Вести
ОДЛУКА о продужењу рока

ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Oпштине Пријепоље

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Општине Пријепоље
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Општине Пријепоље

Пријавни формулар
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

 

Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

 PDF

Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и станова
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и станова
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су испунили услове из јавног позива
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су испунили услове из јавног позива
Јавни позив за грађане

03.09.2021. 

ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 -ПРИЛОЗИ

-   ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ   ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ 

Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили услове из Правилника појединачно по мерама
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова

 

Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији Програма енергетске санације породичних кућа и станова у Општини Пријепоље.

Појединачно  утврђене  ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ  привредних субјеката  за:

МЕРА  1 – Термоизолација фасада

МЕРА  2--  Набавка и уградња прозора и спољашњих  врата

МЕРА  3--  Набавка и уградња котлова или етажних пећи на пелет

Јавни позив за мере енергетске санације

 

 Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље.

Обавештење о Одлуци да продужи рок за пријављивање привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова .

Нацрт Локалног акционог плана

Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од 2019. до 2022. године).

Молимо Вас да са пажњом прочитате документ и дате Ваше евентуалне предлоге/сугестије за измене и допуне.

Јавна расправа је отворена 10 дана, а Ваше предлоге можете слати у писменој форми, на приложеном обрасцу, поштом на адресу: Канцеларија за младе општине Пријепоље, Санџачких бригада бр. 2 или предајом у Писарници Општинске управе Пријепоље.

Увид у нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље може се остварити на сајту општине Пријепоље, категорија ''Вести'', а такође и сваког радног дана у Канцеларији за младе,  у времену од 12 до 14 часова.

Нацрт Локалног акционог плана

Образац за коментаре

ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО БЛАТО

У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- Сељашница- Слано блато).  Вредност  уговорених радова износи 123.177.859,33 динара без ПДВ, односно 147.813.431,20 динара са ПДВ.  Рок за извођење радова је 73 календарска дана од дана увођења у посао.  Пројекат финансира Министарство привреде и Општина Пријепоље а радове ће изводити предузеће Нови Пазар- Пут д.о.о, Нови Пазар.

На реализацију пројекта чекало  се непуна два месеца након што је Министарство привреде као наручилац  изабрало  најповољнијег понуђача предузеће Нови Пазар - Пут д.о.о,   а на Одлуку  комисије о додели уговора, предузеће „ Сложна браћа" д.о.о огранак Путеви - Златар,  као овлашћени члан групе понуђача  уложило  жалбу Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Комисија је жалбу одбацила као неосновану па су се стекли услови да се са предузећем Нови Пазар- Пут д.о.о, Нови Пазар потпише уговор и приступи реализацији пројекта.

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, Јабука, Каћево, Косатица, Коловрат, Камена Гора, Мијане, Матаруге, Милешево, Милошев До, Орашац, Правошево, Пријепоље, Расно, Сељашница, Седобро, Слатина, Сопотница, Страњани, Тоци, Звијезд, Хисарџик и Џурово за 21.октобар 2018.године.

2.Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3.Изборе за савете месних заједница спровешће Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на основу одредаба Одлуке о месним заједницама („Службени гласник општине Пријепоље", број 12/2010 и 2/2018).

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Пријепоље".

Број: 020-108/18

Датум: 03.09.2018.године.

Скупштина општине Пријепоље

Председник Стана Марковић

Информациони ситем ЕЗУП

Поштовани грађани, 

На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне самоуправе (нови Закон о општем управном поступку , Уредба о уступању и прибављању података о чињеницама о којима се води службена евиденција и др.) .

У том смислу вас обавештавамо да  документа , наведена у прилогу обавештења, нисте дужни да достављате органима и службеницима који воде поступак.

Та документа органи прибављају по службеној дужности, потпуно бесплатно. 

Подаци из службених евиденција, које нисте дужни да достављате, 

доступни посредством Информационог система е -ЗУП 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе       

 1. Изводи из матичне књиге венчаних

 2. Изводи из матичне књиге рођених 

 3. Изводи из матичне књиге умрлих   

 4. Подаци о живорођеној деци  

Министарство правде (ускоро)   

 1. Евиденција кривичних санкција     

 2. Прекршајна евиденција  

Министарство унутрашњих послова Републике Србије      

 1. Актуелно пребивалиште грађанина               

 2. Издата документа грађанина           

 3. Сва пребивалишта грађанина  

Национална служба за запошљавање    

 1. Веб сервис - Национална служба за запошљавање

 2. Веб сервис - Национална служба за запошљавање - преглед евиденција            

 3. Веб сервис - Национална служба за запошљавање - уверење о исплаћеним износима  

Републичка Пореска управа     

 1. Информација о измиреном пореском дугу на рачуну доприноса за здравствено осигурање ради овере здравствене књижице               

 2. Информације о висини прихода за одређеног пореског обвезника у задатом пореском периоду

 3. Информације о стању дуга на пореским рачунима одређеног пореског обвезника  

Републички геодетски завод 

 1. РГЗ - регистар непокретности  

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање   

 1. Извештај о исплаћеним пензијама и новчаним накнадама из базе исплате РФПИО

 2. ПИО - матична евиденција корисника  

Централни Регистар обавезног социјалног осигурања 

 1. ЦРОСО-провера радног статуса лица 

       У будућем периоду ће се додатно проширивати листа услуга, органа и организација пред којима ће службеници моћи у име странке , потпуно бесплатно , прикупљати документацију за потребе поступка. 

                                                                                                                                               Н А Ч Е Л Н И К  Сабира Хоџић

Позивница за дан општине
Завршена израдња водовода Луке , фаза II

Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске уније, завршена је изградња водовода Луке, фаза ИИ.

То је последња деоница примарне водоводне мреже у Лукама, којим је урђено  880 метара примарног водовода, од Основне школе "Свети Сава" до изласка из насеља Луке.

Изградња овог водовода ће знатно допринети побољшању квалитета живота грађана општине Пријепоље.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском опремом.

Церемонија потписивања Уговора за овај пројекат обавиће се дана 22.02.2018.године у Београду у Јапанској амбасади.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима Одлука којима се уређује ова област. Нацрти Одлука су објављени на званичном  сајту општине Пријепоље http://www.opstinaprijepolje.rs/.

   Примедбе, предлози и сугестије се достављају електронским путем на е маил адресу prijepoljekler@gmail.comдо дана 23.10.2017. године .

  Јавна расправа  ће се одржати дана 23.10.2017. године, са почетком у 11часова у малој сали Дома културе.

 ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА 2018

 ОДЛУКА О ЦЕНИ ЗА 2018 ПРВА ЗОНА

Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка младима’’

"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и професионалне вештине како би лакше дошли до посла.

Овај програм реализује компанија Coca-Cola HBC Србија у сарадњи са Националном службом за запошљавање, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и НАЛЕД-ом.Програм се спроводи у 10 градова у Србији кроз тродневне интерактивне радионице, а полазници ће имати прилику да са сертификованим стручњацима унапреде своје вештине кроз практична знања која ће им помоћи у потрази за послом. Првих 30 кандидата који се најбрже пријаве и који испуњавају услове конкурса учествоваће у радионицама које ће се одржати у периоду од 17. ДО 19. ОКТОБРА И ОД 14. ДО 16. НОВЕМБРА. 2017.ГОДИНЕ у просторијама КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ПРИЈЕПОЉЕ, Дом културе.  Додатне информације у вези са пријавом заинтересовани могу да потраже на линку: http://coca-colapodrskamladima.com/ [1] 

Уз тродневне радионице, део програма биће организован и кроз дигиталну платформу, он-лине предавања, радионице и литературу неопходну за додатну едукацију, а сви полазници ће по завршетку едукације добити СЕРТИФИКАТ "Coca-Cola HBC Srbija" . 

 

Позив за 10 младих креативаца

Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области дизајна, да својим талентом дају допринос реализацији пројекта „Нове идеје за нове послове - ИдејаЛаб". Сврха пројекта је успостављање сарадње сектора туризма и текстила, односно образовања и привреде, кроз механизам мултисекторске сарадње којим ће се подстаћи предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих у општини Пријепоље.

Ваш задатак је да осмислите и визуелизујете концепт дизајна мотива који рефлектују све оно по чему је Пријепоље препознатљиво, односно природне и антропогене вредности општине Пријепоље попут Милешеве (и Белог анђела), Сопотнице, Сахат куле, Валтера, Камене горе, Јабуке (Бошко Буха), или других мотива по избору учесника конкурса.

Изабрани мотиви ће бити штампани на 10 одабраних сувенира од текстила, који ће даље бити пласирани на тржишту туризма у току и након реализације пројекта.

Услови за учешће на конкурсу:

•1.      Право учешћа на конкурсу имају сви запослени и незапослени грађани Републике Србије, старости од 18 до 30 година

•2.      Сваки учесник на конкурсу може да пријави неограничен број предлога дизајна мотива

•3.      Предлоге дизајна мотива доставити обавезно у PDF формату и још једном формату погодном за штампу на текстилу (TIFF, PSD, EPS, CDR у CMYK систему боја)

•4.      Предлог дизајна мотива може обухватити један мотив или комбинацију више мотива

•5.      Учесник на конкурсу мора имати стечено средње, више или високо образовање, без обзира на образовни профил.

•6.      Учесник на конкурсу мора познавати рад на програмима за графички дизајн, попут Adobe програмског пакета (Illustrator, Photoshop, Indesign, Acrobat), CorelDraw и слично

•7.      На конкурс се могу пријављивати искључиво појединци

•8.      Предлози решења дизајна морају бити оригинални и представљати ауторско дело предлагача. Учесник на конкурсу преузима одговорност за предлог решења.

•9.      Сваки учесник има апсолутну аутономију у креирању свог рада, а једини лимит је машта

Шесточлана комисија ће у процесу селекције изабрати најбоља решења дизајна мотива, на основу којих ће бити креирано 10 шаблона и прототипова сувенира од текстила.

Победници конкурса ће бити контактирани најкасније до 8. јуна 2017. године, а листа одабраних дизајнера ће бити објављена на званичној веб страници и Фејсбук страници Канцеларије за младе Пријепоље.

Креатори 4 најбоље оцењена предлога дизајна мотива ће бити позвани и ангажовани у  инкубацијском раду, током ког ће заједно са дизајнером-ментором и ученицима смера моделар и модни кројач Техничке школе у Пријепољу, направити укупно 10 решења сувенира. Дизајнери осталих 6 предлога дизајна ће током периода реализације пројекта успоставити сарадњу с фирмама чланицама Кластера текстилаца из Пријепоља, уз могућност ангажовања на унапређењу дизајна производа из асортимана Кластера након завршетка пројекта.

Конкурс је отворен до 6. јуна 2017. године.

 Предлоге дизајна мотива доставити најкасније до 6. јуна 2017. године,  путем Е-mail адресе:

kzmprijepolje@gmail.com

или путем поште у запечаћеној коверти, у електронском примерку (ЦД/ДВД на коме је снимљен предлог дизајна мотива у одговарајућем формату), на адресу:

Канцеларија за младе Пријепоље

улица Санџачких бригада 2, 31300 Пријепоље

са назнаком „Учешће на конкурсу за дизајн"

 

Слањем предлога решења дизајна, учесник конкурса даје сагласност за њихово коришћење, употребу, јавно приказивање и располагање и одриче се ауторских и сродних права над предлогом дизајнерског решења.

Јавна расправа за израду симбола и Дана општине Пријепоље
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора грба и Дана општине Пријепоље. Позивају се сви заинтересовани грађани да узму учешће и изнесу своје мишљење, наводи се у саопштењу Комисије за израду симбола.
Саопштење председника општине

Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој је усвојен буџет општине за 2016. годину.

Буџет општине као најзначајнија одлука за грађане општине Пријепоље заслужује више простора у циљу упознавања грађана где и на који начин ће се користити сваки динар пореских обвезника.

Планирана средства буџета за 2016. годину су 1.070.000.000,00 динара.

Актуелна општинска власт је, водећи се Стратегијом развоја Општине Пријепоља, планирала улагања у инфраструктуру која су већа за око 55.000.000,00 динара у односу на 2015. годину. Такође за развој пољопривреде је предвиђено 34.500.000,00 динара, а што је више за 12.500.000,00 динара у односу на претходну годину.

Важно је истаћи да су ова повећања омогућена због смањења текућих трошкова код свих буџетских корисника у износу од око 5%. Такође, уштеде су остварене због мањег броја запослених радника у јавном сектору за 64  према критеријума које је утврдила Влада, па уместо да се издвајају средства за плате, средства ће се наменски улагати у развој инфраструктуре и пољопривреде,  што се ствара повољнији амбијент и клима за економски развој.

Упоређујући се са осталим општинама у окружењу наша општина нема задужења и све обавезе у текућој години су измирене што је реално да ће планиране инвестиције и улагања у пољопривреду  биће реализоване у наредној години.

 Буџетом су обухваћене све области: образовање - материјални трошкови, инвестициона улагања у школске објекте,  персонални асистенти, студентске и ученичк стипенције; инвестиције; путна инфраструктура и водоснабдевање  сеоских подручја; социјална заштита - накнаде  за породиље, вантелесна оплодња, једнократне помоћи, помоћ за унапређење положаја Рома и особа са инвалидитетом,  помоћ старачким домаћинствима,  кухиња Црвеног крста; невладине организације; улагања у здравство - материјални трошкови и набавка медицинске опреме ради унапређења примарне здравствене заштите; улагања у културу; комуналну хигијену; развој туризама.

Планираном буџету су дали подршку одборници  позиције и опозиције.  Од 61-ог одборника гласању је присуствовало 43 одборника који су једногласно усвојили буџет. Гласањем одборници су  препознали да ће реализација буџета  побољшати услове живота грађана општине Пријепоље.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Емир Хашимбеговић

Турски амбасадор посетио Пријепоље
Општину Пријепоље посетили су амбасадор Републике Турске у Србији Мехмет Кемал Бозај и представници турског удружења "Пријетељи Санџака". Том приликом турски амбасадор је истакао да ће у сарадњи са представницима општине Пријепоље радити на довођењу турских инвеститора и на тај начин допринети развоју привреде у нашем крају.

Турска развојна агенција ТИКА до сада је кроз различите пројекте помогла општину Пријепоље са око 360 хиљада евра.

Страница општине Пријепоље на 7. месту

Службена страница општине Пријепоље је заузела 7. место на ранг лист од 169 службених страница општина, наводи се у извештају "УСКЛАЂЕНОСТ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ДОКУМЕНТОМ „СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ОРГАНА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“ који је предат Влади Републике Србије на усвајање. 

Критеријуми који су били процењивани су :  садржај, услуге које јединица локалне самоуправе пружа, језик и писмо веб презентације, графичко решење и дизајн, навигација, употребљивост и доступност, приступачност, безбедност, доменско име и одржавање веб презентације. 

Комплетан извештај је доступан на следећој адреси .

 

 

 

 

Наставак сарадње са Фондацијом Ана и Владе Дивац

 

 

 

Фондација Ана и Владе Дивац и УСАИД су званично представили нови двогодишњи пројекат Дивац омладиски фондови који ће подржати омладинске пројекте у девет општина. Оно што чини овај пројекат јединственим је то што средствима из пројекта управљају млади који одлучују о приоритетима у њиховим локалним заједницама.

Уз средства које даје УСАИД кроз Фондацију Ана и Владе Дивац, средства ће обезбедити и локални бизниси и партнерске општине, што говори о значају локалних самоуправа у ангажовању младих. Општине партнери на пројекту Дивац омладински фондови су : Власотинце, Блаце, Владичин Хан, Пријепоље, Аранђеловац, Обреновац, Лазаревац, Вршац, Кањижа.

“Честитам Фондацији Ана и Владе Дивац на сјајним резултатима у раду са младима. Дивац омладински фондови су се показали успешним у ангажовању младих који нису били активни и њиховом укључивању у процес доношења одлука на локалном нивоу” рекла је госпођа Снежана Клашња, помоћница министра омладине и спорта.

“УСАИД подржава омладинске иницијативе у Србији више од деценије. То радимо зато што верујемо да је ангажовање и улагање у младе људе у Србији кључно за целокупни развој Србије”,изјавио је Петер Wиеблер, директор УСАИД Канцеларије за демократију и управљање.

Госпођа Ана Дивац, председница Управног одбора Фондације Ана и Владе Дивац , захвалила је УСАИД - у и партнерским општинама на подршци и позвала младе да имају активну улогу у променама у њиховим локалним заједницама.

У 2014. години, 12,000 младих из девет општина реализовало је 94 омладинска пројекта кроз пилот пројекат Дивац омладински фондови.

Конференција „Славимо разноликост“

У Београду је 22. Јануара одржана конференција „Славимо разноликост“ посвећена јачању и зближавању омладинских организација из мултикултуралних средина поводом истоименог пројекта који је реализовала Фондација „Ана и Владе Дивац“ уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава.

 

 

 

Пројекат је усмерен на оснаживање омладинских организација и промоцију разноликости и мобилности међу младима. Представници омладинских организација из шест општина : Пријепоље, Владичи Хан, Темерин, пирот, Бачка Паланка и Нови Сад, који су учествовали у пројекту и кроз радионице и међусобне посете разменили искуства у раду са младима, прикупљању средстава и сарадњи са локалним самоуправама, представили су три пројекта која су заједнички развили. Присутнима се, поред Ане Дивац, председнице УО Фондације„Ана и Владе Дивац“, Рајана Рејнолдса, саветника за односе са јавношћу Амбасаде САД, покрајинске секретарке за спорт и омладину Маринике Тепић и председника општина Владичин Хан и Пријепоље, обратила и помоћница министра за омладину у Министарству омладине и спорта Снежана Клашња. Испред општине Пријепоље конференцији су присуствовали председник општине Емир Хашимбеговић, представник Канцеларије за младе Адмир Вељовић и представник омладинске организације „Млади и талентовани-МиТ“ Самедин Ровчанин. Општина пријепоље наставља традиционално добру сарадњу са Фондацијом „Ана и Владе Дивац“ и заједно раде на побољшању положаја младих. 

ЕУ ПОДРЖАВА РУРАЛНИ СЕКТОР У СРБИЈИ СА 175 МИЛИОНА ЕВРА

Европска комисија је усвојила Програм Европске уније за рурални развој у Србији (ИПАРД) 20. јануара 2015. чиме је створена основа за подршку Европске уније пољопривредном сектору у Србији у наредних шест година.

 

 

 

Главни циљеви Програма су унапређење безбедности хране у Србији и конкурентности пољопривредне производње и прераде, као и помоћ овом сектору у Србији да се постепено усклади са стандардима Европске уније.

ЕУ је одвојила буџет од 175 милиона евра који ће бити на располагању српским пољопривредницима у виду грантова за суфинансирање одговарајућих инвестиција уз максималан јавни допринос од 70% прихватљивих трошкова. Ово би требало да доведе до укупних инвестиција у сектору од око 400 милиона евра (49 милијарди динара).

На основу детаљне и објективне анализе сектора и након консултација са интересним групама, власти у Србији су одабрале следеће мере:

1) Инвестиције у пољопривредна газдинства – грантови ће се давати произвођачима млека, меса, воћа и поврћа и других усева;

2) Инвестиције везане за прераду и пласман пољопривредних производа – намењене микро, малим и средњим предузећима за прераду млека, меса, воћа и поврћа;

3) Органска производња – подршка ће се пружати пољопривредним произвођачима који уводе методе органске производње;

4) Спровођење стратегија локалног развоја – у оквиру такозваног "ЛИДЕР" приступа, локалне акционе групе (посебно основана јавно-приватна партнерства) ће добити подршку за спровођење локалних руралних стратегија;

5) Диверзификација активности у руралним срединама и пословни развој – ова мера ће помоћи да се развију приватни капацитети за рурални туризам;

6) Техничка помоћ – стручњаци из Европске уније ће помоћи домаћим властима у реализацији програма. ЕУ ће пружати финансијску помоћ пољопривредном сектору у Србији кроз систем управљања и контроле који је у складу са стандардима добре управе у савременој јавној администрацији еквивалентној сличним организацијама у земљама чланицама Европске уније. Надлежни органи у Србији тренутно припремају овај систем уз подршку Европске уније. Ова фаза мора да се заврши да би први позиви за подношење предлога могли да се објаве.

Градоначелницима представљен нови Закон о планирању и изградњи

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Стална конференција градова и општина (СКГО) организовали су 23. јануара у Београду састанак представника овог министарства са градоначелницима и председницима општина у циљу представљања новог Закона о планирању и изградњи. Том приликом потпредседница Владе Србије и министарка Зорана Михајловић изјавила је да ће сваки град и општина у Србији од 1. марта морати да издају грађевинске дозволе за мање од месец дана, односно да почну у потпуности да примењују нове прописе у области планирања и изградње.

 

 

 

Закон налаже обједињену процедуру и издавање грађевинских дозвола за мање од месец дана и то је циљ који сваки град и општина морају да испуне, рекла је Михајловић на састанку са представницима градова и општина. Она је нагласила да је закон само база, али уколико се он не спроведе, као што је то било у прошлости, не може се на крају године очекивати електронска грађевинска дозвола. У циљу што ефикасније примене нових прописа, Министарство и СКГО ће у наредних месец дана организовати седам регионалних презентација на којима ће детаљно представити нову регулативу, а министарка је најавила и увођење СОС телефон за локалне самоуправе на којем ће службеници моћи да добију информације од Министарства уколико наиђу на неке проблеме у примене закона. Министарка Михајловић је најавила да ће бити направљена и ранг листа локалних самоуправа по брзини издавања дозвола, тако да ће се оне такмичити да буду што боље рангиране због потенцијалних инвеститора. Председник СКГО и градоначелник Ниша Зоран Перишић изјавио је да ће се дозволе врло брзо издавати, иако је за сада степен спремности локалних самоуправа, како је оценио, различит. Он је подсетио да се пре на дозволе за градњу чекало и до 350 дана. Градоначелници, председници општина и службеници управа за планирање и изградњу морају што пре да примене нове ставке и грађанима објасне да процедуре више неће бити тако компликоване и да ће традиционална бирократска спорост бити превазиђена, рекао је председник СКГО. Своја искуства у процесу издавања дозвола овом приликом представио је и председник општине Бор Живорад Петровић, а након уводног дела одржан је и радни део састанка на којем су детаљно представљени нови прописи у области планирања и изградње. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НА 42. СКУПШТИНИ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА

Највећи скуп градоначелника и председника општина у 2014. години, 42. скупштина Сталне конференције градова и општина, одржана је 10. децембра у Сава центру. Тема овогодишње Скупштине СКГО „Локална самоуправа, животна средина и рурални развој - на путу ка европским стандардима" окупила је око 400 учесника.

Председник општине Пријепоље, Емир Хашимбеговић, као потпредседник Одбора за комуналне делатности и енергетику Сталне конференције градова и општина , је позван да узме учешће у седници . Поред делегација градова и општина у Републици Србији, на Скупштини су учествовали и највиши представници државних органа, владиних и невладиних организација и институција, међународних организација, дипломатског кора.

Слика са скупа СКГО

У уводном делу присутнима су се обратили: Кори Удовички, потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе, Снежана Богосављевић-Бошковић, министарка пољопривреде и заштите животне средине, Мајкл Девенпорт, шеф Делегације Европске уније у Републици Србији и Торгни Свенунгсон из амбасаде Краљевине Шведске.

Овогодишња Скупштина се организује уз помоћ Програма „Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција“ који спроводи СКГО у сарадањи са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона, а који финансира Краљевина Шведска. 

ОБЕЛЕЖЕНА 71-ГОДИШЊИЦА ПРИЈЕПОЉСКЕ БИТКЕ

Комеморацијом у спомен-комплексу "4. децембар" у општини Пријепоље обележена је 71 година од једне од најтрагичнијих битака у Другом светском рату у којој је погинуло око 500 бораца.

„Поносни смо, јер су болницу и народ Пријепоља бранили шумадинци, црногорци, санџаклије и многи други који су ратних година стали у фронт отпора фашизму"-казао је на комеморативном скупу председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић.

Уз звуке партизанских песама бројне делегације из Србије и Црне Горе положиле су венце и одале почаст погинулим борцима Прве шумадијске, Друге пролетерске и Треће пролетерске санџачке бригаде.  На комеморативном скупу присутнима се обратио председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић.

„Мотиви и циљеви погинулих бораца били су високо морални и служе за наук свима нама, јер све предности које је имао окупатор пале су пред одбраном своје земље и свог народа"-казао је Хашимбеговић.

Полагање венаца делегације Општине Пријепоље

На херојство око 500 изгинулих бораца, подсетио је и потпредседник СУБНОР-а Србије генерал мајор Бранислав Поповић.

„И данас смо ту да одамо пошту погинулим херојима у најкрвавијој и најдраматичнијој бици на југословенском ратишту у Другом светском рату"-казао је Поповић.

Пријепољска битка отворила је Шесту непријатељску офанзиву, у немачкој историографији познату као операцију „Лоптаста муња", која је по употребљеним снагама била највећа антипартизанска акција 1943. године. Операција је трајала од 4. до 16. децембра у Санџаку и источној Босни.

Делегација Пријепоља на сајму изложбеног и продајног карактера у Минхену

На привредном сајму изложбеног и продајног карактера „ Food&Life " 2014, одржаном од 25. до 30. новембра,  у Минхену учествовала је и привредна делегација из Пријепоља.  

У оквиру пројекта Пројекта подршке развоју приватног сектора, под покровитељством УСАИД, а у организацији Националне агенције за регионални развој и три  регионалне развојне агенције представило се 10 фирми из Србије. У привредној делегацији из Пријепоља били су председник општине Емир Хашимбеговић и представник фирме "Ес комерц".

Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић том приликом  je истакао да му је  изузетно драго што су мали  привредници добили прилику да учествују на сајму овог типа, јер су схватили да такве манифестације нису трошак већ улагање у развој. На сајму у Минхену  представљена је фирма ЕС Комерц  из Пријепоља , која је посетиоцима понудила  презентацију производње и прераде малине. Према речима председника општине Емира Хашимбеговића сви излагачи изазвали су велико интересовање присутних, а препоручила их је здрава и еколошки чиста средина.

Са сајма у Минхену

„Овом приликом, сваки излагач је направио добре пословне контакте који ће отворити врата за неку пословну сарадњу у будућности "- казао је председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић.

Током 5 дана Сајма, штанд је био изузетно посећен. Интересовање за агрофуд производе из Србије су осим посетилаца сајма, исказали и професионални посетиоци (увозници, дистрибутери, заступници, представници малопродајних објеката и сл.). Одржан је значајан број састанака интернационалних предузећа са предузећима из Србије.

Сајам Food&Life је посетило више од 125.000 посетилаца, укључујући и значајан број професионалних купаца. На сајму Food&Life се представило 240 међународних излагача из више од 10 земаља.

ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗГРАДЊИ МОСТА У ИВАЊУ

Министарство привреде и фирма „Јединство“ Ужице потписали су Уговор о Санацији друмског моста преко реке Лим (Ивањски мост). За ову инвестицију Министарство је издвојило је 31.377.324,00 динара, док је учешће Општине 5.629.556,74 динара. Извођач је уведен у посао у понедељак 10.11.2014. године. По Уговору радови ће трајати 120 дана. Пошто се радови изводе у зимском периоду могуће је повећање водостаја реке Лим, а самим тим и продужење овог рока.

Имајући у виду чињеницу да Уговором није предвиђена демонтажа моста општина ће својим средствима финансирати демонтажу постојећег моста.

Амбасадор САД у Београду Мајкл Кирби посетио Пријепоље

Амбасадор САД у Београду Мајкл Кирби посетио је, у уторак 18.новембра, општину Пријепоље у пратњи својих сарадника. Делегација амбасаде САД се сусрела са представницима локалне власти у кабинету председника општине Пријепоље.

Током разговора председник општине Емир Хашимбеговић са сарадницима је упознао амбасадора САД са напорима које локална власт улаже како би се ублажиле последице економске кризе у овој мултиетничкој средини. Хашимбеговић је истакао да је до посете дошло на иницијативу амбасадора САД. „Амбасадору Кирбију и његовим сарадницима смо представили општину Пријепоље, наше економске проблеме и пружили основне информације о политичком стању у овој средини, посебно наглашавајући вишедеценијски хармоничан живот у овој мултиетничкој заједници. Амбасадору САД и његовим сарадницима представили смо и наш план и настојања да поспешимо развој општине Пријепоље и указали како на актуелно стање тако и на наше идеје да се Пријепоље учини занимљивијим и пожељнијим за потенцијалне инвеститоре. Основна преокупација нам је да стварамо услове како би млади људи остајали овде и развијали наш крај и општину“, рекао је председник општине Хашимбеговић.

 Састанак представника локалне власти и амбасадора САД у Београду

Кирби је након састанка са председником општине Пријепоље Емиром Хашимбеговићем оценио да се излаз из кризе може постићи деловањем на више нивоа, од инвестиција у пољопривреди до инфраструктуре. „Сматрам да је градити темеље на више нивоа много боље и сигурније и економски здравије, него се фокусирати само на једну област”, рекао је Кирби. Амбасадор је нагласио да ће влада САД, преко пројеката и програма, наставити да помаже Србији у стварању услова који ће јој омогућити да постане део Европске уније. „Оно што овај крај препоручује за наш активан однос јесте равнотежа која влада када је у питању живот у мултинационалној средини. Оно о чему су говорили представници власти, а они су овде из редова водећа два народа, веома је позитивно и верујем да је оно што је потребно за одржавање те равнотеже управо развој економије и нова радна места како би и млади људи одлучили да остану овде”, изјавио је Кирби.

 

Након разговора са представнцима локалне власти у кабинету председника општине Пријепоље, амбасадор Мајкл Кирби је са сарадницима и домаћинима посетио Музеј у Пријепољу, Бизнис зону Коловрат и манастир Милешево. 

Почели са радом Јавни бележници

Народна Скупштина РС усвојила Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа, као и да јавни бележници почињу са радом данас 01. септембра 2014.године.

У Пријепољу је почео са радом јавни бележник:

Слађана Рајић

Пријепоље

Санџачких бригада бр. 63

Детаљније о јавним бележницима и списак јавних бележника на територији Републике Србије можете погледати на интерет страници Министарства Правде:

http://www.mpravde.gov.rs/registar.php?id=6659

Одржан консултативни састанак

У петак 30. маја у Туристичко - информативном центру на Коловрату је одржан консултативни састанак представника општине, Економско - трговинске школе, Канцеларије за локални економски развој, Канцеларије за младе и привредника у циљу предлагања конкретних корака ка запошљивости младих.

 Циљеви овог састанка су дискусија о изазовима локалног економског развоја, унапређењу радне снаге, потребама послодаваца у угоститељству, економији и трговини за конкретним вештинама и знањима, указивање на изазове и проблеме са којима се суочавају школе и послодавци, усклађеност образовних профила са потребама привреде, као и формулисање препорука за унапређење сарадње између ових актера.

Консултативни састанак је организован у оквиру пројекта „Средње стручне школе као лидери локалног економског развоја“, који спроводи Београдска отворена школа уз финансијску подршку УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја. Овај пројекат има за циљ да допринесе локалном економском развоју и повећању запошљивости младих као и унапређењу ефективне сарадње партнера и заинтересованих страна у области образовања, привреде и омладинске политике.

Овај догађај је прилика да се продуби дијалог између средњих стручних школа и послодаваца, а у контексту актуелних и будућих потреба послодаваца у погледу људских ресура, као и потенцијала које имају средње стручне школе. Намера нам је да кроз конкретне примере дамо допринос остваривању што ефективније сарадње између средњег стручног образовања и локалне привреде и тржишта рада.

 

 Слике са догађаја

ОЧУВАЊЕ СТЕЋАКА

У Музеју у Пријепољу је одржана презентација Стратегије за очување стећака која је израђена у оквиру европског пројекта HER.CUL у је од међудржавне сарадње "Валоризација културне баштине средњовековних стећака на западном Балкану" . Више о самом програму и о локалитету Грчко гробље које је било предмет пројекта можете наћи на овом линку http://www.scribd.com/doc/226458131/Xplorios-Grcko-Groblje-Hrta

 Слике са догађаја

ПОСЕТА НОВОСАДСКОМ САЈМУ

У организацији Службе за пољопривреду Општинске управе и ове године су представници пољопривредних удружења општине Пријепоље били у посети 81. пољопривредном сајму у Новом Саду. Група од око 50-так пољопривредника опстине Пријепоље коју су чинили чланови Удружења и чланови Одбора за пољопривреду наше општине су 22.05.2014. године обишли пољопривредни сајам и на лицу места се упознали са новином у развоју аграра. Пољопривредни сајам у Новом Саду је највећа регионална смотра ове врсте у Европи

СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

БРОЈ КРИЗНОГ ШТАБА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Дежурни телефон 033/ 710 - 131 
Проглашене најбоље општине на Инвестеxпо сајму 2013

Нови Сад, Панчево, Ириг и Пријепоље оствариле су највећи број поена у 4 категорије у такмичењу за најбољи сајамски наступ локалне самоуправе у оквиру међународног сајма инвестиција Инвестеxпо 2013 који је одржан од 29. до 31. октобра 2013. године у Новом Саду. Такмичење су организовали Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и НАЛЕД у сарадњи са Новосадским сајмом и Фондом за подршку инвестиција у Војводини (ВИП фонд). 

Нови Сад је добитник главне награде за најбољи сајамски наступ на основу сумирања свих елемената наступа - квалитет промотивних материјала, визуелни идентитет, компетентност и понашање особља за штандом. Општина Пријепоље добитник је награде за најбољи промотивни материјал, општина Ириг је проглашена за најбољу у категорији најбољи штанд, док је Панчево победило у категорији за најбоље вештине презентације. Победницима су награде уручили Бранислав Бугарски, покрајински секретар зза међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Драган Лукач, генерални директор Новосадског сајма, Милана Милић, земеница директора ВИП фонда и Виолета Јовановић, извршни директор НАЛЕД-а. 

 

Уручење признања председнику општине, Емиру Хашимбеговићу

Дивац омладински фонд у Пријепољу

Са конференција у Медијса центру 

 

Данас је, у просторијама Медија центра у Београду, представљен нови пројекат Фондације Ана и Владе Дивац - "Дивац омладински фондови". Том приликом потписани су и уговори о сарадњи са партнерским општинама. Пројекат предвиђа оснивање фондова намењених младима у пет општина у Србији. Након обављених разговора са десетак општина, одлучено је да се пројекат спроводи у општинама Пријепоље, Владичин Хан, Власотинце, Вршац и Кањижа, са чијим представницима су потписани уговори о сарадњи.

 "Веома ми је драго што смо успели да пронађемо пет општина у Србији које су биле спремне да учествују у пројекту Дивац омладинских фондови и које су показале да је потребно и делима поткрепити толико често спомињану бригу о младима. Осим што ће донирати новац, општине ће нам помоћи и у анимирању локалне пословне заједнице која би такође требало да донира значајна средства." - истакла је Ана Дивац. Пројекат "Дивац омладински фондови" спроводиће се у оквиру програма "Грађанско друштво за будућност" Америчке агенције за међународни развој (УСАИД), који спроводи Институт за одрживе заједнице (ИСЦ).

"УСАИД са поносом подржава нови пројекат Фондације Ана и Владе Дивац, који представља инвестицију у највећи недовољно искоришћени потенцијал Србије - младе људе." - рекла је Сузан К. Фриц, директорка мисије УСАИД-а у Србији. "Млади ће организовати своје активности, направити одрживе планове, прикупити новац и контролисати коришћење средстава." У наредном периоду, Фондација Ана и Владе Дивац ће у свакој од изабраних општина формирати одборе које ће чинити по десеторо младих старости између 15 и 30 година, који ће бити задужени да управљају омладинским фондом своје општине. Сви изабрани чланови одбора, проћи ће обуке у управљању пројектима, лидерству и прикупљању средства за нове пројекте. Циљ је да, на крају овог програма, имамо младе широм Србије који ће бити способни да се самостално воде пројекте, као и да одржимо и ширимо мрежу одрживих пројеката омладинских фондова на друге општине широм Србије.

Заједничким брендом на јединствено тржиште

У понедељак, 23. септембра, у Етно селу Вранеша, у Кокином Броду 23.ептембра 2013.године одржана је сесија Регионалног форума, на тему сарадње општина Прибој, Пријепоље, Нова Варош и Сјеница у домену пољопривреде и могућностима за стварање заједничког кластера и регионалног бренда, а на иницијативу председника општине Пријепоље Емира Хашимбеговића, који је био коопредседавајући овим скупом.

Састанку су присуствовали председници ове четири општине и њихови сарадници. Циљ једног оваквог предлога је отварање нових радних места у ове четири општине, кроз обједињавање производње секундарних производа , унификовану и стандардизовану рецептуру и контролу квалитета, а затим и формирање ограниченог заједничког тржишта као стимуланса производњи и пласирању производа, након чега би дошло до ширења бренда на тржиште Србије и суседних држава.

На састанку је дефинисана методологија, којом би се обезбедила нова радна места у ове четири општине, јефтинији и квалитетнији производ. Општине би се у овај пројекат укључиле тако што би својом субвенцијом подржале локалну производњу, тако да би се добио јефтинији производ на локалном тржишту. Самим тим, дала би се подршка и примарној пољопривредној грани за улагање, јер би се овим пројектом створили и потрошачи сировине. Укључивањем ове четири општине створило би се јединствено тржиште и основа за заједнички наступ на националном тржишту са јединственим брендом. Као закључак једног оваквог округлог стола, родила се идеја за покретањем Покренута је и иницијативе за потписивање Меморандума о сарадњи општина Прибој, Пријепоље, Нова Варош и Сјеница о стварању регионалног бренда домаћих прехрамбених производа. Након што се припреми текст Меморандум о сарадњи , биће потписан од стране ове четири општине.

Сесија Регионалног форума је одржана у организацији Савета за инклузивно управљање, програма који је подржан од стране Британске амбасаде у Србији и Фондације за отворено друштво.

Гест захвалности „Полимља“ Хоџићу

Председник Фудбалског клуба „Полимље“ Сеад Ровчанин и спортски директор клуба Мирсад Деовић посетили су члана Општинског већа општине Пријепоље и заменика председника Извршног одбора МОСИ Пријепоље 2013. Есада Хоџића, и том приликом му уручили чланску карту градског зонаша и дрес са бројем девет са именом Хоџића симболично изражавајући на тај начин захвалност ФК „Полимље“ за његов одговоран и несебичан добринос на санацији и обнови фудбалског терена и пратећих објеката на стадиону у Хашимбеговића пољу, на којем су отворене јубиларне 50. Међуопштинске омладинске спортске игре и одвијала се многа спортска такмичења.

Хоџић се челницима ФК „Полимље“ захвалио на овом пријатном гесту пажње и рекао да су органи власти у Пријепољу опредељени да се без икакве дилеме и области спорта, у којој и фудбал има своје место, поклања пуна пажња и пружа непосредна финансијска помоћ од стране надлежних државних органа из буџетских извора и да ће тако бити и убудуће где ће спортски резултати, учешће на такмичењима и масовност младих у клубовима бити основна мера вредности друштвене подршке.

У сточарским местима општине Пријепоље одржавају се 36. изложбе стоке

У циљу унапређења сточарске производње у шест развијених пољопривредних места на подручју општине Пријепоље (Јабука, Бабине, Аљиновићи, Орашац, Страњани и Правошево) од 22.-29.9.2013. године одржавају се традиционалне 36.изложбе стоке. Изложбе организује Служба за пољопривреду општине Пријепоље у сарадњи са пољопривредно-саветодавном стручном службом „Ужице“ и месним заједницама. Ове године изложба је одржана и у Бабинама, уместо у Сопотници због тога што Бабине, по оцени пољопривредних струњака, располажу са већим сточним потенцијалом.

-Што се тиче изложених грла било у области овчарства или крупне стоке приметан је значајан помак у квалитету, на што, поред осталог, утиче и већа пажња које се поклања области сточарства како од самих пољопривредника тако и од државе, односно локалне самоуправе, пре свега, кроз набавку квалитетнијих приплодних грла и других директних подстицајних мера за унапређење и развој ове области пољопривреде. Истовремено, све је више пољопривредника у сеоским подручјима који у последње вријеме исказују интерес за држање стоке и организованије бављење сточарством, наводи Ифет Хамзић, дипл. инж. пољопривреде у Служби за пољопривреду општине Пријепоље.

Власници најбољих изложених грла крупне и ситне стоке на овим изложбама добијају новчане награде и дипломе.

Делегација из Пријепоља у посети словачкој области Нитра

Вишечлана делегација из Пријепоља у којој су представници извршне власти општине на челу са Емиром Хашимбеговићем, председником општине као и чланови и челници удружење Полимски регион, од 25. до 28. септрембра 2013. године боравиће у званичној посети словачкој области Нитра.

Са партнерима из Нитре и удружењем Радошинка из Нове Сади којим руководи Марија Берецова, представници удружења Полимски регион у којем се налазе месне заједнице Коловрат, Сељашница, Велика Жупа, Ивање, Сопотница и Камена Гора, биће речи о даљим правцима седмогодишње сарадње. Делегација из словачке области Нитра боравила је у Пријепољу почетком маја када је разговарано о конкретној помоћи стручних тимова и удружења микрорегиона Радошинка нашој локалној заједници на припреми и изради пројектне документације у области комуналне инфраструктуре, пољопривреде, екологије и туризма, наопходне при конкурисање конкурисању за средства подршке и помоћи из европских фондова након придружења Србије ЕУ.

Другог дана посете делегације из Пријепоља Словачкој предвиђен је сусрет Милана Белице, жупана Нитре и Емира Хашимбеговића, председника општине Пријепоље и њихових сарадника.

Семинар о производњи здравствено безбедног поврћа

У Пријепољу ће се 27.септембра у Инфо центру на Коловрату одржати шести, од планираних дванаест, семинар Пословне школе органске производње БиоПланет. Прдвиђено је учешће повртара са подручја Прибоја, Нове Вароши и Пријепоља.

Тема семинара је „Производња здравствено безбедног поврћа“ , а предавач ће бити др Ђорђе Моравчевић са Пољопривредног факултета Универзитета у Београду.

Програм семинара обухватиће теме у вези општих знања о повртарству, квалитету и тржишту поврћа, специфичностима органске производње поврћа и расада и могућностима за заснивање повртњака, док ће посебна пажња бити усмерена према упоредној анализи мера конвенционалног гајења поврћа са мерама које се спроводе у органској производњи. Локална самоуправа у Пријепољу дала је пуну подршку реализацији овог циклуса семинара који се наизменично одржавају у Прибоју, Новој Вароши и Пријепољу.

За пријепољске сточаре из општинског буџета биће купљено 60 приплодних јуница

Из буџетских средстава општине Пријепоље, опредељених за развој пољопривреде у 2013. години биће купљено 60 стеоних приплодних јуница сименталске расе са високим генетским потенцијалом. У циљу развоја сточарства ова квалитетна приплодна грла ће бити подељена пољопривредним произвођачима на основу критеријума које ће ускоро утврдити и донети меродавни општински органи. У општинском буџету за ове намене предвиђено је око 15 милиона динара.

Зоран Деспотовић, члан Општинског већа општине Пријепоље, задужен за развој пољопривреде, каже да ће се набавка приплодних јуница у првом реду базирати на домаћем шареном говечету сименталске расе.

Поступак о јавној набавци приплодних јуница отворен је до 16. октобра текуће године до када заинтересовани могу да доставе своје понуде и осталу потребну документацију.

Лазаревић на састанку у Новом Пазару о унапређењу положаја особа са инвалидитетом

Добро Лазаревић, заменик председника општине Пријепоље присустовао је 16.9.2013. године у Новом Пазару састанку на којем се разговарало о унапређењу положаја особа са инвалидитетом и јачању система подршке у локалним заједницама. -

Доневши неколико закона како би у свим сегментима живот особа са инвалидитетом био квалитетнији и лакши, Србија је направила знатан напредак и искорак. Међутим, у локалним заједницама системи подршке који се обезбеђују лицима са посебним потребама нису још довољни, рекао је на овом скупу у Новом Пазару, заменик заштитника грађана др Горан Башић.

У разговору су учестовали и представници организација које се баве положајем особа са инвалидитетом, министарстава здравља, просвете и рада и социјалне политике, општина и центара за социјални рад.

Састанак о систему услуга и подршке особама са инвалидитетом у локалној заједници, организовао је Заштитник грађана у сарадњи са OHCHR-ом и уз финансијску подршку Владе Норвешке.

ДРЖАНИ СЕКРЕТАР СТАНКОВИЋ У ПОСЕТИ ПРИЈЕПОЉУ

 Државни секретар у Министарству рада и социјалне политике Републике Србије Негован Станковић посетио је 13. септембра 2013. године општину Пријепоље. Овом приликом Станковић се састао са председником Скупштине општине Вукосавом Томашевић и његовим сарадницима у седишту општинске администрације. У разговору су учестовали и представници општинске борачке организације.

Разговарало се о питањима санације и рестаурације споменичког комплекса Партизанске бoлнице у Пријепољу као и начену обележавања 70. годишњице Пријепољске битке у Другом светском рату. Државни секретар Станковић је изразио очекивања да ће се обележавања 4.децембра, дана Пријепољске битке убудуће уврстити у датуме државног историјског значаја. Он је у друштву домаћина обишао Спомен-комплекс „Партизанска болница”, откривен 1953. године, на десетогодишњицу битке и на лицу места се упознао са неопходним радовима које треба урадити у првој фази санацији овог споменика.

Иначе, Републички завод за заштиту споменика културе – Београд донео је раније решење о условима за предузимање мера техничке сарадње за израду Пројекта санације и рестаурације споменичког комплекса „Партизанске болнице“ у Пријепољу.

Подршку локалној самоуправи у овим пословима дали су надлежни органи у ресорнимминистарствима Републике Србије, а у Републичком заводу за заштиту споменика културеу Београду одобреним условима наведено је, између осталог, да се меморијално натписно поље са именима 500 погинулих бораца НОР-а може поставити на постојећи постамент крипте.

Поред конзерваторских радова на самом споменику и уређења ширег простора овог меморијалног споменичког комплекса са амфитеатром на отвореном, на делу земљишта до железничке пруге и парка с друге стране улице према Лиму, предвиђено је да се у каснијим фазама инсталира и одговарајућа расвета чиме би Пријепоље на самом улазу у град, на путу према Београду, добило једну веома уређену и заокружену амбијенталну целину.

 

Састанак са државним секретаром у Пријепољу

И у Пријепољу еко кампања „Где је твој праг одговорности“

У 25 општина на југу и југозападу Србије 16.септембра 2013. године почиње кампања „Где је твој праг одговорности“ чији је циљ подизање свести јавности о значају животне средине, најавио је ЕУ Прогрес – Програм европског партнерства са општинама. Камапања ће поред двадесетак других локалних заједница и општине Пријепоље обухватити и Прибој, Нову Варош и Сјеницу.

Наредних месеци ће бити организоване акције чишћења и сакупљања комуналног отпада и друге активности у којима се очекује велики одзив грађана, као и низ радионица и обука како би се становници одабраних општина подстакли да стварају амбијент у којем је заштита животне средине један од развојних приоритета сваке локалне заједнице.

Највећи еколошки проблеми заједнички за све општине су одлагање и немогућност рециклирања отпада, а потом на листи проблема следе загађења река и емитовање отровних гасова. У општинама Пријепоље, Прибој, Нова Варош и Сјеница у области екологије најзначајнији послови у вези су са завршетком заједничке регионалне санитарне депоније комуналног отпада „Бањица“ што би у великој мери допринело мањем загађењу Лима, некада једне од најчистијих европских река, али и њених притока.

У већини општина недостатак еколошке свести и културе одговорности грађана према природи истиче се као једна од највећих препрека у стварању бољег и здравијег односа према животној средини. ЕУ ПРОГРЕС је развојни програм који се реализује у 25 општина на југу и југозападу Србије и представља резултат континуираних напора два донатора – Европске уније и Владе Швајцарске, који на тај начин пружају подршку Влади Србије на путу модернизације земље.

Одржан Седми пољопривредни сајам у Бродареву

 У Бродареву је 30.августа 2013. године, под покровитељством општине Пријепоље одржан Седми пољопривредни сајам. На овој традиционалној манифестацији појавио се велики број излагача, а смотра пољопривредних достигнућа приказала је типичне делатности у овој области од сточарства, воћарства и повртарства до домаће радиности и старих заната.

У име општине Пријепоље излагаче и посетиоце сајма поздравио је и сајамску манифестацију отворио Зоран Деспотовић, члан Општинског већа, задужен за област пољопривреде и туризма. Деспотовић је указао на значај оваквих манифестација за развој пољопривреде и обећао пуну подршку локалне самоуправе у погледу примарних и стратешких праваца развоја ове области привређивања.

Током сајма власници најбољих изложених грла, штандова и пољопривредних производа добили су пригодна признања и награде. Такође, за време ове манифестације у Бродареву, Проф. Предраг Перишић са Пољопривредног факултета у Београду одржао је предавање о органском сточарству .

 

Општински већник за пољопривреду на Сајму у Бродареву

Расподела пластеника повртарима које је донирила ТИКА из Турске

Након што је петочлана комисија формирана од стране Општинског већа општине Пријепоље обишла све пољопривреднике заинтересоване и пријављене код одговарајуће службе у ОУ за добијање 20 пластеника које је донирала Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) општини Пријепоље, и израде ранг листе према условима и критеријумима утврђених од стране ОВ, 31. августа 2013. године на платоу испред хотела Милешева извршена је њихова расподела.

Овим послом координирао је Зоран Деспотовић, члан Општинског већа задужен за област пољопривреде и председник комисије чији је задатак био да обиђе све пријављене земљораднике, сагледа услове за постављање пластеника и изврши њихову расподелу.

- Очекујемо да ће сви пољопривредници који данас преузимају ових 20 пластеника са металном конструкцијом, системом наводњавања „кап по кап“, пумпом и посудом за воду од 500 литара, а које је општини Пријепоље донирала Агенција за међународну сарадњу и координацију из Турске, максимално искористити могућности које пружа оваква опрема и допринети повећању повртарске производње и наравно својих примања, рекао је Зоран Деспотовић, приликом расподеле и уручења пластеника пријепољским повртарима.

- И раније је Турска агенција ТИКА помагала општину Пријепоље, са донацијама у области инфраструkтуре и здравства, а ова данашња помоћ у пластеницима, у вредности од 2.400.000,00 динара је намењена људима који се баве повртарством, рекао је Есад Хоџић, члан Општинког већа, у изјави за медије чији су представници пропратили расподелу пластеника повртарима.

 

 Испорука конструкција за пластенике

Потписан Уговор о оснивању заједничког привредног друштва "Регионална санитарна депонија комуналног отпада Бањица"

У Прибоју је 29.8. 2013.године потписан Уговор о оснивању заједничког друштва са ограниченом одговорношћу "Регионална санитарна депонија комуналног отпада Бањица", између општина Прибој, Пријепоље, Нова Варош и Сјеница. У име општине Пријепоље уговор је потписао председник општине Емир Хашимбеговић. Изградњом заједничке депоније Бањица планирано је да се реши проблем одлагања отпада у ове четири општине.

„Формирањем заједничког предузећа уз нови пројекат депоније стећи ће се институционални оквир за наставак изградње депоније Бањица, прекинуте 2007. године. Потписани уговор је последњи документ који ће уз остала оснивачка акта бити прослеђен Агенцији за привредне регистре на коначну регистрацију, истиче Слободан Дерикоњић, координатор Програма ЕУ ПРОГРЕС.

Ове године, на локалним заседањима скупштина општина,а тако је било и на и на седници СО Пријепоље, Предлогом одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању ЈКП Регионална санитарна депонија чврстог комуналног отпада „Бањица“, одустало се од заједничког јавног предузећа, јер нови Закон о јавним предузећима ту могућност не предвиђа. Одлучено је да се оснује привредно друштво са ограниченом одговорношћу, које би обављало послове изградње, експлоатације и одржавања регионалне санитарне депоније комуналног чврстог одпада, на локацији Бањица, на територији општине Нова Варош.

Тренутно се приводе крају послови на препројективању регионалне санитарне депоније Бањица. На овом послу раде стручњаци Факултета техничких наука из Новог Сада.

Препројектовање депоније је подржано средствима ЕУ и Владе Швајцарске преко програма европског партнерства са општинама – ЕУ ПРОГРЕС.

Отворена изложба 39.сазиваУметничке колоније „Милешева“

У галеријском простору Музеја у Пријепољу 26.8.2013. отворена је изложба уметничких радова 39. сазива Уметничке колоније „Милешева“. У присуству уметника прошлогодишњег и новог, јубиларног 40. сазива ликовне колоније и посетилаца, поред поздравних говора директора Дома културе, Љубише Савковића и њеног уметничког директора Горана Чпајака, изложбу је отворио Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље.

 -За близу четири деценије стварања уметници су иза себе Пријепољу оставилиуметнички опус од непроцењивог значаја са легатом од преко 300 уметничких дела,који без икакве сумње представља изузетно вредно културно благо са којим се овајград поноси, рекао је Хашимбеговић и додао да иако се и ова средина као уосталоми многе друге у земљи суочава са економском кризом, општина Пријепоље ипакиздваја знатна средства за културу и подржава финансијски и на друге начине многе стваралачке  програме и културне манифестације међу којима је и Уметничка колонија Милешева. Сматрамо да је такав однос исправан и оправдан јер издвајања за културувишеструко се враћају кроз подизање образовног и културног нивоа и свести грађананаше општине, истакао је председник општине Емир Хашимбеговић, проглашавајућиизложбу 39. сазива Милешевске колоније отвореном, док је  уметницима - учесницима40 сазива зажелео пријатан боравак у Пријепољу.

Семинар о органском сточарству у Бродареву

Уместо у Пријепољу, како је то било првобитно одређено,   у петак,30.августа 2013. године у Бродареву ће се одржати пети, од укупно 12,семинар „Пословне школе органске производње БиоПланет“. Предвиђеноје учешће сточара са подручја Прибоја, Нове Вароши и Пријепоља.

Тогдана у Бродареву ће се одржати и седми пољопривредни сајам.Тема семинара је „Органско сточарство – Технологија гајења говеда“, апредавач ће бити Доц. др Предраг Перишић, професор Пољопривредногфакултета  Универзитета у Београду.

Програм семинара обухвата теме у вези избора генотипа и начиндржања и смештаја  говеда за органско сточарство у брдско-планинскомподручју, специфичности одгоја телади и това јунади као и  технологијугајења крава у органској производњи. Локална самоуправа у Пријепољује дала пуну подршку реализацији овог циклуса семинара који сенаизменично одржавају у три суседне општине.

Хашимбеговић примио мађарске привреднике

Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић са сарадницима примио је 23.08.2013. године чланове привредне делегације из Републике Мађарске са којима је разговарано о правцима будуће сарадње између привредника из Пријепоља и фирми из Мађарске. Хашимбеговић и Добро Лазаревић, заменик председника општине дали су пуну подршку будућој сарадњи са мађарским фирмама и предложили доношења акционог плана који би представљао основу сарадње између привредника из Пријепоља и Мађарске.

У делегацији је, поред главног менаџера, директора и председника АГК Кластера, био и Душко Карагић, директор Економске канцеларије Амбасаде Мађарске у Београду

 

 

Представници општине Пријепоље у Каменој Гори са Кустурицом и Моником Белучи

Представници општине Пријепоље у Каменој Гори са Кустурицом и Моником Белучи Представници општине Пријепољена предвођени Вукосавом Томашевићем председником СО и Добром Лазаревићем, замеником председника општине посетили су 22.8.2013. године Камену Гору и сусрели се са редитељем Емиром Кустурицом и италијанском глумицом Моником Белучи где су снимљени одређени кадрови филма “На млечном путу”. Општински званичници уручили су, том приликом, Кустурици и Миники Белучи уметничке слике са ликом “Белог анђела”.

“Филм би требало да буде готов до маја идуће године", рекао је редитељ и носилац главне мушке улоге, Емир Кустурица у краћем сусрету са новинарима. “Ако филм буде увршћен у програм фестивала у Кану наредне године, тамо ће имати премијеру, а одмах после тога видеће га домаћа публика", додао је је Кустурица.

Након Кустурице и Моника Белучи је разговарала с представницима општине Пријепоље и новинарима што је, како је рекла, знак да јој се у Каменој Гори веома допада. Екипа филма стигла је из Мећавника дан раније и одмах почела са снимањем у Каменој Гори.

 

 

Семинар о органском сточарству

У Пријепољу ће се у петак, 30.августа 2013. године у 12 часова одржати пети, од укупно 12, семинар „Пословне школе органске производње БиоПланет“. Предвиђено је учешће сточара са подручја Прибоја, Нове Вароши и Пријепоља.

Тема семинара је „Органско сточарство – Технологија гајења говеда“, а предавач ће бити Доц. др Предраг Перишић, професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду.

Програм семинара обухвата теме у вези избора генотипа и начин држања и смештаја говеда за органско сточарство у брдско-планинском подручју, специфичности одгоја телади и това јунади као и технологију гајења крава у органској производњи. Локална самоуправа у Пријепољу је дала пуну подршку реализацији овог циклуса семинара који се наизменично одржавају у три суседне општине.

Механизација за пољопривреднике

Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја у оквиру Програма подршке одрживом развоју пољопривреде и села у јединицама локалне самоуправе југозападне Србије доделила је 20.08.2013. механизацију за 45 пољопривредних газдинстава у Пријепољу, вредну 9 милиона динара.

Овим програмом који се спроводи и у Прибоју, Ивањици, Новој Вароши, Сјеници, Рашкој, Новом Пазару и Тутину, предвиђено је да још 29 газдинстава из општине Пријепоље добију опрему набављену средствима Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја и личним учешћем. Помоћник директора Канцеларије Едиб Кајевић рекао је да је укупна вредност помоћи пољопривредницима реализована овим програмом 130 милиона динара, за што је Канцеларија обезбедила 100, а пољопривредници кроз лично учешће, остатак средстава.

„Наши пољопривредници добили су реализацијом овог програма значајну подршку у механизацији и то ће се сигурно позитивно одразити на развој ове гране привређивања у општини, посебно кроз савременији начин производње, уз истовремено повећање приноса у наредним годинама“, рекао је Ибро Бајо Фазлић, заменик председника Скупштине општине, приликом испоруке опреме пољопривредницима из општине Пријепоље.

Пројектна идеја из општине Пријепоље „Регионална хладњача“ међу осам најбољих

Пројектна идеја под називом „Регионална хладњача“ коју је Општина Пријепоље кандидовала, а припремила Канцеларија за локални економски развој, на конкурсу у оквиру пројекта „Јавно – приватно партнерство (ЈПП) као развојни потенцијал“ изабрана је у осам најбољих . Конкурисало је, у периоду од 18. јуна до 15.јула 2013. године, 29 општина и градова који су укључени у међуопштинска партнерства у оквиру УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја.

Избор најбољих пројектних идеја извршени су на основу евалуационих критеријума међу којима су и компаративна предност предлога, директни и индиректни ефекти за привреду, брзина имплементације и изражени интерес приватног сектора. Изабраних осам ЈПП пројектних идеја из Рашке, Ниша, Тутина, Нове Вароши, Дољевца, Кањиже, Зрењанина и Пријепоља имаће менторску техничку помоћ у изради акционих планова за њихову реализацију и биће представљене потенцијалним приватним партнерима, финансијерима и другим заинтересованим субјектима на инвестиционој конференцији.

Пројекат „Јавно-приватно партнерство као развојни потенцијал“ спроводи Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) уз подршку УСАИД-а и Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе.

Изложба меда и пчелињих производа

У Пријепољу је 10.августа 2013. године под слоганом „Мед је лек за дуг век“ одржан осми традиционални Сајам меда и пчелињих производа. На платоу Дома културе окупили су се пријепољски пчелари, а у госте су им дошле колеге из суседних општина и из Чачка, Косјерића, Пожеге, али и из Бијелог Поља, Горажда и Вишеграда што је овој „слаткој“ манифестацији дало и међународни карактер.

Пчелари су рекли да је продаја била добра, а изложба богата, поред меда и са разним препаратима на бази пчелињих производа. Учеснике и посетиоце изложбе поздравили су Мемзудин Кајевић, председник Удружења пчелара из Пријепоља, Марко Мандић, члан Управног одбора Савеза пчеларских организација Србије (СПОС) и Сафет Планић у име Туристичке организације Пријепоље.

- Општина Пријепоље средствима буџета која су опредељена за развој пољопривреде, даје пуну подршку и пчеларима чији мед, али и други пчелињи производи са овог поднебља могу, због свог квалитета, да буду бренд ове средине, рекао је Вукосав Томашевић, председник СО Пријепоље отварајући изложбу меда и пчелињих производа у Пријепољу.

 

 

Честитка за Рамазански бајрам Емира Хашимбеговића, председника општине Пријепоље

Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље припадницама и припадницима исламске вероисповести честитао је Рамазански бајрам, уз жељу да га проведу у истинској породичној срећи, радости и уз заједнички живот и хармонију са својим комшијама и пријатељима.

“Бајрам је празник мира и пријатељства, када његову топлину и радост дијелимо са породицом, пријатељима и комшијама. Бајрамски празници нас подсјећају да и ријечима и дјелом доприносимо медјусобном упознавању и зближавању, уважавању и толеранцији ради добра и напретка заједнице и друштва у коме живимо. Нека племенита симболика одрицања коју су донијели дани Рамазана представља подстицај поштовања темељних људских вриједности оличеним у зближавању и заједништву свих наших грађанки и грађана у општини Пријепоље.

Поштујмо те универзалне духовне и етичке вриједности и његујмо их као трајно и вјечно добро и симбол мултинационалног и мултиконфесионалног склада” наводи се у честитки председника општине Пријепоље Емира Хашимбеговића припадницима исламске вероисповести поводом Рамазанског бајрама.

Честитка за Рамазански бајрам председника СО Вукосава Томашевића

Свим припадницима исламске вероисповести у општини Пријепоље Рамазански бајрам честитао је Вукосав Томашевић, председник Скупштине општине Пријепоље.

- У име Скупштине општине Пријепоље и у своје лично име честитам вам Рамазански бајрам, уз жељу да га проведете у здрављу, срећи и весељу са својим породицама, комшијама и пријатељима, истиче се у честитки Томашевића.

Поздравно писмо председнику општине од сталног координатора УН у Србији

Стални координатор УН у Србији Вилијем Инфанте у поздравном писму Емиру Хашимбеговићу, председнику општине Пријепоље, истиче да се следећег месеца, након нешто више од 4 године, завршава његов мандат у Републици Србији.

- Задовољство ми је и част што сам живео и радио у Србији и учестовао у крупним корацима које су Влада и држава предузеле. Међу највећим сећањима биће она која се односе на наше партнерство са локалним самоуправама и општинама широм земље. Надам се да ће се као резултат напора побољшати пружање услуга, осмислити и применити стратегије економског развоја и изградити оквири за економски раст како би људи уживали већу сигурност и просперитет, наводи се у овом писму сталног координатора УН у Србији Вилијема Инфантеа.

Стални координатор УН у Србији још додаје и да је након осам година живљења и рада у Србији, ова земља постала његов дом и да ће са породицом остати у Београду након повлачења из Уједињених нација.

У Пријепољу одржани “Мостови Балкана”

Под покровитељством Министарства културе и општине Пријепоље, првог и другог августа 2013. године у Пријепољу је одржана шеста међународна смотра изворног народног стваралаштва “Мостови Балкана”.

У Пријепољу се окупило 11 културно-уметничких друштава и 19 изворних група из Србије, Бугарске, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске којe негују традиционално народно певање, изворне фолклорне кореографије и музицирање на традиционалним инструментима. Посебну вредност манифестације представљала је промоција народних ношњи из шест земаља овог дела Европе.

Овогодишњу смотру изворног народног стваралаштва на Јабуци, у име општине Пријепоље, отворио је Добро Лазаревић, заменик председника општине. -Наша је истинска жеља да ''Мостови Балкана'' који имају већ дугу традицију постану трајни споменик пријатељства, раскошне лепоте и богатство традиције, међусобног поштовања и уважавања и да кроз песму и музику покажемо своје различитости, али и да нас ове дивне песме и музика уједине и зближе и дају подстрек за даљу сарадњу и слогу као и да на оваквим сусретима покажемо које немерљиве културне вредности имамо, и које треба да сачувамо од заборава за нараштаје који долазе, рекао је Лазаревић.

Постељина од МОСИ уступљена болници

Извршни одбор 50. јубиларних Међуопштинских омладинских спортских игара одлучио је да се Општој болници у Пријепољу донира преко 400 чаршафа, око 100 јастука и значајан број ћебади, који су коришћени само током ове спортске манифестације.

Секретар Организационог одбора 50. МОСИ Изудин Шантић оцењује да је донета исправна одлука у корист пацијената.

- У материјалном смислу донација нема претерану вредност, али на овај начин шаљемо поруку свима који су у могућности да помогну ову установу , јер ће то бити у корист пацијената“, рекао је Шантић.

Директор Опште болнице др Бранко Гојаковић захвалио се на донацији која ће им, како каже, итекако значити.

-Ово је за нас велика донација, јер смо имали проблема са овом опремом, који смо на овај начин решили у наредних неколико година. Надам се да ће овај пример покренути и друге који су у могућности да нам помогну“, рекао је Гојаковић.

Хашимбеговић и Томашевић примили заједничку делегацију ИПА из Чешке и регије Пријепоље

Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић и председник Скупштине општине Вукосав Томашевић примили су 3. августа 2013. године заједничку делегацију Интернационалне полицијске асоцијације (ИПА) из Републике Чешке и секције Србија, регија „Пријепоље“.

Хашимбеговић и Томашевић представницима струковне организације из Чешке зажилели су, током пријема, пријатан боравак у Пријепољу и подржали сарадњу са полицијским службеницима из ИПА регија Пријепоље, која се пре свега, огледа у организовању културних и спортских манифестација, усавршавању својих чланова путем семинара и других видова активности.

Од 2-7.августа 2013. године ИПА регија „Пријепоље“ организује дружење за своје чланове под називом „Други полцијски рафтинг Лимом за твој савршен дан“ као и низ других манифестација на којима учествују и њихове колеге из Републике Чешке.

Честитка Александра Боричића, председника ОСС Емиру Хашимбеговићу, председнику општине за организацију МОСИ

Александар Боричић, председник Одбојкашког савеза Србије упутио је Емиру Хашимбеговићу, председнику општине Пријепоље честитку за одличну организацију МОСИ које су одржане од 3 – 7.јула 2013. Године. У черститки се, поред осталог, истиче. -

Желео бих пре свега да ти честитам на одличној организацији 50. Међуопштинских омладинских спортских игара –МОСИ. Твоја упорност и рад твојих сарадника је успео да направи овај велики догађај са мало средстава и у врло кратком року.Само дружење људи који су учествовали у том догађају говори да пријатељство људи још увек постоји на тим просторима и без обзира што су поставили границе између држава, нису могли да ставе препреке између правих пријатеља.

Твоје залагање је било сјајно и сигуран сам да без помоћи државе Србије, ова манифестација не би могла да се одржи, али знам да су још неки пријатељи били укључени у договоре, што говори да пријатељства која су на правој основу дају најбоље резултате за целокупну заједницу, наводи се у честитки Боричића.

Девети “Лимски дарови” почетком августа

Овогодишњи, девети по реду, „Лимски дарови“ биће одржана у Пријепољу од 31. јула до 4. августа. Ова културно - забавна и спортска манифестација, како је речено на конференцији за новинаре Организационог одбора “Лимских дарова” одржаној 24.7.2013. године почеће последњег дана јула промоцијом књиге песама “Пристаништа” аутора Горана Ђерића у изложбеном простору фирме Емилио Штехер у Великој Жупи.

Пуну подршку организацији “Лимских дарова” у сусрету са новинарима дао је и Вукосав Томашевић, председник Скупштине општине Пријепоље када је рекао да верује да ће ова манифестација протећи беспрекорно и истакао да ће сви они наши суграђани и гости који наредних дана буду у Пријепољу имати шта да виде и доживе.

Директорка Туристичке организације Ивана Ракоњац каже да су у ТОП-у овај догађај промовисали на свим сајмовимана којима су учестовали. “Лимски дарови” ушли су у наш календар годишњих дешавања у земљи и нашли се на туристичкој мапи Србије.

Специфичност ове манифестације огледа се и у томе што се сваке године на обали Лима уз велики број посетилаца одају признања најбољим пријепољским зетовима, али и спремају и бирају најукусније рибље чорбе. Манифестацију је покренуло друштво “ Лимски дарови”, а организује се у сарадњи са Туристичком организацијом и под покровитељством општине Пријепоље.

У Министарству енергетике потписани меморандуми о разумевању о изградњи малих хидроелектрана

Потписивањем Меморандума о разумевању са представницима 15 градова и општина и потенцијалним инвеститорима, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине комплетирало је поступак додељивања 212 локација за изградњу малих хидроелектрана.

Меморандуми који су 23.7.2013. године потписани омогућиће изградњу малих хидроелектрана на 162 локације у Бајиној Башти, Косјерићу, Краљеву, Крушевцу, Љубовији, Новој Вароши, Пироту, Прибоју, Пријепољу, Прокупљу, Рашки, Сурдулици, Тутину, Ужицу и Власотинцу. Мале хидроелектране градиће се и у Ивањици и Ариљу, где су дан раније потписани Меморандуми са инвеститорима и представницима ових општина. У име општине Пријепоље меморандум о разумевању потписао је Емир Хашимбеговић, председник општине.

- Уколико се по плану изграде све мале хидроелектране за које су додељене локације на јавном позиву, Србија ће у наредне три године добити око 1.000 радних места и 80 мегавата нових капацитета за производњу електричне енергије из обновљивих извора, а укупно произведена струја из тих електрана износиће око 300 гигават-сати”, рекао је на потписивању Меморандума у Клубу посланика у Београду Дејан Трифуновић, помоћник министра енергетике, развоја и заштите животне средине.

После потписивања Меморандума, инвеститори који су путем јавног позива добили локације за изградњу малих хидроелектрана имаће рок од шест месеци да започну процедуру за издавање енергетских дозвола и сагласности.v

Честитка Влада Дивца

Емиру Хашимбеговићу, председнику општине Пријепоље и Вукосаву Томашевићу, председнику СО, 24.јула 2013. године честитку за успешну организацију 50. МОСИ упутио је Владе Дивац, председник Олимпијског комитета Србије.

- Игре су биле још једна прилика за промоцију и унапређење спорта, фер- плеја и свих вредности које красе спорт и манифестације са традицијом какве МОСИ већ пола века јесу. Част ми је била бити део једног оваквог скупа подсећајући се на протекле године када сам у некој другој улози био њихов део, истакао је Владе Дивац у свом писму.

Додао је, гледајући из садашње перспективе, да је срећан што може да каже да идеја олимпизма, за коју се залаже од почетка своје каријере,живи и унапређује се кроз многе манифестације, како оне у организацији Олимпијског комитета Србије, тако и кроз бројне друге, какве су МОСИ и какве ће, искрено верујем, каже председник Олимпијског комитета Србије, још дуго бити.

Одржани 16. скокови у воду „Меморијал Пајо Потежица“

Борко Миладиновић из Ужица победник је 16. меморијалног такмичења “Пајо Петровац. Ове године на скакалишту појавило се деветнаест такмичара. Друго место је заузео Марко Павловић из Крагујевца, а трећи је био Данко Дангубић из Коњица.

Шеснаесте меморијалне скокове у воду “Меморијал Пајо Потежица” Петровац Потежица” у скоковима у воду које је 20. јула 2013. године одржано на плажи 2013. отворио је Добро Лазаревић, заменик председника општине Пријепоље.

- Скокови у бистру воду Лима сваке године су све атрактивнији, масовнији и значајнији, како за општину Пријепоље, тако и за Србију. Ова спортско-рекреативна манифестација ушла је у Календар такмичења која се бодују за Куп Србије и одавно је добила и међународни карактер. Петровац је сада израстао и стасао у сам врх, не само спортских атракција Пријепоља јер је проширио и могућности за развој туризма који је у овом поднебљу дуго времена био у запећку привређивања, рекао је Лазаревић и додао, обраћајући се такмичарима, да и они који годинама учествују на Меморијалу “Пајо Потежица” дају пуни допрнос да Петровац добије епитет значајног места како за такмичење, тако и за уживање, дивљење и поштовање.

Туристи са Златибора и у Пријепољу

Пријепоље је уврштено у дестинације које ће обилазити туристи који бораве на Златибору. На конференцији за новинаре Туристичке организације Пријепоља, представника локалне самоуправе и агенције Сан- тоурс, која је одржана 23.јула 2013. године речено је да је у центру Златибора постављен штанд са туристичким потенцијалима Пријепоља.

Председник Скупштине општине Вукосав Томашевић оценио је да је ово добра прилика да се Пријепоље представи бројним туристима. - Туристи са Златибора, где их у шпицу сезоне има више десетина хиљада, први пут организовано имају целодневни боравак у Пријепољу. Прва група туриста већ је стигла, а они ће, за сада, обилазити наш град три пута недељно- понедељком, средом и петком, рекао је Томашевић.

И директорка Туристичке организације Ивана Ракоњац каже да је програм једнодневних излета од изузетног значаја за организацију туристичке понуде Пријепоља.

- Још увек идентификујемо тржиште и потенцијалне туристе, па овај програм излета још није коначан. Уколико идентификујемо да постоји потреба, можемо променити и дане и дестинације које ће туристи посетити у нашем граду“, истакла је директорка.

Летња лига у малом фудбалу

Заменик председника општине Пријепоље отворио је 15.7.2013. године у Бродареву почетак такмичења у малом фудбалу “Летња лига - Бродарево 2013.”

Поздрављајући у име локалне самоуправе такмичаре и љубитеље спорта који су присуствовали почетку турнира, Лазаревић је рекао да су само пре десетак дана љубитељи спортских надметања могли „овде у Бродареву да виде, поред екипа кошаркаша и спортисте који су се такмичили у малом фудбалу на јубиларним 50. Међуопштинским омладинским спортским играма које су одржане у Пријепољу. Те игре биле су одлично организоване и они који деценијама прате МОСИ или на њима учествују као такмичари, сагласни су у оцени да је то до сада била најбоља манифестација у историји Игара.

И спортски радници из Бродарева и грађани на свој начин допринели су, кроз организацију дела такмичења у две дисциплине као и публика, да гости и учесници игара из општине понесу најбоље утиске, рекао је Лазаревић.

Дани боровнице Плава кренули из Пријепоља

Дани боровнице, које организује Центар за културу из Плава промовисани су 20. јула 2013. године у Пријепољу. Свечаним дефилеом градским улицама берачица боровнице уз пратњу тамбураша и дружењем за пријепољкама и пријепољцима, Плављани су најавили почетак ове манифестацје, која сваке године креће из другог града са простора бивше Југославије и позвали госте да посете сусрете који су проглашени за најбољу туристичку манифестацију у Црној Гори.

Учеснике и госте Дана боровнице из Плава и суграђане поздравио је Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље и указао да манифестације оваквог карактера чврсто повезују људи и отварају нова пријатељства. Пријепоље и Плав су средине, које, поред осталог, веже и река Лим, рекао је Хашимбеговић. На речима добродошлице захвалио се Ракиб Радончић, директор Центра за културу из Плава.

Пријем за волонтере МОСИ у Пријепољу

Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић и члан Општинског већа Адмир Мушовић, примили су 16. 07.2013. године у Дому културе младе волонтере који су за време МОСИ били на услузи спортистима, спортским радницима, извештачима и свим другим учесицима игара и гостима који су тих дана боравили у Пријепољу.

- Ова свечаност организована је вама у част и ово је прилика да вам се јавно захвалимо на вашем доприносу који сте несебично пружили током игара, рекао је Адмир Мушовић, члан Општинског већа.

- Захвалан сам на вашем учешћу за време организовања МОСИ и ви сте сигурно дали велики допрнос што нам са свих страна стижу честитке за изузетно добру организацију игара у свим сегментима. Ми у локаној самоуправи у Пријепољу видимо у вама велику снагу и лично ми је драго што имамо овакву омладину, јер сте ви без муке прихватили овако важне ствари и дали велики допринос успешности манифестације,рекао је Емир Хашимбеговић, председник општине у сусрету са младим волонтерима из Пријепоља, Прибоја, Нове Вароши и Сјенице.

Око 120 волонтера из више градова Србије, свакодневно су били у прилици да пружају помоћ спортистима на терену, али и свима онима којима су за време игара боравили у Пријепољу.

Идеја о формирању волонтерског тима потекла је од Савета за младе општине, а допрнос и помоћ у одабиру волонтера дала је и Канцеларија за младе општине Пријепоље.

Волонтери су у знак захвалности добили сертификат о стеченом искуству, годишњу чланску карту за матичну библиотеку“Вук Караџић“ и све некомерционалне програме у организацији Дома културе.

 

 

Честитка Бранковића за добру организацију МОСИ

Генерални секретар Атлетског савеза Србије (АСС) Слободан Бранковић честитао је Вукосаву Томашевићу, председнику СО Пријепоље и председнику Извршног одбора МОСИ „Пријепоље 2013.“ успешну организацију јубиларних игара које су одржане од 3. до 7.јула.

- Честитамо на успешној организацији јубиларних 50. МОСИ и захваљујемо вам на изузетном гостопримсту које сте нам указали. Веома нам је драго што је Пријепоље добило модерну атлетску стазу и што ћемо у будуће бити у прилици да на њој организујемо бројна атлетска такмичења, наводи се у честитки генералног секретара АСС.

Захвалност за успешно организоване МОСИ у Пријепољу

Челним функционерима свих општина из Црне Горе, Босне и Херцеговине и Србије из којих су учествовали спортисти на јубиларним 50. Међуопштинскимомладинским спортским играма, Емир Хашимбеговић, председник општине и председникОрганизационог одбора МОСИ и Вукосав Томашевић, председник СО и председникИзвршног одбора МОСИ Пријепоље 2013. упутили су  допис са речима  захвалности збогдоприноса спортиста из њихових општина на успешно одржаним играма у Пријепољу од 3 до 7. Јула 2013. године.

- Велики допринос успешној организацији 50. МОСИ дали су спортисти и спортскирадници из Ваше општине, како витешком и фер борбом на спортским теренима,тако и примереним и цивилизованим понашањем током боравка у Пријепољу. Безоваквог њиховог наступа и понашања ове Игре не би протекле онако како јесу. Великохвала Вама лично и Вашим суграђанима који су допринели да јубиларне МОСИ будуовако успешне.Част нам је што смо били део победничког тима који је организовао иреализовао 50. МОСИ. Примите изразе нашег искреног поштовања и захвалности, истичу Хашимбеговић и Томашевић у писму председницима општина у Црној Гори и Србији иначелницима општина у Босни и Херцеговини.

Писма сличне садржине са речима захвалности за лични допринос успешнојорганизацији МОСИ од стране челника општине Пријепоље упућена су и на адресебројних спортских радника и бивших спортиста као и великог броја волонтера.

Руководство општине приредило пријем за спортисте

Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић и Вукосав Томашевић, председник СО примили су 11. јула 2013. године пријепољске спортисте, руководство Спортског савеза и спортске раднике поводом великог успеха и остварених резултата на јубиларним 50. Међуопштинским омладинским спортским играма у Пријепољу.

Хашимбеговић је на пријему, током разговора са спортистима МОСИ рекао да су Пријепољци осветлили образ и да су управо завршеним играма дали нову димензију. - Драго ми је да су игре протекле без проблема, а посебно ме радује ваша победа у укупном пласману“, рекао је Хашимбеговић.

Спортистима је честитао и председник Скупштине општине Пријепоље Вукосав Томашевић, који је истакао да су пријепољски спортисти показали да могу да буду најбољи у једном витешком и фер такмичењу. - Пријепољци су показали да умеју да побеђују, али и да храбро поднесу пораз. Припремајући се за игре поставили смо себи два циља, први да Пријепоље буде успешан домаћин игара, а други да пријепољски спортисти буду свеукупни победници, а остварили смо оба“, рекао је Томашевић.

Секретар Спортског савеза Раде Радивојевић на пријему је говорио о постигнутим успесима спортиста, на које је посебно поносан, а оно што га радује, како је нагласио, је враћање пријепољских спортиста у свој град за време МОСИ.

Пријепољски спортисти су победници у укупном пласману 50. МОСИ. Председник општине Емир Хашимбеговић је рекао да их општина Пријепоље сматра својим шампионима због чага је у име њеног руководство уручио Раду Радивојевићу, секетару Спортског савеза пехар као признање за освојено прво место у укупном пласману.

 

 

Председник општине присустовао конференцији о обновљивим изворима енергије

 Подизање нивоа енергетске ефикасности и искоришћење обновљивих извора енергије представља стратешки циљ Владе, и уједно услов да би се могло говорити о “зеленој економији” у Србији, рекла је Проф. др Зорана Михајловић, Министар енергетике, развоја и заштите животне средине отварајући 15. јула 2013. године у Београду конференцију магазина “BIZlife” на тему “зелене економије”.

- Задатак државе у области енергетике је да обезбеди довољне количине енергије по одрживим ценама, што није лако постићи јер су за становништво цене често превисоке, а за инвеститоре прениске”, рекла је Михајловић. Она је нагласила да остварење тог циља, поред изградње великих инфраструктурних објеката, подразумева и веће коришћење потенцијала обновљивих извора енергије, као одлучујућем фактору у подизању енергетске безбедности државе.

Конференцији о „зеленој економоји“ присустовао је и Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље.

Министар Зорана Михајловић је најавила и да ће до краја јула бити потписани уговори са инвеститорима који су изабрани на јавном позиву за изградњу 317 малих хидроелектрана. Први уговори биће потписани у општини Ивањица, јер је то општина на којој ће бити грађено највише објеката. -Некo ће можда рећи да 300 електрана није много, али то улагање ће отворити око 1.000 радних места и омогућити ангажовање домаћих малих и средњих предузећа у изградњи ових објекатa, рекла је Михајловић и подсетила да ће се највећи део електрана градити у недовољно развијеним општинама. Такође за два до три месеца требало би да буде расписан још један јавни позив за изградњу мини- хидроелектрана.

 

Свечани пријем за најуспешније ученике

Општинско руководство у Пријепољу приредило је 12.07.2013.године у Дому културе, деветнаести пут по реду, свечани пријем за ученике основних и средњих школа и основне музичке школе који су осварили одличне успехе у учењу као и резултате на такмичењима на општинском, окружном и републичком нивоу. Пријему су присуствовали и родитељи најбољих ученика, учитељи, наставници и професори школа и руководиоци наставно- образовних институција.

Општинска управа у Пријепољу донела је одлуку да школске 2012/2013.године награди 213 најбољих ученика и 18 екипа, међу којима су 54 вуковца у основним и девет у средњим школама, као и и два ученика основне музичке школе, који су постигли изузетне резултате на међународним такмичењима.

Признања најуспенијим ученицима у скоро завршеној школској години уручили су чланови Општинског већа Адмир Мушовић, Зоран Деспотовић и Предраг Чичић, док је председник општине Емир Хашимбеговић уручио признања и награде ђацима који су осварили најбоље резултате на републичким такмичењима.

- Знање које показујете и резултати које сте остварили су ваш највећи капитал. То знање вам нико не може узети и од нас у локалној самоуправи у томе имате безрезервну подршку. Заједно са вашим родитељима, наставницима и професорима помагаћемо да то ваше знање и ваш капитал увећате, рекао је Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље на овој свечаности и уз честитке ученицима на оствареним резултатима истакао „да је циљ власти локалне самоуправе да школовани људи остану у свом граду и да стварамо квалитетно друштво и амбијент лепшег живота у нашој општини“.

Председник општине је пожелео ученицима да остану на путу знања, родитељима препоручио да бодре своју дјецу у учењу, а учитељима, наставницма и професорима сугерисао да дају све од себе у преносу квалитетног знања ђацима.

Заказани наставак девете, и нова десета седница СО по хитном поступку

Председник Скупштине општине Пријепоље Вукосав Томашевић заказао је за петак, 12.07.2013. године у 10 часова наставак, 15. јуна, прекинуте девете седнице СО.

Истовремено, за 12.јул 2013. године у 15,00 часова председник СО Вукосав Томашевић заказао је, по хитном поступку, и нову, десету седницу Скупштине општине Пријепоље.

У дневном реду десете седнице је само питање ребаланса буџета, односно Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пријепоље за 2013. Годину.

Пријем за најбоље основце и средњошколце

Председник општине Пријепоље, Емир Хашимбеговић са сарадницима примиће у петак, 12.јула 2013. године у 11 часова у Дому културе најуспешније ученике основних и средњих школа у школској 2012/2013. години са подручја пријепољске општине.

Предвиђено је да пријему присуствују и њихови родитељи, професори, наставници и учитењи и руководици васпитно-образовних установа.

Честитка Шоштара и Корице председнику општине Пријепоље за успешну организацију 50. МОСИ

Председник Спортског савеза Србије Александар Шоштар и генерални секретар Савеза Дане Корица упутили су 9.7.2013. године председнику општине Пријепоље Емиру Хашимбеговићу заједничку честитку и искрену захвалност за веома успешну организацију 50. јубиларних МОСИ које су од 3. до 7. јула одржане у Пријепољу.

-Сви добро знамо са колико сте се проблема суочавали у организацији овако велике манифестације као што су 50. јубиларне игре, а које сте ви и ваши сарадници, заједно са Спортским савезом Пријепоља изузетно успешно организовали. Верујемо да су сви учесници Игара понели изузетне утиске са овог такмичења и дружења, истичу у честитки Шоштар и Корица и наводе „да су и грађани Пријепоља током игара били у функцији великог гостопримства свих такмичара и гостију, тако да су они имали осећај да су код својих кућа“.

На крају честитке председник и генерални секретар Спортског савеза Србије председнику општине Пријепоље додају да је „Велико ваше ангажовање и ваших сарадника дало праве резултате, а објекти који су изграђени тим поводом биће од изузетне користи спортистима и гтрађанима Пријепоља и околине“ и захваљују на гостопримству које им је указано за време боравка на 50.МОСИ.

Перуничић о МОСИ

Поводом успешне организације 50. МОСИ, у седиште општинске администрације у Пријепољу стигло је писмо државног секретара у Министарству омладине и спорта Републике Србије Предрага Перуничића у којем је, поред осталог, навео „да су овогодишње МОСИ игре у Пријепољу на најлепши начин показале своју традицију, али и гостопримство и културни, спортски и туристички потенцијал највећег града у Полимљу, у коме су игре и почеле давне 1954.године.“

У писму државни секретар Перуничић истиче и да „заједничком сарадњом локалне самоуправе, државе и спортиста организовали смо квалитетне игре, које су у духу фер- плеја и поштовања противника, као и кроз неговање традиције и правих вредности спорта, поново показале да су једна од најзначајнијих манифестација која је изнедрила спортисте од којих би се могла саставити врхунска репрезентативна селекција“.

„Кроз спорт који је увек био важан и остаће важан, послали смо поруку заједништва и спортског духа и испричали неке нове приче које превазилазе политику и географске границе у којима су сви спортисти победници“, наводи на крају државни секретар Перуничић у писму упућеном на адресу општине Пријепоље.

Рамазанска честитка Вукосава Томашевића
У име Скупштине општине Пријепоље и у своје име свим верницима исламске вероисповести у општини Пријепоље честитам почетак рамазанског поста, уз жељу да протекле у здрављу, љубави и међусобном уважавању, а радост поделите са породицама, пријатељима и комшијама, наводи се у честитки Вукосава Томашевића, председника Скупштине општине Пријепоље.
Честитка за почетак месеца Рамазана

Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић, упутио је повом наступајућег месеца Рамазана грађанима општине исламске вероисповести честитку у којој се каже:

- Свим грађанима исламске вероисповести, у име општине Пријепоље и у своје име честитам предстојећи месец Рамазана уз жељу за добро здравље, срећу, јачање породичних комшијских и пријатељских веза и међусобног поштовања и уважавања са свим суграђанима без обзира на верску и националну припадност, наводи се у честитки Емира Хашимбеговића, председника општине.

Завршене 50.МОСИ у Пријепољу

Спортисти из Пријепоља свеукупни су победници 50. јубиларних Међуопштинских омладинских спортских игара које су у недељу, 7. јула 2013. године на Градском стадиону свечано завршене поделом медаља и пехара победницима и проглашењем најбољих екипа.

Заставу ове манифестације преузео је град Нови Пазар, који ће наредне године бити домаћин и организатор ових игара.

Председник општине Пријепоље и председник Организационог одбора МОСИ Емир Хашимбеговић, рекао је на затварању да је презадовољан оствареним резултатима својих спортиста. Он је и овом приликом истакао да је општина Пријепоље од Владе Републике Србије добила велику помоћ приликом организације ове манифестације.

-Желели смо да Међуопштинским омладинским спортским играма дамо једну нову димензију и покажемо како би МОСИ убудуће требало да се организују. Циљ нам је да МОСИ у све три земље, Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори, заузму место које им припада, рекао је Хашимбеговић на затварању Игара у Пријепољу.

Директор Спортског савеза Новог Пазара Енвер Гусинац рекао је да се нада да ће тај град бити подједнако добар домаћин као што је било Пријепоље.

-Пријатељи из Пријепоља су нам поставили домаћи задатак и верујемо да ћемо следеће године бити добри домаћини, те да ће нам у томе помоћи Градска управа, спортисти али и бројне институције, казао је Гусинац.

Током пет такмичарских дана у Пријепољу је у оквиру МОСИ одржано око 600 мечева у различитим спортовима у којима је учествовало око 2.200 спортиста.

 

Ненад Поповић, потпредседник Народне скупштине Србије у Пријепољу

Потпредседник Народне скупштине Републике Србије Ненад Поповић на пријему код председника СО Вукосава Томашевића 3. јула 2013. године изразио је задовољство што ће присустовати свечаном отварању 50.МОСИ у Пријепољу. – Као и у случају ових игара морамо све више да сарађујемо и да се интегришемо, јер је то основа економског раста, додао је Поповић. У име општине у разговору са потпредседником републичког парламента учестовао је и Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље.

- Јубиларне 50. МОСИ су велика промоција за Пријепоље, али и за целу Србију, посебно за туризам као једну од основних грана привређивања за који имамо шанску у наредним годинама, чак и у време економске кризе, нагласио је Поповић и додао да се реализованим пословима у комуналној инфраструктури, на спортским објектима и на осталим пословима може видети инзванредан рад општинског руководства.

 

Мркоњић посетио Пријепоље

Дан уочи почетка МОСИ у Пријепољу, 2.7.2013. године општину je посетио Милутин Мркоњић, министар саобраћаја у Влади Републике Србије и разговарао са општинским руководством о припремама за одржавање ове манифестације. Министарство саобраћаја, уз ангажовање министра Мркоњића помогло је Пријепоље са 72 милина динара и то је највећа донација коју је општина добила за уређење саобраћајне инфраструктуре поводом одржавања МОСИ. Због тога је Емир Хашимбеговић, председник општине у знак пажње за његов допринос финансијској помоћи Пријепољу, министру Мркоњићу уручио захвалницу- признање.

- Захваљујем се министру Мркоњићу на безрезервној подршци коју нам је и раније дао и сада пружа како би град обновио путну инфраструктуру и што боље се припремио за МОСИ које сутра почињу у Пријепољу, рекао је Хашимбеговић. Министар Мркоњић је руководству општине упутио речи похвале за реализоване радове на обнови града.

- Пријепоље данас личи на било који европски град. Од њега је направљена оаза лепоте и мира међу народима који живе на овим просторима и тиме можете да се поносите, рекао је министар саобраћаја у Влади Србије. Он је обећао да ће Влада Србије обезбедити, још, негде око 20 милина динара, недостајућих средстава за завршетак започетих радова.

Министар Мркоњић је обишао и радове на путним саобраћајницама који су финансирани средствима Министарства саобраћаја.

 

Делегација града Новог Пазара у Пријепољу

Председник Скупштине општине Пријепоље Вукосав Томашевић примио је 4.7.2013. године председницу Скупштине града Новог Пазара Садију Плојевић, са сарадницима. У разговору у име домаћина учестовали су и председник општине Емир Хашимбеговић и заменик председника СО Ибро Фазлић.

Након разговора у канцеларији председника СО, у изјави за медије председница градске Скупштине Новог Пазара и председник СО Пријепоље истакли су да и овај сусрет и разговори представљају потврду о традиционално доброј и пријатељској сарадњи између ове две средине. Указано је и да ће у наредном периоду та сарадња бити проширена новим садржајима, нарочито у области пољопривреде, културе и спорта.

Домаћини су гостима из Новог Пазара казали да им стоје на услузи у вези припрема за наредне МОСИ које ће се одржати у овом граду. Представници власти из Новог Пазара обишли су терене у Пријепољу на којима се одржавају такмичења и посетили своје спортисте који учествују на играма.

 

 

Председник општине честитао успех на МОСИ такмичарима у риболову

Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић честитао је мушкој риболовачкој екипи на МОСИ освајање првог, а женској другог места . Такмичење у спортском риболову одржано је на риболовачкој стази на Лиму која се налази у правцу Бистрице.

 - Ваши успеси у спортском надметању искрено радују. Због тога вам најсрдачније честитам на освојеним медаљама и надам се да ће се и друге наше екипе након спртског и фер такмичења попети на победничка постоља, истиче се у честитки председника општине.

Честитка

Такмичари града домаћина на 50.јубиларним МОСИ у Пријепољу, 4.јула освојили су и прве медаље. Златом се окитила мушка екипа риболоваца, док је сребрна медаља у женској конкуренцији припала женској постави из Пријепоља.

Овим такмичарима и такмичаркама остварени успех на играма честитао је Вукосав Томашевић, председник Скупштине општине и Извршног одбра МОСИ Пријепоље 2013. уз очекивање да ће њиховим стопама кренути и остали тимови и спортистисти и да ће се у витешком надметању окитити новим медаљама и пехарима.

Културне манифестације током МОСИ у Пријепољу Фестивал спортског филма у Музеју

Током одржавања 50. МОСИ у Пријепољу, овај град обележавају многа културна и забавна дешавања. Од 2. Јула када је свечано отворен, у Градском музеју на летњој сцени одржава се Фестивал спортског филма. Фестивал је свечано отворен пројекцијом филма „МОСИ више од игре“ аутора Бранка Станковића, новинара РТС-а.

- Желећи да ове јубиларне игре и стварно буду више од игре, дакле да поред спортских сусрета и такмичења на теренима, омогућимо и садржаје који ће бити додатни импулс дружењу и зближавању прве свега наше омладине, а затим и свих гостију, ми смо уприличили низ садржаја од којих је један и овај фестивал спортског филма. Наша је идеја и жеља да овај фестивал спортског филма у Пријепољу постане традиционалан, рекао је Вукосав Томашевић, председник СО и председник ИО МОСИ који је у име локалне самоуправе поздравио присутне на отварању ове културне манифестације.

У Пријепољу свечано отворене јубиларне 50.МОСИ

У Пријепољу су 3. јула 2013. године, у присуству преко две хиљаде спортиста и неколико хиљада гледалаца из овог и суседних градова БиХ, ЦГ и Србије свечано отворене јубиларне 50.МОСИ.

Учесницима игара, високим званицама и бројним гостима у име домаћина обрато се Емир Хашимбеговић, председник Општине Пријепоље и председник Организационог одбора 50-их МОСИ.

- Оволико младости и лепоте оличене у спортском надметању и такмичењу на једном месту може се видети и доживети само на олимпијским играма, због чега са великом сигурношћу могу рећи да ће ове јубиларне 50. Међуопштинске омладинске спортске игре представљати ове године највећу спортску аматерску манифестацију на простору Балкана, рекао је Хашимбеговић и нагласио да су ове игре постале трајни споменик витешком надметању, младости и здрављу.

У име Владе Републике Србије која је и покровитељ јубиларних МОСИ присутнима се обратио премијер Ивица Дачић.

- Дуго је из наших простора одлазила у свет једна ружна слика међунационалних сукоба и ратова. Уосталом и МОСИ се нису одржавале у време када се то дешавало. Дај Боже да се то више никад не деси. Зато је ово једна најлепша слика која може данас да оде из Србије. Некада су ово, кажу биле Међурепубличке игре. Тада смо живели у једној држави. Данас је ово међународни догађај, не постоје границе које могу да омету сарадњу, заједнички живот и заједничку судбину свих наших народа који овде живе, Срба и Муслимана, односно Бошњака и Црногораца. Сви смо ми најближи једни другима у овом крају. Зато је Влада Републике Србије подржала Међуопштинске омладинске спортске игре. Подржали смо не само финансијски него и у покровитељском смислу јер сматрамо да то доприноси нашој заједничкој будућности. Дај Боже да у блиској будућности и Србија и Црна Гора и Босна и Херцеговина поново живе заједно у уједињеној Европској унији, и зажелео добродошлицу свима који долазе из општина ван Србије речима, добро дошли у Пријепоље, добро дошли у Србију.

Игре је прогласио отвореним Обрад Цвијовић, један од утемељивача ове манифестације.

 

 

Турска развојна агенција донирала Пријепољу савремено амбулантно возило

Седам најсавременијих амбулантних возила која су у уторак 2. Јула 2013. године додељена представницима шест општина из окружења, међу којима је и Пријепоље, помоћи ће квалитетнијој и бржој здравственој нези за велики број пацијената на територији ових локалних самоуправа. Кључеви од возила представницима општина уручени су на свечаности у башти Културног центра у Новом Пазару којој су поред председника Турске развојне агенције (ТИКА) Сердар Ћана присуствовали и потпредседник Владе Србије и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић, амбасадор Републике Турске у Србији Мехмат Кемал Бозај, као и супруга председника Србије Драгица Николић, која је уједно и председница хуманитарне организације “Драгица Николић”. Вредност ове донације, која је само једна у низу од Турске развојне агенције у Србији је 550.000 евра.

Захваљујући се на значајној помоћи ТИКЕ потпредседник Владе Србије и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић је истакао одличну сарадњу Турске и Србије и нагласио три нивоа односа: ниво који се тиче помоћи ТИКЕ бројним инфраструктурним пројектима у Србији, попут реконструкције и изградње цивилног аеродрома код Краљева, затим економски ниво и политички.

- Никада односи Турске и Србије нису били бољи,а до краја године организоваћемо и заједничку седницу две владе – рекао је Љајић. Амбасадор Турске Мехмаед Кемал Бозај захвалио се министру Љајићу на иницијативи да ТИКА почне да ради у Србији, али и Драгици Николић која је у Анкари на састанку са председником ТИКЕ Сердаром Ћаном установила области којима је помоћ непходна, као што је здравство.

Представници опстина које су добиле вредна амбулантна кола захвалили су се Турској развојној агенцији и истакли да се надају новим пројектима са пријатељима из Турске. - Захваљујем се Турској развојној агенцији на изузетно вредној донацији.Овај поклон ће много значити општини Пријепољу и помоћи ће грађанима у унапређењу и квалитетнијем пружању здравствених услуга, истакла је Ханка Хајдаревић, начелница Општинске управе у Пријепољу приликом преузимања кључева од савременог амбулантног возила намењеног овој општини.

Потпредседник Владе Србије Расим Љајић уочи почетка МОСИ посетио Пријепоље

Потпредседник владе Србије и министар трговине и телекомуникација Расим Љајић, приликом посете Пријепољу 1. јула 2013. године, заједно са општинским званичницима, обишао је Градски стадион у Хашимбеговића пољу, друге спортске терене и објекте и изразио задовољство постигнутим резултатима у припремама за предстојеће спортске игре.

- Нисам веровао да ће све стићи на време и ево два дана пре почетка игара стадион је комплетиран. То је велики успех имајући у виду економску кризу у којој се налазимо и недостатак финансијских средстава за најосновније ствари. Данас је Пријепоље највеће градилиште у целој Србији и не верујем да постоји град у земљи где је оволико урађено за релативно кратко време. То ће остати грађанима Пријепоља и након завршетка спортских игара и то је била наша обавеза коју испуњавамо. Остају нам још три циља, да игре потекну у најбољем могућем реду, да спортисти остваре највећа достигнућа на предстојећим играма. Друго, да одмах након игара наставимо са завршетком спортске инфраструктуре, још наколико терена је неопходно да се изграде да би ово постао заиста прави спортски центар. И трећи најважнији циљ је, где прелазимо са спортског на економско, главно поље, да се суочимо са великом незапосленошћу. Морамо да учинимо нешто за Пријепоље, да запослимо људе и то неће бити нимало лако, рекао је је Љајић.

У Бродареву, поред стадиона „Јалија“, министар Љајић је у друштву председника општине Пријепоље Емира Хашимбеговића и члана Општинског већа Есада Хоџића, обишао и ватрогасни Дом, који је недавно саграђен у овој Месној заједници.

Из Пријепоља кренула бициклистичка “ Трка без граница”

У недељу, 30. јуна 2013. године испред Дома културе у Пријепољу кренула је промотивна бициклистичка тура “Трка без граница”која симболично представља најаву 50.МОСИ које ће од 3 -7. јула одржати на спортским теренима поред Лима и Милешевке.

Уочи почетка трке, новинарима на конференцији за медије и грађанима који су поподневни недељни одмор проводили на простору око Дому културе, обратили су се Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље и стални координатор УН у Србији Вилијем Инфанте који је и помогао да се ова бициклистичка трка, уз помоћ спонзира, и организује. Испраћајући бициклисте из Пријепоља које је предводио Инфанте Хашимбеговић је рекао да се и на овај начин бициклистичком трком без граница промовишу и МОСИ.

- Ова бициклистичка тура представља зближавање заједнице јер ћемо имати бициклисте из све три државе, Србије, БиХ и ЦГ, чији ће спортисти учестовати на чувеним МОСИ које имају дугу традицију. Ја се надам да ћемо путем једне овакве вожње промовисати разумевање, дух толеранције и обезбедити добру забаву за све учеснике, рекао је стални представник УН у Србији Вилијем Инфанте крећући из Пријепоља на трку током које ће бициклисти возити 330 километара.

 

 

На фестивалу спортског филма на Златибору, одржана промоција филма “МОСИ -више од игре”

У оквиру Другог међународног фестивала спортског филма на Златибору, у недељу 30. јуна 2013. године је одржана званична промоција филма “МОСИ више од игре” аутора Бранка Станковића, уредника и новинара РТС-а. Истовремено, одржана је и конференција за штампу на којој су Вукосав Томашевић, председник Извршног одбора МОСИ Пријепоље 2013. и председник Скупштине општине и Милан Цмиљановић, секретар ИО МОСИ учесницима фестивала и новинарима говорили о завршним активности спроведеним у Пријепољу, како би 3. јула домаћин на што квалитетнији и организованији начин угостио све спортисте и остале учеснике педесетих јубиларних игара.

Пројекцији филма и конференцији за штампу присуствовао је и министер културе и информисања у Влади Републике Србије, Братислав Петковић. Од 2. јула, од 21 час на летњој сцени Музеја у Пријепољу одвијаће се Фестивал спортског филма. У сарадњи са Међунардним фестивалом спортског филма на Златибору, у Пријепољу ће бити приказано укупно 10 филмова - "Гринго" о Рамбу Петковићу, "Мирза Делибашић - легенда", "Зашто јамајчани трче тако брзо", "Жућко, прича о Радивоју Кораћу", "Сто година олимпизма у Србији", "Марадона", "Роналдо", "Човган", "Некад браћа", прича о прекинутом пријатељству Влада Дивца и Дражена Петровића и као премијера документарца о МОСИ, аутора Бранка Станковића, новинара РТС-а који ће посетиоци моћи да виде у уторак, 2. јула.

У Београду на конференцији за медије промовисане МОСИ Пријепоље 2013.

У Заводу за спорт у Београду 27.6.2013. године одржана је веома посећена конференција за новинаре на којој су промовисане јубиларне 50. МОСИ које ће се од 3 -7. јула одржати у Пријепољу.У име организатора и домаћина конференције новинарима су о предстојећим играма у Пријепољу говорили Предраг Перуничић, државни секретар у Министарству омладине и спорта, Емир Хашимбеговић и Вукосав Томашевић, председник општине и Скупштине општине Пријепоље и Наташа Михаиловић, новинарка РТС-а.

Конференцији за медије присуствовали су и пуну подршку МОСИ играма у Пријепољу дали и Владе Дивац, председник Олимпијског комитета Србије, Асмир Колашинац, европски првак у бацању кугле, Владимир Батез,одбојкашки олимпијски репрезентативац и стручни сарадник Спортског савеза Србије, Дане Корица, генерални секретар Спортског савеза Србије, Слободан Бранковић, генерални секретар Атлетског савеза Србије и Јасминко Поздерац, директор Завода за спорт. У функцији промотера културно забавног програма на МОСИ, конференцији за новинаре присуствовали су и Бора Ђорђевић,рок музичар Рибље чорбе и певач Ацо Пејовић, који ће током игара одржати концерте у Пријепољу.

Атлетичар Асмир Колашинац, европски првак у бацању кугле, када је на овој конференцији чуо какви су услови обезбеђени за такмичаре на МОСИ играма у Пријепољу, саопштио је да одустаје од учешћа у Дијамантској лиги у Лозани и да долази у наш град, као такмичар Сјенице да и на тај начин пружи непосредну и конкретну подршку развоју аматерског спорта и играма које су дале велики број врхунских спортиста.

Презентација у седишту мисије УСАИД у Београду

Координатор Канцеларије за младе у Пријепољу Адмир Вељовић, представио је у уторак, 18. јуна 2013. године у резиденцији директорке мисије УСАИД у Србији Сузан Фриц пројекат о оствареном партнерству са државом Висконсин из Сједињених Америчких Држава на развоју заједничких простора за рад и покретању заједнице малих стартапова кроз повезивање ђачких задруга и јединственог система пракси за средње школе у Пријепољу .

Канцеларија за младе у Пријепољу већ се афирмисала и доказала као континуирани и систематски сервис који представља главну одрживу карику између младих и институција и организација у циљу побољшања квалитета њиховог живота.

 

 

Седница Извршног одбора МОСИ Пријепоље 2013

На седници Извршног одбора МОСИ Пријепоље 2013. одржаној 20.6.2013. године, председавао Вукосав Томашевић, председник одбора и председник Скупштине општине, констатовано је, након свеобухватне анализе тока досадашњих припрема и наредних неопходних задатака за одржавање јубиларних игара, да се све активности одвијају према плану и да ће бити обезбеђени оптимални услови за спортисте и учеснике ове спортске манифестације у Пријепољу.

Извршни одбор је ради успешније организације игара донео одлуку о формирању оперативног штаба којим ће руководити Изудин Шантић, секретар Организационог одбора МОСИ Пријепоље 2013. и који ће почети са радом 25. Јуна.

Извршни одбор МОСИ је одлучио да церемонију свечаног отварања и затварања игара повери Агенцији НГИО из Београда. Ова агеција, поред осталих, реализовала је и програме свеченог отварања Универзијаде у Београду и Европског првенства у ватерполу, такође у Београду. Предвиђено је да водитељи програма свечаног отварања буду Пријепољци Наташа Михаиловић, новинарка РТС из Београда и Тарик Хељић, новинар Федералне телевизије Босне и Херцеговине из Сарајева, а да официјелни спикер на јубиарлним играма буде Никола Билић из Сарајева, који је својеврсни „заштитни знак“ МОСИ.Одбор је закључио и да 50.МОСИ отвореним свечано прогласе оснивачи ове спортске манифестације, Пријепољци Обрад Цвијовић из Београда и Изет Чичић из Сарајева.

Одлучено је да програм свечаног отварања почне у 17 часова 3. Јула на Градском стадиону у Пријепољу, а затварања у недељу, 7. јула у 12 часова. О МОСИ играма биће објављена и репрезентативна монографија којом ће бити обухваћене и јубиларне овогодишње МОСИ, на чијој изради ће радити Синиша Несторовић, уз помоћ редакционог одбора, а издавач ће бити Организациони одбор игара.

На седници је закључено и да координатор пресс центра током игара буде Владимир Малешић, новинар ТВ Форум, а уредник билтена Мухарем Мутабџија, директор и уредник листа Полимље.

Делегација Босанско-подринског кантона у Пријепољу

Делегација Босанско – подринског кантона, на челу са Емиром Фраштом премијером кантона посетила je у понедељак, 17. јуна 2013. године општину Пријепоље.У оквиру посете Пријепољу чланове делегације прво је, са сарадницима, примио Емир Хашимбеговић, председник општине.

- Ми ћемо послати наше спортисте на МОСИ у Пријепољу и о томе смо данас разговарали. Пренијећемо нашим грађанима информације како теку припреме за одржавање игара. Желимо да се успостављена сарадња између Горажда и Пријепоља на плану спорта пренесе и на привредне, економске и културне односе. Горажде је тренутно бренд са ауто, металном и наменском индустријом и жеља нам је да направимо искорак у привредној сарадњи, рекао је током сусрета за представницима власти у Пријепољу Емир Фрашто, премијер Босанско-подринског кантона са седиштем у Горажду. Додао је и да за сада Горажде користи из Пријепоља људске и стручне ресурсе у здравству и да су овдашњи лекари ушли у сваку кућу у кантону и да су они на најбољи начин представили Пријепоље.

- Ово је узврата посета званичне делегације из горажданског кантона на челу са премијером Емиром Фраштом и она је у функцији развијања односа сарадње између наше две општине. Већ се конкретно ради на реализацији једне идеје о сарадњи. Реч је о формирању радних група које би се бавиле конкретним облицима сарадње. Историја је иза нас, будућност је испред нас и желимо да се дружимо, сарађујемо и стварамо, рекао је у изјави за медије након разговора, Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље. Хашимбеговић и Вукосав Томашевић, председник СО су, говорећи о спортској сарадњи, изнели уверавања гостима из Горажда да ће предстојеће МОСИ бити организоване на најбољи могући начин и да ће представљати један нови стандард у организацији и одржавању оваквих спортских манифестација.

Према протоколу ове посете, чланови делегације Босанско-подринског кантона посетили су и предузећа Емилио Штехер и Трентекс, а потом обишли и градски стадион у Пријепољу, на којем се приводе крају радови у оквиру припрема за почетак јубиларних 50. МОСИ које ће се одржати од 3 -7. јула 2013. године.

 

Председник СО у Пријепољу Вукосав Томашевић писао министру Обрадовићу у вези увођења босанског језика у школе

Министру Жарку Обрадовићу у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије, председник Скупштине општине Пријепоље Вукосав Томашевић упутио је захтев којим тражи информацију у вези увођења босанског језика у школске установе на подручју општине Пријепоље.

У овом захтеву Томашевић напомиње да је на седници СО одржаној 15.јуна на захтев више одборничких група, у дневни ред уврштена тачка „Информација о увођењу босанског језика у школске установе на подручју општине Пријепоље“ и да ово питање изазива велико интересовање како одборника тако и грађана и шире јавности као и да је квалитетну скупштинску расправу могуће водити и тачну информaцију једино дати на основу чињеница којима располаже Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.

Председник Скупштине општине Пријепоље Вукосав Томашевић у овом допису тражи, због брзог наставка скупштинског заседања, хитно добијање тражене информације и указује и на могућност присуства представника министарства просвете скупштинској расправи уколико министар Oбрадовић то оцени као потребно.

Неџад Хоџић, члан Општинског вијећа питао министра Обрадовића о босанском језику

Неџад Хоџић, члан Општинског вијећа питао министра Обрадовића о босанском језику Неџад Хоџић, члан Општинског вијећа општине Пријепоље, задужен у извршној власти општине за праћене активности у области образовања затражио је 17.јуна 2013. године од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије и министра Жарка Обрадовића одговор у вези увођења босанској језика у васпитно-образовне установе у овој општини.

Хоџић у овом допису указује да је у општини Пријепоље у службеној употреби, поред српског језика, и босански језик и министра Обрадовића пита “ Да ли ученици школа у Пријепољу бошњачке националности и Бошњаци уопште имају право на увођењу наставе на босанском језику. Допис исте садржине Хоџић је упутио и Весни Фила, помоћнику министра просвете и државном секретару Мухедину Фијуљанину.

Четрнаеста Лимска регата

Са Плавског језера-изворишта Лима у петак, 14. јуна 2013. године креће тродневна традиционална 14. Лимска регата “Плав - Пријепоље 2013”.

Организатори ове спортско-туристичке манифестације на Лиму су туристичке организације и рафтинг клубови Плава, Андријевице, Берана, Бијелог Поља, Пријепоља и Прибоја. Регата се одржава на траси дугој око 130 километара и биће састављена од три етапе – прва је од Плава до Берана, друга од Берана до Бијелог Поља и завршна, трећа етапа од Бијелог Поља до Пријепоља.

Спуст од извора Лима из Плавског језера до ушћа Милешевке у Лим у Пријепољу за све учеснике регате биће испреплетан спортским уживањем, адреналиноми и добром забавом, а рафтерима ће посебан ужитак представљати спуст буковима Тифрана у дужини од 6 километара који се налазе на деоници ове реке између Берана и Бијелог Поља.

Заказана девета седница СО по хитном поступку

Председник Скупштине општине Вукосав Томашевић заказао је за суботу, 15. јун 2013. године, по хитном поступку, девету седницу СО. Седница је заказана по хитном поступку због временских рокова у оквиру којих треба СО да донесе одговарајуће одлуке из своје надлежности.

У дневном реду седнице је предлог одлуке о завршном рачуну буџета општине Пријепоље за 2012. годину, а разматраће се и предлози одлука о давању сагласности на статуте Јавног комуналног предузећа „Лим“ и Дирекције за изградњу и о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа.

Уместо одлуке о приступању оснивања јавног предузећа за управљање изградњом регионалне депоније смећа коју је СО Пријепоље донела почетком септембра 2010. године и која би требало да се сада стави ван снаге, на деветој седници, према предлогу Општинског већа и у складу са законом, пред скупштинским одборницима биће предлог одлуку о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу под називом „Регионална санитарна депонија Бањица“ за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама општина Прибој, Нова Варош, Пријепоље и Сјеница.

Завршена осма седница Скупштине општине

Осма седница СО Пријепоље, којом је председавао Вукосав Томашевић, председник Скупштине општине одржана је 8.и 14. маја и 11. јуна 2013. године са дневним редом од двадесетак тачака. Скупштина је уз расправу о разматраним питањима донела више закључака и усвојила информације из своје надлежности. Реч је, пре свега, о извештајима о раду у 2012. години предузећа и установа које се финансирају из општинског буџета.

У наставку седнице 11. јуна СО је усвојила и извештаје о раду за 2012. годину Музеја у Пријепољу, Туристичке организације, Предшколске установе “Миша Цвијовић” и Црвеног крста.

Размотрена је и усвојена Информација о току припрема за одржавање 50. МОСИ које ће се у Пријепољу одржати од 3. до 7. јула 2013. године. Емир Хашимбеговић, председник општине и председник Организационог одбора МОСИ Пријепоље 2013. и Вукосав Томашевић, председник Скупштине општине и председник Извршног одбора ове спортске манифестације истакли су на седници да ће сви предвиђени радове и други планирани послови бити на време завршени и да ће током игара спортистима и другим непосредним учесницима у Пријепољу бити обезбеђени максимални услови за такмичења, боравак и смештај.

Трећа седница Извршног одбора МОСИ

Извршни одбор МОСИ Пријепоље 2013. разматрао је 31. маја на трећој седници, којом је председавао Вукосав Томашевић, председник ИО, информацију о току припрема за одржавање ове спортских манифестација чији ће домаћин од 3 -7 јула бити Пријепоље. Наглашено је да ће, на основу обавештења одговорних из фирми које се ангажоване на грађевинским и другим пословима, санација саобраћајница и спортских објеката на време бити завршена. Констатовао је и да постоји недвосмислено и јасно опредељење града домаћина и локалне самоуправе да се током игара спортистима и другим непосредним учесницима ове манифестације у Пријепољу обезбеде максимални услови за такмичења, боравак и смештај.

У раду седнице учестовао је и Емир Хашимбеговић, председник ОО 50. МОСИ који је истакао да је сада време за финални део припрема за одржавање игара, позвао на мобилност и одговоран рад у предстојећим активностима и констатовао да се велики део посла преноси на ИО МОСИ и раније изабране комисије за све значајније задатке.

На седници је, поред осталог, одлучено да се забавни програми и концерти током игара одржавају испред Дома културе и што пре донесе програм цереминије (и протокол) отварања и затварања МОСИ Пријепоље 2013.

ИО МОСИ Пријепоље 2013. донео је и закључак да се у такмичарски деo игара уврсти и стони тенис, а да такмичење у кајаку буде ревијалног карактера. Ови закључци ИО МОСИ Пријепоље 2013. биће упућени Скупштини МОСИ на разматрање и одлучивање.

Договорено је и да се такмичарима и екипама из Пријепоља кроз рад Спортског савеза посвети пуна пажња и пружи одговарајућа помоћ у периоду до почетка игара у циљу постизања што бољих резултатака као и да се за седам дана припреми трошковник потребних средстава за издавање монографије о МОСИ.

Емисија “Градовање” о Пријепољу

Новинар Радио телевизије Србије, Жика Бранковић, припремио је о Пријепољу ауторску емисију "Градовање", која се емитује на Радио Београду и представља својеврсну разгледницу општине. Циљ ове колажне емисије је да кроз разговор са руководством локалне самоуправе, привредницима, просветним, туристичким, спортским радницима и делатницима, ширу јавност у земљи и свету упозна са историјском баштином,туристичким, културним и спортским манифестацијама које се одржавају у Пријепољу као и о другим значајним институцијама и привредним активностима.

Емисија “Градовање” о Пријепољу биће емитована на првом програму Радио Београда у ноћи између среде и четвртка, 6. Јуна 2013. године.

Заказан наставак 8. седнице СО Пријепоље

Председник Скупштине општине Пријепоље Вукосав Томашевић заказао је за 11. јун 2013. године наставак VIII седнице СО, која је почела са радом 8. маја и настављена 14. маја када је прекинута са радом због недостатка кворума.

У наставку седнице пред одборницима ће се, према, на почетку заседања утврђеном дневном реду, наћи извештаји о раду неколико јавних установа и организација које се у потпуности или делимично финансирају из буџетских средстава. Предвиђено је да се, као допуна дневног реда, размотри и Информација о току припрема за МОСИ које ће се у Пријепољу одржати од 3. до 7. јула 2013. године.

ИПА Прекогранични програм ЕУ подржао заједнички пројекат пчелара из Пријепоља и Горажда

У Етно селу „Станишићи“ у Бијељини су 30.5.2013. године свечано уручена признања у виду сертификата добитницима чији су пројекти добили зелено светло за финансирање из средстава ЕУ након спроведеног Другог позива ИПА Прекоганичног програма Србија – Босна и Херцеговина. Међу апликантима чији је пројекат добио финансијску подршку ЕУ у висини од око 75 хиљада еура је и Удружење пчелара Пријепоље, које је са пчеларима из Горажда конкурисало са заједничким пројектом за средства у износу од преко 165.000 еура под називом „Пчеларство – активност“ за будућност. Партнер на овом пројекту пријепољских пчелара је општина Пријепоља, која ће издвојити за ове намене око 10 хиљада еура, а удружење 12 хиљада еура.

- Сврха овог пројекта је унапређење услова за пчеларство у пограничним општинама Пријепоље и Горажде, а средства која ће бити добијена по овом основу биће првенствено искоришћена за унапређење институционално – управљачких и произвођачких капацитета пчеларсих удружења из Пријепоља и Горажда, унапређење конкурентности пчелињих производа и приступ тржишту као и за промоцију пчеларства на локалном, регионалном и националном нивоу, рекао је Зоран Деспотовић, члан Општинског већа који је у име општине присуствовао свечаној додели сертификата одабраним апликантима у Бијељини на основу Другог позива за достављање предлога пројеката ИПА Прекограничног програма Србија – Босна и Херцеговина.

У име Удружења пчелара Пријепоље, признање у форми сертификата за одабрани пројектат примио је Мевзудин Кајевић, председник овог удружења.

Потпредседник Владе Србије Расим Љајић посетио Пријепоље

Потпредседник владе Србије и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић посетио је 30.маја 2013. године Пријепоље и са руководством општине разговарао о току припрема за одржавање јубиларних МОСИ које ће се у овом граду одржати од 3. до 7. јула. Потпредседник Владе је је обишао и градилишта у Валтеровој улици и на градском стадиону у Хашимбеговића пољу.

- Ми морамо да учинимо све да игре протекну на такав начин које ће представљати најбољу презентацију и Пријепоља и целе Србије. Очекујем да ћемо у ових предстојећих месец дана интензивирати радове и завршити све започете грађевинске пројекте. Код Владе Републике Србије, тачније Министарства саобраћаја било је разумевања и слуха за потребе Пријепоља и сагледавања значаја ових игара, па је издвојено 72 милиона динара. Министарство омладине и спорта издвојило је 9 милиона динара, али је очито да ће недостајати још средстава, с обзиром да је укупна вредност свих пројеката око 150 милиона динара. Наравно, општина Пријепоље ће издвојити део потребних средстава, рекао је потпредседник Владе Расим Љајић у изјави за медије, и додао да ће се и лично ангажовати у контактима према потенционалним спонзорима и донаторима и код неких других министарства за која сматра да треба да издвоје део потребних средстава за санацију школских објеката у Пријепољу у којима ће се током игара одвијати такмичења, а после остати на трајно коришћење васпитно - образовним установама.

Како неће бити обећаних средстава из Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе због мањка новца у том министарству, Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље најавио је, због обезбеђивања додатних средстава из сопствених прихода и ребаланс буџета општине.

- Са министром смо, поред осталог, разговарали и о могућој материјалној помоћи из још неких министарстава, јавних предузећа и других великих фирми. Очекујем да се и на тај начин прикупи део потребних средстава за реализацију пројеката, као и из донација и спонзорства, како би планиране активности општина могла да заврши у договореним роковима, рекао је Хашимбеговић.

 

Пријем за туристичку делегацију из пријатељског турског града Ејуп

Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић са сарадницима Есадом Хоџићем и Зораном Деспотовићем, члановима Општинског већа, примио је 29.5.2013. године десеточлану делегацију из пријатељске општине Ејуп из Републике Турске која у оквиру туристичког путовања обилази више градова у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији. Током разговора указано је на присно пријатељство између две општине потврђено и потписаним протоколом почетком септембра 2012. године који обухвата сарадњу о размени искустава у оквиру усавршавања стручних кадрова, затим семинаре, едукације, економсуе, културну и спортску сарадњу између општине Пријепоље и општине Ејуп, која се налази у оквиру града Истанбула, најснажнијег индустријског центра Републике Турске.

- Очекујем још квалитетнију сарадњу између наше две општине, посебно на економском плану. Поред оживљавања наших привредних капацитета, надам се да ће уследити и сарадња везана за област туризма и пољопривреде, рекао је Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље, а Есад Хоџић је госте пријатељског турског града Ејуп упознао са могућностима инвестирања и привредним потенцијалима општине, како би, евентуално, нашли своје интересе за улагање и покретање посусталих индустријских капацитета.

 

У току санација више градских саобраћајница

У оквиру припрема за одржавање јубиларних 50.МОСИ које ће се почетком јула одржати у Пријепољу 30.5.2013.године почела је санација на неколико деоница градских улица.

Радове на санацији Валтерове улице од моста преко Милешевке до градског Музеја изводе „Путеви“ из Ужица, док су на пословима у улицама Брана Дучића и Милосава Стиковића ангажовани „Путеви Златар“ из Нове Вароши.

- Имамо потпуна уверавања извођача радова и на овим градским саобраћајницама да ће послови бити завршени у уговореним роковима, тако да очекујемо да ће сви задаци у области комуналне и путне инфраструктуре, али и у другим сферама рада које је локална самоуправа поставила у циљу што бољих услова за боравак спортиста и гостију током МОСИ у Пријепољу, бити на време и реализовани, рекао је Вукосав Томашевић, председник Извршног одбора МОСИ Пријепоље 2013. и председник Скупштине општине.

Стални координатор УН у Србији Вилијем Инфанте разговарао са општинским званичницима

Стални координатор УН у Србији Вилијем Инфанте рекао је на пријему одржаном 29.5.2013. године код председника општине у Пријепољу Емира Хашимбеговића, да су Уједињење нације већ десет година кроз неколико програма присутне у овом региону и да и ова посета има за циљ сагледавање могућности о инвестиционим програмима, али, пре свега, разговор са домаћинима о МОСИ које су, како је нагласио „једна дивна манифестација која ће на једном месту скупити преко 2.500 спортиста из три државе и из 33 града и да видимо на који начин можему ту да будемо укључени“.

Инфанте је додао да УН спроводе пројекат унапређења људске сигурности у југозападној Србији, који је почео у октобру 2012. године и који се спроводи у неколико општина међу којима је и Пријепоље и чији је основни циљ да оснажи, упосли и охрабри људе, посебно младе како би се активно укључили у те процесе и нашли своје место у заједници. – Управо предстојећи спортски догађаји који ће се овде овог лета дешавати укључиће велики број младих људи и деце са ширег простора, рекао је стални координатор УН у Србији Вилијем Инфанте. Он је навео да су предмет разговора била и питања веће упослености као и опције и инвестициони пројекти у вези коришћења обновљивих извора енергије.

- Сведоци смо неколико великих инвестиција у нашој општини и у граду у које смо ушли, и с обзиром на располажемо са скромним буџетским средствима за област спорта, а уз знатну подршку државе Србије, свака друга помоћ у опремању спортских терена и објеката је добродошла. После овог разговора са сталним координатором УН у Србији Вилијемом Инфантеом, очекујем, већ кроз дан-два, позитиван одговор и мислим да ћемо наставити сарадњу и остварити резултате за опште добро свих наших грађана, рекао је Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље у изјави за медије, након сусрета са високим званичником УН у Србији.

Хашимбеговић је истакао да је разговарано и о одржавању једне промотивне ревијалне бициклистичке туре која би, неколико дана пре почетка МОСИ, кренула из Пријепоља прошла кроз све градове, учеснике игара из БиХ, ЦГ и Србије и вратила се у место одакле је и кренула, што би представљало веома ефектну најаву централног спортског јубиларног догађаја, који ће се почетком јула одиграти на теренима поред Лима и Милешевке.

 

 

Разговор о остваривању права Бошњака о школовању на матерњем језику

У Пријепољу је 27.5. 2013. године одржан састанак у згради општинске администрације којим је председавао Добро Лазаревић, заменик председника општине, и у чијем раду су учествовали представници, основних и средњих школа и предшколских установа, делагација Бошњачког националног вијећа(БНВ) коју је предводио Есад Џуџевић, председник вијећа у техничком мандату као и представници локалне самоуправе. Разговарало се о остваривању права Бошњака у вези школовања на матерњем језику и о тешкоћама у практичној реализацији овог задатка.

Отварајући састанак Лазаревић је у уводним напоменама рекао „да смо довољно сви опредељењи да ово питање решавамо на квалитетан начин, јер уколико друштво реши мањинска питања на прави начин, оно ствара основу и гаранцију за једну сигурност и стабилност на задовољство својих грађана“.

- Реч је о пројекту где смо ми само механизми за спровођење уставног закона једног гарантованог права, а то је право образовања на свом матерњем језику. Сви ми, и Бошњачко национално вијеће, локалне самоуправе, руководиоци у васпитно – образовним установама и Министарство просвете,смо дио државне управе, односно само смо партнери на једном врло важном послу који се зове имплементација једног уставног и законског гарантованог права, рекао је председник БНВ Есад Џуџевић.

 

Седница Скупштине МОСИ у Пријепољу

 У Пријепољу је 23. маја 2013. године одржана седница Скупштине МОСИ на којој су сва разматрана питања била у функцији што бољих припрема за одржавање јубиларних 50.МОСИ које ће се од 3. до 7. јула ове године одржати у граду, у којем су игре пре пет деценија и започете. У раду скупштине, којом је председавао Шефкет Шеховић, учестовали су и Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље и председник Организационог одбора МОСИ 2013. и Вукосав Томашевић, председник Скупштине општине и председник ИО МОСИ.

О току припрема за одржавање најмасовније манифестација аматерског спорта и младости на Балкану чланове скупштине упознао је Емир Хашимбеговић, председник скупштине и рекао да је жеља домаћина да игре буду организоване на високом спортском нивоу, онако како то доликује овом великом догађају који ће почетком јула окупити преко две и по хиљаде спортиста из тридесетак градова Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије. Хашимбеговић је рекао и да ће сви планови у сфери комуналне и спортске инфраструктуре и објекти на којима ће се одржавати такмичења бити завршени до почетка игара и да ће Пријепоље спремно дочекати спортисте, госте, публику и навијаче на трибинама.

Донета је и одлука да се такмичења на овогодишњим играма одвијају у 20 спортских дисциплина, 11 у мушкој и 9 у женској конкуренцији. 

 

 

Пријем за одбојкашице

Одбојкашице „Путеви Трендтекс“ рођене 1996. и млађег узраста учестовале су протеклог викенда на веома јаком и квалитетном међународном турниру у Инстанбулу, у општини Buyukcekmrce и вратиле се у Пријепоље, као и прошле године, са освојеним првим местом.

Тим поводом пријепољске одбојкашице и чланове управе овог спортског колектива, које је предводио председник клуба Денијал Мезилџић, примио је 22.5.2013. године Емир Хашимбеговић, председник општине и честитао им на постихнутом успеху и зажелео спортске резултате и на осталим такмичењима. Пријему је присустовао и Џенан Лончаревић из Пријепоља, изузетно популарни и цењени певач како од публике тако и од музичких стручњака, који је даровао школу одбојке са сто комплета дресова, о чему је нерадо причао истичући само питање људске пажње, пријатељства и љубави према одбојци.

-Честитам одбојкашицама и управи клуба на постигнутом успеху и ово је била једна својеврсна презентација спорта општине Пријепоље и државе Србије и ви сте на овом турниру били и као амбасадори нашег града и наше земље. Пријепоље је увек подржавало спорт и спортисте, а и овог пута као и прошле године на истом такмичењу, ви сте показали да су улагања у ову област веома корисна инвестиција, рекао је Емир Хашимбеговић на овом пријему и нагласио, када је реч о спорту, да је власт локалне самоуправе веома ангажована и максимално посвећена активностима и пословима, уз пуну материјалну и другу подршку Владе Србије, у вези припрема за одржавање предстојећих јубиларних 50. МОСИ којима је Пријепоље домаћин.

 

Пољопривредници на сајму у Новом Саду

У организацији Службе за пољопривреду општине Пријепоље 55 пољопривредника и представника удружења, заједно са представницима локалне самоуправе, међу којима је и Зоран Деспотовић, члан Општинског већа, задужен за праћење активности у аграру, посетили су 21. маја 2013. године 80. Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду.

-Посете пољопривредним манифестацијама као и ова сајму у Новом Саду постале су пракса у нашој средини као конкретан вид помоћи локалне самоуправе у Пријепољу пољопривредницима у погледу упознавања са новим достигнућима у области аграра, каже Ифет Хамзић, дипл. инжењер пољопривреде из Службе за пољопривреду ОУ у Пријепољу.

На овогодишњем сајму у Новом Саду наступа више од 1.500 излагача, који представљају производе и услуге из више од 60 земаља у свету.

Акција „Европа, то си ти“ у Пријепољу

У оквиру кампање „Европа, то си ти“ у Пријепољу је 17. маја 2013. године испред Дома културе.

После Врања, Лесковца, Прокупља и Новог Пазара Пријепоље је пети град у Србији у којем је ова акција спроведена. Основни циљ кампање је да се грађанима и грађанкама и на овај начин приближе основне европске вредности и перспективе и да се са њима разговара о темама које су важне за обичног човека.

- Држава се налази у веома важном тренутку и треба јој један пресудан корак за приближавање Европској унији. Желели смо да у том тренутку мало појачамо ту енергију проевропске Србије и да, заједно са локалном самоуправом, појединим међународним организацијама и Владом Републике Србије, том путу дамо пуну подршку, рекао је Слободан Георгијев, из Балканске истраживачке мреже, БИРН.

- Оно што ми желимо да поручимо заиста јесте да Србија дели многе европске вредности. И данас у Пријепољу видмо младост, мултикултуралност коју ова заједница носи, гледамо природу, Лим и оближње Златар и Златибор, а то су неке вредности и потенцијали које понекад чак остављамо по страни и заборављамо, истакао је Марко Вујачић, заменик менаџера ЕУ ПРОГРЕС програма.

- Сигурно да је Пријепоље једна од општина која већински жели да Србија приступи Европској унији и то је једна неминовност цијеле ове територије и саме државе Србије. Приступање ЕУ држави Србији, а и општини Пријепоље се отварају многи фондови и оно што је интересантно и за нас веома битно, то су фондови за подстицај запошљавања и развој пољопривреде. Ми смо у локалној самоуправи увидели да се у области пољопривреде „ крије“ велики број радних места и зато ћемо тај потенцијал у пољопривреди и туризму у нашој општини развијати и сигурно је да ћемо код ЕУ фондова конкурисати за подстицајана средства у тим областима. Приближавање ЕУ је веома значајно и ми га поздрављамо и подржавамо, нагласио је Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље приликом спровођења акције у кампањи „Европа, то си ти“ у Пријепољу. Кампању „Европа, то си ти“ финансирају ЕУ, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко Програма европског партнерства са општинама ЕУ ПРОГРЕС, а спроводи је Балканска истраживачка мрежа из Србије.


ТОП на Фестивалу домаћег туризма

 Туристичка организација Пријепоље (ТОП) учествовала је на Фестивалу домаћег туризма “Покрени се, упознај Србију”, који је од 16 – 18. маја 2013. године одржан у београдском Дому синдиката. Манифестација је одржана у организацији удружења “Моја Србија” уз подршку Министарства финансија и привреде Владе Србије и Туристичке организације Србије.

- Туристичка организација Пријепоље имали је запажен наступ на овој својеврсној смотри туристичких потенцијала. Постоји велико интересовање за Пријепоље, нарочито код млађе популације, за активан туризам, посебно за планинарење, пешачење, бициклизам и сплаварење, рекла је директорица ТОП-а Ивана Ракоњац.

Пројекат “Покрени се, упознај Србију” има за циљ да упозна грађане Србије са конкретним дестинацијама и манифестацијама у нашој земљи, као и да скрене пажњу на домаће потенцијале за квалитетно организовање одмора и рекреације, и тиме да подстицај њиховом реалном развоју. Такође, овим пројектом, а фестивал је само његов саставни део, намера организатора је да грађанима Србије покаже где и како могу да се добро проведу у својој земљи, уз минимум трошкова и максимум лепог осећања.

У Пријепољу отворен сајам запошљавања

Национална служба за запошљавање - Филијала Пријепоље организовала је сајам запошљавања у петак, 17. маја 2013. године, у просторијама Дома културе у Пријепољу. На сајму су 22 послодавца понудила више од 100 слободних радних места за раднике из различитих подручја рада и степена стручне спреме као што су: шивачи, конфекционери, ткачи, трговци, комерцијалисти, монтери, техничари прехрамбене и пољопривредне струке, угоститељи, менаџери продаје, инжењери технологије, дипломирани правници и др.

- Кроз директну финансијску подршку и активне мере запошљавања у 2012. години успели смо на нивоу филијале да запослимо 397 лица. Од тог броја 172 било је са територије општине Пријепоље. У овој години очекујемо да се запосли бар сто лица више него у претходној, рекао је Драгиша Симовић, директор Филијале НСЗ у Пријепољу и додао да активним мерама запошљавања велики допринос даје и добра сарадња са локалном самоуправом у Пријепољу.

Сајам запошљавања у Пријепољу отворио је Емир Хашимбеговић, председник општине. Претходно је рекао да је, и поред великог проблема незапослености са којим се свакодневно суочава локална самоуправа, приметно да се дешава и нешто охрабрујуће.

- Ми смо једина општина у региону која је забележила пораст запослености за 9,2 одсто.То није нешто велико али је значајно за нашу средину. Ове године локална самоуправа определила је значајна средства за запошљавање и у сарадњи са НСЗ удружиће 20 милиона динара, а служба запошљавања још око 16,5 милиона динара. Истовремено, општина ће још, у техничкој сарадњи са НСЗ, уложити 10 милиона динара за одрађивање приправничког стажа, посебно за лица са завршеном високом стручном спремом, рекао је Хашимбеговић.

Седма седница Општинског штаба за ванредне ситуације

Општински штаб за ванредне ситуације (ОШ ВС) у Пријепољу, којим је председавао комадант Штаба,Емир Хашимбеговић, на седници одржаној 16. 5.2013. године размотрио је и усвојио Информацију  о степенуоштећености противградних станица које нису у функцији на територији општине Пријепоље и утврдио мере иконкретне задатке у погледу потпуне оспособљености ових станица ради заштите пољопривредних култура ивоћњака од града.

На седници је, на основу акта Штаба за ванредне ситуације МУП-а Србије, размотрено питањепредузимања превентивних и оперативних мера заштите од пожара, у чему посебно место има контрола инадзор у циљу спречавања изазивања пожара. Утврђени су конкретни задаци и мере заштите од пожара натериторији општине о чему ће редовно бити обавештаван Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије.

Размотрено је и анализирано питање стања система за узбуњивање и предложене мере за његоводовођење у потпуно задовољавајуће стање. Размотрен је и Извештај о активностима на попуни јединицацивилне заштите у општини Пријепоље.

Хашимбеговић у Министарству енергетике потписао споразум

Министар енергетике, развоја и заштите животне средине, Проф. Др Зорана Михајловић свечано је 15.маја 2013. године у Влади Србије потисала споразуме, а потом их и уручила председницима 17 општина и градова у Србији којима се утврђује о међусобној сарадњи у поступку информисања домаћих и страних правних или физичких лица заинтересованих за издавање енергетске дозволе односно сагласности.

У име општине Пријепоље споразум је потписао и преузео Емир Хашимбеговић, председник општине.

Проф.др Зорана Михајловић, Министар енергетике развоја и заштите животне средине изразила је задовољство резултатима јавног позива за изградњу мини - хидроелектрана које је министарство расписало фебруара ове године. Истакла је да ће Србија на основу овог позива у наредне две године имати изграђених 317 малих хидроелектрана 10 мегавата снаге или 400 гигават сати електричне енергије, што ће створити услове за отварање нових радних места и покретање развоја других области у тим општинама. Министар Михајловић нагласила је да ако се зна циљ, а то су природни ресурси, резултати су достижни и подсетила да је министарство уредило област онбовљивих извора енергије, почев од уредбе за повлашћене произвођаче електричне енергије, Националног плана за обновљиве изворе енергије и што је најважније - урађена је комплетна законска регулатива.

Транспарентност и јасни критеријуми Јавног позива за изградњу малих хидроелектрана привукли су инвеститоре о чему говоре и подаци да се за 317 локација пријавило висе од 1400 заинтересованих улагача који су имали комплетну документацију и одговорили на све услове које је одредила комисија формирана за увид и контролу спровеђења јавног позива.

- Локална администрација у Пријепољу је спремна да потенцијалним инвеститорима пружи неопходну помоћ и обезбеди им да у што краћем року, у складу са законском регулативном, прибаве потребну документацију коју у случају мини хидро-електрана углавном издаје локална самоуправа, рекао је Емир Хашимбеговић, председник општине након потписивања споразума у Влади Србије о међусобној сарадњи у поступку информисања домаћих и страних правних или физичких лица заинтересованих за издавање енергетске дозволе односно сагласности.

 

 

 

У општини Пријепоље боравили новинари из више медија

У оквиру обилазака општина које се налазе у Tуристичкој rегији Западна Србија, новинари из петнаестак електронских и писаних медија, дневних и периодичних издања новина и часописа посетили су 11.и 12. маја 2013. године Пријепоље.

- Ова посета новинара имала је за циљ промоцију туристичких потенцијала општине Пријепоље, с посебним акцентом на културне туристичке садржаје и промоцију културно – историјских споменика, образложила је боравак посленика јавне речи у овој средини Ивана Ракоњац, директорица Туристичке организације из Пријепоља. У оквиру богатог програма боравка у Пријепољу, новинари су посетили и манастир Милешеву и његову ризницу, Музеј и Велику Махмут бегову џамију.

Новинари су детаљно информисани и о припремама за одржавање овогодишњих јубиларних 50. МОСИ о којима их је упознао Емир Хашимбеговић, председник Општине и председник Организационог одбора игара, када је дao и интервјуe за више медија.

Хашимбеговић посетио Полицијску станицу у Бродареву
На позив начелника Полицијске управе у Пријепољу Синише Цвијетића, председник општине
Емир Хашимбеговић посетио је грађевински недавно делимично обновљену зграду у којој је
смештена Полицијска станица у Бродареву. Хашимбеговић је информисан о грађевинским
и другим радовима, делом урађеним и сопственим снагама запослених у полицији ,затим о
организацији рада која омогућава и обезбеђује да грађани овог и већег броја места која му
гравитирају већ неко време готово све услуге из надлежности МУП-а због којих су раније морали
одлазити у Пријепоље, добијају у Бродареву.
 
Оцењено је да повећање броја услуга које грађани могу добити у Полицијској станици у
Бродареву представља нов квалитет у задовољавању њихових потреба у погледу добијања личних
и других докумената које издају државни органи Министарства унутрашњих послова Републике
Србије.
 
Овом приликом начелник Полицијске управе у Пријепољу Синиша Цвијетић информисао је
председника општине Емира Хашимбеговића и о припремама ПУ за предстојеће МОСИ које ће се
почетком јула одржати у Пријепољу.
Делегација словачке Нитре код председника општине
Делегација словачког удружења Радошинка из Нитре већ неколико дана борави у општини
Пријепоље као гост овдашњег удружења Полимски регион. Основни циљ ове посете Пријепољу
је помоћ стручних тимова из Нитре и удружења Радошинка којим руководи Марија Берецова, на
изради пројекте документације у инфраструктури, екологији, пољопривреди и туризму, валидне
за конкурисање за средства подршке и помоћи из фондова Европска уније.
Вишечлану делегацију из Нитре примио је 10.5.2013. године Емир Хашимбеговић, председник
општине и изразио захвалност на помоћи и плановима чвршће и свеобухватније сарадње у
предстојећем периоду, напоменувши да је још као студент боравио у више места тадашње
Чехоловачке, тако да од тада носи дивна искуства како из Словачке тако и Чешке. – Ваша земља је
чланица Европске уније, а Србија би требало већ наредног месеца да очекује добијање датума

за почетак преговора с ЕУ, тако да нам је ваша понуђена сарадња веома драгоцена, рекао
је Хашимбеговић на пријему гостима из Нитре.
Представници удрушења Полимски регион, који са словачким удружењем сарађује већ
7 година истакли су да ће бити спремни са пројектима за коришћење средстава из ИПА
фондова ЕУ. Речено је и да ће коришћење средстава из ових фондова која буду ишла
према Србији, управо ићи преко Словачке као чланице ЕУ.
 
Чланице удружење Полимски регион су месне заједнице Сељашница, Коловрат, Велика
Жупа, Ивање, Сопотница и Камена Гора и све су оне укључене у сарадњу са удружењем
из словачке Нитре.
 
 
 
 
Пријем за председника општине Свиштов
Делегацију бугарске општине Свиштов, коју је предводио председник Станислав Благов,
примио је 9. маја 2013. године Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље. Пријему
је присуствовао и Зоран Деспотовић, члан Општинског већа. Бугарски званичник је изразио
захвалност општини Пријепољу, представницима локалне власти и грађанима, посебно
пожртвованим спасиоцима, који су пре девет година допринели да трагедија бугарских ђака
страдалих у саобраћајној несрећи у кањону Лима не буде још већа и нагласио створено
чврсто и искрено пријатељство између пријепољске и бугарске општине Свиштов.
 
Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић је рекао да грађани ове општине
у потпуности саосећају са породицама из Бугарске чија су деца настрадала у саобраћајној
несерећи 2004. године у Лиму код Гостуна.
 
Званичници из Бугарске пре тога, заједно са породицама настрадалих ђака положили су
венце и цвеће на споменик у Гостуну. Венац на споменик бугарским ђацима положила је
и делегација општине Пријепоље у којој су били Зортан Деспотовић i Елдин Јејна, чланови
Општинског већа.
 
 
Генерални секретар АСС Слободан Бранковић у Пријепољу

Генерални секретар Атлетског савеза Србије Слободан Бранковић посетио је 29.4. 2013. године Пријепоље и разговорао са најодговорнијим представницима локалне власти, Емиром Хашимбеговићем, председником општине и Вукосавом Томашевићем, председником СО и њиховим сарадницима о току припрема за 50. МОСИ које ће се од 3 -7. јула одржати у нашем граду.

Током посете Бранковић је са домаћинима посетио и градски стадион и изразио заинтересованост за реконструкцвију атлетске стазе. Договорено је да се уради атлетска стаза и дело спортског терена за скакалишта и бацалишта по највишим стандардима како би се у Пријепољу створили услови за одржавање врхунских атлетских такмичења.

Бранковић је рекао да ће АСС организацију МОСИ помоћи кроз обезбеђивње свих реквизита и опреме потребних за одржавање атлетских такмичења на играма, укључујући и најсавременије апарате за електронско мерење времена као и судије за сва атлетска такмичења. Он је обећао да ће АСС, након одржавања МОСИ, део опреме, вредан 30.000 еура, поклонити атлетском клубу у Пријепољу.

 

 

Монографија о МОСИ

Председник СО Пријепоље и председник ИО МОСИ Вукосав Томашевић рекао је да ће репрезентативна монографија о МОСИ, која ће обухватити и овогодишње јубиларне игре у Пријепољу, изаћи из штампе на јесен. Томашевић је навео да је на радном састанку одржаном 29. 4.2013. године, поводом питања израде монографије о МОСИ, постигнут договор да професор физичког васпитања у пензији и вишегодишњи такмичар и судионик досадашњих игара, Синиша Несторовић, а који поседује вредан писани и фото материјал у вези ове вишедеценијске значајне спортске манифестације, буде један од аутора те публикације. Истовремено је договорено да се формира редакцијски одбор који ће заједно са њим радити на припреми и издавању ове монографије.

Постигнут је и договор са Несторовићем на основу којег ће он своју архиву и грађу о МОСИ уступити Музеју у Пријепољу ради организовања изложбе о играма у време одржавања МОСИ. Коначну одлуку о издавању монографије о овим играма донеће ИО МОСИ на наредној седници.

Државни секретар Предраг Перуничић посетио Пријепоље
Државни секретар у Министарству омладине и спорта Предраг Перуничић посетио је 7.5.
2013. године општину Пријепоље и са Емиром Хашимбеговићем, председником општине и
председником Организационог одбора МОСИ и Вукосавом Томашевићем, председником СО
и председником ИО МОСИ разговарао о току припрема за одржавање јубиларних 50. МОСИ
почетком јула у Пријепољу. У разговорима је учествовао и Драгољуб Зиндовић, начелник
Златиборског управног округа.
 
Хашимбеговић и Томашевић изразили су државном секретару Перуничићу задовољство у
погледу помоћи коју Влада Србије, њени представници и он лично пружају укупним активностима
које се у Пријепољу предузимају у оквиру припрема за предстојеће МОСИ. Перуничић је рекао
да ће и даље бити помоћи из Министарства омладине и спорта за што квалитетније овогодишње
МОСИ и да су у том погледу врата свих државних институција отворена за конултације,
разговоре и договоре. У разговору је речено да ће убрзо бити познато и ко ће од високих
државних функционера и званично 3. јула отворити ову, једну од највећих аматерских спортских
манифестација на Балкану и означити почетак 50. МОСИ у Пријепољу.
 
Честитке за Васкрс Хашимбеговића и Томашевића
Српској православној цркви, Епархији Милешевској, епископу Филарету, монаштву,
свештенству и свим грађанима припадницима православне вероисповести најрадоснији
хришћански празник Васкрс честитао је, у своје и име општине Пријепоље, Емир
Хашимбеговић, председник општине.
 
- Желим да и овај најрадоснији хришћански празник испуни све ваше домове љубављу,
топлином и међусобним разумевањем. Васкршњи празници нека протекну у радости и
расположењу, личној и породичној срећи, здрављу и сваком добру са вашим најмилијим,
пријатељима и комшијама, а у духу мира, толеранције и међусобног саосећања и
разумевања. А сви грађани у општини Пријепоље су одувек познати по међусобној
солидарности и толеранцији, без обзира на верску и националну припадност. Свима
вама желим срећне и радосне дане Васкрса, истиче се у честитки Емира Хашимбеговића,
председника општине припадницима православне вероисповести.
 
Православним верницима васкршњу честитку упутио је и Вукосав Томашевић,
председник Скупштине општине Пријепоље, у којој се истиче:
- У име Скупштине општине Пријепоље и своје лично име, свим православним
верницима честитам празник Христовог васкрсења. Христос васкрсе – ваистину васкрсе!'
Заказана осма седница СО Пријепоље
Председник Скупштине општине Пријепоље Вукосав Томашевић, заказао је за среду, 8.5.2013.
године осму седницу СО.
 
У дневном реду седнице, поред извештаја о раду за 2012. годину Општинске управе, Локалног
центра за подршку малим и средњим предузећима, Центра за социјални рад, ЈКП „Лим“,
Дирекције за изградњу „Пријепоље“, Матичне библиотеке „ Вук Караџић“,Дома културе, Музеја,
Туристичке организације, Предшколске установе „Миша Цвијовић“ и Црвеног крста, су и питања
функционисања градског и приградског саобраћаја на територији општине Пријепоље, такси
превоза и паркинг простора.
 
Међу првим питањима из дневног реда седнице је и извештај о остваривању стратегије
одрживог развоја за 2012. годину као и годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Пријепоље.
Турски индустријалци у Пријепољу
У Пријепољу је 6. и 7. маја 2013. године боравила десеточлана привредна
делегација „КАСИАД-а“ из турског града Коцаели.
 
Првог дана посете Пријепољу, са члановима привредне делегације „КАСИАД-а“
разговарали су у административном седишту општине најодговорнији представници
локалне извршне и парламентарне власти са сарадницима, Емир Хашимбеговић и Вукосав
Томашевић. Привредници из „КАСИАД-а“ који представља врло важно пословно
удружење у Турској, изразили су велику заинтересованост за сарадњу и инвестирање
у Пријепољу због чега су их домаћини детаљно упознали о индустријским и другим
потенцијалима општине као и законским повољностима које могу очекивати приликом
улагања и запошљавања у овој неразвијеној општини.
 
Турски привредници захвалили су најодговорнијим представницима општине на
пажњи и указаном гостопримству и изразили очекивања да се контакти између два града,
привредника посебно, још више интензивирају.
 
Турски индустријалци у оквиру посете Пријепољу обишли су индустријску зону,
Трендекс, Елан и Ливницу и разговарали са представницима Удружења воћара и повртара.
 
 
СКГО о вишку војне имовине у неразвијеним општинама
У Сталној конференцији градова и општина (СКГО) у Београду 26.априла 2013.године
одржан је састанак тематски везан за „вишак војне имовине у неразвијеним општинама“.
На састанак су били позвани представници 20 општина на чијој територији се налази
вишак војне имовине. У име општине Пријепоље овом састанку, на коме је презентована
и анализа која се бави питањем вишка војне имовине у неразвијеним општинама,
присустовао је Добро Лазаревић, заменик председника општине.
 
- Припрема се израда мастер плана у СКГО и предлог да до војне имовине неразвијене
општине долазе по најповољнијим условима, рекао је Добро Лазаревић, заменик
председника општине Пријепоље, након одржаног састанка у вези овог питања.
Председник општине Емир Хашимбеговић учествовао на студијском путовању о заштити и управљању водним ресурсима у Бриселу
Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић учестовао је, на студијском путовању
под називом „Заштита и управљање водним ресурсима“ које је од 23-27.априла 2013.године
одржано у Бриселу, за што су финансијска средства била обезбеђена из одговарајућих извора
ЕУ. На овом студијском путовању које је организовано у оквиру програма Local Administration
Facility(LAF), од стране ЕУ Делегације у Србији, која је обезбедила и средстава за његову
реализацију, било је одабрано и шест челних функционера из локалних самоуправа са подручја
Републике Србије међu којима jе био и Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље.
 
- Током овог студијског путовања имали смо прилику да се детаљно упознамо са
законодавством ЕУ у области заштите и управљања водним ресурсима и са нормативном
регулативом која ће се имплементирати у законским документима локалних самоуправа током
процеса приближавања и придружвања Србије законодавству Европске уније, рекао је Емир
Хашимбеговић, после учешћа на студијском путовању у Бриселу.
Подршка локалном одрживом развоју у Пријепољу
Немачка невладина хуманитарна организација  Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. са седиштем
у Краљеву, у оквиру пројекта „Подршка локалном одрживом развоју кроз смањење
сиромаштва и економско удруживање“ са имплементационим партнером УСАИД-овог
програма за јачање Економске сигурности на пружању заједничке подршке групи малих
предузетника у градовима и општинама: Бујановац, Лесковац, НовиПазар, Прибој, Пријепоље,
Прешево и Титин, у сарадњи са локалном самоуправом почела је поделу пољопривреде
опреме земљорадницима са подручја општине. Реч је о реализацији пројекта подршке
развоја малих бизниса.
 
Вредност пројекта за Пријепоље износи 67.336 евра, од чега је учешће општине 35,6
одсто, односно 24.000 евра. Посао у реализацији овог пројекта, од првих фаза селекције 26
кандидата до пословне и стручне обуке у циљу обезбеђивања одрживости њихових бизниса,
завршен је раније, а сада је, од 25.4.2013. године почела расподела пољопривредне опреме
од стране немачке невладине хуманитарне организације, која је истовремено извршила и
њихов одабир.
 
Расподели првих пољопривредних машина и опреме присустовали су и Зоран Деспотовић
и Елдин Јејна, чланови Општинског већа општине Пријепоље који су изразили пуну подршку
програмима који доприносе смањењу сиромаштва и економском оснаживању малих
бизниса, а што је потврђено и на овом примеру кроз значајно учешће локалне самоуправе у
реализацији овог пројекта.
 
 
 

Састанак о откупној цени малина
Заменик председника општине Пријепоље Добро Лазаревић учествовао је 19.4.2013.године
у раду састанка у Брусу у вези проналажења методологије одређивања откупне цене малина.
Поред представника локалних самоуправа и удружења малинара са подручја западне и
јужне Србије у раду овог скупа учествовали су и Горан Кнежевић, министар пољопривреде
у Влади Републике Србије и Сенад Махмутовић, државни секретар у
Mинистaрства
 
пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe. Toм приликoм министaр Кнeжeвић прeдставио је
субвeнциje нaмeњeнe биљној прoизвoдњи које су на располагању и произвођачима малина,
пoдсeтивши дa je oвe гoдинe буџeт зa пoљoприврeду увeћaн зa 40 oдстo у oднoсу нa прoшлу
гoдину.
 
Држaвни сeкрeтaр Сeнaд Maхмутoвић указао је да је Влaдa Србиje за све пољопривреднике
који се баве биљном производњом, међу њима и зa произвођачe малина, прeдвидeлa изнoс
oд 6.000 динaрa oснoвних пoдстицaja пo хeктaру, и дoдaтних 6.000 динaрa зa рeгрeсирaнo
гoривo.
Одобрена средства за пројекат” Помоћ у кући”
У оквиру Конкурса за доделу средстава за најсиромашније општине за подстицање
и развој услуга социјалне заштите, побољшање њиховог квалитета и побољшање
материјалног статуса најугроженијих категорија становништва Министарство
рада, запошљавања и социјалне политике доделило је укупно 60 милиона динара
представницима 42 локалне самоуправе у Републици Србији.
 
На конкурс се пријавило 65 локалних самоуправа,међу њима и општина Пријепоље, а
средства су добиле 42 од чега се 37 пројеката односи на услугу помоћи у кући, четири на
услугу дневног боравка и један на услугу персоналне асистенције.
Општини Пријепоље је додељено 1.485.000 динара за реализацију пројекта “Помоћ у
кући”. Уговор је 24.4.2013.године у Београду у име општине потписао Добро Лазаревић,
заменик председника општине Пријепоље.
 
У министарству су навели да ће директни корисници ових средстава бити деца, стари,
жртве насиља и друге осетљиве групе, а индиректно и одрасли, радно способни грађани.
Конкурсом су подржане општине треће и четврте групе и девастирана подручја,
истакли су у Министарству рада након потписивања уговора.
Инвестициони потенцијали у локалних заједница у планској документацији
Републичка агенција за просторно планирање Републике Србије (РАПП) и Центар за
развој, реструктурирање и приватизацију ПКС организовали су 24.4.2013. године семинар
о инвестиционим потенцијалима локалних заједница и региона садржаних у планској
документацији. Семинар је одржан у Привредној комори Србије у Београду, а у раду
овог значајног скупа учествовао је и Добро Лазаревић, заменик председника општине
Пријепоље.

Пројекат су подржали Министарство за природне ресурсе, рударство и просторно
планирање, Министарство за развој и локалну самоуправу и Министрство за енергетику,
развој и заштиту животне средине. Поред Републичке агенције за просторно планирање
која је предлагач, партнери пројекта су Привредна комора Србије, Стална коференција
градова и општина (СКГО), Национална агенција за регионални развој (НАРР), Агенција за
промоцију извоза (СИЕПА) и Републички геодетски завод (РГЗ).

ПКС је препознала значај овог пројекта имајући у виду потребу да се инвеститорима
из земље и иностранства на ефикасан и савремен начин презентују инвестициони
потенцијали локалних самоуправа и региона који су садржани у планској документацији“,
рекла је на отварању семинара Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе
Србије. Пракса је показала да недостатак квалитетних просторних и урбанистичких
планова представља једну од препрека новом инвестирању, а посебан је проблем што
стање на терену не одговара ономе што се налази у планској документацији.
Председник СО Вукосав Томашевић посетио Институт за воћарство у Чачку
Вукосав Томашевић, председник Скупштине општине Пријепоље разговарао је 23. априла
2013. године у Чачку са руководством Института за воћарство о могућностима и модалитетима
сарадње пољопривредника , удружења воћара и меродавних државних органа из Пријепоља са
овом најрепрезентативнијом институцијом у области воћарства у Србији.
 
- Договорено је да се припреми споразум о научно-техничкој сарадњи између Института за
воћарство из Чачка и општине Пријепоље на основу ког би Институт преузео обавезу производње
и испоруке садног материјала за потребе пријепољских воћара, укључујући стручну едукацију
и непосредну и практичну контролу примене најсавременијих научних и технолошких метода
у производњи воћа, истакао је председник Скупштине општине Вукосав Томашевић, након ових разговора
у Чачку и додао да очекује да се на овој начин још више унапреди воћарска производња у
овом крају. Томашевић је најавио и да се потписивање споразума о сарадњи између општине
Пријепоље и Института за воћарство очекују до половине ове године.
Потписани уговори о превозу пензионера и о викенд линијама
Општина Пријепоље и „Аутопревоз - Јањушевић“а.д. из Прибоја потписали су
22.4.2013.године уговоре о превозу пензионера, корисника социјалне помоћи, особа са
посебним потртебама са пратиоцем и инвалидних лица и о превозу путника на сезонским
– викенд линијама на територији општине Пријепоље.
 
У име има локалне самоуправе у Пријепољу уговор је потписао Емир Хашимбеговић,
председник општине, а у име аутопревозника из Прибоја, Винко Јањушевић, директор.
Уговором су обухваћени пензионери чија примања не прелази 16.000 динара, а
временски период за ову врсту превоза трајеће до краја 2013.године године. За ове
услуге и остале категорије путника обухваћене овим уговором, општина ће из буџета
плаћати прибојском аутопревознику месечно по 300 динара по издатој легитимацији,
односно повластици за превоз.
 
У вези превоза путника на викенд линијама уговором је предвиђено шест путних
праваца од петка до недеље, као и једна сезонска линија од Пријепоља до Бродарева
радним данима до краја јуна. Месечни износ субвенција из буџетских средстава за
превоз путника на викенд линијама износи 504.000 динара, а за сезонску линију између
Пријепоља и Бродарева 144.000 динара.
Јавни оглас

На основу члана 96. ст. 6 Закона о планирању и  изградњи  („Службени гласник РС '', број 72/09, 81/09 и  24/11  ) ЈП  Дирекција за изградњу „ ПРИЈЕПОЉЕ " из Пријепоља

  РАСПИСУЈЕ

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ  УРЕЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА

I -  Дају се у закуп ради изградње привредно-производних и услужних објеката у складу са Урбанистичким пројектом за изградњу низа пословних објеката у Индустријској зони бр.18 / 09 од 2009. године, следеће кат. парцеле уписане у листу непокретности број 640  КО Ратајска:

      1. кп. бр.  567 / 2 од 724 м²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                 2. кп.бр.  568/3 од 818 м²            

             3. кп.бр.566/2 од 1892 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                 4. кп.бр.563/1 од 1842м2

                 5. кп.бр. 563/3 од 532 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                          

II - Право учешћа  имају домаћа и страна правна и физичка лица који имају регистровано привредно друштво/радњу/пословницу на територији Општине Пријепоље односно који приложе изјаву да ће регистровати привредно друштво/радњу/пословницу на територији Општине Пријепоље.

Учесници дају изјаву да ће запослити најмање једног радника по ару неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини које се даје у закуп и уплаћују гарантни износ од 200 динара по м² површине кат. парцеле за коју се подноси пријава за учешће у поступку.  Гарантни износ у случају одустанка од закупа парцеле се не враћа.

Заинтересовани понуђач може поднети понуду за само једну катастарску парцелу која је предмет давања у закуп.

Рок трајања закупа је 50 година.

Рок привођења планираној намени износи 3 ( три)  годинe рачунајући  од дана закључења  уговора о давању у закуп оглашеног грађевинског земљишта .

III     Најмањи износ закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта је 2.000,00 динара по  1 м² за период закупа од 50 година. Закупац има право на умањење закупнине за земљиште  у складу са усвојеним Елаборатом оправданости.

IV - Eлаборат оправданости који садржи урбанистички пројекат са урбанистичким параметрима и правилима грађења за сваку катастарску парцелу која је предмет давања у  и конкурсна документација објављени су на WEB страни http://www.opstinaprijepolje.rs/ и http://www.prijepolje.rs/ .

V - Понуде се подносе  у затвореној коверти, лично или путем поште, на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИЈЕПОЉЕ - КОМИСИЈA ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ, Трг Братства  Јединства бр. 1, 31300 Пријепоље. На полеђини коверте обавезно ставити назнаку „ПОНУДА ЗА ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  за катастарску парцелу бр: ____."  Понуде се подносе најкасније до  20.05.2013.  године до 09.00 часова.

VI - Отварање понуда  одржаће се 20.05.2013. године у сали за састанке Општинске управе Пријепоље (трећи спрат),  према распореду  утврђеном у конкурсној документација oд 10.00 h до 12.00 h.

-  Благовремена је понуда која на адресу Комисије стигне последњег дана рока до 9 часова.

-  Неблаговремене понуде неће се разматрати.

-  Отварању понуда обавезно  присуствује овлашћено лице подносиоца.

VII -Критеријум за избор најповољније понуде :

•1.       Планирани број нових радника  - укупно 60 бодова

•2.       Износ закупнине - укупно 40 бодова

 Предметна кат. парцела даје се   у закуп  учеснику  који је освојио највећи број бодова.

 

VIII - Конкурсна документација за учешће у поступку прикупљања понуда може се преузети од 22.04.2013. год.  дo  17.05.2013.год. радним данима од 10 до 13 часова у згради општине Пријепоље, канцеларија број 21 и са сајта општине.

 

IX - Све додатне информације у вези учешћа у поступка прикупљања понуда могу се затражити путем телефона број 033 / 714-073 ,  писаним путем и путем факса број  033 / 712-297, са назнаком „За комисију за доделу парцела у Индустријској зони" -  контакт особа Бранка Радуловић .

   Јавни оглас

   Конкурсна документација

   Урбанистички пројекат

   Елаборат оправданости

Разговарано о току радова комуналне инфраструктуре у Пријепољу
У згради општинске администрације у Пријепољу је одржан радни састанак, којим
је председавао Вукосав Томашевић, председник Скупштине општине, на коме је
констатовано да су радови на објектима комуналне и путне инфраструктуре у Валтеровој
и улици Изета Чавића почела на време и да се одвијају утврђеном динамиком, а да ће већ
наредних дана бити интензивирани са отварањем нових градилишта.
 
У раду састанка су учестовали Емир Хашимбеговић, председник општине, Добро
Лазаревић, заменик председника ,чланови Општинског већа Есад Хоџић и Предраг
Чичић, Сабахудин Козица, директор градње ужичких Путева у Пријепољу, Радован
Цмиљановић и Азиз Хаџифејзовић, директори Дирекције за Путеве и ЈКП “Лим”. Сви
присутни на овом састанку истовремено су и директно укључени у рад највиших органа и
тела формираних поводом одржавања јубиларних 50. МОСИ почетком јула у Пријепољу.
Затражено је од свих извођача послова да се стриктно придржавају утврђених рокова
градње и квалитета радова у складу са тендерским условима и пројектима.Указано је и
на максималну одговорност у раду, која подразумева, ако буде потребе и увођење друге
смене и рад суботама и недељама, као и ангажовање новог људства и механизације па и
других подизвођача радова.
 
Одређено је да координатор између општине и извођача радова на спортским теренима
буде Добро Лазаревић, заменик председника општине, а у области комуналне и путне
инфраструктуре Предраг Чичић, члан Општинског већа.
Пријем за талентоване младе каратисте
Председник општине Пријепоље Емир Хашимберговић примио је 18.
априла 2013. године каратисте из млађих категорија и тренера Бећа
Бећировића из карате клуба „Еуро“ из Пријепоља који су постигли велики
успех на карате првенству уже Србије у категоријама полетараца, пионира и
нада, одржаном скоро у Чачку. На пријему су били и млади каратисти Стефан
Гојачанин, Никола Стиковић, Здравко Бабић који су на овом такмичењу
освојили сребрне медаље и Никола Булатовић и Еднан Машовић са
освојеним бронзаним одличјем.
 
Председник Хашимбеговић је обећао одговарајућу помоћ клубу „Еуро“
у којем се налази велики број талентнованих карате такмичара, а који су
истовремено и веома добри ученици у својим школама.
 
Потписан уговор о реализацији пројекта „Локална служба за искуство младих“

Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић потписао је у уторак, 16.априла 2013. одине у Министарству омладине и спорта у Београду уговор о реализацији пројекта „Локална служба за искуство младих“, а који спроводи Kанцеларија за младе општине Пријепоље, одобреног на основу конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе и остваривању локалних акционих планова за младе.Пројекат је везан за развој искуства средњошколаца кроз радне праксе и младих на евиденцији Националне службе за запошљавање кроз волонтерско искуство у земљама Европске Уније.

У име Министарства омладине и спорта уговор о реализацији овог пројект, за што су одобрена средства у износу од 688.000 динара, потписала је министарка Алиса Марић. Реализација овог пројекта у Пријепољу трајаће од априла до краја септембра 2013. године.

Емиру Хашимбеговићу, председнику општине Пријепоље уручено признање „ОДГОВОРно“

Звонко Нинков уредник ИСТИНОМЕРА, при Центру за истраживање, транспарентност и одговорност – ЦРТА из Београда уручио је 17.априла 2013. године Емиру Хашимбеговићу, председнику општине Пријепоље признање „ОДГОВОРно“ за промовисање одговорности за јавно изговорену реч и транспарентан рад општинске управе.

Приликом доделе овог признања Хашимбеговићу, Нинков је истакао да су грађани сами кандидовали јавне функционере за које су сматрали да су заслужили да га и добију и честитао председнику општине Пријепоље што је он ове године међу првим носиоцима јавних функција који су својим радом и залагањем заслужили признање „ОДГОВОРно“.

Овом приликом председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић, дао је ТВ интервју који ће Центар за истраживање, транспарентност и одговорност накнадно објавити. Признање „ОДГОВОРно“ додељено је и председнику општине Звездара Едипу Шерифову и председнику општине Параћин Саши Пауновићу. Центар за истраживање, транспарентност и одговорност у свом раду промовише одговорност за јавно изговорену реч,транспарентан рад институција и носилаца јавних функција и свакодневно анализира одговорност јавних функционера.

Субвенционисан превоз основаца из Велике Жупе и Сељашнице
Општинско веће општине Пријепоље и „Аутопревоз - Јањушевић“а.д. из Прибоја
потписали су уговор о субвенционисању превоза ученика Основе школе „Душан
Томашевић – Ћирко“ из Велике Жупе на реалцији Виницка – Хрта – Виницка и ученика
Основне школе „Михаило Баковић“ из Сељашнице на реализацији Сељашница – Јабука –
Сељашница за школску 2012/2013. годину.
 
У име Општинског већа уговор је потписао Емир Хашимбеговић, председник општине, а
у име аутопревозника из Прибоја, Винко Јањушевић, директор.
 
Уговором је предвиђен превоз основаца из ове две школе сваким радним даном
током целе школске године закључно са шестим месецом, када наступа школски распуст.
Субвенционисаним превозом ученика Основне школе у Великој Жупи обухваћено је 18 , а
Основне школе „Михаило Баковић“ из Сељашнице 59 ђака.
Из буџета општине Пријепоље за ову услугу прибојском аутопревознику месечно ће се
уплаћивати по 275.000 динара.
Посета делегације Кеница Пријепољу

Делегацију из пријатељског швајцарског града Кеница, коју је предводио Уели Студер, заменик председника Кеница и члан парламента, примио је у четвртак, 11.4.2013.године Емир Хашимбеговић, председник општине са највишим фунционерима локалне самоуправе у Пријепољу. Хашимбеговић је члановима швајцарске делегације пренео захвалност у име општине Пријепоље за вишегодишње непрекидно интересовање Кеница за живот и рад људи у овој средини, а посебно на несебичној помоћи која је присутна у сарадњи, контактима и реалиузованим пројектима између Кеница и Пријепоља.

Вукосав Томашевић, председник Скупштине општине Пријепоље је рекао да грађани Пријепоља посебно памте и не заборављају несебичну пријатељску помоћ Кеница током година последњих ратних збивања на подручју бивше Југославије. Због тога било да је реч о одласку наших људи у Швајцарску или доласка њихових представника у Пријепоље, истичемо увек да се сусрећу искрени пријатељи и тако че бити и у будућности, истакао је Томашевић.

Наглашавајући да иза свих пројеката сарадње и посета између Кеница и Пријепоља стоји амбасада Швајцарске у Београду, Уели Студер, шеф делегације је током ове посете исказао спремност и припремљеност за помоћ нашој општини у области пољопривреде. Због тога је и већи део бораска делегације из Швајцарске у Пријепољу окренут посетама и разговорима са пољопривредницима и представницима фирми у вези развоја и финалне прераде производа од воћа и поврћа.

Делегација из Кеница посетиће 12.4.2013. и Основну школу на Коловрату и уручити клавир на поклон овој васпитно образовној установи.

Признање Емиру Хашимбеговићу, председнику општине Пријепоље
Центар за истраживање, транспарентност и одговорност – ЦРТА из
Београда доделио је Емиру Хашимбеговићу, председнику општине
Пријепоље признање „ОДГОВОРно“ за промовисање одговорности за јавно
изговорену реч и транспарентан рад општинске управе.
 
У образложењу доделе овог признања Хашимбеговићу, истиче се да су
грађани сами кандидовали јавне функционерке и функционере за које су
сматрали да су заслужили да га и добију. По добијању предлога грађана,
тим из Центра за истраживање, транспарентност и одговорност одабрао
је наистакнутије појединце који су својим радом и залагањем заслужили
признање „ОДГОВОРно“.
 
Признање „ОДГОВОРно“ додељено је и председнику општине Звездара
Едипу Шерифову и председнику општине Параћин Саши Пауновићу.
Центар за истраживање, транспарентност и одговорност у свом раду
промовише одговорност за јавно изговорену реч,транспарентан рад
институција и носилаца јавних функција и свакодневно анализира
одговорност јавних функционера.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИЈЕПОЉЕ

 

објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

 

 

 

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер ЈКП“Лим“, ул.Бранка Радичевића бр.30., Пријепоље, дана 26.03.2013. године поднео захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Пријепоље.

Обавештавамо заинтересовану јавност да се увид у садржину поднетог захтева може извршити радним данима од 11 до 14 часова  у згради општине Пријепоље, Трг братства и јединства, канцеларија бр.29.

Рок за увид и достављање мишљења и предлога је  19.04.2013.године.

Обавештење се објављује на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 88/10).

ТОП на сајму у Нишу
У Нишу је од 4 – 6.априла 2013. године одржан Сајам туризма и активног одмора, на којем
је у оквиру регије западна Србија наступила и Туристичка организација из Пријепоља. На
сајму је учествовало 110 излагача, међу којима су биле и организације из Грчке, Бугарске и
Црне Горе.
 
Посетиоцима сајма понуђен је и део програма активног одмора као што су регате,
рафтинг,џип сафари, спелеологија, роњење, али и програми погодни за одржавање екстремних
спортова. Посебан акцент је стављен на обележавање 17 векова Миланског едикта.
 
Ивана Ракоњац, директорица ТОП-а рекла је да су посетиоци ове туристичке
манифестације изразили интересовање за програме активног одмора Пријепоља и регије
Западна Србија, као и то да су на сајму промовисане јубиларне 50.МОСИ.
Лимска регата крајем маја
Овогодишња, 14. по реду, Лимска регата од Плава до Пријепоља, биће одржана од 31. маја - 2. јуна, одлучено је на састанку туристичких организација, невладиних организација и рафтинг клубова из Бијелог Поља, Плава, Андријевице и Пријепоља. Састанку су присуствовали представници Туристицке организације Пријепоље, директорица Ивана Ракоњац и Сафет Сајо Планић, а испред Рафтера Драгољуб Симовиц .Представници ТОП-а су најавили активно уцесће у реализацији Лимске регате 2013.и обећали пуну активност на дочеку и гостопримству такмичара и свих учесника овогодишње регате.
Амбасадор Републике Бугарске у Пријепољу

Амбасадор Републике Бугарске у Србији Ангел Димитров са супругом и Николај Труканов, шеф конзуларног одељења, посетили су данас општину Пријепоље и положили свеће на споменик у Гостуну, у знак сећања на 12 бугарских ђака страдалих пре девет година у саобраћајној несерећи у кањону Лима. Венац на споменик бугарским ђацима положила је и делегација општине Пријепоље предвођена Емиром Хашимбеговићем, председником општине.

Пре подне делегацију званичника из Бугарске примио је Емир Хашимбеговић, председник општине. Пријему су присустовали и Вукосав Томашевић, председник СО и Добро Лазаревић, заменик председника општине. Хашимбеговић је рекао да грађани општине саосећају са породицама из Бугарске чија су деца настрадала у саобраћајној несерећи 2004. године у Лиму код Гостуна и нагласио да се потом, због овог трагичног догађаја, створили чврсто и искрено пријатељство између пријепољске и бугарске општине Свиштов. - Иза несрећних случајева у којима страдају невини, често стоји људска немарност. Међутим и у таквим ситуацијама се појављују хумани и људски квалитети и поступци обичних људи који постаји хероји. Ми смо данас овде и да захвалимо тим људима који су несебично помогли да се трагедија у Гостуну пре девет година трагично не заврши за још већи број наше деце, рекао је бугарски амбасадор у Србији приликом днанашњег сусрета са званичницима у седишту локалне самоуправе у Пријепољу.

 

Пословна зона Коловрат
У Пријепољу је 5.априла 2013. године одржана завршна конференција
пројекта „Пословна зона Коловрат“ на којој су представљени резултати
пројекта које је општина Пријепоље заједно са својим партнерима
реализовала у протекле две године.
 
Учеснике конференције, међу којима су били и представници РСЕДП
програма, Регионалне развојне агенције (РРА) Златибор и Клуба
привредника, поздравио је Емир Хашимбеговић, председник општине
Пријепоље.
 
Хашимбеовић је истакао да општина Пријепоље настоји, да у циљу
развоја своје територије, мобилише све расположиве капацитете и ресурсе
и обезбеди услове за равномеран социо-економски напредак уз поштовање
еколошких принцима, мултиетичности и права свих грађана. Додао је
да очекује и да „Пословна зона Коловрат“, а досадашњи резултати су
охрабрујући, непосредно доприносе бржем запошљавање у општини и шире,
у под-региону Полимља, кроз обезбеђивање инфраструктурних услова за
неопходни развој пословања и промоцију слободних локација у самој зони.
 
Пројекат „Пословна зона Коловрат“ се реализује уз подршку Европске
уније. Учесници конференције непосредно су у поподневним часовима
обишли и Пословну зону на Коловрату.
Регионалном депонијом ће управљати привредно друштво

Општинско веће општине Пријепоље на седници која је одржана 2.априла 2013. године дало је сагласност да се будуће предузеће, које се управљати Регионалном депонијом за потребе Нове Вароши, Прибоја, Сјенице и Пријепоља, региструје као привредно друштво са ограниченом одговорношћу.

Раније су четири општине општине, изузетно заинтересовано да се проблем одлагања смећа дугорочно разреши, дале сагласност за формирање јавног регионалног предузећа за бригу о комуналном отпаду, мада се касније дошло до сазнања да правна регулатива иде у правцу да такве послове треба да ради привредно друштво са ограниченом одговорношћу. Сличну одлуку већ су донеле или ће одмах донети и остале општине укључене у заједнички пројекат изградње регионалне депоније Бањица која ће бити на територији нововарошке општине.

Одржана шеста седница Општинског штаба за ванредне ситуације
Општински штаб за ванредне ситуације (ОШ ВС) у Пријепољу, којим је
председавао комадант Штаба, Емир Хашимбеговић, на седници која је
одржана 26. марта 2013. године размотрио је и усвојио Извештај о раду ОШ
за ванредне ситуације, прихватио анализу спроведених активности поводом
1. Марта – Светског дана цивилне заштите, поново покренуо иницијативу у
вези реализације пројекта система за узбуњивање на територији општине
Пријепољу и размотрио још неколико питања из своје надлежности.

У 2012. години Општински штаб за ванредне ситуције, формиран у
садашњем сазиву на седници Скупштине општине 17.јула 2012. године,
исказао је велику активност у спровођењу планираних послова и задатака,
као и друге неопходне послове из своје надлежности. У извештајном
периоду Штаб за ванредне ситуације општине Пријепоље одржао је 28
редовних и једну ванредну седницу.

У Извештају ОШ ВС истиче се да је на предлог Општинског штаба, због
обимних снежних падавина крајем јануара 2012. године које су погодиле
и подручје општине Пријепоље, председник општине 26.1.2012. донео
одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Пријепоље.
Ванредна ситуација на подручју општине Пријепоље укинута је одлуком
председника општине 27.2.2012.године.
У београдском Медија центру одржан округли сто о реформи локалне самоуправе

У Медија центру у Београду, у петак, 29.марта 2013. године одржан је завршни округли сто Регионалног форума за реформу локалне самоуправе и децентрализацију на тему „Оживљавање југозападне Србије“. Југозападна Србија данас представља, за разлику од раније прошлости, један од неразвијених региона у земљи који примарно зависи од економске и политичке помоћи из Београда. У циљу промовисања инклузивног приступа решавању проблема, успостављању бољих односа између региона и локалних власти као и дијалога између представника различитих заједница и политичких орција у региону, Савет за инклузивно управљање (ЦИГ) је уз подршку Амбасаде Велике Британије и Фондације за отворено друштво, покренуо Регионални форум, као неофицијелни простор за отворени и неометани дијалог.

У раду завршног округлог стола учестовали су председници општина Прибој Лазар Рвовић, Пријепоље Емир Хашимбеговић, Сјеница Хазбо Мујовић и Рашка Вулић Пашајлић и председник Скупштине општине Нова Варош Бранислав Дилпарић. На скупу су говорили и Мирсад Јусуфовић из УНДП-а и Аида Ћоровић, из Урбан ИН из Новог Пазара. Модератор је био Алекс Глигоров, председник Савета за инклузивно управљање. Говорећи на тему односа локалне самоуправе и државе, Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље је истакао да централна власт мора да се транспарентније укључи и решававање многих питања у општинама, помињући, између осталог и проблеме са депонијама смећа, лошом приватизацијом и незапосленошћу. - Законска овлашћења која има локална самоуправа требало би да се јасније дефинишу.

Не може се, примера ради, локална самоуправа бавити развојем и подстицајима у привреди, а да за то нема одређене алате и директну помоћ државе, рекао је Хашимбеговић и додао да класификација стања у свим општинама мора бити јасна и транспарентна. То се не може свести на један формулар и узети пар стастистичких података, истакао је председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић.

 

 

 

ДОПИС ВУКОСАВА ТОМАШЕВИЋА МИНИСТАРКИ МИХАЈЛОВИЋ
Председник Скупштине општине Пријепоље Вукосав Томашевић обратио се 29.3.2013. године министру енергетике, развоја и заштите животне средине Зорани Михајловић и затражио по други пут информацију о активностима у вези изградње хидроелектрана на Лиму. -Ова ситуација, недостатак службених информација од надлежних државних органа –Вашег министарства и медијске спекулације изазивају незадовољство грађана и актера политичког живота у Пријепољу и стварају климу против изградње хидроелектрана, наводи Томашевић у допису министру Зорани Михајловић. У допису Зорани Михајловић, председник СО Пријепоље Вукосав Томашевић још додаје да ће у случају ћутања биће принуђен да грађане Пријепоља и медије обавести да Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине избегава да јавност информише о овој важној животној теми“.
Упућени позиви Николићу и Дачићу у вези 50.МОСИ
Председнику Републике Србије Томислау Николићу упућен је позив да буде покровитељ јубиларних 50. Међуопштинских омладинских спортских игара које ће се почетком јула одржати у Пријепољу, а премијеру Србије Ивици Дачићу да буде председник Организационог одбора. Позив председнику Србије и премијеру у име општине Пријепоље упутили су председник општине Емир Хашимбеговић и председник Скупштине општине Вукосав Томашевић. Премијеру Ивици Дачићу предложено је и да Организациони одбор 50.МОСИ и његов састав буду формирани одлуком Владе Републике Србије.Претходно су званични позиви сличне садржине из Пријепоља председнику Србије и премијеру, Николићу и Дачићу да се прихвате предложених дужности поводом одржавања јубиларних МОСИ, упућени још крајем прошле године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

Број:020-99/13

Датум: 17.04.2013. године

 

      На основу члана 7. - 18. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета општине Пријепоље("Сл. гласник општине Пријепоље  бр. 7/2010"), а у вези са Одлуком о буџету општине Пријепоље за 2013.годину("Сл. гласник општине Пријепоље  бр. 12/2012"), расписује се :            

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ПРУЖАЈУ  УСЛУГЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ

 

Укупан износ средстава планиран Одлуком о буџету општине Пријепоље за 2013. годину("Сл. гласник општине Пријепоље  бр. 12/2012") је 5.000.000 динара (позиција бр. 212, економска класификација бр. 481).

         

Средства су намењена за финансирање пројеката снадбевања са оброцима грађана општине Пријепоље који се налазе у стању социјалне потребе (народне кухиње).

 

Организација може учествовати са више пројеката, а средства из буџета општине Пријепоље додељују се за финансирање једног пројекта.

Вредност тражених средстава из буџета општине Пријепоље не  може бити мања од 500,000,00  динара нити већа од 5.000.000 динара.

 

Организација је дужна да обезбеди сопствено новчано учешће најмање у висини од 10%  од укупне вредности пројекта.

 

Пројекат се мора реализовати на територији општине Пријепоље  најкасније до 31. децембра 2013. године.

 

Учесник конкурса је дужан да достави:

 

•·         попуњен пријавни образац,

•·         попуњен образац описа пројекта,

•·         попуњен образац буџета пројекта,

•·         биографије координатора пројeкта и кључних стручњака укључених у рад на пројекту,

•·         оверену фотокопију оснивачког акта (Статут),

•·         оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину,

•·         писмену изјаву о обезбеђивању сопственог новчаног учешћа најмање у висини од 10%,  од укупне вредности пројекта,

•·         изјаву о броју корисника услуга народне кухиње у 2013. години.

 

 Пријаве се достављају у затвореној коверти  са назнаком:

 

„Пријава за Конкурс за финансирање пројеката организација које пружају услуге народне кухиње-"НЕ ОТВАРАТИ".

 

Пријаве се достављају на писарницу  општине Пријепоље или поштом на адресу:

 

Општина Пријепоље - Комисији за спровођење поступка јавног конкурса, 31300 Пријепоље, Трг Братства и Јединства бр. 1.

 

     Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Јавног конкурса у Службеном гласнику општине Пријепоље.

 

   Заинтересоване организације могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана, од 08 до 15 часова у канцеларији бр. 16. у Општинској управи општине Пријепоље или на званичној интернет презентацији општине www.opstinaprijepolje.rs.

 

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

 

     Критеријуми за оцењивање су:

 

•·         усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса  0 - 45 бодова;

•·         остварени резултати невладине организације претходних година 0 - 20 бодова;

•·         материјална и кадровска опремљеност невладине организације 0 - 10 бодова;

•·         стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат 0-10 бодова;

•·         одрживост пројекта 0-15 бодова;

•·         сарадња са локалном заједницом 0 - 15 бодова.

 

             Одлука о избору пројеката који ће се финансирати из буџета  општине Пријепоље биће донета у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

  

            Јавни конкурс се објављује у средствима јавног информисања, у "Службеном гласнику општине Пријепоље " и на званичној интернет презентацији општине http://www.opstinaprijepolje.rs/

  

        Контакт телефон - 033/710069 .                                 

  

  

  

                                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К

                                                                                                          Емир Хашимбеговић

Саднице малина и шљива по регресираним ценама

Пољопривредна служба Општинске управе у Пријепољу завршава пролећну расподелу садница малина и шљива регистованим пољопривредним газдинствима са подручја општине. Подељено је 32.000 садница малина и 4.000 садница шљива. Саднице су подељене воћарима, благовремено пријављеним на објављено обавештење у медијима о условима расподеле, који имају регистовано пољопривредно газдинство и који у претходне четири године нису користили набавку садног материјала по регресираним ценама.

Шеснаест воћара са подручја општине Пријепоље добило је по 2.000 садница малина за подизање интензивног засада, за што је лично учешће износило 15.000 динара, док је општина учествовала са 80 одсто новца од укупне цене коштања. А 20 воћара добијају по 200 комада саднице шљиве „Чачанска родна“ и „Чачанска лепотица“. Воћари ће за тај број садница по регресираној цени платити 10.000 динара, док укупна цена 200 комада садница шљива кошта 43.000 динара. -Са поделом на јесен још 48.000 садница малина за 24 регистрована пољопривредна газдинства и 6.000 садница шљива за 30 воћара имаћемо за 2013. годину расподелу 80.000 садница малина и 10.000 садница шљива у којима општина Пријепоље учествује са 80 одсто од укупне цене коштања.

Оцењујемо да ће и на овaј начин општина, кроз обезбеђивање буџетских средстава, директно допринети развоју пољопривреде, нарочито воћарства, истиче Зоран Деспотовић, члан Општинског већа задужен за праћење активности у области пољопривреде.

Представници ЕУ ПРОГРЕС-а посетили Пријепоље
Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић разговарао је 21.марта
2013.године са представницима ЕУ УНОПС-ПРОГРЕС-а Миланом Колашинцем,
Нермином Хасановићем и Слободаном Дерикоњићем.Разговору је присустовао
и Драгиша Ракоњац, руководилац Oдељења за привреду и финансије Општинске
управе.
Разговарано је о текућим и будућим активностима ЕУ ПРОГРЕС-а, ангажовању на
програмима подстицаја локално-економског развоја, предстојећим активностима
у вези регионалне депоније смећа Бањица и припремама општине за посету
делегације из општине Кенц из Швајцарске.
Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић истакао je током
разговора да постоји потреба ангажовања локалне самоуправе и донатора на
изналажењу могућности коришћења природних ресурса у области пољопривреде
ради реалног стварања могућности новог запошљавања, посебно неквалификоване
радне снаге. Истакнуто је да би програми овакве врсте могли обухватити
производњу и паковање разних врста артикала потпут шумских плодова, поврћа,
воћа, салата, џемова и других производа за исхрану. Представници ПРОГРЕС-а
истали су да би они могли да финансирају експертске услуге у изради неке врсте
студије и анализе која би се бавила истраживањем ове врсте активности, а касније
и израдом бизнис планова.

У вези активности на изградњи Регионалне депоније смећа Бањица истакнуто
је да ЕУ УНОПС ПРОГРЕС тренутно ради на ангажовању новог пројекта
зазавршетак преостале пројектно – техничке документације због насталих
проблема са ранијим пројектом. Наглашено је у разговору да ће до почетка
септембра 2013. године документација бити завршена. До тада општине Нова
Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница настојаће да формално и правно уреде ову
област, односно изаберу директора и надзорни одбор регионалног ЈКП у оснивању.
Предузеће би било у обавези да изналази средства, конкурише код донатора и
нормативно се легитимише као представник четири суседне општине које су веома
заинтересоване за изградњу овог капиталног комуналног објекта.
Обавештење

Република Србија

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа

Број: 501-4/13

П р и ј е п о љ е

            На основу чл. 10. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

                                                            О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

На захтев носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације Телеком Србија" А.Д. Београд, Општинска управа Пријепоље спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базна станица мобилне телефоније „Бродарево"-УЕ11/УЕУ11/УЕ11Ц057, на кат . парцели број 659 КО Бродарево, на територији општине Пријепоље.

            Након спроведеног поступка донето је решење којим је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

            Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима на животну  средину, Извештаја о испитивању електромагнетног зрачења у локалној зони базне станице,  уз поштовање утврђених услова заштите животне средине наведених у решењу и узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС"број 114/08).

            Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама општинске управе општине Пријепоље, сваког радног дана од 11 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа .

           

       

            ОПШТИНСКА УПРАВА

Градови и општине у кампањи „Европа то си ти“
Представници Делегације Европске уније у Србији, Канцеларије Владе
Републике Србије и Програма европског партнерства са општинама ЕУ
ПРОГРЕС састали су се 22.марта 2013. године у Тополи на радном ручку са
градоначелницима и председницима општина из 25 градова и општина јужне и
југозападне Србије из Пчињског, Јабланичког, Топличког, Златиборског и Рашког
округа. Скуп је организован поводом почетка кампање „Европа то си ти“, на којем
су челни људи из градова и општина из јужне и југозападне Србије исказали
спремност да подрже акцију приближавања Европе локалним самоуправама које
представљају.
 
У раду овог скупа учестовао је и Емир Хашимбеговић, председник општине
Пријепоље.
 
Заменик шефа Делегације Европске уније у Републици Србији Адриано
Мартинс потврдио је одлучност ЕУ да снажно подржава Србију на путу европских
интеграција и да ће наредни период обележити још интезивнија сарадња на
иницијативама које долазе из неразвијених и недовољно развијених подручја.
Менаџер ЕУ ПРОГРЕС-а Грем Тиндал указао је на досадашње резултате које је
његов тим постигао у сарадњи са локалним самоуправама кроз спровођење више
пројеката и истакао да југ и југозапад Србије имају капацитета да одговоре на
изазове које доноси наредна етапа ЕУ интеграција.
 
Директор Канцеларије за европске интеграције Милан Пајевић указао је на
важност сараднје локалних самоуправа са институцијама Републике Србије.
Објаснио је улогу ове институције у систему расподеле донаторске помоћи и
изразио спремност да са својим тимом помогне локалним самоуправама да на бољи
начин приступају европским фондовима.
 
Градоначеници и председници општина из 25 градова и општина јужне
и југозападне Србије, међу њима и председник општине Пријепоље Емир
Хашимбеговић, указали су да су пројекти које финансира ЕУ, Влада Швајцарске и
Влада Републике Србије преко Програма европског партнерства са општинама ЕУ
ПРОГРЕС довели до резултата који су грађанима дали нову енергију и подстрек у
раду на развоју својих локалних самоуправа и побољшали им услове живота.
Хашимбеговић је рекао да се планира да шеф Делегације ЕУ у Србији Венсан
Дежер посети 8. априла овај крај, са могућношћу да обиђе и Пријепоље.
 
 Gradonačelnici i predsednici opština u Topoli.jpg (640×426)
Потписан уговор у Министарству грађевинарства и урбанизма о побољшавању водоснабдевања у Пријепољу
Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић потписао је 20.марта 2013.
године у Београду у Министарству грађевинарства и урбанизма Владе Републике
Србије уговор о реализацији пројекта изградње објекта у систему прераде пијаће воде
у постројењу на Сељашници. Вредност инвестиције је 7.200.000 динара, у којој ће
општина учестовати са милион и по динара.

-Сматрам да је Министарство грађевинарства и урбанизма правилно поступило што
је подржало пројекат чија је реализација од великог интереса за грађане, посебно када
се зна да је системом градског водовода у општини Пријепоље обухваћено око 66
одсто домаћинстава. Уочен је општи и заједнички интерес јер ће реализацијом ове
инвестицојом доћи до знатног побољшања водоснабдевања у граду и приградским
насељима, рекао је Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље након
потписивања овог уговора.
Председник општине разговарао са директором Србијаводе
Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић посетио је у уторак, 12.03.2013.
године ЈВП Србијаводе у Београду и у разговору са директором предузећа Гораном
Пузовићем, након прегледа поднете документације и захтева за давање сагласности
на водопривредне објекте који се граде на Мрчковачкој реци за потреба водовода у
Бродареву, добио потврду да ће све потребне сагласности бити издате у складу са
законом. Истакнуто је и да не постоји ништа што би оспоравало реализацију овог
значајног пројекта.

Директор Србијаводе обећао је пуну подршку настојањима локалне самоуправе у
Пријепољу да се активности у вези трајнијег и квалитетнијег водоснабдевања у Бродареву
одвијају предвиђеном динамиком.
Председник општине у Министарству енергетике и заштите животне средине
Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић посетио је у уторак, 12.03.2013.
године ЈВП Србијаводе у Београду и у разговору са директором предузећа Гораном
Пузовићем, након прегледа поднете документације и захтева за давање сагласности
на водопривредне објекте који се граде на Мрчковачкој реци за потреба водовода у
Бродареву, добио потврду да ће све потребне сагласности бити издате у складу са
законом. Истакнуто је и да не постоји ништа што би оспоравало реализацију овог
значајног пројекта.

Директор Србијаводе обећао је пуну подршку настојањима локалне самоуправе у
Пријепољу да се активности у вези трајнијег и квалитетнијег водоснабдевања у Бродареву
одвијају предвиђеном динамиком.
У Пријепољу одржан Регионални форум о реформи законодавства о локалној самоуправи

У Пријепољу је 15.марта 2013. године одржано треће тематско заседање Регионалног форума у организацији Савета за инклузивно образовање (ЦИГ), невладинe организацијe ангажоване на промоцији демократског управљања, подржан од стране Британске амбасаде у Србији и Фондације за отворено друштво, и у сарадњи са општином Пријепоље. На заседању форума формираног још раније учестовали су председници општина, лидери политичких партија као и представници цивилног друштва и медија из општина са подручја Златиборског и Рашког округа.

Тема округлог стола у Пријепољу била је „Реформа о закону о локалној самоуправи“. На овој сесији утврђени су и формулисани коначни закључци и препоруке који ће крајем месеца бити представљене у Београду. Као и на претходне две сесије, одржане на Копаонику и Прибоју, тако и на последњој у Пријепољу међу учесницима су били председници општина, лидери политичких партија и представници цивилног друштва и медија из општина Ивањица, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Рашка, Тутин, Нови Пазар и Сјеница.

Копредседавајући сесије Регионалног форума у Пријепољу били су Емир Хашимбеговић, председник општине и Алекс Н. Григоров, председник савета за инклузивно управљање. - Формирање Регионалног форума је резултат претходних округлих столова у којима су учестовали одговорни представници из општина Златиборског и Рашког округа. Форум има стални карактер и његов превасходни циљ је да обезбеди консензус између политичких партија и водећих представника цивилног друштва о питањима од општег интереса за све грађане, рекао је председника општине Пријепоље, Емир Хашимбеговић.

Саопштење за јавност
Округли сто у Пријепољу који 15.марта 2013. године организује Савет за инклузивно
образовање (ЦИГ), невладина организација ангажована на промоцији демократског
управљања, подржан од стране Британске амбасаде у Србији и Фондације за отворено
друштво, и у сарадњи са општином Пријепоље представља треће тематско заседање овог
форума формираног у претходном периоду у којем су учестовали председници општина,
лидери политичких партија као и представници цивилног друштва и медија из општина са
подручја Златиборског и Рашког округа.

Тема округлог стола у Пријепољу је „Реформа о закону о локалној самоуправи“, с
циљем утврђивања и формулисања коначних политичких закључака и препорука које ће
крајем месеца бити представљене у Београду. Као и на претходне две сесије, одржане
на Копаонику и Прибоју, тако и на сутрашњој у Пријепољу међу учесницима ће бити
председници општина, лидери политичких партија и представници цивилног друштва и
медија из општина Ивањица, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Рашка, Тутин, Нови Пазар
и Сјеница, истиче су у саопштењу за јавност Емира Хашимбеговића председника општине
Пријепоље поводом одржавања сутрашњег Регионалног форума у Пријепољу.

- Формирање Регионалног форума је резултат претходних округлих столова у којима
су учестовали одговорни представници ове и суседних општина Златиборског и Рашког
округа. Форум има стални карактер и његов превасходни циљ је да обезбеди консензус
између политичких партија и водећих представника цивилног друштва о питањима од
општег интереса за све грађане, додаје се на крају овог саопштења за јавност председника
општине Пријепоље, Емира Хашимбеговића.
Успех канцеларије за младе из Пријепоља

Успешан завршетак седмогодишње подршке младима реализован кроз Пројекат за јачањеекономске сигурности Америчке агенције за међународни развој, USAID, обележен je 7.марта 2013. године Конференцијом у Југословенској кинотеци. Достигнућа Пројекта у областипредузетништва и запошљавања младих истакнута су кроз четири панел дискусије, уз учешћепредставника државних институција, међународних организација, канцеларија за младе и власникакомпанија.Сарадњом USAID-овог Пројекта за јачање економске сигурности са канцеларијама за младе, ВладомРепублике Србије и домаћим приватним и јавним сектором, омогућене су обуке из предузетништваза преко 1.800 младих, а стотине њих је нашло или почело сопствени посао.

Стажирање је омогућеноза преко 850 студената из јужне Србије и Санџака, основани су центри за каријерно вођење у НовомПазару и Бујановцу, а преко 8.000 младих је активно у програму Достигнућа младих Србије.На крају скупа уручене су награде за најиновативнију нову компанију- Етно селу Латковац, занајактивнију школу у програму Достигнућа младих-Техничкој школи Власотинце, и за најактивнију канцеларију проглашена је Канцеларија за младе из Пријепоља.

 

Пројекат санације и рестаурације Партизанске болнице
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд донео је решење о условима
за предузимање мера техничке сарадње за израду Пројекта санације и рестаурације
споменичког комплекса „Партизанске болнице“ у Пријепољу, у јавности познатог
као „4.децембар“. То значи да се до сада утврђене активности одвијају у планираним
оквирима и да ће овој споменички комплекс седам деценија званичног обележавања од
чувене Пријепољске битке дочекати у потпуно новом руху.

Подршку локалној самоуправи у овим пословима дали су надлежни органи у ресорним
министарствима Републике Србије, а у Републичком заводу за заштиту споменика културе
у Београду одобреним условима наведено је, између осталог, да се меморијално натписно
поље са именима погинулих може поставити на постојећи постамент крипте, а натписно
поље у виду плоче биће урађено са исписаним именима погинулих бораца.

Вукосав Томашевић, председник Скупштине општине Пријепоље каже да је пројекат
санације и рестаурације споменика „4. децембар „ односно „Партизанске болнице“ у
Пријепољу – идејно решење дела комплекса, урадио Завод за урбанизам и пројектовање
д.о.о. Одговорни пројектант је директор Завода дипл.инж.арх. Алија Иглица. Предвиђено
je да се поред конзерваторских радова на самом споменику и уређења ширег простора
овог меморијалног споменичког комплекса са амфитеатром на отвореном, на делу
земљишта до железничке пруге и парка с друге стране улице према Лиму, инсталира и
одговарајућа расвета и видео надзор чиме би Пријепоље на самом улазу у град, на путу
према Београду, добило једну веома уређену и заокружену амбијенталну целину.
Пријем за чланове породица погинулих војника и полицајаца
Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић и председник Скупштине
општине Вукосав Томашевић са сарадницима примили су 11.марта 2013. године
чланове породица погинулих војника и полицајаца из Пријепоља у сукобима на
подручју бивше Југославије и на Косову и Метохији.

Држава Србија неће заборавити своје грађане који су дали животе за слободу своје
земље, истакли су на овом пријему Хашимбеговић и Томашевић и нагласили да ће
локална самоуправа у Пријепољу, без обзира што се власт на изборима мења, трајно
обележавати сећање на суграђане који су погинули у протеклим ратним збивањима.

Породицама палих бораца у рату 1990-2001. године из општине Пријепоље додељена
је једнократна новчана помоћ, а након пријема у згради локалне самоуправе
чланови породица и делегација општине са Вукосавом Томашевићем, председником
СО на челу, положили су венце и цвеће на споменик, изграђен у близини путничке
железничке станице, као трајно сећање на погинуле војнике и полицајце.
Меморандум о разумевању
Заменик председника општине Пријепоље Добро Лазаревић учествовао је 7.3.2013. године
на Златибору у раду састанка градоначелника, начелника и председника општина Бајина Башта,
Братунац, Бијело Поље, Чајетина, Горажде, Пљевља,Љубовија, Милићи, Прибој, Пријепоље,
Рудо, Сребреница, Ужице, Вишеград и Братунац и представника сталне радне групе за регионални
рурални развој у Југоисточној Европи. На састанку је потписан и Меморандум о разумевању
који има за циљ промоцију и сарадњу између заинтересованих страна, као и учешће у акцијама
које ће се спроводити у функцији одрживог економског развоја у „Дрина – Тара“ региону –
прекограничне регије између Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије.

- На састанку смо као одговорни представници општина, потписујући Меморандум о
разумевању, потврдили пуну спремност за сарадњу и сложили се да ћемо узети активно учешће у
раду групе заинтересованих страна и дати допринос у дефинисању стратешких оквира и акционих
планова за регионални развој, рекао је Добро Лазаревић, заменик председника општине
Пријепоље и створити услове у локалним самоуправама у циљу сталне и дугорочне сарадње.
Посета Босанско – подринском кантону и општини Горажде
Делегација општине Пријепоље на челу са Емиром Хашимбеговићем,
председником општине посетила је 5.марта 2013. године Горажде. Чланови
делегације из Пријепоља у којој су били и Добро Лазаревић, заменик
председника општине, Неџад Хоџић и Драган Чичић, чланови Општинског
већа и Изудин Шантић, секратар Организационог одбора МОСИ игара са
најодговорнијим представцима Босанско – подринског кантона и општине
Горажде разговарали су о реализацији заједничких пројеката прекограничне
сарадње као и о току припрема за одржавање предстојећих овогодишњих
50-тих јубиларних МОСИ игара у Пријепољу.

Чланове делегације општине Пријепоље примио је Емир Фрашто, премијер
Босанско – подринског кантона, а потом су разговори о сарадњи између
општина Горажде и Пријепоље настављени и са Мухамедом Рамовићем,
начелником ове БХ општине.

Општински званичници из Пријепоља посетили су и „Prevent Safetu d.o.o.“ и

„Bektra –precisa“, веома успешне привредне колективе са савременом
рехнологијом у којима је запослено око 1.400 радника.
 
 
 
 
 
Светски дан цивилне заштите 1. март

 

У Пријепољу је 1. марта 2013. године, у организацији општине Пријепоље и Одељења за ванредне ситуације МУП-а Србије свечано обележен Светски дан цивилне заштите.

Свечаност је одржана у великој сали Дома културе, када је учеснике ове манифестације и госте поздравио Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље.

Председник општине је том приликом рекао да цивилна заштита у Републици Србији поново добија на значају и да се интензивно ради на враћању ранијег угледа како би се успоставио правовремени одговор друштва на изазове и ризике формирањем оперативних снага цивилне заштите које ће бити добро опремљене и обучене за деловањем у ванредним ситуацијама. Цивилна заштита истовремено представља и одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину.

О улози и значају цивилне заштите и специјализованих јединица ЦЗ говорио је начелник Одељења за ванредне ситуације у Пријепољу МУП-а Србије Горан Посркача.

Обележавање Светског дана цивилне заштите установљено је 1990. Године одлуком Генералне скупштине Међународне организације цивилне заштите. Према међународним стандардима, цивилна заштита представља организован одговор друштва.

Општина Пријепоље обележила годишњицу отмице у Штрпцима

Поводом 20-годишњице отмице и убиства 18 особа бошњачке националности и једног Хрвата у Штрпцима, Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље и Вукосав Томашевић, председник СО са сарадницима и најодговорнијим представницима локалне самоуправе, примили су у среду, 27.фебруара 2013. године чланове породица деветоро отетих грађана из општине Пријепоље, када им је уручена и једнократна новчана помоћ. Пријему је присуствовао и Мехо Омеровић, председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије.

Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић је том приликом породицама девет отетих грађана са територије Пријепоље рекао да општина настоји да убрза поступак решавања статусних питања убијених суграђана како би се они прогласили цивилним жртвама рата, а чланови њихових породица могли да остваре законска права која им припадају.

Председник Скупштине општине Пријепоље Вукосав Томашевић рекао је грађанима код спомен-комплекса, на меморијалном скупу у организацији општине Пријепоље, под називом “Дан сећања на грађана општине Пријепоље настрадале у Штрпцима” да се без икаквог разлога и било какве кривице у Штрпцима десио страшан злочин и да су страдали невини људи и затражио истину, правду, расветљавање и коначно окончање овог случаја. Томашевић је истакао и да је свака кривица индивидуална и да српски народ у целини, као ни Срби из Пријепоља, не сносе никакву одговорност за злочин у селу Штрпце.

Председника општине Пријепоље Емир Хашимбеговић рекао је, приликом говора код спомен-обележја у Шарампову, подигнутом у знак сећања на настрадале грађане из општине Пријепоље у Штрпцима 27.фебруара 1993. године, да се у случају отмице недужних путника у Штрпцима над грађанима из Србије друштво мора суочити са истином, а да је држава дужна да породицама жртава овог злочина обезбеди одштету јер је то пракса прихваћена и у другим земљама које су схватиле шта значи суочавање са злочином и прихватање одговорности.

Развој инклузивне социјалне заштите

Елдин Јејна, члан Општинског већа Пријепоље учестовао је у Ивањици од 22.- 24.фебруара 2013. године, као члан радне групе, на семинару у реализацији пројекта „Хајде да растемо заједно“. Пројекат реализује град Ужице у партнерству са општинама Чајетина, Пожега, Косјерић и Ивањица, у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици Србији.

Циљ пројекта је допринос социјалној инклузицији осетљивих група, посебно деце са инвалидитетом и њихових породица кроз изградњу локалних и регионалних капацитета за развој инклузивне социјалне заштите као и израда регионалне стратегије о социјалној заштити.

Председник општине учествовао у раду Управног одбора ПРОГРЕС-а
Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић учествовао је 21.фебруара 2013.
године у раду Управног одбора Програма европског партнерства са општинама – ЕУ
ПРОГРЕС у Ивањици.Разговарано је о реализацији Програма у периоду од 1.октобра до
31.децембра 2012. Године и рамотрене препоруке за финансирање пројеката из трећег круга
позива у области инфраструктуре.

Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић је на седници УО ЕУ ПРОГРЕС-
а допунио раније достављену документацију у вези санације спортске сале Економско-
трговинске школе у Пријепољу. Општина Пријепоље је са овом школом конкурисала за
донаторска средства код ПРОГРЕС-а. Укупна вредност инвестиције је око 7.5 милиона
динара.
Посета Министарству омладине и спорта
Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић са сарадницима
посетио је Министарство омладине и спорта у Влади Републике Србије
и састао се са заменицом министра Загорком Петровић, када је званично
саопштено да су општини Пријепоље одобрена средства у износу од 10
милиона динара опредељених за потребе реконструкције спортских објеката
и терена у овом граду.

Ова новчана средства Влада Републике Србије одобрила је као део помоћи
општини Пријепоље у оквиру припрема за одржавање овогодишњих 50-тих
јубиларних МОСИ игара.
Састанак државног секретара са представницима спортких организација
Предраг Перуничић државни секретар у Министарству омладине и спорта у Влади Републике Србије посетио је у среду,20.фебруара Нову Варош.Са представницима спортских организација са подручија општина Пријепоље,Прибој,Сјеница,Новои Пазар и Нова Варош разговарао је о развоју спорта,посебно у клубовима које окупљају младе и том приликом обећао помоћ у даљим активностима у овој области. Oва посета одговорних представника Министарства омладине и спорта и разговори са представницима спортских организација била је у функцији промоције овогодишње акције „Спорт у школи“. У разговорима је учествовао и Адмир Мушовић,члан Општинског већа у Пријепољу који је присутне упознао са активностима које се воде у оквиру припрема за одрзавање 50-их јубиларних МОСИ игара. Овом приликом представницима спортских рукометних клубова из ових општина, државни секретар Перуничић уручио је,испред Министарства омладине и спорта,лопте као вид помоћи.
Економски форум УСАИД
Емир Хашимбеговић, председник општине Пријепоље учествовао је 20. фебруара на
Златибору, у раду економоског форума на којем су представљени нови критеријуми
за одабир међуопштинских програма и потенцијали локалних самоуправа саподручја
Златиборског округа. Форум је одржан у организацији УСАИД пројекта одрживог развоја
и у сарадњи са градом Ужице и општинама Чајетина, Нова Варош, Пријепоље и Прибој.

У разговорима је речено да ће међуопштинска сарадња и синергија партнерских општина
са подручја Златиборског округа и даље бити кључни елементи у дефинисању програма
који ће се спроводити на овом подручју.

Дефинисани програми, оцењено је на овом економском форуму на Златибору, ће имати
за циљ јачање привреде региона, привлачење инвестиција, отварање нових радних места
као и унапређење радне снаге и њено прилагођавање потребама локалног и регионалног
тржишта.
Грађански буџет општине Пријепоље
Уз подршку председника општине Пријепоље Емира Хашимбеговића и уз стручну помоћ организације Центар за истраживање, транспарентност и одговорност из Београда, Одељење за привреду, буџет и финансије је израдило водич кроз буџет општине Пријепоље под називом Грађански буџет. Овај документ веома разумљивим И јасним језиком представља буџет општине Пријепоље и као такав званични документ грађане и грађанке информише о начину пуњења општинског буџета, као и о начину на који локална самоуправа има намеру да троши и инвестира буџетска средства. Како је да је до сада једино национални буџет, и буџети у још само 4-5 општина у процесу израде Грађанског буџета, израда и објављивање Грађанског буџета општине Пријепоље за 2013.годину је значајан корак који ће омогућити да се општина представи као локална самоуправа отворена ка грађанима И грађанкама и спремна да свој рад учини транспарентним и доступним јавности.
Двадеесет локација за мини хидроелектране на подручју општине Пријепоље
Од 317 локација за изградњу мини - хидроелектрана, које је потенцијалним
инвеститорима представило Министарство енергетике, развоја и заштите животне
средине, 20 се налази у општини Пријепоље.
У сливу Лима их је укупно 37. Осим у Пријепољу градиле би се и у Прибоју (14)
и Новој Вароши (3).
 
Пријепоље је, кад су у питању улагања у обновљиве изворе енергије, већ
неколико година потенцијално градилиште јер је канадска фирма РЕВ у подмаклој
фази припрема за изградњу две хидроелектране на Лиму укупне снаге 58 мегавата.
У тај посао ова фирма је спремна да уложи око 145 милиона евра а до сада је
у геолошка истраживања, потребне пројекте и дозволе као и откуп приватног
земнљишта инвестирала преко 10 милиона евра.
- Ми свакако поздрављамо сваку развојну иницијативу у економски изузетно
пасивну општину каква је наша”, каже председник општине Пријеопоље Емир
Хашимбеговић.
 
- Он је додао да је добро што ће пословима око мини хидро - електрана
координирати ресорно Министарство како би се избегло вишеструко издавање
дозвола и увео ред у тој области.
 
- Локална администрација је апсолутно спремна да потенцијалним
инвеститорима пружи неопходну помоћ и обезбеди им да у што краћем року,
у складу са законском регулативном, прибаве потребну документацију коју у
случају мини хидро - електрана углавном издаје локална самоуправа”, рекао је
Хашимбеговић.
ТОП на Сајму туризма у Београду


Општина Пријепоље је на 35. Међународном сајму туризма који се одржава
од 20. - 24. Фебруара у Београду представљена кроз богате туристичке
потенцијале. Директорка Туристичке организације Ивана Ракоњац изјавила
је да је општина Пријепоље, представљена у оквиру штанда Туристичка
организација регије Западна Србија у хали четири Београдског сајма.
- Принцип наступања као регије подржавамо из разлога, што је на тај начин
већа заступљеност, не само наше Туристичке организације, него и осталих
Туристичких организација, јер наш станд по величини доминира. Самим тим
лакше је привући потенцијалне туристе“ - навала је директорка Туристичке
организације u Пријепољu Ивана Ракоњац.
 
Посетиоцима сајма богата и заниљива туристичка понуда Пријепоља,
поред природних ресруса презентована је и кроз културно - историјске
знаменитости.
 
- Ми на овој манифестацији промовишемо све видове туризма и услуга,
почев од сеоског, односно рурарног туризма, преко спортског, па све до
здравственог, културног и верског туризма, рекао је Зоран Деспотовић, члан
Општинског већа општине Пријепоље задужен за праћење и подстицање
активности у области туризма и пољопривреде.
Гости Туристичке организације Пријепоља на овогодишњем сајму су
и чланови Планинарског друштва “Камена Гора”, као и представници
удружења која се баве израдом сувенира и предмета домаће радиности.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Република Србија

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа

Број: 501-4/13

П р и ј е п о љ е

 

            На основу члана 10. став 1. и 2. члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

 

                                                            О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

                  Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија" А.Д. Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базнa  станицa мобилне телефоније „Бродарево" - УЕ11/УЕУ11/УЕ11Ц057, на кат.парцели бр.659  К.О. Бродарево, на територији општине Пријепоље.

            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.29 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

 

 

 

      ОПШТИНСКА УПРАВА

КОНКУРС МОСИ

Општина Пријепоље

ИЗВРШНИ ОДБОР 50. Међуопштинских омладинских спортских игара (МОСИ) Пријепоље 2013 расписује

 

 

 

К   О   Н   К   У   Р   С

 

 

            За израду маскоте, логоа и плаката Међуопштинских омладинских спортских игара (МОСИ) Пријепоље 2013.

 

            Општина Пријепоље ИЗВРШНИ ОДБОР 50. Међуопштинских омладинских спортских игара (МОСИ) Пријепоље у поводу 50. МОСИ које се одржавају у јулу месецу 2013. године у Пријепољу, расписује конкурс за израду идејног решења маскоте, логоа и плаката МОСИ.

 

            Циљ конкурса је да се добију квалитетна, оригинална и једноставна решења маскоте, логоа и плаката која ће бити примењивана за промоцију општине Пријепоље и 50. МОСИ.

 

            Идејно решење маскоте, логоа и плаката треба да симболизује 50. МОСИ и општину Пријепоље.  Лого ће бити коришћен на свим промотивним материјалима МОСИ а плакат ће служити да најављује саме Игре. Маскота ће бити коришћена као пригодан поклон посетиоцима Игара и општине Пријепоље. Вредност маскоте у изради не би требала да прелази износ од 300,00 динара по комаду.

 

            Све релевантне информације о 50. Међуопштинским омладинским спортским игарама (МОСИ) Пријепоље 2013, могу се пронаћи на званичној интернет страници Игара: 50mosiprijepolje2013.org

 

            Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица. Могуће је послати највише три решења за маскоту, лого и плакат. Такође је могући послати само решење за маскоту или лого или плакат. Пожељно је да идејно решење логоа и плаката садржи знак (графички елемент) и логотип (словни знаци). Решење логоа мора бити у складу са стандардизованим логоом МОСИ. Идејно решење маскоте може садржати знак (графићки елемент) и логотип (словни знаци). Словни знаци морају бити погодни за писање на ћириличном и латиничном писму као и на енглеском језику.

 

            Понуђачи су дужни да доставе следеће:

 

 

-      Идејна решења маскоте, логоа и плаката на ЦД-у у .тиф или .јпг

 

-      По три штампана примерка маскоте, логоа и плаката у пуном колору и у црно белој верзији на А4 папиру

 

-      Одштампано текстуално образложење, односно објашњење маскоте, логоа и плаката као и опис материјала од којих се може израдити маскота и у којој величини

 

            Понуђачи могу доставити и израђени примерак маскоте.

 

            Понуђачи су дужни да доставе и следеће информације у штампаној форми на једном А4 листу:

 

           

За физичка лица

За правна лица

Име и презиме

Назив правног лица

Матични број

ПИБ

Број личне карте

Матични број

Адреса

Адреса

Број текућег рачуна и назив банке

Одговорна особа

Контакт телефон и контакт е-маил

Контакт телефон и контакт е-маил

 

 

            Извршни одбор МОСИ задржава право да одабере максимално по два предлога за маскоту, лого и плакат као и да предложи допуне изабраног идејног решења.

 

            Радови ће бити оцењени од стране стручног жирија. За одабрана решења предвиђена је новчана награда у бруто износу:

 

-      За маскоту 500€ у динарској противвредности.

-      За лого 100€ у динарској противвредности.

-      За плакат 300€ у динарској противвредности.

 

            Радови се достављају у запечаћеној коверти најкасније до 01. фебруара 2013. године до 10х на адресу: општина Пријепоље трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, извршном одбору МОСИ са назнаком: ,,Конкурс за маскоту, лого и плакат МОСИ’’

 

            Исплатом награде аутору конкурсног рада извршни одбор МОСИ стиче право да рад користи у целини или појединим деловима. Награђени аутор је дужан да након исплате награде достави извршном одбору МОСИ изабрано графичко решење у векторском облику (.аи или  .цдр или као бит мапа у резолуцији 300 дпи, ЦМYК).

 

            Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса.

 

            Приспели радови се неће враћати аутору.

 

 

Конкурс за доделу новчаних награда

На основу члана 7. Одлуке  о додели  једнократне новчане награде студентима    чији родитељи имају пребивалиште на подручју општине Пријепоље, Комисија за младе таленте расписује :

К   О  Н   К   У   Р   С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА  МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА - УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ

И

К   О  Н   К   У   Р   С

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА   ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА  2011/2012.

 

Погледајте комплетне конкурсе:

Конкурс ђаци

Конкурс студенти

Одлука о буџету за 2013.годину

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана   39. Статута општине Пријепоље, Скупштина општине Пријепоље је на седници   од            12.   2012. године, донела

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  ПРИЈЕПОЉЕ  ЗА  2013. ГОДИНУ

 

 Погледајте одлуку о буџету овде

 

 

Погледајте прилагођену презентацију намењену за јаснију анализу буџета на линку

 Буџет у малом Oпштина пријепоље from Mladi Prijepolja

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА ГОСТУН

Општинска управа општине Пријепоље, по обављеној стручној контроли Нацрта           плана детаљне регулације граничног прелаза Гостун, гранични прелаз са Црном Гором на државном путу I А реда бр.6, општина Пријепоље, од стране Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље, а на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 и 24/11) и члана 60. и 63. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената, („Службени гласник РС", број 31/10, 69/10 и 16/11), оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА ГОСТУН, ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА ЦРНОМ ГОРОМ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I A РЕДА БР.6, ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

•1.      Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације граничног прелаза Гостун, гранични прелаз са Црном Гором на државном путу I А реда бр.6, општина Пријепоље, обавиће се у периоду од 10.12.2012. године до 10.01.2013. године у згради Општинске управе општине Пријепоље (сала за састанке), Трг Братства и јединства бр. 1. Пријепоље, радним данима од 10-16 часова.

•2.      Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана плана детаљне регулације граничног прелаза Гостун, гранични прелаз са Црном Гором на државном путу I А реда бр.6, општина Пријепоље могу доставити у писаној форми Општинској управи општине Пријепоље, у току трајања јавног увида, тј. најкасније до 10.01.2013      године.

•3.      Правна и физичка лица која су поднела примедбу у писаном облику могу исту да образложе на јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље.

•4.      У току трајања јавног увида Нацрт плана детаљне регулације граничног прелаза Гостун, гранични прелаз са Црном Гором на државном путу I А реда бр.6, општина Пријепоље, биће изложен на сајту општине Пријепоље, www.prijepolje.rs.

•5.      Јавна презентација Нацрта плана детаљне регулације граничног прелаза Гостун, гранични прелаз са Црном Гором на државном путу I А реда бр.6, општина Пријепоље, биће одржана дана   24.12.2012. године, са почетком у 12 часова у згради Дома културе у Пријепољу.

•6.      Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље биће одржана дана  24.01.2013. године, са почетком у 12 часова у згради Дома културе у Пријепољу.

Обавештење

Обавештавају се грађани, који нису пописани, да ће  се накнадни попис пољопривреде обавити у периоду од 01. до 10. децембра 2012. године од 10,00 до 14,00 часова, по пријавама грађана.  

 

            Сви грађани који желе да се попишу  треба да се пријаве  Пописној комиси у Општинској управи Пријепоље, или да се јаве на телефон број 033 712 637.

 

           

 

ПОПИСНА КОМИСИЈА

Предлог за повећање цене комуналних услуга

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011 објављујемо предлог ЈКП ''Лим'' Пријепоље за повећање цене комуналних услуга за грејну сезону 2012/2013. годину

Погледајте предложене цене ОВДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  („Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), члана 72 Правилника о критеријумима и начину спровођења мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС", бр. 7/10, 3/2011 и 6/2011) и члана 3 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Пријепоље

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-

ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ И ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

р а с п и с у ј у

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ У 2012. ГОДИНИ

Погледајте документа:

   Jавни позив за јавне радове за 2012. годину лапз

   СП- ЛАПЗ Пријепоље

   СЗ-ЛАПЗ-Пријепоље

ОДЛУКА

На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета општине Пријепоље (''Сл. гласник општине Пријепоље'' бр. 7/2010), председник општине Пријепоље доноси:

О  Д  Л  У  К   У

о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Пријепоље за 2012. годину

 

Погледајте одлуку овде

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ И БРОДАРЕВО

Општинска  управа Општине Пријепоље, по обављеној стручној контроли Нацрта плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево од стране Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље, а на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 и 24/11) и  члана 60 и 63. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената, (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11), оглашава

 

 

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ И БРОДАРЕВО

 

 

 1. Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево обавиће се у периоду од 17.09.2012. године до 17.10.2012. године у згради Општинске управе општине Пријепоље (сала за састанке), Трг Братства и јединства бр. 1. Пријепоље, радним данима од 10-16 часова.
 2. Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево могу доставити у писаној форми Општинској управи Општине Пријепоље, у току трајања јавног увида, тј. најкасније 17.10.2012. године.
 3. Правна и физичка лица која су поднела примедбу у писаном облику могу исту да образложе на јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље.
 4. У току трајања јавног увида  Нацрт плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево биће изложен и на сајту општине Пријепоље, http://www.prijepolje.rs/.
 5. Јавна презентација Нацрта плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево биће одржана  дана 03.10. 2012. са почетком у 12 часова у згради Дома културе у Пријепољу.
 6. Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље биће одржана дана 30.10.2012. године  са почетком у 12 часова у згради Дома културе у Пријепољу.

           Карте и текстуални део нацрта можете да скинете овде 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

            

Основан стратешки тим за привлачење страних инвеститора

Како би допринео економском оснаживању Пријепоља, власник фирме Емилио Стецхер, господин Меша Подбићанин основао је тим за привлачење страних улагања. Тим је запослен у фирми Емилио Стецхер, али се искључиво бави проналажењем страних инвеститора. За врло кратко време направили су одличне контакте са привредницима из Турске и ускоро се очекује њихова посета нашем граду. У преговорима су и са инвеститорима из Швајцарске, Италије, Словеније, Немачке и Аустрије.

 Општинска управа Пријепоље и Оделење за локални економски развој подрзава инисцијативу фирме Емилио Стецхер и даје пуну подршку . Све у циљу остваривања заједничког циља : унапредјења локалног економског развоја.

Обавештење

ПУНКТОВИ  ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОПИСИВАЧА

 ЗА ОПШТИНУ ПРИЈЕПОЉЕ У ВРЕМЕНУ ОД 10 - 14 АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ

 

Адреса пункта

Радно време пункта

 Општинска управа Пријепоље, Трг Братства и јединства 1. (канцеларија број 1.)

 Од 08,00 - 16,00 сати

Месна канцеларија Бродарево

Од 08,00 - 16,00 сати

ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати се пријављују лично, попуњавањем обрасца на општинском пункту, у општини у којој станују, где ће бити и ангажовани за рад у Попису пољопривреде.

Студенти могу да се пријаве у општини у којој станују у време студирања или у општини у којој станују њихови родитељи, односно тамо где намеравају да раде у Попису пољопривреде.

Изузетно, асистенти саветодаваца пријављују се у општинама у којима раде у том својству.

Није дозвољено пријављивање кандидата на више од једног пункта, односно на више општина.

Локални план управљања отпадом
Поштовани грађани,

Општина Пријепоље Вас позива да се укључите у јавну расправу о нацрту

                                                 Локалног плана управљања отпадом општине Пријепоље.

  

Нацрт документа налази се на интернет презентацији Општине Пријепоље:

Нацрт локалног плана  скините  ОВДЕ

      и у штампаној верзији је доступан грађанима у просторијама Општинске управе Пријепоље, канцеларија број 29, сваког радног дана од 10 до 14 часова у периоду од 28. маја до 28. јуна 2012.године.

  Ваше коментаре, примедбе и сугестије можете са назнаком

За локални план управљања отпадом  упутити на е-маил  oprijep@gmail.com или на адресу Општине:

Општина Пријепоље

Трг братства и јединства 1

31300 Пријепоље

Јавна расправа одржаће се 29.06.2012.године у сали Општине Пријепоље у 12 часова.

        Локални план управљања отпадом израђен је у складу са Законом о управљању отпадом и важи за период до 2020.године.Он утврђује основне проблеме у управљању отпадом и даје препоруке , односно циљеве за решавање проблема и уређење управљања отпадом, односно успостављање система управљања отпадом.План је израђен уз учешће свих заинтересованих организација и институција.

Општина Пријепоље, у наредном периоду , између осталог планира да:

•·        успоставе нове и ојачају постојеће институционалне и административне капацитете општине у управљању отпадом,

•·         постепено повећавају покривеност прикупљања отпада на 75% територије,

•·        учествује у изградњи и отварању регионалне депоније «Бањица», затворе и санирају сметлишта и дивље депоније,

•·        успоставе систем одвојеног сакупљања отпада, сепарације и рециклаже,

•·        измене систем финансирања,

•·        повећају ниво јавне свести, учествовања грађана у процесу доношења одлука у области управљања отпадом.

 

Постављене циљеве није могуће остварити без активног учествовања свих грађана наше општине.

Регионални план управљања отпадом

                                                                                                            

Република Србија

Општина Пријепоље

Број:501-36/11

Дана: 26.10.2011.године

                                      

Поштовани грађани,

Општина Пријепоље Вас позива да се укључите у јавну расправу о нацрту   

  

Регионалног плана управљања отпадом за општине Пријепоље, Нова Варош, Прибој и Сјеница за период 2012-2020.

  Нацрт документа налази се на интернет презентацији Општине Пријепоље: http://www.opstinaprijepolje.rs/

Нацрт регионалног плана  скините  ОВДЕ

и у штампаној верзији је доступан грађанима у просторијама Општинске управе Пријепоље, канцеларија број 29, сваког радног дана од 10 до 14 часова у периоду од 26. октобра до 26. новембра 2011. године.

Ваше коментаре, примедбе и сугестије можете са назнаком  

За Регионални план управљања отпадом упутити на е-mail oprijep@gmail.com или на адресу Општине:

Општина Пријепоље

Трг братства и јединства 1

31300 Пријепоље

Јавна расправа одржаће се 28. новембра 2011. у сали СО Пријепоље у 12 часова.

Регионални план управљања отпадом израђен је у складу са Законом о управљању отпадом и важи за период до 2020. године. Он утврђује основне проблеме у управљању отпадом и даје препоруке, односно циљеве за решавање проблема и уређење управљања отпадом у складу са европским стандардима.

План је израђен уз учешће свих заинтересованих организација и институција.

Основни циљ је успостављање система управљања отпадом у складу са домаћим и европским стандардима. То значи да општине Пријепоље, Нова Варош, Прибој и Сјеница у наредном периоду, између осталог, планирају да:

•  успоставе новe и ојачају постојећe институционалнe и административнe капацитетe општинe у Региону за управљање отпадом,

•  постепено повећавају покривеност прикупљања отпада на 75% територије,

•  учествују у изградњи и отварању регионалне депоније Бањица и затворе и санирају сметлишта и дивље депоније,

•  успоставе систем одвојеног сакупљања отпада, сепарације и рециклаже,

•  измене систем финансирања,

•  повећају ниво јавне свести , учествовања грађана у процесу доношења одлука у области управљања отпадом.

•  

Постављене циљеве није могуће остварити без активног учествовања свих грађана наше општине.

Израду  Регионалног плана управљања отпадом за општине Пријепоље, Нова Варош, Прибој и Сјеница за период 2012-2020. помогао је Пројекат "Програм подршке општинама IPA 2007" kоји финансира Европска унија а спроводи конзорцијум партнера на челу са GIZ IS.

 

MSP IPA 2007

 
Зелена економија- пут ка енергетској ефикасности

У општини Пријепоље је у току је реалзација пројекта:

 „ Зелена економија - пут ка енергетској ефикасности ".

Погледајте документ.

Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >