадњи са Националном службом за запошљавање Филијала Пријепоље

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С З А

РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И

ЗАПОШЉАВАЊАПРИПРАВНИКА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ У

 

2013 ГОДИНИ


 


 

 

 

 

    

Објављен : 11.10.2013

 

Општина Пријепоље - Канцеларија за младе општине Пријепоље и председник општине Пријепоље формира Комисију за имплементацију Локалног акционог плана за младе за 2013 годину која објављује

СТАЛАН ЈАВНИ ПОЗИВ

ОД 11. ОКТОБРА ДО УТРОШКА СРЕДСТАВА

за подношење предлога пројеката и програма који спроводе Локални акциони план за младе општине Пријепоље 2010-2015 кроз мере подршке дате у годишњим приоритетима за 2013. Годину

 

формулар можете преузети овде  

 

 


 

 

    

Објављен : 10.10.2013

 

 

ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ

Расписује конкурс

За доделу средстава за набавку нове опреме за прераду млека и ратарских култура
ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ

Расписује конкурс

За доделу средстава за набавку нове опреме за прераду и паковање воћа и поврћа

 


 

   

Објављен : 11.10.2013

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ 

ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2012/2013.

 


  

Објављен : 11.10.2013

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА – УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ  

Решење о одобравању цена грејања за грејну сезону 2013/2014 године

Република Србија

Општина Пријепоље

Општинско веће

Број: 352-234/2013

Дана: 10.10.2013. године

П р и ј е п о љ е

            Општинско веће Општине Пријепоље на 41 седници одржаној  10.10.2013. године, разматрало је захтев ЈКП ''Лим'' из Пријепоља, број 352-234/2013 од 09.10.2013. године, за одобравање цена грејања за грејну сезону 2013/2014 године,  па је након расправе, а на основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи, (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 61. и 63. Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09) и члана 52. Пословника Општинског већа  општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 06/2012), донело

 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е

            о одобравању цена грејања  за грејну сезону 2013/2014 године

Погледајте документ ОВДЕ.

Споразум о уређивању међусобних права и обавеза

 

СПОРАЗУМ

О УРЕЂИВАЊУ МЕЂУСОБНИХ ПРАВА И ОБАВЕЗА У РЕАЛИЗАЦИЈИ

ПРОГРАМА ИЛИ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗМЕЂУ

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И

ОПШТИНE ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2013.ГОДИНУ

Погледајте документ ОВДЕ  

  

Објављен : 26.9.2013

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „СТАР ЈЕЛА“ Д.О.О. Пријепоље, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – погона за обраду дрвета и производњу пелета на делу кат.парцеле бр. 2160/1  К.О. Пријепоље, на територији општине Пријепоље.


 

  

Објављен : 22.8.2013

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

објављује

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 

Објављен : 16.8.2013

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада-отпадних гума


 

 


 

Објављен : 23.7.2013

 

 

ОГЛАС

о спровођењу јавног конкурса за именовање '

директора  ЈКП ''Лим'' из Пријепоља

 

 

 

 

 

ОГЛАС

о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 

ЈП Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' из Пријепоља 


 

 

 

Објављен : 15.7.2013

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПА


 

Објављен : 12.7.2013

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Општинска управа Пријепоље спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта постројења за привремено складиштење и третман неопасног отпада-отпадних гума, на кат.парцели 2811/1 К.О. Пријепоље, на територији општине Пријепоље.


 

Објављен : 24.6.2013

 

 

 Списак запослених радника у Црвеном крсту Пријепоље


 

 

 

Објављен : 17.6.2013

 

Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Пријепоље 

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пријепоље за 2014.годину

 

 

30. октобар 2013 године, до 15,00 сати

 

 

    

Објављен : 14.6.2013

 

   

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИЈЕПОЉЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта 

постројења за привремено складиштење и третман неопасног отпада-отпадних гума 


 

 

   

Објављен : 22.5.2013

 

   

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИЈЕПОЉЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ 

ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


 

 

    

Објављен : 25.05.2013

 

ОДЛУКA  О

 

ФИНАНСИРАЊУ  ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ  ЗА 2013. ГОДИНУ

 

 

Објављен : 20.5.2013

 

  

Национална служба за запошљавање - Филијала Пријепоље и Општина Пријепоље

расписују

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ У 2013. ГОДИНИ

 

 

 

 

 

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава 

за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у 

даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима 

послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног 

интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и 

изградња путева и др.).

 

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих 

незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења 

радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба 

на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи 

опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

 

              

 

 

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 10 дана од дана објављивања јавног позива


 

 

Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >