Vesti
ODLUKA o produženju roka

ODLUKA o produženju roka za podnošenje eprijava na javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Opštine Prijepolje

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Opštine Prijepolje
Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Opštine Prijepolje

Prijavni formular
Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe

 

Pravilnik  o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe

 PDF

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije kuća i stanova
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije kuća i stanova
Konačna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građanje kao krajne korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova
Konačna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građanje kao krajne korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova
Preliminarna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građane kao krajnje korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova koji su ispunili uslove iz javnog poziva
Preliminarna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građane kao krajnje korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova koji su ispunili uslove iz javnog poziva
Javni poziv za građane

03.09.2021. 

JAVNI POZIV  GRAĐANIMA ZA SUFINANSIRANjE MERA UNAPREĐENjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STANOVIMA U STAMBENIM ZGRADAMANA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2021. GODINU

 -PRILOZI

-   PRAVILNIK O SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH   ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA U OPŠTINI PRIJEPOLjE 

Odluka o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje koji su ispunili uslove iz Pravilnika pojedinačno po merama
Preliminarne liste privrednih subjekata za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

 

Obaveštenje za javnost o utvrđivanju Preliminarnih rang  lista izabranih privrednih subjekata od strane Stručne komisije, koji će učestvovati i realizaciji Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u Opštini Prijepolje.

Pojedinačno  utvrđene  PRELIMINARNE RANG LISTE  privrednih subjekata  za:

MERA  1 – Termoizolacija fasada

MERA  2--  Nabavka i ugradnja prozora i spoljašnjih  vrata

MERA  3--  Nabavka i ugradnja kotlova ili etažnih peći na pelet

Javni poziv za mere energetske sanacije

 

 Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada , porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje.

Obaveštenje o Odluci da produži rok za prijavljivanje privrednih subjekata za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova .

Nacrt Lokalnog akcionog plana

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine).

Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i dopune.

Javna rasprava je otvorena 10 dana, a Vaše predloge možete slati u pismenoj formi, na priloženom obrascu, poštom na adresu: Kancelarija za mlade opštine Prijepolje, Sandžačkih brigada br. 2 ili predajom u Pisarnici Opštinske uprave Prijepolje.

Uvid u nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje može se ostvariti na sajtu opštine Prijepolje, kategorija ''Vesti'', a takođe i svakog radnog dana u Kancelariji za mlade,  u vremenu od 12 do 14 časova.

Nacrt Lokalnog akcionog plana

Obrazac za komentare

POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU RADOVA NA DEONICI PUTA ŽUNIĆ POTOK- SELjAŠNICA- SLANO BLATO

U sredu 21.11.2018. godine  potpisan je Ugovor o izvođenju  druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat- Seljašnica ( deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano blato).  Vrednost  ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 dinara sa PDV.  Rok za izvođenje radova je 73 kalendarska dana od dana uvođenja u posao.  Projekat finansira Ministarstvo privrede i Opština Prijepolje a radove će izvoditi preduzeće Novi Pazar- Put d.o.o, Novi Pazar.

Na realizaciju projekta čekalo  se nepuna dva meseca nakon što je Ministarstvo privrede kao naručilac  izabralo  najpovoljnijeg ponuđača preduzeće Novi Pazar - Put d.o.o,   a na Odluku  komisije o dodeli ugovora, preduzeće „ Složna braća" d.o.o ogranak Putevi - Zlatar,  kao ovlašćeni član grupe ponuđača  uložilo  žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Komisija je žalbu odbacila kao neosnovanu pa su se stekli uslovi da se sa preduzećem Novi Pazar- Put d.o.o, Novi Pazar potpiše ugovor i pristupi realizaciji projekta.

ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE

1.Raspisujem izbore za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Prijepolje: Aljinovići, Velika Župa, Babine, Brodarevo, Gostun, Drenova, Zavinograđe, Ivanje, Jabuka, Kaćevo, Kosatica, Kolovrat, Kamena Gora, Mijane, Mataruge, Mileševo, Milošev Do, Orašac, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, Seljašnica, Sedobro, Slatina, Sopotnica, Stranjani, Toci, Zvijezd, Hisardžik i Džurovo za 21.oktobar 2018.godine.

2.Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke.

3.Izbore za savete mesnih zajednica sprovešće Komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na osnovu odredaba Odluke o mesnim zajednicama („Službeni glasnik opštine Prijepolje", broj 12/2010 i 2/2018).

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Prijepolje".

Broj: 020-108/18

Datum: 03.09.2018.godine.

Skupština opštine Prijepolje

Predsednik Stana Marković

Informacioni sitem EZUP

Poštovani građani, 

Na snagu su stupili novi propisi kojima se značajno menja i poboljšava položaj stranaka u postupcima pred državnim i organima lokalne samouprave (novi Zakon o opštem upravnom postupku , Uredba o ustupanju i pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija i dr.) .

U tom smislu vas obaveštavamo da  dokumenta , navedena u prilogu obaveštenja, niste dužni da dostavljate organima i službenicima koji vode postupak.

Ta dokumenta organi pribavljaju po službenoj dužnosti, potpuno besplatno. 

Podaci iz službenih evidencija, koje niste dužni da dostavljate, 

dostupni posredstvom Informacionog sistema e -ZUP 

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave       

 1. Izvodi iz matične knjige venčanih

 2. Izvodi iz matične knjige rođenih 

 3. Izvodi iz matične knjige umrlih   

 4. Podaci o živorođenoj deci  

Ministarstvo pravde (uskoro)   

 1. Evidencija krivičnih sankcija     

 2. Prekršajna evidencija  

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije      

 1. Aktuelno prebivalište građanina               

 2. Izdata dokumenta građanina           

 3. Sva prebivališta građanina  

Nacionalna služba za zapošljavanje    

 1. Veb servis - Nacionalna služba za zapošljavanje

 2. Veb servis - Nacionalna služba za zapošljavanje - pregled evidencija            

 3. Veb servis - Nacionalna služba za zapošljavanje - uverenje o isplaćenim iznosima  

Republička Poreska uprava     

 1. Informacija o izmirenom poreskom dugu na računu doprinosa za zdravstveno osiguranje radi overe zdravstvene knjižice               

 2. Informacije o visini prihoda za određenog poreskog obveznika u zadatom poreskom periodu

 3. Informacije o stanju duga na poreskim računima određenog poreskog obveznika  

Republički geodetski zavod 

 1. RGZ - registar nepokretnosti  

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   

 1. Izveštaj o isplaćenim penzijama i novčanim naknadama iz baze isplate RFPIO

 2. PIO - matična evidencija korisnika  

Centralni Registar obaveznog socijalnog osiguranja 

 1. CROSO-provera radnog statusa lica 

       U budućem periodu će se dodatno proširivati lista usluga, organa i organizacija pred kojima će službenici moći u ime stranke , potpuno besplatno , prikupljati dokumentaciju za potrebe postupka. 

                                                                                                                                               N A Č E L N I K  Sabira Hodžić

Pozivnica za dan opštine
Završena izradnja vodovoda Luke , faza II

Kroz projekat "Poboljšanje kvaliteta života građana kroz izgradnju vodovodne infrastructure"  vredan oko 21 milion dinara, finansiran iz sredstava Evropske unije, završena je izgradnja vodovoda Luke, faza II.

To je poslednja deonica primarne vodovodne mreže u Lukama, kojim je urđeno  880 metara primarnog vodovoda, od Osnovne škole "Sveti Sava" do izlaska iz naselja Luke.

Izgradnja ovog vodovoda će znatno doprineti poboljšanju kvaliteta života građana opštine Prijepolje.

NAJAVA DOGAĐAJA CEREMONIJE POTPISIVANjA UGOVORA

Vlada Japana obezbedila je 7.000.000,00 dinara za Projekat opremanja Opšte bolnice u Prijepolju medicinskom opremom, tačnije renoviranje porodilišta sa medicinskom opremom.

Ceremonija potpisivanja Ugovora za ovaj projekat obaviće se dana 22.02.2018.godine u Beogradu u Japanskoj ambasadi.
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA POREZA NA IMOVINU

  U postupku pripreme seta Odluka kojima se uređuje način utvrđivanja poreza na imovinu, Opštinska uprava opštine Prijepolje sprovodi javnu raspravu o nacrtima Odluka kojima se uređuje ova oblast. Nacrti Odluka su objavljeni na zvaničnom  sajtu opštine Prijepolje http://www.opstinaprijepolje.rs/.

   Primedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju elektronskim putem na e mail adresu prijepoljekler@gmail.comdo dana 23.10.2017. godine .

  Javna rasprava  će se održati dana 23.10.2017. godine, sa početkom u 11časova u maloj sali Doma kulture.

 ODLUKA O KOEFICIJENTIMA 2018

 ODLUKA O CENI ZA 2018 PRVA ZONA

Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška mladima’’

"Grad Prijepolje učestvuje u nacionalnom projektu ''Coca-Cola podrška mladima'' koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla.

Ovaj program realizuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i NALED-om.Program se sprovodi u 10 gradova u Srbiji kroz trodnevne interaktivne radionice, a polaznici će imati priliku da sa sertifikovanim stručnjacima unaprede svoje veštine kroz praktična znanja koja će im pomoći u potrazi za poslom. Prvih 30 kandidata koji se najbrže prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa učestvovaće u radionicama koje će se održati u periodu od 17. DO 19. OKTOBRA I OD 14. DO 16. NOVEMBRA. 2017.GODINE u prostorijama KANCELARIJE ZA MLADE PRIJEPOLjE, Dom kulture.  Dodatne informacije u vezi sa prijavom zainteresovani mogu da potraže na linku: http://coca-colapodrskamladima.com/ [1] 

Uz trodnevne radionice, deo programa biće organizovan i kroz digitalnu platformu, on-line predavanja, radionice i literaturu neophodnu za dodatnu edukaciju, a svi polaznici će po završetku edukacije dobiti SERTIFIKAT "Coca-Cola HBC Srbija" . 

 

Poziv za 10 mladih kreativaca

Sa velikim zadovoljstvom, Opština Prijepolje zajedno sa Kancelarijom za mlade iz Prijepolja, raspisuje poziv za 10 mladih kreativaca koji traže nove izazove u oblasti dizajna, da svojim talentom daju doprinos realizaciji projekta „Nove ideje za nove poslove - IdejaLab". Svrha projekta je uspostavljanje saradnje sektora turizma i tekstila, odnosno obrazovanja i privrede, kroz mehanizam multisektorske saradnje kojim će se podstaći preduzetnički duh, zapošljivost i zaposlenost mladih u opštini Prijepolje.

Vaš zadatak je da osmislite i vizuelizujete koncept dizajna motiva koji reflektuju sve ono po čemu je Prijepolje prepoznatljivo, odnosno prirodne i antropogene vrednosti opštine Prijepolje poput Mileševe (i Belog anđela), Sopotnice, Sahat kule, Valtera, Kamene gore, Jabuke (Boško Buha), ili drugih motiva po izboru učesnika konkursa.

Izabrani motivi će biti štampani na 10 odabranih suvenira od tekstila, koji će dalje biti plasirani na tržištu turizma u toku i nakon realizacije projekta.

Uslovi za učešće na konkursu:

•1.      Pravo učešća na konkursu imaju svi zaposleni i nezaposleni građani Republike Srbije, starosti od 18 do 30 godina

•2.      Svaki učesnik na konkursu može da prijavi neograničen broj predloga dizajna motiva

•3.      Predloge dizajna motiva dostaviti obavezno u PDF formatu i još jednom formatu pogodnom za štampu na tekstilu (TIFF, PSD, EPS, CDR u CMYK sistemu boja)

•4.      Predlog dizajna motiva može obuhvatiti jedan motiv ili kombinaciju više motiva

•5.      Učesnik na konkursu mora imati stečeno srednje, više ili visoko obrazovanje, bez obzira na obrazovni profil.

•6.      Učesnik na konkursu mora poznavati rad na programima za grafički dizajn, poput Adobe programskog paketa (Illustrator, Photoshop, Indesign, Acrobat), CorelDraw i slično

•7.      Na konkurs se mogu prijavljivati isključivo pojedinci

•8.      Predlozi rešenja dizajna moraju biti originalni i predstavljati autorsko delo predlagača. Učesnik na konkursu preuzima odgovornost za predlog rešenja.

•9.      Svaki učesnik ima apsolutnu autonomiju u kreiranju svog rada, a jedini limit je mašta

Šestočlana komisija će u procesu selekcije izabrati najbolja rešenja dizajna motiva, na osnovu kojih će biti kreirano 10 šablona i prototipova suvenira od tekstila.

Pobednici konkursa će biti kontaktirani najkasnije do 8. juna 2017. godine, a lista odabranih dizajnera će biti objavljena na zvaničnoj veb stranici i Fejsbuk stranici Kancelarije za mlade Prijepolje.

Kreatori 4 najbolje ocenjena predloga dizajna motiva će biti pozvani i angažovani u  inkubacijskom radu, tokom kog će zajedno sa dizajnerom-mentorom i učenicima smera modelar i modni krojač Tehničke škole u Prijepolju, napraviti ukupno 10 rešenja suvenira. Dizajneri ostalih 6 predloga dizajna će tokom perioda realizacije projekta uspostaviti saradnju s firmama članicama Klastera tekstilaca iz Prijepolja, uz mogućnost angažovanja na unapređenju dizajna proizvoda iz asortimana Klastera nakon završetka projekta.

Konkurs je otvoren do 6. juna 2017. godine.

 Predloge dizajna motiva dostaviti najkasnije do 6. juna 2017. godine,  putem E-mail adrese:

kzmprijepolje@gmail.com

ili putem pošte u zapečaćenoj koverti, u elektronskom primerku (CD/DVD na kome je snimljen predlog dizajna motiva u odgovarajućem formatu), na adresu:

Kancelarija za mlade Prijepolje

ulica Sandžačkih brigada 2, 31300 Prijepolje

sa naznakom „Učešće na konkursu za dizajn"

 

Slanjem predloga rešenja dizajna, učesnik konkursa daje saglasnost za njihovo korišćenje, upotrebu, javno prikazivanje i raspolaganje i odriče se autorskih i srodnih prava nad predlogom dizajnerskog rešenja.

Javna rasprava za izradu simbola i Dana opštine Prijepolje
Komisija za izradu predloga simbola i Dana opštine Prijepolje organizuje u utorak, 2. februara 2016. godine od 19 časova u Domu kulture Javnu raspravu o predlogu izbora grba i Dana opštine Prijepolje. Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće i iznesu svoje mišljenje, navodi se u saopštenju Komisije za izradu simbola.
Saopštenje predsednika opštine

Dana 29.12.2015. godine u vestima TV forum nije objektivno  izvestila građane u vezi sednice Skupštine opštine Prijepolje koja je održana dana 28.12.2015. godine na kojoj je usvojen budžet opštine za 2016. godinu.

Budžet opštine kao najznačajnija odluka za građane opštine Prijepolje zaslužuje više prostora u cilju upoznavanja građana gde i na koji način će se koristiti svaki dinar poreskih obveznika.

Planirana sredstva budžeta za 2016. godinu su 1.070.000.000,00 dinara.

Aktuelna opštinska vlast je, vodeći se Strategijom razvoja Opštine Prijepolja, planirala ulaganja u infrastrukturu koja su veća za oko 55.000.000,00 dinara u odnosu na 2015. godinu. Takođe za razvoj poljoprivrede je predviđeno 34.500.000,00 dinara, a što je više za 12.500.000,00 dinara u odnosu na prethodnu godinu.

Važno je istaći da su ova povećanja omogućena zbog smanjenja tekućih troškova kod svih budžetskih korisnika u iznosu od oko 5%. Takođe, uštede su ostvarene zbog manjeg broja zaposlenih radnika u javnom sektoru za 64  prema kriterijuma koje je utvrdila Vlada, pa umesto da se izdvajaju sredstva za plate, sredstva će se namenski ulagati u razvoj infrastrukture i poljoprivrede,  što se stvara povoljniji ambijent i klima za ekonomski razvoj.

Upoređujući se sa ostalim opštinama u okruženju naša opština nema zaduženja i sve obaveze u tekućoj godini su izmirene što je realno da će planirane investicije i ulaganja u poljoprivredu  biće realizovane u narednoj godini.

 Budžetom su obuhvaćene sve oblasti: obrazovanje - materijalni troškovi, investiciona ulaganja u školske objekte,  personalni asistenti, studentske i učeničk stipencije; investicije; putna infrastruktura i vodosnabdevanje  seoskih područja; socijalna zaštita - naknade  za porodilje, vantelesna oplodnja, jednokratne pomoći, pomoć za unapređenje položaja Roma i osoba sa invaliditetom,  pomoć staračkim domaćinstvima,  kuhinja Crvenog krsta; nevladine organizacije; ulaganja u zdravstvo - materijalni troškovi i nabavka medicinske opreme radi unapređenja primarne zdravstvene zaštite; ulaganja u kulturu; komunalnu higijenu; razvoj turizama.

Planiranom budžetu su dali podršku odbornici  pozicije i opozicije.  Od 61-og odbornika glasanju je prisustvovalo 43 odbornika koji su jednoglasno usvojili budžet. Glasanjem odbornici su  prepoznali da će realizacija budžeta  poboljšati uslove života građana opštine Prijepolje.

PREDSEDNIK OPŠTINE

Emir Hašimbegović

Turski ambasador posetio Prijepolje
Opštinu Prijepolje posetili su ambasador Republike Turske u Srbiji Mehmet Kemal Bozaj i predstavnici turskog udruženja "Prijetelji Sandžaka". Tom prilikom turski ambasador je istakao da će u saradnji sa predstavnicima opštine Prijepolje raditi na dovođenju turskih investitora i na taj način doprineti razvoju privrede u našem kraju.

Turska razvojna agencija TIKA do sada je kroz različite projekte pomogla opštinu Prijepolje sa oko 360 hiljada evra.

Stranica opštine Prijepolje na 7. mestu

Službena stranica opštine Prijepolje je zauzela 7. mesto na rang list od 169 službenih stranica opština, navodi se u izveštaju "USKLAĐENOST VEB PREZENTACIJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SA DOKUMENTOM „SMERNICE ZA IZRADU VEB PREZENTACIJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, ORGANA TERITORIJALNE AUTONOMIJE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE“ koji je predat Vladi Republike Srbije na usvajanje. 

Kriterijumi koji su bili procenjivani su :  sadržaj, usluge koje jedinica lokalne samouprave pruža, jezik i pismo veb prezentacije, grafičko rešenje i dizajn, navigacija, upotrebljivost i dostupnost, pristupačnost, bezbednost, domensko ime i održavanje veb prezentacije. 

Kompletan izveštaj je dostupan na sledećoj adresi .

 

 

 

 

Nastavak saradnje sa Fondacijom Ana i Vlade Divac

 

 

 

Fondacija Ana i Vlade Divac i USAID su zvanično predstavili novi dvogodišnji projekat Divac omladiski fondovi koji će podržati omladinske projekte u devet opština. Ono što čini ovaj projekat jedinstvenim je to što sredstvima iz projekta upravljaju mladi koji odlučuju o prioritetima u njihovim lokalnim zajednicama.

Uz sredstva koje daje USAID kroz Fondaciju Ana i Vlade Divac, sredstva će obezbediti i lokalni biznisi i partnerske opštine, što govori o značaju lokalnih samouprava u angažovanju mladih. Opštine partneri na projektu Divac omladinski fondovi su : Vlasotince, Blace, Vladičin Han, Prijepolje, Aranđelovac, Obrenovac, Lazarevac, Vršac, Kanjiža.

“Čestitam Fondaciji Ana i Vlade Divac na sjajnim rezultatima u radu sa mladima. Divac omladinski fondovi su se pokazali uspešnim u angažovanju mladih koji nisu bili aktivni i njihovom uključivanju u proces donošenja odluka na lokalnom nivou” rekla je gospođa Snežana Klašnja, pomoćnica ministra omladine i sporta.

“USAID podržava omladinske inicijative u Srbiji više od decenije. To radimo zato što verujemo da je angažovanje i ulaganje u mlade ljude u Srbiji ključno za celokupni razvoj Srbije”,izjavio je Peter Wiebler, direktor USAID Kancelarije za demokratiju i upravljanje.

Gospođa Ana Divac, predsednica Upravnog odbora Fondacije Ana i Vlade Divac , zahvalila je USAID - u i partnerskim opštinama na podršci i pozvala mlade da imaju aktivnu ulogu u promenama u njihovim lokalnim zajednicama.

U 2014. godini, 12,000 mladih iz devet opština realizovalo je 94 omladinska projekta kroz pilot projekat Divac omladinski fondovi.

Konferencija „Slavimo raznolikost“

U Beogradu je 22. Januara održana konferencija „Slavimo raznolikost“ posvećena jačanju i zbližavanju omladinskih organizacija iz multikulturalnih sredina povodom istoimenog projekta koji je realizovala Fondacija „Ana i Vlade Divac“ uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

 

 

 

Projekat je usmeren na osnaživanje omladinskih organizacija i promociju raznolikosti i mobilnosti među mladima. Predstavnici omladinskih organizacija iz šest opština : Prijepolje, Vladiči Han, Temerin, pirot, Bačka Palanka i Novi Sad, koji su učestvovali u projektu i kroz radionice i međusobne posete razmenili iskustva u radu sa mladima, prikupljanju sredstava i saradnji sa lokalnim samoupravama, predstavili su tri projekta koja su zajednički razvili. Prisutnima se, pored Ane Divac, predsednice UO Fondacije„Ana i Vlade Divac“, Rajana Rejnoldsa, savetnika za odnose sa javnošću Ambasade SAD, pokrajinske sekretarke za sport i omladinu Marinike Tepić i predsednika opština Vladičin Han i Prijepolje, obratila i pomoćnica ministra za omladinu u Ministarstvu omladine i sporta Snežana Klašnja. Ispred opštine Prijepolje konferenciji su prisustvovali predsednik opštine Emir Hašimbegović, predstavnik Kancelarije za mlade Admir Veljović i predstavnik omladinske organizacije „Mladi i talentovani-MiT“ Samedin Rovčanin. Opština prijepolje nastavlja tradicionalno dobru saradnju sa Fondacijom „Ana i Vlade Divac“ i zajedno rade na poboljšanju položaja mladih. 

EU PODRŽAVA RURALNI SEKTOR U SRBIJI SA 175 MILIONA EVRA

Evropska komisija je usvojila Program Evropske unije za ruralni razvoj u Srbiji (IPARD) 20. januara 2015. čime je stvorena osnova za podršku Evropske unije poljoprivrednom sektoru u Srbiji u narednih šest godina.

 

 

 

Glavni ciljevi Programa su unapređenje bezbednosti hrane u Srbiji i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade, kao i pomoć ovom sektoru u Srbiji da se postepeno uskladi sa standardima Evropske unije.

EU je odvojila budžet od 175 miliona evra koji će biti na raspolaganju srpskim poljoprivrednicima u vidu grantova za sufinansiranje odgovarajućih investicija uz maksimalan javni doprinos od 70% prihvatljivih troškova. Ovo bi trebalo da dovede do ukupnih investicija u sektoru od oko 400 miliona evra (49 milijardi dinara).

Na osnovu detaljne i objektivne analize sektora i nakon konsultacija sa interesnim grupama, vlasti u Srbiji su odabrale sledeće mere:

1) Investicije u poljoprivredna gazdinstva – grantovi će se davati proizvođačima mleka, mesa, voća i povrća i drugih useva;

2) Investicije vezane za preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda – namenjene mikro, malim i srednjim preduzećima za preradu mleka, mesa, voća i povrća;

3) Organska proizvodnja – podrška će se pružati poljoprivrednim proizvođačima koji uvode metode organske proizvodnje;

4) Sprovođenje strategija lokalnog razvoja – u okviru takozvanog "LIDER" pristupa, lokalne akcione grupe (posebno osnovana javno-privatna partnerstva) će dobiti podršku za sprovođenje lokalnih ruralnih strategija;

5) Diverzifikacija aktivnosti u ruralnim sredinama i poslovni razvoj – ova mera će pomoći da se razviju privatni kapaciteti za ruralni turizam;

6) Tehnička pomoć – stručnjaci iz Evropske unije će pomoći domaćim vlastima u realizaciji programa. EU će pružati finansijsku pomoć poljoprivrednom sektoru u Srbiji kroz sistem upravljanja i kontrole koji je u skladu sa standardima dobre uprave u savremenoj javnoj administraciji ekvivalentnoj sličnim organizacijama u zemljama članicama Evropske unije. Nadležni organi u Srbiji trenutno pripremaju ovaj sistem uz podršku Evropske unije. Ova faza mora da se završi da bi prvi pozivi za podnošenje predloga mogli da se objave.

Gradonačelnicima predstavljen novi Zakon o planiranju i izgradnji

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovali su 23. januara u Beogradu sastanak predstavnika ovog ministarstva sa gradonačelnicima i predsednicima opština u cilju predstavljanja novog Zakona o planiranju i izgradnji. Tom prilikom potpredsednica Vlade Srbije i ministarka Zorana Mihajlović izjavila je da će svaki grad i opština u Srbiji od 1. marta morati da izdaju građevinske dozvole za manje od mesec dana, odnosno da počnu u potpunosti da primenjuju nove propise u oblasti planiranja i izgradnje.

 

 

 

Zakon nalaže objedinjenu proceduru i izdavanje građevinskih dozvola za manje od mesec dana i to je cilj koji svaki grad i opština moraju da ispune, rekla je Mihajlović na sastanku sa predstavnicima gradova i opština. Ona je naglasila da je zakon samo baza, ali ukoliko se on ne sprovede, kao što je to bilo u prošlosti, ne može se na kraju godine očekivati elektronska građevinska dozvola. U cilju što efikasnije primene novih propisa, Ministarstvo i SKGO će u narednih mesec dana organizovati sedam regionalnih prezentacija na kojima će detaljno predstaviti novu regulativu, a ministarka je najavila i uvođenje SOS telefon za lokalne samouprave na kojem će službenici moći da dobiju informacije od Ministarstva ukoliko naiđu na neke probleme u primene zakona. Ministarka Mihajlović je najavila da će biti napravljena i rang lista lokalnih samouprava po brzini izdavanja dozvola, tako da će se one takmičiti da budu što bolje rangirane zbog potencijalnih investitora. Predsednik SKGO i gradonačelnik Niša Zoran Perišić izjavio je da će se dozvole vrlo brzo izdavati, iako je za sada stepen spremnosti lokalnih samouprava, kako je ocenio, različit. On je podsetio da se pre na dozvole za gradnju čekalo i do 350 dana. Gradonačelnici, predsednici opština i službenici uprava za planiranje i izgradnju moraju što pre da primene nove stavke i građanima objasne da procedure više neće biti tako komplikovane i da će tradicionalna birokratska sporost biti prevaziđena, rekao je predsednik SKGO. Svoja iskustva u procesu izdavanja dozvola ovom prilikom predstavio je i predsednik opštine Bor Živorad Petrović, a nakon uvodnog dela održan je i radni deo sastanka na kojem su detaljno predstavljeni novi propisi u oblasti planiranja i izgradnje. 

PREDSEDNIK OPŠTINE NA 42. SKUPŠTINI STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA

Najveći skup gradonačelnika i predsednika opština u 2014. godini, 42. skupština Stalne konferencije gradova i opština, održana je 10. decembra u Sava centru. Tema ovogodišnje Skupštine SKGO „Lokalna samouprava, životna sredina i ruralni razvoj - na putu ka evropskim standardima" okupila je oko 400 učesnika.

Predsednik opštine Prijepolje, Emir Hašimbegović, kao potpredsednik Odbora za komunalne delatnosti i energetiku Stalne konferencije gradova i opština , je pozvan da uzme učešće u sednici . Pored delegacija gradova i opština u Republici Srbiji, na Skupštini su učestvovali i najviši predstavnici državnih organa, vladinih i nevladinih organizacija i institucija, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora.

Slika sa skupa SKGO

U uvodnom delu prisutnima su se obratili: Kori Udovički, potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Snežana Bogosavljević-Bošković, ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Torgni Svenungson iz ambasade Kraljevine Švedske.

Ovogodišnja Skupština se organizuje uz pomoć Programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“ koji sprovodi SKGO u saradanji sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona, a koji finansira Kraljevina Švedska. 

OBELEŽENA 71-GODIŠNjICA PRIJEPOLjSKE BITKE

Komemoracijom u spomen-kompleksu "4. decembar" u opštini Prijepolje obeležena je 71 godina od jedne od najtragičnijih bitaka u Drugom svetskom ratu u kojoj je poginulo oko 500 boraca.

„Ponosni smo, jer su bolnicu i narod Prijepolja branili šumadinci, crnogorci, sandžaklije i mnogi drugi koji su ratnih godina stali u front otpora fašizmu"-kazao je na komemorativnom skupu predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović.

Uz zvuke partizanskih pesama brojne delegacije iz Srbije i Crne Gore položile su vence i odale počast poginulim borcima Prve šumadijske, Druge proleterske i Treće proleterske sandžačke brigade.  Na komemorativnom skupu prisutnima se obratio predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović.

„Motivi i ciljevi poginulih boraca bili su visoko moralni i služe za nauk svima nama, jer sve prednosti koje je imao okupator pale su pred odbranom svoje zemlje i svog naroda"-kazao je Hašimbegović.

Polaganje venaca delegacije Opštine Prijepolje

Na herojstvo oko 500 izginulih boraca, podsetio je i potpredsednik SUBNOR-a Srbije general major Branislav Popović.

„I danas smo tu da odamo poštu poginulim herojima u najkrvavijoj i najdramatičnijoj bici na jugoslovenskom ratištu u Drugom svetskom ratu"-kazao je Popović.

Prijepoljska bitka otvorila je Šestu neprijateljsku ofanzivu, u nemačkoj istoriografiji poznatu kao operaciju „Loptasta munja", koja je po upotrebljenim snagama bila najveća antipartizanska akcija 1943. godine. Operacija je trajala od 4. do 16. decembra u Sandžaku i istočnoj Bosni.

Delegacija Prijepolja na sajmu izložbenog i prodajnog karaktera u Minhenu

Na privrednom sajmu izložbenog i prodajnog karaktera „ Food&Life " 2014, održanom od 25. do 30. novembra,  u Minhenu učestvovala je i privredna delegacija iz Prijepolja.  

U okviru projekta Projekta podrške razvoju privatnog sektora, pod pokroviteljstvom USAID, a u organizaciji Nacionalne agencije za regionalni razvoj i tri  regionalne razvojne agencije predstavilo se 10 firmi iz Srbije. U privrednoj delegaciji iz Prijepolja bili su predsednik opštine Emir Hašimbegović i predstavnik firme "Es komerc".

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović tom prilikom  je istakao da mu je  izuzetno drago što su mali  privrednici dobili priliku da učestvuju na sajmu ovog tipa, jer su shvatili da takve manifestacije nisu trošak već ulaganje u razvoj. Na sajmu u Minhenu  predstavljena je firma ES Komerc  iz Prijepolja , koja je posetiocima ponudila  prezentaciju proizvodnje i prerade maline. Prema rečima predsednika opštine Emira Hašimbegovića svi izlagači izazvali su veliko interesovanje prisutnih, a preporučila ih je zdrava i ekološki čista sredina.

Sa sajma u Minhenu

„Ovom prilikom, svaki izlagač je napravio dobre poslovne kontakte koji će otvoriti vrata za neku poslovnu saradnju u budućnosti "- kazao je predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović.

Tokom 5 dana Sajma, štand je bio izuzetno posećen. Interesovanje za agrofud proizvode iz Srbije su osim posetilaca sajma, iskazali i profesionalni posetioci (uvoznici, distributeri, zastupnici, predstavnici maloprodajnih objekata i sl.). Održan je značajan broj sastanaka internacionalnih preduzeća sa preduzećima iz Srbije.

Sajam Food&Life je posetilo više od 125.000 posetilaca, uključujući i značajan broj profesionalnih kupaca. Na sajmu Food&Life se predstavilo 240 međunarodnih izlagača iz više od 10 zemalja.

POTPISAN UGOVOR O IZGRADNjI MOSTA U IVANjU

Ministarstvo privrede i firma „Jedinstvo“ Užice potpisali su Ugovor o Sanaciji drumskog mosta preko reke Lim (Ivanjski most). Za ovu investiciju Ministarstvo je izdvojilo je 31.377.324,00 dinara, dok je učešće Opštine 5.629.556,74 dinara. Izvođač je uveden u posao u ponedeljak 10.11.2014. godine. Po Ugovoru radovi će trajati 120 dana. Pošto se radovi izvode u zimskom periodu moguće je povećanje vodostaja reke Lim, a samim tim i produženje ovog roka.

Imajući u vidu činjenicu da Ugovorom nije predviđena demontaža mosta opština će svojim sredstvima finansirati demontažu postojećeg mosta.

Ambasador SAD u Beogradu Majkl Kirbi posetio Prijepolje

Ambasador SAD u Beogradu Majkl Kirbi posetio je, u utorak 18.novembra, opštinu Prijepolje u pratnji svojih saradnika. Delegacija ambasade SAD se susrela sa predstavnicima lokalne vlasti u kabinetu predsednika opštine Prijepolje.

Tokom razgovora predsednik opštine Emir Hašimbegović sa saradnicima je upoznao ambasadora SAD sa naporima koje lokalna vlast ulaže kako bi se ublažile posledice ekonomske krize u ovoj multietničkoj sredini. Hašimbegović je istakao da je do posete došlo na inicijativu ambasadora SAD. „Ambasadoru Kirbiju i njegovim saradnicima smo predstavili opštinu Prijepolje, naše ekonomske probleme i pružili osnovne informacije o političkom stanju u ovoj sredini, posebno naglašavajući višedecenijski harmoničan život u ovoj multietničkoj zajednici. Ambasadoru SAD i njegovim saradnicima predstavili smo i naš plan i nastojanja da pospešimo razvoj opštine Prijepolje i ukazali kako na aktuelno stanje tako i na naše ideje da se Prijepolje učini zanimljivijim i poželjnijim za potencijalne investitore. Osnovna preokupacija nam je da stvaramo uslove kako bi mladi ljudi ostajali ovde i razvijali naš kraj i opštinu“, rekao je predsednik opštine Hašimbegović.

 Sastanak predstavnika lokalne vlasti i ambasadora SAD u Beogradu

Kirbi je nakon sastanka sa predsednikom opštine Prijepolje Emirom Hašimbegovićem ocenio da se izlaz iz krize može postići delovanjem na više nivoa, od investicija u poljoprivredi do infrastrukture. „Smatram da je graditi temelje na više nivoa mnogo bolje i sigurnije i ekonomski zdravije, nego se fokusirati samo na jednu oblast”, rekao je Kirbi. Ambasador je naglasio da će vlada SAD, preko projekata i programa, nastaviti da pomaže Srbiji u stvaranju uslova koji će joj omogućiti da postane deo Evropske unije. „Ono što ovaj kraj preporučuje za naš aktivan odnos jeste ravnoteža koja vlada kada je u pitanju život u multinacionalnoj sredini. Ono o čemu su govorili predstavnici vlasti, a oni su ovde iz redova vodeća dva naroda, veoma je pozitivno i verujem da je ono što je potrebno za održavanje te ravnoteže upravo razvoj ekonomije i nova radna mesta kako bi i mladi ljudi odlučili da ostanu ovde”, izjavio je Kirbi.

 

Nakon razgovora sa predstavncima lokalne vlasti u kabinetu predsednika opštine Prijepolje, ambasador Majkl Kirbi je sa saradnicima i domaćinima posetio Muzej u Prijepolju, Biznis zonu Kolovrat i manastir Mileševo. 

Počeli sa radom Javni beležnici

Narodna Skupština RS usvojila Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, kao i da javni beležnici počinju sa radom danas 01. septembra 2014.godine.

U Prijepolju je počeo sa radom javni beležnik:

Slađana Rajić

Prijepolje

Sandžačkih brigada br. 63

Detaljnije o javnim beležnicima i spisak javnih beležnika na teritoriji Republike Srbije možete pogledati na interet stranici Ministarstva Pravde:

http://www.mpravde.gov.rs/registar.php?id=6659

Održan konsultativni sastanak

U petak 30. maja u Turističko - informativnom centru na Kolovratu je održan konsultativni sastanak predstavnika opštine, Ekonomsko - trgovinske škole, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Kancelarije za mlade i privrednika u cilju predlaganja konkretnih koraka ka zapošljivosti mladih.

 Ciljevi ovog sastanka su diskusija o izazovima lokalnog ekonomskog razvoja, unapređenju radne snage, potrebama poslodavaca u ugostiteljstvu, ekonomiji i trgovini za konkretnim veštinama i znanjima, ukazivanje na izazove i probleme sa kojima se suočavaju škole i poslodavci, usklađenost obrazovnih profila sa potrebama privrede, kao i formulisanje preporuka za unapređenje saradnje između ovih aktera.

Konsultativni sastanak je organizovan u okviru projekta „Srednje stručne škole kao lideri lokalnog ekonomskog razvoja“, koji sprovodi Beogradska otvorena škola uz finansijsku podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja. Ovaj projekat ima za cilj da doprinese lokalnom ekonomskom razvoju i povećanju zapošljivosti mladih kao i unapređenju efektivne saradnje partnera i zainteresovanih strana u oblasti obrazovanja, privrede i omladinske politike.

Ovaj događaj je prilika da se produbi dijalog između srednjih stručnih škola i poslodavaca, a u kontekstu aktuelnih i budućih potreba poslodavaca u pogledu ljudskih resura, kao i potencijala koje imaju srednje stručne škole. Namera nam je da kroz konkretne primere damo doprinos ostvarivanju što efektivnije saradnje između srednjeg stručnog obrazovanja i lokalne privrede i tržišta rada.

 

 Slike sa događaja

OČUVANjE STEĆAKA

U Muzeju u Prijepolju je održana prezentacija Strategije za očuvanje stećaka koja je izrađena u okviru evropskog projekta HER.CUL u je od međudržavne saradnje "Valorizacija kulturne baštine srednjovekovnih stećaka na zapadnom Balkanu" . Više o samom programu i o lokalitetu Grčko groblje koje je bilo predmet projekta možete naći na ovom linku http://www.scribd.com/doc/226458131/Xplorios-Grcko-Groblje-Hrta

 Slike sa događaja

POSETA NOVOSADSKOM SAJMU

U organizaciji Službe za poljoprivredu Opštinske uprave i ove godine su predstavnici poljoprivrednih udruženja opštine Prijepolje bili u poseti 81. poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Grupa od oko 50-tak poljoprivrednika opstine Prijepolje koju su činili članovi Udruženja i članovi Odbora za poljoprivredu naše opštine su 22.05.2014. godine obišli poljoprivredni sajam i na licu mesta se upoznali sa novinom u razvoju agrara. Poljoprivredni sajam u Novom Sadu je najveća regionalna smotra ove vrste u Evropi

SLUŽBA ZA POLjOPRIVREDU

BROJ KRIZNOG ŠTABA OPŠTINE PRIJEPOLjE
Dežurni telefon 033/ 710 - 131 
Proglašene najbolje opštine na Investexpo sajmu 2013

Novi Sad, Pančevo, Irig i Prijepolje ostvarile su najveći broj poena u 4 kategorije u takmičenju za najbolji sajamski nastup lokalne samouprave u okviru međunarodnog sajma investicija Investexpo 2013 koji je održan od 29. do 31. oktobra 2013. godine u Novom Sadu. Takmičenje su organizovali Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i NALED u saradnji sa Novosadskim sajmom i Fondom za podršku investicija u Vojvodini (VIP fond). 

Novi Sad je dobitnik glavne nagrade za najbolji sajamski nastup na osnovu sumiranja svih elemenata nastupa - kvalitet promotivnih materijala, vizuelni identitet, kompetentnost i ponašanje osoblja za štandom. Opština Prijepolje dobitnik je nagrade za najbolji promotivni materijal, opština Irig je proglašena za najbolju u kategoriji najbolji štand, dok je Pančevo pobedilo u kategoriji za najbolje veštine prezentacije. Pobednicima su nagrade uručili Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar zza međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Dragan Lukač, generalni direktor Novosadskog sajma, Milana Milić, zemenica direktora VIP fonda i Violeta Jovanović, izvršni direktor NALED-a. 

 

Uručenje priznanja predsedniku opštine, Emiru Hašimbegoviću

Divac omladinski fond u Prijepolju

Sa konferencija u Medijsa centru 

 

Danas je, u prostorijama Medija centra u Beogradu, predstavljen novi projekat Fondacije Ana i Vlade Divac - "Divac omladinski fondovi". Tom prilikom potpisani su i ugovori o saradnji sa partnerskim opštinama. Projekat predviđa osnivanje fondova namenjenih mladima u pet opština u Srbiji. Nakon obavljenih razgovora sa desetak opština, odlučeno je da se projekat sprovodi u opštinama Prijepolje, Vladičin Han, Vlasotince, Vršac i Kanjiža, sa čijim predstavnicima su potpisani ugovori o saradnji.

 "Veoma mi je drago što smo uspeli da pronađemo pet opština u Srbiji koje su bile spremne da učestvuju u projektu Divac omladinskih fondovi i koje su pokazale da je potrebno i delima potkrepiti toliko često spominjanu brigu o mladima. Osim što će donirati novac, opštine će nam pomoći i u animiranju lokalne poslovne zajednice koja bi takođe trebalo da donira značajna sredstva." - istakla je Ana Divac. Projekat "Divac omladinski fondovi" sprovodiće se u okviru programa "Građansko društvo za budućnost" Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji sprovodi Institut za održive zajednice (ISC).

"USAID sa ponosom podržava novi projekat Fondacije Ana i Vlade Divac, koji predstavlja investiciju u najveći nedovoljno iskorišćeni potencijal Srbije - mlade ljude." - rekla je Suzan K. Fric, direktorka misije USAID-a u Srbiji. "Mladi će organizovati svoje aktivnosti, napraviti održive planove, prikupiti novac i kontrolisati korišćenje sredstava." U narednom periodu, Fondacija Ana i Vlade Divac će u svakoj od izabranih opština formirati odbore koje će činiti po desetoro mladih starosti između 15 i 30 godina, koji će biti zaduženi da upravljaju omladinskim fondom svoje opštine. Svi izabrani članovi odbora, proći će obuke u upravljanju projektima, liderstvu i prikupljanju sredstva za nove projekte. Cilj je da, na kraju ovog programa, imamo mlade širom Srbije koji će biti sposobni da se samostalno vode projekte, kao i da održimo i širimo mrežu održivih projekata omladinskih fondova na druge opštine širom Srbije.

Zajedničkim brendom na jedinstveno tržište

U ponedeljak, 23. septembra, u Etno selu Vraneša, u Kokinom Brodu 23.eptembra 2013.godine održana je sesija Regionalnog foruma, na temu saradnje opština Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica u domenu poljoprivrede i mogućnostima za stvaranje zajedničkog klastera i regionalnog brenda, a na inicijativu predsednika opštine Prijepolje Emira Hašimbegovića, koji je bio koopredsedavajući ovim skupom.

Sastanku su prisustvovali predsednici ove četiri opštine i njihovi saradnici. Cilj jednog ovakvog predloga je otvaranje novih radnih mesta u ove četiri opštine, kroz objedinjavanje proizvodnje sekundarnih proizvoda , unifikovanu i standardizovanu recepturu i kontrolu kvaliteta, a zatim i formiranje ograničenog zajedničkog tržišta kao stimulansa proizvodnji i plasiranju proizvoda, nakon čega bi došlo do širenja brenda na tržište Srbije i susednih država.

Na sastanku je definisana metodologija, kojom bi se obezbedila nova radna mesta u ove četiri opštine, jeftiniji i kvalitetniji proizvod. Opštine bi se u ovaj projekat uključile tako što bi svojom subvencijom podržale lokalnu proizvodnju, tako da bi se dobio jeftiniji proizvod na lokalnom tržištu. Samim tim, dala bi se podrška i primarnoj poljoprivrednoj grani za ulaganje, jer bi se ovim projektom stvorili i potrošači sirovine. Uključivanjem ove četiri opštine stvorilo bi se jedinstveno tržište i osnova za zajednički nastup na nacionalnom tržištu sa jedinstvenim brendom. Kao zaključak jednog ovakvog okruglog stola, rodila se ideja za pokretanjem Pokrenuta je i inicijative za potpisivanje Memoranduma o saradnji opština Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica o stvaranju regionalnog brenda domaćih prehrambenih proizvoda. Nakon što se pripremi tekst Memorandum o saradnji , biće potpisan od strane ove četiri opštine.

Sesija Regionalnog foruma je održana u organizaciji Saveta za inkluzivno upravljanje, programa koji je podržan od strane Britanske ambasade u Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo.

Gest zahvalnosti „Polimlja“ Hodžiću

Predsednik Fudbalskog kluba „Polimlje“ Sead Rovčanin i sportski direktor kluba Mirsad Deović posetili su člana Opštinskog veća opštine Prijepolje i zamenika predsednika Izvršnog odbora MOSI Prijepolje 2013. Esada Hodžića, i tom prilikom mu uručili člansku kartu gradskog zonaša i dres sa brojem devet sa imenom Hodžića simbolično izražavajući na taj način zahvalnost FK „Polimlje“ za njegov odgovoran i nesebičan dobrinos na sanaciji i obnovi fudbalskog terena i pratećih objekata na stadionu u Hašimbegovića polju, na kojem su otvorene jubilarne 50. Međuopštinske omladinske sportske igre i odvijala se mnoga sportska takmičenja.

Hodžić se čelnicima FK „Polimlje“ zahvalio na ovom prijatnom gestu pažnje i rekao da su organi vlasti u Prijepolju opredeljeni da se bez ikakve dileme i oblasti sporta, u kojoj i fudbal ima svoje mesto, poklanja puna pažnja i pruža neposredna finansijska pomoć od strane nadležnih državnih organa iz budžetskih izvora i da će tako biti i ubuduće gde će sportski rezultati, učešće na takmičenjima i masovnost mladih u klubovima biti osnovna mera vrednosti društvene podrške.

U stočarskim mestima opštine Prijepolje održavaju se 36. izložbe stoke

U cilju unapređenja stočarske proizvodnje u šest razvijenih poljoprivrednih mesta na području opštine Prijepolje (Jabuka, Babine, Aljinovići, Orašac, Stranjani i Pravoševo) od 22.-29.9.2013. godine održavaju se tradicionalne 36.izložbe stoke. Izložbe organizuje Služba za poljoprivredu opštine Prijepolje u saradnji sa poljoprivredno-savetodavnom stručnom službom „Užice“ i mesnim zajednicama. Ove godine izložba je održana i u Babinama, umesto u Sopotnici zbog toga što Babine, po oceni poljoprivrednih strunjaka, raspolažu sa većim stočnim potencijalom.

-Što se tiče izloženih grla bilo u oblasti ovčarstva ili krupne stoke primetan je značajan pomak u kvalitetu, na što, pored ostalog, utiče i veća pažnja koje se poklanja oblasti stočarstva kako od samih poljoprivrednika tako i od države, odnosno lokalne samouprave, pre svega, kroz nabavku kvalitetnijih priplodnih grla i drugih direktnih podsticajnih mera za unapređenje i razvoj ove oblasti poljoprivrede. Istovremeno, sve je više poljoprivrednika u seoskim područjima koji u poslednje vrijeme iskazuju interes za držanje stoke i organizovanije bavljenje stočarstvom, navodi Ifet Hamzić, dipl. inž. poljoprivrede u Službi za poljoprivredu opštine Prijepolje.

Vlasnici najboljih izloženih grla krupne i sitne stoke na ovim izložbama dobijaju novčane nagrade i diplome.

Delegacija iz Prijepolja u poseti slovačkoj oblasti Nitra

Višečlana delegacija iz Prijepolja u kojoj su predstavnici izvršne vlasti opštine na čelu sa Emirom Hašimbegovićem, predsednikom opštine kao i članovi i čelnici udruženje Polimski region, od 25. do 28. septrembra 2013. godine boraviće u zvaničnoj poseti slovačkoj oblasti Nitra.

Sa partnerima iz Nitre i udruženjem Radošinka iz Nove Sadi kojim rukovodi Marija Berecova, predstavnici udruženja Polimski region u kojem se nalaze mesne zajednice Kolovrat, Seljašnica, Velika Župa, Ivanje, Sopotnica i Kamena Gora, biće reči o daljim pravcima sedmogodišnje saradnje. Delegacija iz slovačke oblasti Nitra boravila je u Prijepolju početkom maja kada je razgovarano o konkretnoj pomoći stručnih timova i udruženja mikroregiona Radošinka našoj lokalnoj zajednici na pripremi i izradi projektne dokumentacije u oblasti komunalne infrastrukture, poljoprivrede, ekologije i turizma, naophodne pri konkurisanje konkurisanju za sredstva podrške i pomoći iz evropskih fondova nakon pridruženja Srbije EU.

Drugog dana posete delegacije iz Prijepolja Slovačkoj predviđen je susret Milana Belice, župana Nitre i Emira Hašimbegovića, predsednika opštine Prijepolje i njihovih saradnika.

Seminar o proizvodnji zdravstveno bezbednog povrća

U Prijepolju će se 27.septembra u Info centru na Kolovratu održati šesti, od planiranih dvanaest, seminar Poslovne škole organske proizvodnje BioPlanet. Prdviđeno je učešće povrtara sa područja Priboja, Nove Varoši i Prijepolja.

Tema seminara je „Proizvodnja zdravstveno bezbednog povrća“ , a predavač će biti dr Đorđe Moravčević sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Program seminara obuhvatiće teme u vezi opštih znanja o povrtarstvu, kvalitetu i tržištu povrća, specifičnostima organske proizvodnje povrća i rasada i mogućnostima za zasnivanje povrtnjaka, dok će posebna pažnja biti usmerena prema uporednoj analizi mera konvencionalnog gajenja povrća sa merama koje se sprovode u organskoj proizvodnji. Lokalna samouprava u Prijepolju dala je punu podršku realizaciji ovog ciklusa seminara koji se naizmenično održavaju u Priboju, Novoj Varoši i Prijepolju.

Za prijepoljske stočare iz opštinskog budžeta biće kupljeno 60 priplodnih junica

Iz budžetskih sredstava opštine Prijepolje, opredeljenih za razvoj poljoprivrede u 2013. godini biće kupljeno 60 steonih priplodnih junica simentalske rase sa visokim genetskim potencijalom. U cilju razvoja stočarstva ova kvalitetna priplodna grla će biti podeljena poljoprivrednim proizvođačima na osnovu kriterijuma koje će uskoro utvrditi i doneti merodavni opštinski organi. U opštinskom budžetu za ove namene predviđeno je oko 15 miliona dinara.

Zoran Despotović, član Opštinskog veća opštine Prijepolje, zadužen za razvoj poljoprivrede, kaže da će se nabavka priplodnih junica u prvom redu bazirati na domaćem šarenom govečetu simentalske rase.

Postupak o javnoj nabavci priplodnih junica otvoren je do 16. oktobra tekuće godine do kada zainteresovani mogu da dostave svoje ponude i ostalu potrebnu dokumentaciju.

Lazarević na sastanku u Novom Pazaru o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom

Dobro Lazarević, zamenik predsednika opštine Prijepolje prisustovao je 16.9.2013. godine u Novom Pazaru sastanku na kojem se razgovaralo o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i jačanju sistema podrške u lokalnim zajednicama. -

Donevši nekoliko zakona kako bi u svim segmentima život osoba sa invaliditetom bio kvalitetniji i lakši, Srbija je napravila znatan napredak i iskorak. Međutim, u lokalnim zajednicama sistemi podrške koji se obezbeđuju licima sa posebnim potrebama nisu još dovoljni, rekao je na ovom skupu u Novom Pazaru, zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić.

U razgovoru su učestovali i predstavnici organizacija koje se bave položajem osoba sa invaliditetom, ministarstava zdravlja, prosvete i rada i socijalne politike, opština i centara za socijalni rad.

Sastanak o sistemu usluga i podrške osobama sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, organizovao je Zaštitnik građana u saradnji sa OHCHR-om i uz finansijsku podršku Vlade Norveške.

DRŽANI SEKRETAR STANKOVIĆ U POSETI PRIJEPOLjU

 Državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike Republike Srbije Negovan Stanković posetio je 13. septembra 2013. godine opštinu Prijepolje. Ovom prilikom Stanković se sastao sa predsednikom Skupštine opštine Vukosavom Tomašević i njegovim saradnicima u sedištu opštinske administracije. U razgovoru su učestovali i predstavnici opštinske boračke organizacije.

Razgovaralo se o pitanjima sanacije i restauracije spomeničkog kompleksa Partizanske bolnice u Prijepolju kao i načenu obeležavanja 70. godišnjice Prijepoljske bitke u Drugom svetskom ratu. Državni sekretar Stanković je izrazio očekivanja da će se obeležavanja 4.decembra, dana Prijepoljske bitke ubuduće uvrstiti u datume državnog istorijskog značaja. On je u društvu domaćina obišao Spomen-kompleks „Partizanska bolnica”, otkriven 1953. godine, na desetogodišnjicu bitke i na licu mesta se upoznao sa neophodnim radovima koje treba uraditi u prvoj fazi sanaciji ovog spomenika.

Inače, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd doneo je ranije rešenje o uslovima za preduzimanje mera tehničke saradnje za izradu Projekta sanacije i restauracije spomeničkog kompleksa „Partizanske bolnice“ u Prijepolju.

Podršku lokalnoj samoupravi u ovim poslovima dali su nadležni organi u resornimministarstvima Republike Srbije, a u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kultureu Beogradu odobrenim uslovima navedeno je, između ostalog, da se memorijalno natpisno polje sa imenima 500 poginulih boraca NOR-a može postaviti na postojeći postament kripte.

Pored konzervatorskih radova na samom spomeniku i uređenja šireg prostora ovog memorijalnog spomeničkog kompleksa sa amfiteatrom na otvorenom, na delu zemljišta do železničke pruge i parka s druge strane ulice prema Limu, predviđeno je da se u kasnijim fazama instalira i odgovarajuća rasveta čime bi Prijepolje na samom ulazu u grad, na putu prema Beogradu, dobilo jednu veoma uređenu i zaokruženu ambijentalnu celinu.

 

Sastanak sa državnim sekretarom u Prijepolju

I u Prijepolju eko kampanja „Gde je tvoj prag odgovornosti“

U 25 opština na jugu i jugozapadu Srbije 16.septembra 2013. godine počinje kampanja „Gde je tvoj prag odgovornosti“ čiji je cilj podizanje svesti javnosti o značaju životne sredine, najavio je EU Progres – Program evropskog partnerstva sa opštinama. Kamapanja će pored dvadesetak drugih lokalnih zajednica i opštine Prijepolje obuhvatiti i Priboj, Novu Varoš i Sjenicu.

Narednih meseci će biti organizovane akcije čišćenja i sakupljanja komunalnog otpada i druge aktivnosti u kojima se očekuje veliki odziv građana, kao i niz radionica i obuka kako bi se stanovnici odabranih opština podstakli da stvaraju ambijent u kojem je zaštita životne sredine jedan od razvojnih prioriteta svake lokalne zajednice.

Najveći ekološki problemi zajednički za sve opštine su odlaganje i nemogućnost recikliranja otpada, a potom na listi problema slede zagađenja reka i emitovanje otrovnih gasova. U opštinama Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica u oblasti ekologije najznačajniji poslovi u vezi su sa završetkom zajedničke regionalne sanitarne deponije komunalnog otpada „Banjica“ što bi u velikoj meri doprinelo manjem zagađenju Lima, nekada jedne od najčistijih evropskih reka, ali i njenih pritoka.

U većini opština nedostatak ekološke svesti i kulture odgovornosti građana prema prirodi ističe se kao jedna od najvećih prepreka u stvaranju boljeg i zdravijeg odnosa prema životnoj sredini. EU PROGRES je razvojni program koji se realizuje u 25 opština na jugu i jugozapadu Srbije i predstavlja rezultat kontinuiranih napora dva donatora – Evropske unije i Vlade Švajcarske, koji na taj način pružaju podršku Vladi Srbije na putu modernizacije zemlje.

Održan Sedmi poljoprivredni sajam u Brodarevu

 U Brodarevu je 30.avgusta 2013. godine, pod pokroviteljstvom opštine Prijepolje održan Sedmi poljoprivredni sajam. Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji pojavio se veliki broj izlagača, a smotra poljoprivrednih dostignuća prikazala je tipične delatnosti u ovoj oblasti od stočarstva, voćarstva i povrtarstva do domaće radinosti i starih zanata.

U ime opštine Prijepolje izlagače i posetioce sajma pozdravio je i sajamsku manifestaciju otvorio Zoran Despotović, član Opštinskog veća, zadužen za oblast poljoprivrede i turizma. Despotović je ukazao na značaj ovakvih manifestacija za razvoj poljoprivrede i obećao punu podršku lokalne samouprave u pogledu primarnih i strateških pravaca razvoja ove oblasti privređivanja.

Tokom sajma vlasnici najboljih izloženih grla, štandova i poljoprivrednih proizvoda dobili su prigodna priznanja i nagrade. Takođe, za vreme ove manifestacije u Brodarevu, Prof. Predrag Perišić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu održao je predavanje o organskom stočarstvu .

 

Opštinski većnik za poljoprivredu na Sajmu u Brodarevu

Raspodela plastenika povrtarima koje je donirila TIKA iz Turske

Nakon što je petočlana komisija formirana od strane Opštinskog veća opštine Prijepolje obišla sve poljoprivrednike zainteresovane i prijavljene kod odgovarajuće službe u OU za dobijanje 20 plastenika koje je donirala Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) opštini Prijepolje, i izrade rang liste prema uslovima i kriterijumima utvrđenih od strane OV, 31. avgusta 2013. godine na platou ispred hotela Mileševa izvršena je njihova raspodela.

Ovim poslom koordinirao je Zoran Despotović, član Opštinskog veća zadužen za oblast poljoprivrede i predsednik komisije čiji je zadatak bio da obiđe sve prijavljene zemljoradnike, sagleda uslove za postavljanje plastenika i izvrši njihovu raspodelu.

- Očekujemo da će svi poljoprivrednici koji danas preuzimaju ovih 20 plastenika sa metalnom konstrukcijom, sistemom navodnjavanja „kap po kap“, pumpom i posudom za vodu od 500 litara, a koje je opštini Prijepolje donirala Agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju iz Turske, maksimalno iskoristiti mogućnosti koje pruža ovakva oprema i doprineti povećanju povrtarske proizvodnje i naravno svojih primanja, rekao je Zoran Despotović, prilikom raspodele i uručenja plastenika prijepoljskim povrtarima.

- I ranije je Turska agencija TIKA pomagala opštinu Prijepolje, sa donacijama u oblasti infrastrukture i zdravstva, a ova današnja pomoć u plastenicima, u vrednosti od 2.400.000,00 dinara je namenjena ljudima koji se bave povrtarstvom, rekao je Esad Hodžić, član Opštinkog veća, u izjavi za medije čiji su predstavnici propratili raspodelu plastenika povrtarima.

 

 Isporuka konstrukcija za plastenike

Potpisan Ugovor o osnivanju zajedničkog privrednog društva "Regionalna sanitarna deponija komunalnog otpada Banjica"

U Priboju je 29.8. 2013.godine potpisan Ugovor o osnivanju zajedničkog društva sa ograničenom odgovornošću "Regionalna sanitarna deponija komunalnog otpada Banjica", između opština Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica. U ime opštine Prijepolje ugovor je potpisao predsednik opštine Emir Hašimbegović. Izgradnjom zajedničke deponije Banjica planirano je da se reši problem odlaganja otpada u ove četiri opštine.

„Formiranjem zajedničkog preduzeća uz novi projekat deponije steći će se institucionalni okvir za nastavak izgradnje deponije Banjica, prekinute 2007. godine. Potpisani ugovor je poslednji dokument koji će uz ostala osnivačka akta biti prosleđen Agenciji za privredne registre na konačnu registraciju, ističe Slobodan Derikonjić, koordinator Programa EU PROGRES.

Ove godine, na lokalnim zasedanjima skupština opština,a tako je bilo i na i na sednici SO Prijepolje, Predlogom odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju JKP Regionalna sanitarna deponija čvrstog komunalnog otpada „Banjica“, odustalo se od zajedničkog javnog preduzeća, jer novi Zakon o javnim preduzećima tu mogućnost ne predviđa. Odlučeno je da se osnuje privredno društvo sa ograničenom odgovornošću, koje bi obavljalo poslove izgradnje, eksploatacije i održavanja regionalne sanitarne deponije komunalnog čvrstog odpada, na lokaciji Banjica, na teritoriji opštine Nova Varoš.

Trenutno se privode kraju poslovi na preprojektivanju regionalne sanitarne deponije Banjica. Na ovom poslu rade stručnjaci Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.

Preprojektovanje deponije je podržano sredstvima EU i Vlade Švajcarske preko programa evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES.

Otvorena izložba 39.sazivaUmetničke kolonije „Mileševa“

U galerijskom prostoru Muzeja u Prijepolju 26.8.2013. otvorena je izložba umetničkih radova 39. saziva Umetničke kolonije „Mileševa“. U prisustvu umetnika prošlogodišnjeg i novog, jubilarnog 40. saziva likovne kolonije i posetilaca, pored pozdravnih govora direktora Doma kulture, Ljubiše Savkovića i njenog umetničkog direktora Gorana Čpajaka, izložbu je otvorio Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje.

 -Za blizu četiri decenije stvaranja umetnici su iza sebe Prijepolju ostaviliumetnički opus od neprocenjivog značaja sa legatom od preko 300 umetničkih dela,koji bez ikakve sumnje predstavlja izuzetno vredno kulturno blago sa kojim se ovajgrad ponosi, rekao je Hašimbegović i dodao da iako se i ova sredina kao uostalomi mnoge druge u zemlji suočava sa ekonomskom krizom, opština Prijepolje ipakizdvaja znatna sredstva za kulturu i podržava finansijski i na druge načine mnoge stvaralačke  programe i kulturne manifestacije među kojima je i Umetnička kolonija Mileševa. Smatramo da je takav odnos ispravan i opravdan jer izdvajanja za kulturuvišestruko se vraćaju kroz podizanje obrazovnog i kulturnog nivoa i svesti građananaše opštine, istakao je predsednik opštine Emir Hašimbegović, proglašavajućiizložbu 39. saziva Mileševske kolonije otvorenom, dok je  umetnicima - učesnicima40 saziva zaželeo prijatan boravak u Prijepolju.

Seminar o organskom stočarstvu u Brodarevu

Umesto u Prijepolju, kako je to bilo prvobitno određeno,   u petak,30.avgusta 2013. godine u Brodarevu će se održati peti, od ukupno 12,seminar „Poslovne škole organske proizvodnje BioPlanet“. Predviđenoje učešće stočara sa područja Priboja, Nove Varoši i Prijepolja.

Togdana u Brodarevu će se održati i sedmi poljoprivredni sajam.Tema seminara je „Organsko stočarstvo – Tehnologija gajenja goveda“, apredavač će biti Doc. dr Predrag Perišić, profesor Poljoprivrednogfakulteta  Univerziteta u Beogradu.

Program seminara obuhvata teme u vezi izbora genotipa i načindržanja i smeštaja  goveda za organsko stočarstvo u brdsko-planinskompodručju, specifičnosti odgoja teladi i tova junadi kao i  tehnologijugajenja krava u organskoj proizvodnji. Lokalna samouprava u Prijepoljuje dala punu podršku realizaciji ovog ciklusa seminara koji senaizmenično održavaju u tri susedne opštine.

Hašimbegović primio mađarske privrednike

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović sa saradnicima primio je 23.08.2013. godine članove privredne delegacije iz Republike Mađarske sa kojima je razgovarano o pravcima buduće saradnje između privrednika iz Prijepolja i firmi iz Mađarske. Hašimbegović i Dobro Lazarević, zamenik predsednika opštine dali su punu podršku budućoj saradnji sa mađarskim firmama i predložili donošenja akcionog plana koji bi predstavljao osnovu saradnje između privrednika iz Prijepolja i Mađarske.

U delegaciji je, pored glavnog menadžera, direktora i predsednika AGK Klastera, bio i Duško Karagić, direktor Ekonomske kancelarije Ambasade Mađarske u Beogradu

 

 

Predstavnici opštine Prijepolje u Kamenoj Gori sa Kusturicom i Monikom Beluči

Predstavnici opštine Prijepolje u Kamenoj Gori sa Kusturicom i Monikom Beluči Predstavnici opštine Prijepoljena predvođeni Vukosavom Tomaševićem predsednikom SO i Dobrom Lazarevićem, zamenikom predsednika opštine posetili su 22.8.2013. godine Kamenu Goru i susreli se sa rediteljem Emirom Kusturicom i italijanskom glumicom Monikom Beluči gde su snimljeni određeni kadrovi filma “Na mlečnom putu”. Opštinski zvaničnici uručili su, tom prilikom, Kusturici i Miniki Beluči umetničke slike sa likom “Belog anđela”.

“Film bi trebalo da bude gotov do maja iduće godine", rekao je reditelj i nosilac glavne muške uloge, Emir Kusturica u kraćem susretu sa novinarima. “Ako film bude uvršćen u program festivala u Kanu naredne godine, tamo će imati premijeru, a odmah posle toga videće ga domaća publika", dodao je je Kusturica.

Nakon Kusturice i Monika Beluči je razgovarala s predstavnicima opštine Prijepolje i novinarima što je, kako je rekla, znak da joj se u Kamenoj Gori veoma dopada. Ekipa filma stigla je iz Mećavnika dan ranije i odmah počela sa snimanjem u Kamenoj Gori.

 

 

Seminar o organskom stočarstvu

U Prijepolju će se u petak, 30.avgusta 2013. godine u 12 časova održati peti, od ukupno 12, seminar „Poslovne škole organske proizvodnje BioPlanet“. Predviđeno je učešće stočara sa područja Priboja, Nove Varoši i Prijepolja.

Tema seminara je „Organsko stočarstvo – Tehnologija gajenja goveda“, a predavač će biti Doc. dr Predrag Perišić, profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Program seminara obuhvata teme u vezi izbora genotipa i način držanja i smeštaja goveda za organsko stočarstvo u brdsko-planinskom području, specifičnosti odgoja teladi i tova junadi kao i tehnologiju gajenja krava u organskoj proizvodnji. Lokalna samouprava u Prijepolju je dala punu podršku realizaciji ovog ciklusa seminara koji se naizmenično održavaju u tri susedne opštine.

Mehanizacija za poljoprivrednike

Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja u okviru Programa podrške održivom razvoju poljoprivrede i sela u jedinicama lokalne samouprave jugozapadne Srbije dodelila je 20.08.2013. mehanizaciju za 45 poljoprivrednih gazdinstava u Prijepolju, vrednu 9 miliona dinara.

Ovim programom koji se sprovodi i u Priboju, Ivanjici, Novoj Varoši, Sjenici, Raškoj, Novom Pazaru i Tutinu, predviđeno je da još 29 gazdinstava iz opštine Prijepolje dobiju opremu nabavljenu sredstvima Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja i ličnim učešćem. Pomoćnik direktora Kancelarije Edib Kajević rekao je da je ukupna vrednost pomoći poljoprivrednicima realizovana ovim programom 130 miliona dinara, za što je Kancelarija obezbedila 100, a poljoprivrednici kroz lično učešće, ostatak sredstava.

„Naši poljoprivrednici dobili su realizacijom ovog programa značajnu podršku u mehanizaciji i to će se sigurno pozitivno odraziti na razvoj ove grane privređivanja u opštini, posebno kroz savremeniji način proizvodnje, uz istovremeno povećanje prinosa u narednim godinama“, rekao je Ibro Bajo Fazlić, zamenik predsednika Skupštine opštine, prilikom isporuke opreme poljoprivrednicima iz opštine Prijepolje.

Projektna ideja iz opštine Prijepolje „Regionalna hladnjača“ među osam najboljih

Projektna ideja pod nazivom „Regionalna hladnjača“ koju je Opština Prijepolje kandidovala, a pripremila Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, na konkursu u okviru projekta „Javno – privatno partnerstvo (JPP) kao razvojni potencijal“ izabrana je u osam najboljih . Konkurisalo je, u periodu od 18. juna do 15.jula 2013. godine, 29 opština i gradova koji su uključeni u međuopštinska partnerstva u okviru USAID Projekta održivog lokalnog razvoja.

Izbor najboljih projektnih ideja izvršeni su na osnovu evaluacionih kriterijuma među kojima su i komparativna prednost predloga, direktni i indirektni efekti za privredu, brzina implementacije i izraženi interes privatnog sektora. Izabranih osam JPP projektnih ideja iz Raške, Niša, Tutina, Nove Varoši, Doljevca, Kanjiže, Zrenjanina i Prijepolja imaće mentorsku tehničku pomoć u izradi akcionih planova za njihovu realizaciju i biće predstavljene potencijalnim privatnim partnerima, finansijerima i drugim zainteresovanim subjektima na investicionoj konferenciji.

Projekat „Javno-privatno partnerstvo kao razvojni potencijal“ sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku USAID-a i Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Izložba meda i pčelinjih proizvoda

U Prijepolju je 10.avgusta 2013. godine pod sloganom „Med je lek za dug vek“ održan osmi tradicionalni Sajam meda i pčelinjih proizvoda. Na platou Doma kulture okupili su se prijepoljski pčelari, a u goste su im došle kolege iz susednih opština i iz Čačka, Kosjerića, Požege, ali i iz Bijelog Polja, Goražda i Višegrada što je ovoj „slatkoj“ manifestaciji dalo i međunarodni karakter.

Pčelari su rekli da je prodaja bila dobra, a izložba bogata, pored meda i sa raznim preparatima na bazi pčelinjih proizvoda. Učesnike i posetioce izložbe pozdravili su Memzudin Kajević, predsednik Udruženja pčelara iz Prijepolja, Marko Mandić, član Upravnog odbora Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) i Safet Planić u ime Turističke organizacije Prijepolje.

- Opština Prijepolje sredstvima budžeta koja su opredeljena za razvoj poljoprivrede, daje punu podršku i pčelarima čiji med, ali i drugi pčelinji proizvodi sa ovog podneblja mogu, zbog svog kvaliteta, da budu brend ove sredine, rekao je Vukosav Tomašević, predsednik SO Prijepolje otvarajući izložbu meda i pčelinjih proizvoda u Prijepolju.

 

 

Čestitka za Ramazanski bajram Emira Hašimbegovića, predsednika opštine Prijepolje

Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje pripadnicama i pripadnicima islamske veroispovesti čestitao je Ramazanski bajram, uz želju da ga provedu u istinskoj porodičnoj sreći, radosti i uz zajednički život i harmoniju sa svojim komšijama i prijateljima.

“Bajram je praznik mira i prijateljstva, kada njegovu toplinu i radost dijelimo sa porodicom, prijateljima i komšijama. Bajramski praznici nas podsjećaju da i riječima i djelom doprinosimo medjusobnom upoznavanju i zbližavanju, uvažavanju i toleranciji radi dobra i napretka zajednice i društva u kome živimo. Neka plemenita simbolika odricanja koju su donijeli dani Ramazana predstavlja podsticaj poštovanja temeljnih ljudskih vrijednosti oličenim u zbližavanju i zajedništvu svih naših građanki i građana u opštini Prijepolje.

Poštujmo te univerzalne duhovne i etičke vrijednosti i njegujmo ih kao trajno i vječno dobro i simbol multinacionalnog i multikonfesionalnog sklada” navodi se u čestitki predsednika opštine Prijepolje Emira Hašimbegovića pripadnicima islamske veroispovesti povodom Ramazanskog bajrama.

Čestitka za Ramazanski bajram predsednika SO Vukosava Tomaševića

Svim pripadnicima islamske veroispovesti u opštini Prijepolje Ramazanski bajram čestitao je Vukosav Tomašević, predsednik Skupštine opštine Prijepolje.

- U ime Skupštine opštine Prijepolje i u svoje lično ime čestitam vam Ramazanski bajram, uz želju da ga provedete u zdravlju, sreći i veselju sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima, ističe se u čestitki Tomaševića.

Pozdravno pismo predsedniku opštine od stalnog koordinatora UN u Srbiji

Stalni koordinator UN u Srbiji Vilijem Infante u pozdravnom pismu Emiru Hašimbegoviću, predsedniku opštine Prijepolje, ističe da se sledećeg meseca, nakon nešto više od 4 godine, završava njegov mandat u Republici Srbiji.

- Zadovoljstvo mi je i čast što sam živeo i radio u Srbiji i učestovao u krupnim koracima koje su Vlada i država preduzele. Među najvećim sećanjima biće ona koja se odnose na naše partnerstvo sa lokalnim samoupravama i opštinama širom zemlje. Nadam se da će se kao rezultat napora poboljšati pružanje usluga, osmisliti i primeniti strategije ekonomskog razvoja i izgraditi okviri za ekonomski rast kako bi ljudi uživali veću sigurnost i prosperitet, navodi se u ovom pismu stalnog koordinatora UN u Srbiji Vilijema Infantea.

Stalni koordinator UN u Srbiji još dodaje i da je nakon osam godina življenja i rada u Srbiji, ova zemlja postala njegov dom i da će sa porodicom ostati u Beogradu nakon povlačenja iz Ujedinjenih nacija.

U Prijepolju održani “Mostovi Balkana”

Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i opštine Prijepolje, prvog i drugog avgusta 2013. godine u Prijepolju je održana šesta međunarodna smotra izvornog narodnog stvaralaštva “Mostovi Balkana”.

U Prijepolju se okupilo 11 kulturno-umetničkih društava i 19 izvornih grupa iz Srbije, Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje neguju tradicionalno narodno pevanje, izvorne folklorne koreografije i muziciranje na tradicionalnim instrumentima. Posebnu vrednost manifestacije predstavljala je promocija narodnih nošnji iz šest zemalja ovog dela Evrope.

Ovogodišnju smotru izvornog narodnog stvaralaštva na Jabuci, u ime opštine Prijepolje, otvorio je Dobro Lazarević, zamenik predsednika opštine. -Naša je istinska želja da ''Mostovi Balkana'' koji imaju već dugu tradiciju postanu trajni spomenik prijateljstva, raskošne lepote i bogatstvo tradicije, međusobnog poštovanja i uvažavanja i da kroz pesmu i muziku pokažemo svoje različitosti, ali i da nas ove divne pesme i muzika ujedine i zbliže i daju podstrek za dalju saradnju i slogu kao i da na ovakvim susretima pokažemo koje nemerljive kulturne vrednosti imamo, i koje treba da sačuvamo od zaborava za naraštaje koji dolaze, rekao je Lazarević.

Posteljina od MOSI ustupljena bolnici

Izvršni odbor 50. jubilarnih Međuopštinskih omladinskih sportskih igara odlučio je da se Opštoj bolnici u Prijepolju donira preko 400 čaršafa, oko 100 jastuka i značajan broj ćebadi, koji su korišćeni samo tokom ove sportske manifestacije.

Sekretar Organizacionog odbora 50. MOSI Izudin Šantić ocenjuje da je doneta ispravna odluka u korist pacijenata.

- U materijalnom smislu donacija nema preteranu vrednost, ali na ovaj način šaljemo poruku svima koji su u mogućnosti da pomognu ovu ustanovu , jer će to biti u korist pacijenata“, rekao je Šantić.

Direktor Opšte bolnice dr Branko Gojaković zahvalio se na donaciji koja će im, kako kaže, itekako značiti.

-Ovo je za nas velika donacija, jer smo imali problema sa ovom opremom, koji smo na ovaj način rešili u narednih nekoliko godina. Nadam se da će ovaj primer pokrenuti i druge koji su u mogućnosti da nam pomognu“, rekao je Gojaković.

Hašimbegović i Tomašević primili zajedničku delegaciju IPA iz Češke i regije Prijepolje

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović i predsednik Skupštine opštine Vukosav Tomašević primili su 3. avgusta 2013. godine zajedničku delegaciju Internacionalne policijske asocijacije (IPA) iz Republike Češke i sekcije Srbija, regija „Prijepolje“.

Hašimbegović i Tomašević predstavnicima strukovne organizacije iz Češke zažileli su, tokom prijema, prijatan boravak u Prijepolju i podržali saradnju sa policijskim službenicima iz IPA regija Prijepolje, koja se pre svega, ogleda u organizovanju kulturnih i sportskih manifestacija, usavršavanju svojih članova putem seminara i drugih vidova aktivnosti.

Od 2-7.avgusta 2013. godine IPA regija „Prijepolje“ organizuje druženje za svoje članove pod nazivom „Drugi polcijski rafting Limom za tvoj savršen dan“ kao i niz drugih manifestacija na kojima učestvuju i njihove kolege iz Republike Češke.

Čestitka Aleksandra Boričića, predsednika OSS Emiru Hašimbegoviću, predsedniku opštine za organizaciju MOSI

Aleksandar Boričić, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije uputio je Emiru Hašimbegoviću, predsedniku opštine Prijepolje čestitku za odličnu organizaciju MOSI koje su održane od 3 – 7.jula 2013. Godine. U čerstitki se, pored ostalog, ističe. -

Želeo bih pre svega da ti čestitam na odličnoj organizaciji 50. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara –MOSI. Tvoja upornost i rad tvojih saradnika je uspeo da napravi ovaj veliki događaj sa malo sredstava i u vrlo kratkom roku.Samo druženje ljudi koji su učestvovali u tom događaju govori da prijateljstvo ljudi još uvek postoji na tim prostorima i bez obzira što su postavili granice između država, nisu mogli da stave prepreke između pravih prijatelja.

Tvoje zalaganje je bilo sjajno i siguran sam da bez pomoći države Srbije, ova manifestacija ne bi mogla da se održi, ali znam da su još neki prijatelji bili uključeni u dogovore, što govori da prijateljstva koja su na pravoj osnovu daju najbolje rezultate za celokupnu zajednicu, navodi se u čestitki Boričića.

Deveti “Limski darovi” početkom avgusta

Ovogodišnji, deveti po redu, „Limski darovi“ biće održana u Prijepolju od 31. jula do 4. avgusta. Ova kulturno - zabavna i sportska manifestacija, kako je rečeno na konferenciji za novinare Organizacionog odbora “Limskih darova” održanoj 24.7.2013. godine počeće poslednjeg dana jula promocijom knjige pesama “Pristaništa” autora Gorana Đerića u izložbenom prostoru firme Emilio Šteher u Velikoj Župi.

Punu podršku organizaciji “Limskih darova” u susretu sa novinarima dao je i Vukosav Tomašević, predsednik Skupštine opštine Prijepolje kada je rekao da veruje da će ova manifestacija proteći besprekorno i istakao da će svi oni naši sugrađani i gosti koji narednih dana budu u Prijepolju imati šta da vide i dožive.

Direktorka Turističke organizacije Ivana Rakonjac kaže da su u TOP-u ovaj događaj promovisali na svim sajmovimana kojima su učestovali. “Limski darovi” ušli su u naš kalendar godišnjih dešavanja u zemlji i našli se na turističkoj mapi Srbije.

Specifičnost ove manifestacije ogleda se i u tome što se svake godine na obali Lima uz veliki broj posetilaca odaju priznanja najboljim prijepoljskim zetovima, ali i spremaju i biraju najukusnije riblje čorbe. Manifestaciju je pokrenulo društvo “ Limski darovi”, a organizuje se u saradnji sa Turističkom organizacijom i pod pokroviteljstvom opštine Prijepolje.

U Ministarstvu energetike potpisani memorandumi o razumevanju o izgradnji malih hidroelektrana

Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju sa predstavnicima 15 gradova i opština i potencijalnim investitorima, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine kompletiralo je postupak dodeljivanja 212 lokacija za izgradnju malih hidroelektrana.

Memorandumi koji su 23.7.2013. godine potpisani omogućiće izgradnju malih hidroelektrana na 162 lokacije u Bajinoj Bašti, Kosjeriću, Kraljevu, Kruševcu, Ljuboviji, Novoj Varoši, Pirotu, Priboju, Prijepolju, Prokuplju, Raški, Surdulici, Tutinu, Užicu i Vlasotincu. Male hidroelektrane gradiće se i u Ivanjici i Arilju, gde su dan ranije potpisani Memorandumi sa investitorima i predstavnicima ovih opština. U ime opštine Prijepolje memorandum o razumevanju potpisao je Emir Hašimbegović, predsednik opštine.

- Ukoliko se po planu izgrade sve male hidroelektrane za koje su dodeljene lokacije na javnom pozivu, Srbija će u naredne tri godine dobiti oko 1.000 radnih mesta i 80 megavata novih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, a ukupno proizvedena struja iz tih elektrana iznosiće oko 300 gigavat-sati”, rekao je na potpisivanju Memoranduma u Klubu poslanika u Beogradu Dejan Trifunović, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Posle potpisivanja Memoranduma, investitori koji su putem javnog poziva dobili lokacije za izgradnju malih hidroelektrana imaće rok od šest meseci da započnu proceduru za izdavanje energetskih dozvola i saglasnosti.v

Čestitka Vlada Divca

Emiru Hašimbegoviću, predsedniku opštine Prijepolje i Vukosavu Tomaševiću, predsedniku SO, 24.jula 2013. godine čestitku za uspešnu organizaciju 50. MOSI uputio je Vlade Divac, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.

- Igre su bile još jedna prilika za promociju i unapređenje sporta, fer- pleja i svih vrednosti koje krase sport i manifestacije sa tradicijom kakve MOSI već pola veka jesu. Čast mi je bila biti deo jednog ovakvog skupa podsećajući se na protekle godine kada sam u nekoj drugoj ulozi bio njihov deo, istakao je Vlade Divac u svom pismu.

Dodao je, gledajući iz sadašnje perspektive, da je srećan što može da kaže da ideja olimpizma, za koju se zalaže od početka svoje karijere,živi i unapređuje se kroz mnoge manifestacije, kako one u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije, tako i kroz brojne druge, kakve su MOSI i kakve će, iskreno verujem, kaže predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, još dugo biti.

Održani 16. skokovi u vodu „Memorijal Pajo Potežica“

Borko Miladinović iz Užica pobednik je 16. memorijalnog takmičenja “Pajo Petrovac. Ove godine na skakalištu pojavilo se devetnaest takmičara. Drugo mesto je zauzeo Marko Pavlović iz Kragujevca, a treći je bio Danko Dangubić iz Konjica.

Šesnaeste memorijalne skokove u vodu “Memorijal Pajo Potežica” Petrovac Potežica” u skokovima u vodu koje je 20. jula 2013. godine održano na plaži 2013. otvorio je Dobro Lazarević, zamenik predsednika opštine Prijepolje.

- Skokovi u bistru vodu Lima svake godine su sve atraktivniji, masovniji i značajniji, kako za opštinu Prijepolje, tako i za Srbiju. Ova sportsko-rekreativna manifestacija ušla je u Kalendar takmičenja koja se boduju za Kup Srbije i odavno je dobila i međunarodni karakter. Petrovac je sada izrastao i stasao u sam vrh, ne samo sportskih atrakcija Prijepolja jer je proširio i mogućnosti za razvoj turizma koji je u ovom podneblju dugo vremena bio u zapećku privređivanja, rekao je Lazarević i dodao, obraćajući se takmičarima, da i oni koji godinama učestvuju na Memorijalu “Pajo Potežica” daju puni doprnos da Petrovac dobije epitet značajnog mesta kako za takmičenje, tako i za uživanje, divljenje i poštovanje.

Turisti sa Zlatibora i u Prijepolju

Prijepolje je uvršteno u destinacije koje će obilaziti turisti koji borave na Zlatiboru. Na konferenciji za novinare Turističke organizacije Prijepolja, predstavnika lokalne samouprave i agencije San- tours, koja je održana 23.jula 2013. godine rečeno je da je u centru Zlatibora postavljen štand sa turističkim potencijalima Prijepolja.

Predsednik Skupštine opštine Vukosav Tomašević ocenio je da je ovo dobra prilika da se Prijepolje predstavi brojnim turistima. - Turisti sa Zlatibora, gde ih u špicu sezone ima više desetina hiljada, prvi put organizovano imaju celodnevni boravak u Prijepolju. Prva grupa turista već je stigla, a oni će, za sada, obilaziti naš grad tri puta nedeljno- ponedeljkom, sredom i petkom, rekao je Tomašević.

I direktorka Turističke organizacije Ivana Rakonjac kaže da je program jednodnevnih izleta od izuzetnog značaja za organizaciju turističke ponude Prijepolja.

- Još uvek identifikujemo tržište i potencijalne turiste, pa ovaj program izleta još nije konačan. Ukoliko identifikujemo da postoji potreba, možemo promeniti i dane i destinacije koje će turisti posetiti u našem gradu“, istakla je direktorka.

Letnja liga u malom fudbalu

Zamenik predsednika opštine Prijepolje otvorio je 15.7.2013. godine u Brodarevu početak takmičenja u malom fudbalu “Letnja liga - Brodarevo 2013.”

Pozdravljajući u ime lokalne samouprave takmičare i ljubitelje sporta koji su prisustvovali početku turnira, Lazarević je rekao da su samo pre desetak dana ljubitelji sportskih nadmetanja mogli „ovde u Brodarevu da vide, pored ekipa košarkaša i sportiste koji su se takmičili u malom fudbalu na jubilarnim 50. Međuopštinskim omladinskim sportskim igrama koje su održane u Prijepolju. Te igre bile su odlično organizovane i oni koji decenijama prate MOSI ili na njima učestvuju kao takmičari, saglasni su u oceni da je to do sada bila najbolja manifestacija u istoriji Igara.

I sportski radnici iz Brodareva i građani na svoj način doprineli su, kroz organizaciju dela takmičenja u dve discipline kao i publika, da gosti i učesnici igara iz opštine ponesu najbolje utiske, rekao je Lazarević.

Dani borovnice Plava krenuli iz Prijepolja

Dani borovnice, koje organizuje Centar za kulturu iz Plava promovisani su 20. jula 2013. godine u Prijepolju. Svečanim defileom gradskim ulicama beračica borovnice uz pratnju tamburaša i druženjem za prijepoljkama i prijepoljcima, Plavljani su najavili početak ove manifestacje, koja svake godine kreće iz drugog grada sa prostora bivše Jugoslavije i pozvali goste da posete susrete koji su proglašeni za najbolju turističku manifestaciju u Crnoj Gori.

Učesnike i goste Dana borovnice iz Plava i sugrađane pozdravio je Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje i ukazao da manifestacije ovakvog karaktera čvrsto povezuju ljudi i otvaraju nova prijateljstva. Prijepolje i Plav su sredine, koje, pored ostalog, veže i reka Lim, rekao je Hašimbegović. Na rečima dobrodošlice zahvalio se Rakib Radončić, direktor Centra za kulturu iz Plava.

Prijem za volontere MOSI u Prijepolju

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović i član Opštinskog veća Admir Mušović, primili su 16. 07.2013. godine u Domu kulture mlade volontere koji su za vreme MOSI bili na usluzi sportistima, sportskim radnicima, izveštačima i svim drugim učesicima igara i gostima koji su tih dana boravili u Prijepolju.

- Ova svečanost organizovana je vama u čast i ovo je prilika da vam se javno zahvalimo na vašem doprinosu koji ste nesebično pružili tokom igara, rekao je Admir Mušović, član Opštinskog veća.

- Zahvalan sam na vašem učešću za vreme organizovanja MOSI i vi ste sigurno dali veliki doprnos što nam sa svih strana stižu čestitke za izuzetno dobru organizaciju igara u svim segmentima. Mi u lokanoj samoupravi u Prijepolju vidimo u vama veliku snagu i lično mi je drago što imamo ovakvu omladinu, jer ste vi bez muke prihvatili ovako važne stvari i dali veliki doprinos uspešnosti manifestacije,rekao je Emir Hašimbegović, predsednik opštine u susretu sa mladim volonterima iz Prijepolja, Priboja, Nove Varoši i Sjenice.

Oko 120 volontera iz više gradova Srbije, svakodnevno su bili u prilici da pružaju pomoć sportistima na terenu, ali i svima onima kojima su za vreme igara boravili u Prijepolju.

Ideja o formiranju volonterskog tima potekla je od Saveta za mlade opštine, a doprnos i pomoć u odabiru volontera dala je i Kancelarija za mlade opštine Prijepolje.

Volonteri su u znak zahvalnosti dobili sertifikat o stečenom iskustvu, godišnju člansku kartu za matičnu biblioteku“Vuk Karadžić“ i sve nekomercionalne programe u organizaciji Doma kulture.

 

 

Čestitka Brankovića za dobru organizaciju MOSI

Generalni sekretar Atletskog saveza Srbije (ASS) Slobodan Branković čestitao je Vukosavu Tomaševiću, predsedniku SO Prijepolje i predsedniku Izvršnog odbora MOSI „Prijepolje 2013.“ uspešnu organizaciju jubilarnih igara koje su održane od 3. do 7.jula.

- Čestitamo na uspešnoj organizaciji jubilarnih 50. MOSI i zahvaljujemo vam na izuzetnom gostoprimstu koje ste nam ukazali. Veoma nam je drago što je Prijepolje dobilo modernu atletsku stazu i što ćemo u buduće biti u prilici da na njoj organizujemo brojna atletska takmičenja, navodi se u čestitki generalnog sekretara ASS.

Zahvalnost za uspešno organizovane MOSI u Prijepolju

Čelnim funkcionerima svih opština iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije iz kojih su učestvovali sportisti na jubilarnim 50. Međuopštinskimomladinskim sportskim igrama, Emir Hašimbegović, predsednik opštine i predsednikOrganizacionog odbora MOSI i Vukosav Tomašević, predsednik SO i predsednikIzvršnog odbora MOSI Prijepolje 2013. uputili su  dopis sa rečima  zahvalnosti zbogdoprinosa sportista iz njihovih opština na uspešno održanim igrama u Prijepolju od 3 do 7. Jula 2013. godine.

- Veliki doprinos uspešnoj organizaciji 50. MOSI dali su sportisti i sportskiradnici iz Vaše opštine, kako viteškom i fer borbom na sportskim terenima,tako i primerenim i civilizovanim ponašanjem tokom boravka u Prijepolju. Bezovakvog njihovog nastupa i ponašanja ove Igre ne bi protekle onako kako jesu. Velikohvala Vama lično i Vašim sugrađanima koji su doprineli da jubilarne MOSI buduovako uspešne.Čast nam je što smo bili deo pobedničkog tima koji je organizovao irealizovao 50. MOSI. Primite izraze našeg iskrenog poštovanja i zahvalnosti, ističu Hašimbegović i Tomašević u pismu predsednicima opština u Crnoj Gori i Srbiji inačelnicima opština u Bosni i Hercegovini.

Pisma slične sadržine sa rečima zahvalnosti za lični doprinos uspešnojorganizaciji MOSI od strane čelnika opštine Prijepolje upućena su i na adresebrojnih sportskih radnika i bivših sportista kao i velikog broja volontera.

Rukovodstvo opštine priredilo prijem za sportiste

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović i Vukosav Tomašević, predsednik SO primili su 11. jula 2013. godine prijepoljske sportiste, rukovodstvo Sportskog saveza i sportske radnike povodom velikog uspeha i ostvarenih rezultata na jubilarnim 50. Međuopštinskim omladinskim sportskim igrama u Prijepolju.

Hašimbegović je na prijemu, tokom razgovora sa sportistima MOSI rekao da su Prijepoljci osvetlili obraz i da su upravo završenim igrama dali novu dimenziju. - Drago mi je da su igre protekle bez problema, a posebno me raduje vaša pobeda u ukupnom plasmanu“, rekao je Hašimbegović.

Sportistima je čestitao i predsednik Skupštine opštine Prijepolje Vukosav Tomašević, koji je istakao da su prijepoljski sportisti pokazali da mogu da budu najbolji u jednom viteškom i fer takmičenju. - Prijepoljci su pokazali da umeju da pobeđuju, ali i da hrabro podnesu poraz. Pripremajući se za igre postavili smo sebi dva cilja, prvi da Prijepolje bude uspešan domaćin igara, a drugi da prijepoljski sportisti budu sveukupni pobednici, a ostvarili smo oba“, rekao je Tomašević.

Sekretar Sportskog saveza Rade Radivojević na prijemu je govorio o postignutim uspesima sportista, na koje je posebno ponosan, a ono što ga raduje, kako je naglasio, je vraćanje prijepoljskih sportista u svoj grad za vreme MOSI.

Prijepoljski sportisti su pobednici u ukupnom plasmanu 50. MOSI. Predsednik opštine Emir Hašimbegović je rekao da ih opština Prijepolje smatra svojim šampionima zbog čaga je u ime njenog rukovodstvo uručio Radu Radivojeviću, seketaru Sportskog saveza pehar kao priznanje za osvojeno prvo mesto u ukupnom plasmanu.

 

 

Predsednik opštine prisustovao konferenciji o obnovljivim izvorima energije

 Podizanje nivoa energetske efikasnosti i iskorišćenje obnovljivih izvora energije predstavlja strateški cilj Vlade, i ujedno uslov da bi se moglo govoriti o “zelenoj ekonomiji” u Srbiji, rekla je Prof. dr Zorana Mihajlović, Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine otvarajući 15. jula 2013. godine u Beogradu konferenciju magazina “BIZlife” na temu “zelene ekonomije”.

- Zadatak države u oblasti energetike je da obezbedi dovoljne količine energije po održivim cenama, što nije lako postići jer su za stanovništvo cene često previsoke, a za investitore preniske”, rekla je Mihajlović. Ona je naglasila da ostvarenje tog cilja, pored izgradnje velikih infrastrukturnih objekata, podrazumeva i veće korišćenje potencijala obnovljivih izvora energije, kao odlučujućem faktoru u podizanju energetske bezbednosti države.

Konferenciji o „zelenoj ekonomoji“ prisustovao je i Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje.

Ministar Zorana Mihajlović je najavila i da će do kraja jula biti potpisani ugovori sa investitorima koji su izabrani na javnom pozivu za izgradnju 317 malih hidroelektrana. Prvi ugovori biće potpisani u opštini Ivanjica, jer je to opština na kojoj će biti građeno najviše objekata. -Neko će možda reći da 300 elektrana nije mnogo, ali to ulaganje će otvoriti oko 1.000 radnih mesta i omogućiti angažovanje domaćih malih i srednjih preduzeća u izgradnji ovih objekata, rekla je Mihajlović i podsetila da će se najveći deo elektrana graditi u nedovoljno razvijenim opštinama. Takođe za dva do tri meseca trebalo bi da bude raspisan još jedan javni poziv za izgradnju mini- hidroelektrana.

 

Svečani prijem za najuspešnije učenike

Opštinsko rukovodstvo u Prijepolju priredilo je 12.07.2013.godine u Domu kulture, devetnaesti put po redu, svečani prijem za učenike osnovnih i srednjih škola i osnovne muzičke škole koji su osvarili odlične uspehe u učenju kao i rezultate na takmičenjima na opštinskom, okružnom i republičkom nivou. Prijemu su prisustvovali i roditelji najboljih učenika, učitelji, nastavnici i profesori škola i rukovodioci nastavno- obrazovnih institucija.

Opštinska uprava u Prijepolju donela je odluku da školske 2012/2013.godine nagradi 213 najboljih učenika i 18 ekipa, među kojima su 54 vukovca u osnovnim i devet u srednjim školama, kao i i dva učenika osnovne muzičke škole, koji su postigli izuzetne rezultate na međunarodnim takmičenjima.

Priznanja najuspenijim učenicima u skoro završenoj školskoj godini uručili su članovi Opštinskog veća Admir Mušović, Zoran Despotović i Predrag Čičić, dok je predsednik opštine Emir Hašimbegović uručio priznanja i nagrade đacima koji su osvarili najbolje rezultate na republičkim takmičenjima.

- Znanje koje pokazujete i rezultati koje ste ostvarili su vaš najveći kapital. To znanje vam niko ne može uzeti i od nas u lokalnoj samoupravi u tome imate bezrezervnu podršku. Zajedno sa vašim roditeljima, nastavnicima i profesorima pomagaćemo da to vaše znanje i vaš kapital uvećate, rekao je Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje na ovoj svečanosti i uz čestitke učenicima na ostvarenim rezultatima istakao „da je cilj vlasti lokalne samouprave da školovani ljudi ostanu u svom gradu i da stvaramo kvalitetno društvo i ambijent lepšeg života u našoj opštini“.

Predsednik opštine je poželeo učenicima da ostanu na putu znanja, roditeljima preporučio da bodre svoju djecu u učenju, a učiteljima, nastavnicma i profesorima sugerisao da daju sve od sebe u prenosu kvalitetnog znanja đacima.

Zakazani nastavak devete, i nova deseta sednica SO po hitnom postupku

Predsednik Skupštine opštine Prijepolje Vukosav Tomašević zakazao je za petak, 12.07.2013. godine u 10 časova nastavak, 15. juna, prekinute devete sednice SO.

Istovremeno, za 12.jul 2013. godine u 15,00 časova predsednik SO Vukosav Tomašević zakazao je, po hitnom postupku, i novu, desetu sednicu Skupštine opštine Prijepolje.

U dnevnom redu desete sednice je samo pitanje rebalansa budžeta, odnosno Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Prijepolje za 2013. Godinu.

Prijem za najbolje osnovce i srednjoškolce

Predsednik opštine Prijepolje, Emir Hašimbegović sa saradnicima primiće u petak, 12.jula 2013. godine u 11 časova u Domu kulture najuspešnije učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj 2012/2013. godini sa područja prijepoljske opštine.

Predviđeno je da prijemu prisustvuju i njihovi roditelji, profesori, nastavnici i učitenji i rukovodici vaspitno-obrazovnih ustanova.

Čestitka Šoštara i Korice predsedniku opštine Prijepolje za uspešnu organizaciju 50. MOSI

Predsednik Sportskog saveza Srbije Aleksandar Šoštar i generalni sekretar Saveza Dane Korica uputili su 9.7.2013. godine predsedniku opštine Prijepolje Emiru Hašimbegoviću zajedničku čestitku i iskrenu zahvalnost za veoma uspešnu organizaciju 50. jubilarnih MOSI koje su od 3. do 7. jula održane u Prijepolju.

-Svi dobro znamo sa koliko ste se problema suočavali u organizaciji ovako velike manifestacije kao što su 50. jubilarne igre, a koje ste vi i vaši saradnici, zajedno sa Sportskim savezom Prijepolja izuzetno uspešno organizovali. Verujemo da su svi učesnici Igara poneli izuzetne utiske sa ovog takmičenja i druženja, ističu u čestitki Šoštar i Korica i navode „da su i građani Prijepolja tokom igara bili u funkciji velikog gostoprimstva svih takmičara i gostiju, tako da su oni imali osećaj da su kod svojih kuća“.

Na kraju čestitke predsednik i generalni sekretar Sportskog saveza Srbije predsedniku opštine Prijepolje dodaju da je „Veliko vaše angažovanje i vaših saradnika dalo prave rezultate, a objekti koji su izgrađeni tim povodom biće od izuzetne koristi sportistima i gtrađanima Prijepolja i okoline“ i zahvaljuju na gostoprimstvu koje im je ukazano za vreme boravka na 50.MOSI.

Peruničić o MOSI

Povodom uspešne organizacije 50. MOSI, u sedište opštinske administracije u Prijepolju stiglo je pismo državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije Predraga Peruničića u kojem je, pored ostalog, naveo „da su ovogodišnje MOSI igre u Prijepolju na najlepši način pokazale svoju tradiciju, ali i gostoprimstvo i kulturni, sportski i turistički potencijal najvećeg grada u Polimlju, u kome su igre i počele davne 1954.godine.“

U pismu državni sekretar Peruničić ističe i da „zajedničkom saradnjom lokalne samouprave, države i sportista organizovali smo kvalitetne igre, koje su u duhu fer- pleja i poštovanja protivnika, kao i kroz negovanje tradicije i pravih vrednosti sporta, ponovo pokazale da su jedna od najznačajnijih manifestacija koja je iznedrila sportiste od kojih bi se mogla sastaviti vrhunska reprezentativna selekcija“.

„Kroz sport koji je uvek bio važan i ostaće važan, poslali smo poruku zajedništva i sportskog duha i ispričali neke nove priče koje prevazilaze politiku i geografske granice u kojima su svi sportisti pobednici“, navodi na kraju državni sekretar Peruničić u pismu upućenom na adresu opštine Prijepolje.

Ramazanska čestitka Vukosava Tomaševića
U ime Skupštine opštine Prijepolje i u svoje ime svim vernicima islamske veroispovesti u opštini Prijepolje čestitam početak ramazanskog posta, uz želju da protekle u zdravlju, ljubavi i međusobnom uvažavanju, a radost podelite sa porodicama, prijateljima i komšijama, navodi se u čestitki Vukosava Tomaševića, predsednika Skupštine opštine Prijepolje.
Čestitka za početak meseca Ramazana

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović, uputio je povom nastupajućeg meseca Ramazana građanima opštine islamske veroispovesti čestitku u kojoj se kaže:

- Svim građanima islamske veroispovesti, u ime opštine Prijepolje i u svoje ime čestitam predstojeći mesec Ramazana uz želju za dobro zdravlje, sreću, jačanje porodičnih komšijskih i prijateljskih veza i međusobnog poštovanja i uvažavanja sa svim sugrađanima bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, navodi se u čestitki Emira Hašimbegovića, predsednika opštine.

Završene 50.MOSI u Prijepolju

Sportisti iz Prijepolja sveukupni su pobednici 50. jubilarnih Međuopštinskih omladinskih sportskih igara koje su u nedelju, 7. jula 2013. godine na Gradskom stadionu svečano završene podelom medalja i pehara pobednicima i proglašenjem najboljih ekipa.

Zastavu ove manifestacije preuzeo je grad Novi Pazar, koji će naredne godine biti domaćin i organizator ovih igara.

Predsednik opštine Prijepolje i predsednik Organizacionog odbora MOSI Emir Hašimbegović, rekao je na zatvaranju da je prezadovoljan ostvarenim rezultatima svojih sportista. On je i ovom prilikom istakao da je opština Prijepolje od Vlade Republike Srbije dobila veliku pomoć prilikom organizacije ove manifestacije.

-Želeli smo da Međuopštinskim omladinskim sportskim igrama damo jednu novu dimenziju i pokažemo kako bi MOSI ubuduće trebalo da se organizuju. Cilj nam je da MOSI u sve tri zemlje, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, zauzmu mesto koje im pripada, rekao je Hašimbegović na zatvaranju Igara u Prijepolju.

Direktor Sportskog saveza Novog Pazara Enver Gusinac rekao je da se nada da će taj grad biti podjednako dobar domaćin kao što je bilo Prijepolje.

-Prijatelji iz Prijepolja su nam postavili domaći zadatak i verujemo da ćemo sledeće godine biti dobri domaćini, te da će nam u tome pomoći Gradska uprava, sportisti ali i brojne institucije, kazao je Gusinac.

Tokom pet takmičarskih dana u Prijepolju je u okviru MOSI održano oko 600 mečeva u različitim sportovima u kojima je učestvovalo oko 2.200 sportista.

 

Nenad Popović, potpredsednik Narodne skupštine Srbije u Prijepolju

Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Nenad Popović na prijemu kod predsednika SO Vukosava Tomaševića 3. jula 2013. godine izrazio je zadovoljstvo što će prisustovati svečanom otvaranju 50.MOSI u Prijepolju. – Kao i u slučaju ovih igara moramo sve više da sarađujemo i da se integrišemo, jer je to osnova ekonomskog rasta, dodao je Popović. U ime opštine u razgovoru sa potpredsednikom republičkog parlamenta učestovao je i Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje.

- Jubilarne 50. MOSI su velika promocija za Prijepolje, ali i za celu Srbiju, posebno za turizam kao jednu od osnovnih grana privređivanja za koji imamo šansku u narednim godinama, čak i u vreme ekonomske krize, naglasio je Popović i dodao da se realizovanim poslovima u komunalnoj infrastrukturi, na sportskim objektima i na ostalim poslovima može videti inzvanredan rad opštinskog rukovodstva.

 

Mrkonjić posetio Prijepolje

Dan uoči početka MOSI u Prijepolju, 2.7.2013. godine opštinu je posetio Milutin Mrkonjić, ministar saobraćaja u Vladi Republike Srbije i razgovarao sa opštinskim rukovodstvom o pripremama za održavanje ove manifestacije. Ministarstvo saobraćaja, uz angažovanje ministra Mrkonjića pomoglo je Prijepolje sa 72 milina dinara i to je najveća donacija koju je opština dobila za uređenje saobraćajne infrastrukture povodom održavanja MOSI. Zbog toga je Emir Hašimbegović, predsednik opštine u znak pažnje za njegov doprinos finansijskoj pomoći Prijepolju, ministru Mrkonjiću uručio zahvalnicu- priznanje.

- Zahvaljujem se ministru Mrkonjiću na bezrezervnoj podršci koju nam je i ranije dao i sada pruža kako bi grad obnovio putnu infrastrukturu i što bolje se pripremio za MOSI koje sutra počinju u Prijepolju, rekao je Hašimbegović. Ministar Mrkonjić je rukovodstvu opštine uputio reči pohvale za realizovane radove na obnovi grada.

- Prijepolje danas liči na bilo koji evropski grad. Od njega je napravljena oaza lepote i mira među narodima koji žive na ovim prostorima i time možete da se ponosite, rekao je ministar saobraćaja u Vladi Srbije. On je obećao da će Vlada Srbije obezbediti, još, negde oko 20 milina dinara, nedostajućih sredstava za završetak započetih radova.

Ministar Mrkonjić je obišao i radove na putnim saobraćajnicama koji su finansirani sredstvima Ministarstva saobraćaja.

 

Delegacija grada Novog Pazara u Prijepolju

Predsednik Skupštine opštine Prijepolje Vukosav Tomašević primio je 4.7.2013. godine predsednicu Skupštine grada Novog Pazara Sadiju Plojević, sa saradnicima. U razgovoru u ime domaćina učestovali su i predsednik opštine Emir Hašimbegović i zamenik predsednika SO Ibro Fazlić.

Nakon razgovora u kancelariji predsednika SO, u izjavi za medije predsednica gradske Skupštine Novog Pazara i predsednik SO Prijepolje istakli su da i ovaj susret i razgovori predstavljaju potvrdu o tradicionalno dobroj i prijateljskoj saradnji između ove dve sredine. Ukazano je i da će u narednom periodu ta saradnja biti proširena novim sadržajima, naročito u oblasti poljoprivrede, kulture i sporta.

Domaćini su gostima iz Novog Pazara kazali da im stoje na usluzi u vezi priprema za naredne MOSI koje će se održati u ovom gradu. Predstavnici vlasti iz Novog Pazara obišli su terene u Prijepolju na kojima se održavaju takmičenja i posetili svoje sportiste koji učestvuju na igrama.

 

 

Predsednik opštine čestitao uspeh na MOSI takmičarima u ribolovu

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović čestitao je muškoj ribolovačkoj ekipi na MOSI osvajanje prvog, a ženskoj drugog mesta . Takmičenje u sportskom ribolovu održano je na ribolovačkoj stazi na Limu koja se nalazi u pravcu Bistrice.

 - Vaši uspesi u sportskom nadmetanju iskreno raduju. Zbog toga vam najsrdačnije čestitam na osvojenim medaljama i nadam se da će se i druge naše ekipe nakon sprtskog i fer takmičenja popeti na pobednička postolja, ističe se u čestitki predsednika opštine.

Čestitka

Takmičari grada domaćina na 50.jubilarnim MOSI u Prijepolju, 4.jula osvojili su i prve medalje. Zlatom se okitila muška ekipa ribolovaca, dok je srebrna medalja u ženskoj konkurenciji pripala ženskoj postavi iz Prijepolja.

Ovim takmičarima i takmičarkama ostvareni uspeh na igrama čestitao je Vukosav Tomašević, predsednik Skupštine opštine i Izvršnog odbra MOSI Prijepolje 2013. uz očekivanje da će njihovim stopama krenuti i ostali timovi i sportististi i da će se u viteškom nadmetanju okititi novim medaljama i peharima.

Kulturne manifestacije tokom MOSI u Prijepolju Festival sportskog filma u Muzeju

Tokom održavanja 50. MOSI u Prijepolju, ovaj grad obeležavaju mnoga kulturna i zabavna dešavanja. Od 2. Jula kada je svečano otvoren, u Gradskom muzeju na letnjoj sceni održava se Festival sportskog filma. Festival je svečano otvoren projekcijom filma „MOSI više od igre“ autora Branka Stankovića, novinara RTS-a.

- Želeći da ove jubilarne igre i stvarno budu više od igre, dakle da pored sportskih susreta i takmičenja na terenima, omogućimo i sadržaje koji će biti dodatni impuls druženju i zbližavanju prve svega naše omladine, a zatim i svih gostiju, mi smo upriličili niz sadržaja od kojih je jedan i ovaj festival sportskog filma. Naša je ideja i želja da ovaj festival sportskog filma u Prijepolju postane tradicionalan, rekao je Vukosav Tomašević, predsednik SO i predsednik IO MOSI koji je u ime lokalne samouprave pozdravio prisutne na otvaranju ove kulturne manifestacije.

U Prijepolju svečano otvorene jubilarne 50.MOSI

U Prijepolju su 3. jula 2013. godine, u prisustvu preko dve hiljade sportista i nekoliko hiljada gledalaca iz ovog i susednih gradova BiH, CG i Srbije svečano otvorene jubilarne 50.MOSI.

Učesnicima igara, visokim zvanicama i brojnim gostima u ime domaćina obrato se Emir Hašimbegović, predsednik Opštine Prijepolje i predsednik Organizacionog odbora 50-ih MOSI.

- Ovoliko mladosti i lepote oličene u sportskom nadmetanju i takmičenju na jednom mestu može se videti i doživeti samo na olimpijskim igrama, zbog čega sa velikom sigurnošću mogu reći da će ove jubilarne 50. Međuopštinske omladinske sportske igre predstavljati ove godine najveću sportsku amatersku manifestaciju na prostoru Balkana, rekao je Hašimbegović i naglasio da su ove igre postale trajni spomenik viteškom nadmetanju, mladosti i zdravlju.

U ime Vlade Republike Srbije koja je i pokrovitelj jubilarnih MOSI prisutnima se obratio premijer Ivica Dačić.

- Dugo je iz naših prostora odlazila u svet jedna ružna slika međunacionalnih sukoba i ratova. Uostalom i MOSI se nisu održavale u vreme kada se to dešavalo. Daj Bože da se to više nikad ne desi. Zato je ovo jedna najlepša slika koja može danas da ode iz Srbije. Nekada su ovo, kažu bile Međurepubličke igre. Tada smo živeli u jednoj državi. Danas je ovo međunarodni događaj, ne postoje granice koje mogu da ometu saradnju, zajednički život i zajedničku sudbinu svih naših naroda koji ovde žive, Srba i Muslimana, odnosno Bošnjaka i Crnogoraca. Svi smo mi najbliži jedni drugima u ovom kraju. Zato je Vlada Republike Srbije podržala Međuopštinske omladinske sportske igre. Podržali smo ne samo finansijski nego i u pokroviteljskom smislu jer smatramo da to doprinosi našoj zajedničkoj budućnosti. Daj Bože da u bliskoj budućnosti i Srbija i Crna Gora i Bosna i Hercegovina ponovo žive zajedno u ujedinjenoj Evropskoj uniji, i zaželeo dobrodošlicu svima koji dolaze iz opština van Srbije rečima, dobro došli u Prijepolje, dobro došli u Srbiju.

Igre je proglasio otvorenim Obrad Cvijović, jedan od utemeljivača ove manifestacije.

 

 

Turska razvojna agencija donirala Prijepolju savremeno ambulantno vozilo

Sedam najsavremenijih ambulantnih vozila koja su u utorak 2. Jula 2013. godine dodeljena predstavnicima šest opština iz okruženja, među kojima je i Prijepolje, pomoći će kvalitetnijoj i bržoj zdravstvenoj nezi za veliki broj pacijenata na teritoriji ovih lokalnih samouprava. Ključevi od vozila predstavnicima opština uručeni su na svečanosti u bašti Kulturnog centra u Novom Pazaru kojoj su pored predsednika Turske razvojne agencije (TIKA) Serdar Ćana prisustvovali i potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić, ambasador Republike Turske u Srbiji Mehmat Kemal Bozaj, kao i supruga predsednika Srbije Dragica Nikolić, koja je ujedno i predsednica humanitarne organizacije “Dragica Nikolić”. Vrednost ove donacije, koja je samo jedna u nizu od Turske razvojne agencije u Srbiji je 550.000 evra.

Zahvaljujući se na značajnoj pomoći TIKE potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić je istakao odličnu saradnju Turske i Srbije i naglasio tri nivoa odnosa: nivo koji se tiče pomoći TIKE brojnim infrastrukturnim projektima u Srbiji, poput rekonstrukcije i izgradnje civilnog aerodroma kod Kraljeva, zatim ekonomski nivo i politički.

- Nikada odnosi Turske i Srbije nisu bili bolji,a do kraja godine organizovaćemo i zajedničku sednicu dve vlade – rekao je Ljajić. Ambasador Turske Mehmaed Kemal Bozaj zahvalio se ministru Ljajiću na inicijativi da TIKA počne da radi u Srbiji, ali i Dragici Nikolić koja je u Ankari na sastanku sa predsednikom TIKE Serdarom Ćanom ustanovila oblasti kojima je pomoć nephodna, kao što je zdravstvo.

Predstavnici opstina koje su dobile vredna ambulantna kola zahvalili su se Turskoj razvojnoj agenciji i istakli da se nadaju novim projektima sa prijateljima iz Turske. - Zahvaljujem se Turskoj razvojnoj agenciji na izuzetno vrednoj donaciji.Ovaj poklon će mnogo značiti opštini Prijepolju i pomoći će građanima u unapređenju i kvalitetnijem pružanju zdravstvenih usluga, istakla je Hanka Hajdarević, načelnica Opštinske uprave u Prijepolju prilikom preuzimanja ključeva od savremenog ambulantnog vozila namenjenog ovoj opštini.

Potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić uoči početka MOSI posetio Prijepolje

Potpredsednik vlade Srbije i ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić, prilikom posete Prijepolju 1. jula 2013. godine, zajedno sa opštinskim zvaničnicima, obišao je Gradski stadion u Hašimbegovića polju, druge sportske terene i objekte i izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima u pripremama za predstojeće sportske igre.

- Nisam verovao da će sve stići na vreme i evo dva dana pre početka igara stadion je kompletiran. To je veliki uspeh imajući u vidu ekonomsku krizu u kojoj se nalazimo i nedostatak finansijskih sredstava za najosnovnije stvari. Danas je Prijepolje najveće gradilište u celoj Srbiji i ne verujem da postoji grad u zemlji gde je ovoliko urađeno za relativno kratko vreme. To će ostati građanima Prijepolja i nakon završetka sportskih igara i to je bila naša obaveza koju ispunjavamo. Ostaju nam još tri cilja, da igre poteknu u najboljem mogućem redu, da sportisti ostvare najveća dostignuća na predstojećim igrama. Drugo, da odmah nakon igara nastavimo sa završetkom sportske infrastrukture, još nakoliko terena je neophodno da se izgrade da bi ovo postao zaista pravi sportski centar. I treći najvažniji cilj je, gde prelazimo sa sportskog na ekonomsko, glavno polje, da se suočimo sa velikom nezaposlenošću. Moramo da učinimo nešto za Prijepolje, da zaposlimo ljude i to neće biti nimalo lako, rekao je je Ljajić.

U Brodarevu, pored stadiona „Jalija“, ministar Ljajić je u društvu predsednika opštine Prijepolje Emira Hašimbegovića i člana Opštinskog veća Esada Hodžića, obišao i vatrogasni Dom, koji je nedavno sagrađen u ovoj Mesnoj zajednici.

Iz Prijepolja krenula biciklistička “ Trka bez granica”

U nedelju, 30. juna 2013. godine ispred Doma kulture u Prijepolju krenula je promotivna biciklistička tura “Trka bez granica”koja simbolično predstavlja najavu 50.MOSI koje će od 3 -7. jula održati na sportskim terenima pored Lima i Mileševke.

Uoči početka trke, novinarima na konferenciji za medije i građanima koji su popodnevni nedeljni odmor provodili na prostoru oko Domu kulture, obratili su se Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje i stalni koordinator UN u Srbiji Vilijem Infante koji je i pomogao da se ova biciklistička trka, uz pomoć sponzira, i organizuje. Ispraćajući bicikliste iz Prijepolja koje je predvodio Infante Hašimbegović je rekao da se i na ovaj način biciklističkom trkom bez granica promovišu i MOSI.

- Ova biciklistička tura predstavlja zbližavanje zajednice jer ćemo imati bicikliste iz sve tri države, Srbije, BiH i CG, čiji će sportisti učestovati na čuvenim MOSI koje imaju dugu tradiciju. Ja se nadam da ćemo putem jedne ovakve vožnje promovisati razumevanje, duh tolerancije i obezbediti dobru zabavu za sve učesnike, rekao je stalni predstavnik UN u Srbiji Vilijem Infante krećući iz Prijepolja na trku tokom koje će biciklisti voziti 330 kilometara.

 

 

Na festivalu sportskog filma na Zlatiboru, održana promocija filma “MOSI -više od igre”

U okviru Drugog međunarodnog festivala sportskog filma na Zlatiboru, u nedelju 30. juna 2013. godine je održana zvanična promocija filma “MOSI više od igre” autora Branka Stankovića, urednika i novinara RTS-a. Istovremeno, održana je i konferencija za štampu na kojoj su Vukosav Tomašević, predsednik Izvršnog odbora MOSI Prijepolje 2013. i predsednik Skupštine opštine i Milan Cmiljanović, sekretar IO MOSI učesnicima festivala i novinarima govorili o završnim aktivnosti sprovedenim u Prijepolju, kako bi 3. jula domaćin na što kvalitetniji i organizovaniji način ugostio sve sportiste i ostale učesnike pedesetih jubilarnih igara.

Projekciji filma i konferenciji za štampu prisustvovao je i minister kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije, Bratislav Petković. Od 2. jula, od 21 čas na letnjoj sceni Muzeja u Prijepolju odvijaće se Festival sportskog filma. U saradnji sa Međunardnim festivalom sportskog filma na Zlatiboru, u Prijepolju će biti prikazano ukupno 10 filmova - "Gringo" o Rambu Petkoviću, "Mirza Delibašić - legenda", "Zašto jamajčani trče tako brzo", "Žućko, priča o Radivoju Koraću", "Sto godina olimpizma u Srbiji", "Maradona", "Ronaldo", "Čovgan", "Nekad braća", priča o prekinutom prijateljstvu Vlada Divca i Dražena Petrovića i kao premijera dokumentarca o MOSI, autora Branka Stankovića, novinara RTS-a koji će posetioci moći da vide u utorak, 2. jula.

U Beogradu na konferenciji za medije promovisane MOSI Prijepolje 2013.

U Zavodu za sport u Beogradu 27.6.2013. godine održana je veoma posećena konferencija za novinare na kojoj su promovisane jubilarne 50. MOSI koje će se od 3 -7. jula održati u Prijepolju.U ime organizatora i domaćina konferencije novinarima su o predstojećim igrama u Prijepolju govorili Predrag Peruničić, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta, Emir Hašimbegović i Vukosav Tomašević, predsednik opštine i Skupštine opštine Prijepolje i Nataša Mihailović, novinarka RTS-a.

Konferenciji za medije prisustvovali su i punu podršku MOSI igrama u Prijepolju dali i Vlade Divac, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Asmir Kolašinac, evropski prvak u bacanju kugle, Vladimir Batez,odbojkaški olimpijski reprezentativac i stručni saradnik Sportskog saveza Srbije, Dane Korica, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije, Slobodan Branković, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije i Jasminko Pozderac, direktor Zavoda za sport. U funkciji promotera kulturno zabavnog programa na MOSI, konferenciji za novinare prisustvovali su i Bora Đorđević,rok muzičar Riblje čorbe i pevač Aco Pejović, koji će tokom igara održati koncerte u Prijepolju.

Atletičar Asmir Kolašinac, evropski prvak u bacanju kugle, kada je na ovoj konferenciji čuo kakvi su uslovi obezbeđeni za takmičare na MOSI igrama u Prijepolju, saopštio je da odustaje od učešća u Dijamantskoj ligi u Lozani i da dolazi u naš grad, kao takmičar Sjenice da i na taj način pruži neposrednu i konkretnu podršku razvoju amaterskog sporta i igrama koje su dale veliki broj vrhunskih sportista.

Prezentacija u sedištu misije USAID u Beogradu

Koordinator Kancelarije za mlade u Prijepolju Admir Veljović, predstavio je u utorak, 18. juna 2013. godine u rezidenciji direktorke misije USAID u Srbiji Suzan Fric projekat o ostvarenom partnerstvu sa državom Viskonsin iz Sjedinjenih Američkih Država na razvoju zajedničkih prostora za rad i pokretanju zajednice malih startapova kroz povezivanje đačkih zadruga i jedinstvenog sistema praksi za srednje škole u Prijepolju .

Kancelarija za mlade u Prijepolju već se afirmisala i dokazala kao kontinuirani i sistematski servis koji predstavlja glavnu održivu kariku između mladih i institucija i organizacija u cilju poboljšanja kvaliteta njihovog života.

 

 

Sednica Izvršnog odbora MOSI Prijepolje 2013

Na sednici Izvršnog odbora MOSI Prijepolje 2013. održanoj 20.6.2013. godine, predsedavao Vukosav Tomašević, predsednik odbora i predsednik Skupštine opštine, konstatovano je, nakon sveobuhvatne analize toka dosadašnjih priprema i narednih neophodnih zadataka za održavanje jubilarnih igara, da se sve aktivnosti odvijaju prema planu i da će biti obezbeđeni optimalni uslovi za sportiste i učesnike ove sportske manifestacije u Prijepolju.

Izvršni odbor je radi uspešnije organizacije igara doneo odluku o formiranju operativnog štaba kojim će rukovoditi Izudin Šantić, sekretar Organizacionog odbora MOSI Prijepolje 2013. i koji će početi sa radom 25. Juna.

Izvršni odbor MOSI je odlučio da ceremoniju svečanog otvaranja i zatvaranja igara poveri Agenciji NGIO iz Beograda. Ova agecija, pored ostalih, realizovala je i programe svečenog otvaranja Univerzijade u Beogradu i Evropskog prvenstva u vaterpolu, takođe u Beogradu. Predviđeno je da voditelji programa svečanog otvaranja budu Prijepoljci Nataša Mihailović, novinarka RTS iz Beograda i Tarik Heljić, novinar Federalne televizije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, a da oficijelni spiker na jubiarlnim igrama bude Nikola Bilić iz Sarajeva, koji je svojevrsni „zaštitni znak“ MOSI.Odbor je zaključio i da 50.MOSI otvorenim svečano proglase osnivači ove sportske manifestacije, Prijepoljci Obrad Cvijović iz Beograda i Izet Čičić iz Sarajeva.

Odlučeno je da program svečanog otvaranja počne u 17 časova 3. Jula na Gradskom stadionu u Prijepolju, a zatvaranja u nedelju, 7. jula u 12 časova. O MOSI igrama biće objavljena i reprezentativna monografija kojom će biti obuhvaćene i jubilarne ovogodišnje MOSI, na čijoj izradi će raditi Siniša Nestorović, uz pomoć redakcionog odbora, a izdavač će biti Organizacioni odbor igara.

Na sednici je zaključeno i da koordinator press centra tokom igara bude Vladimir Malešić, novinar TV Forum, a urednik biltena Muharem Mutabdžija, direktor i urednik lista Polimlje.

Delegacija Bosansko-podrinskog kantona u Prijepolju

Delegacija Bosansko – podrinskog kantona, na čelu sa Emirom Fraštom premijerom kantona posetila je u ponedeljak, 17. juna 2013. godine opštinu Prijepolje.U okviru posete Prijepolju članove delegacije prvo je, sa saradnicima, primio Emir Hašimbegović, predsednik opštine.

- Mi ćemo poslati naše sportiste na MOSI u Prijepolju i o tome smo danas razgovarali. Prenijećemo našim građanima informacije kako teku pripreme za održavanje igara. Želimo da se uspostavljena saradnja između Goražda i Prijepolja na planu sporta prenese i na privredne, ekonomske i kulturne odnose. Goražde je trenutno brend sa auto, metalnom i namenskom industrijom i želja nam je da napravimo iskorak u privrednoj saradnji, rekao je tokom susreta za predstavnicima vlasti u Prijepolju Emir Frašto, premijer Bosansko-podrinskog kantona sa sedištem u Goraždu. Dodao je i da za sada Goražde koristi iz Prijepolja ljudske i stručne resurse u zdravstvu i da su ovdašnji lekari ušli u svaku kuću u kantonu i da su oni na najbolji način predstavili Prijepolje.

- Ovo je uzvrata poseta zvanične delegacije iz goraždanskog kantona na čelu sa premijerom Emirom Fraštom i ona je u funkciji razvijanja odnosa saradnje između naše dve opštine. Već se konkretno radi na realizaciji jedne ideje o saradnji. Reč je o formiranju radnih grupa koje bi se bavile konkretnim oblicima saradnje. Istorija je iza nas, budućnost je ispred nas i želimo da se družimo, sarađujemo i stvaramo, rekao je u izjavi za medije nakon razgovora, Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje. Hašimbegović i Vukosav Tomašević, predsednik SO su, govoreći o sportskoj saradnji, izneli uveravanja gostima iz Goražda da će predstojeće MOSI biti organizovane na najbolji mogući način i da će predstavljati jedan novi standard u organizaciji i održavanju ovakvih sportskih manifestacija.

Prema protokolu ove posete, članovi delegacije Bosansko-podrinskog kantona posetili su i preduzeća Emilio Šteher i Trenteks, a potom obišli i gradski stadion u Prijepolju, na kojem se privode kraju radovi u okviru priprema za početak jubilarnih 50. MOSI koje će se održati od 3 -7. jula 2013. godine.

 

Predsednik SO u Prijepolju Vukosav Tomašević pisao ministru Obradoviću u vezi uvođenja bosanskog jezika u škole

Ministru Žarku Obradoviću u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije, predsednik Skupštine opštine Prijepolje Vukosav Tomašević uputio je zahtev kojim traži informaciju u vezi uvođenja bosanskog jezika u školske ustanove na području opštine Prijepolje.

U ovom zahtevu Tomašević napominje da je na sednici SO održanoj 15.juna na zahtev više odborničkih grupa, u dnevni red uvrštena tačka „Informacija o uvođenju bosanskog jezika u školske ustanove na području opštine Prijepolje“ i da ovo pitanje izaziva veliko interesovanje kako odbornika tako i građana i šire javnosti kao i da je kvalitetnu skupštinsku raspravu moguće voditi i tačnu informaciju jedino dati na osnovu činjenica kojima raspolaže Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije.

Predsednik Skupštine opštine Prijepolje Vukosav Tomašević u ovom dopisu traži, zbog brzog nastavka skupštinskog zasedanja, hitno dobijanje tražene informacije i ukazuje i na mogućnost prisustva predstavnika ministarstva prosvete skupštinskoj raspravi ukoliko ministar Obradović to oceni kao potrebno.

Nedžad Hodžić, član Opštinskog vijeća pitao ministra Obradovića o bosanskom jeziku

Nedžad Hodžić, član Opštinskog vijeća pitao ministra Obradovića o bosanskom jeziku Nedžad Hodžić, član Opštinskog vijeća opštine Prijepolje, zadužen u izvršnoj vlasti opštine za praćene aktivnosti u oblasti obrazovanja zatražio je 17.juna 2013. godine od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i ministra Žarka Obradovića odgovor u vezi uvođenja bosanskoj jezika u vaspitno-obrazovne ustanove u ovoj opštini.

Hodžić u ovom dopisu ukazuje da je u opštini Prijepolje u službenoj upotrebi, pored srpskog jezika, i bosanski jezik i ministra Obradovića pita “ Da li učenici škola u Prijepolju bošnjačke nacionalnosti i Bošnjaci uopšte imaju pravo na uvođenju nastave na bosanskom jeziku. Dopis iste sadržine Hodžić je uputio i Vesni Fila, pomoćniku ministra prosvete i državnom sekretaru Muhedinu Fijuljaninu.

Četrnaesta Limska regata

Sa Plavskog jezera-izvorišta Lima u petak, 14. juna 2013. godine kreće trodnevna tradicionalna 14. Limska regata “Plav - Prijepolje 2013”.

Organizatori ove sportsko-turističke manifestacije na Limu su turističke organizacije i rafting klubovi Plava, Andrijevice, Berana, Bijelog Polja, Prijepolja i Priboja. Regata se održava na trasi dugoj oko 130 kilometara i biće sastavljena od tri etape – prva je od Plava do Berana, druga od Berana do Bijelog Polja i završna, treća etapa od Bijelog Polja do Prijepolja.

Spust od izvora Lima iz Plavskog jezera do ušća Mileševke u Lim u Prijepolju za sve učesnike regate biće isprepletan sportskim uživanjem, adrenalinomi i dobrom zabavom, a rafterima će poseban užitak predstavljati spust bukovima Tifrana u dužini od 6 kilometara koji se nalaze na deonici ove reke između Berana i Bijelog Polja.

Zakazana deveta sednica SO po hitnom postupku

Predsednik Skupštine opštine Vukosav Tomašević zakazao je za subotu, 15. jun 2013. godine, po hitnom postupku, devetu sednicu SO. Sednica je zakazana po hitnom postupku zbog vremenskih rokova u okviru kojih treba SO da donese odgovarajuće odluke iz svoje nadležnosti.

U dnevnom redu sednice je predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Prijepolje za 2012. godinu, a razmatraće se i predlozi odluka o davanju saglasnosti na statute Javnog komunalnog preduzeća „Lim“ i Direkcije za izgradnju i o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava.

Umesto odluke o pristupanju osnivanja javnog preduzeća za upravljanje izgradnjom regionalne deponije smeća koju je SO Prijepolje donela početkom septembra 2010. godine i koja bi trebalo da se sada stavi van snage, na devetoj sednici, prema predlogu Opštinskog veća i u skladu sa zakonom, pred skupštinskim odbornicima biće predlog odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću pod nazivom „Regionalna sanitarna deponija Banjica“ za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama opština Priboj, Nova Varoš, Prijepolje i Sjenica.

Završena osma sednica Skupštine opštine

Osma sednica SO Prijepolje, kojom je predsedavao Vukosav Tomašević, predsednik Skupštine opštine održana je 8.i 14. maja i 11. juna 2013. godine sa dnevnim redom od dvadesetak tačaka. Skupština je uz raspravu o razmatranim pitanjima donela više zaključaka i usvojila informacije iz svoje nadležnosti. Reč je, pre svega, o izveštajima o radu u 2012. godini preduzeća i ustanova koje se finansiraju iz opštinskog budžeta.

U nastavku sednice 11. juna SO je usvojila i izveštaje o radu za 2012. godinu Muzeja u Prijepolju, Turističke organizacije, Predškolske ustanove “Miša Cvijović” i Crvenog krsta.

Razmotrena je i usvojena Informacija o toku priprema za održavanje 50. MOSI koje će se u Prijepolju održati od 3. do 7. jula 2013. godine. Emir Hašimbegović, predsednik opštine i predsednik Organizacionog odbora MOSI Prijepolje 2013. i Vukosav Tomašević, predsednik Skupštine opštine i predsednik Izvršnog odbora ove sportske manifestacije istakli su na sednici da će svi predviđeni radove i drugi planirani poslovi biti na vreme završeni i da će tokom igara sportistima i drugim neposrednim učesnicima u Prijepolju biti obezbeđeni maksimalni uslovi za takmičenja, boravak i smeštaj.

Treća sednica Izvršnog odbora MOSI

Izvršni odbor MOSI Prijepolje 2013. razmatrao je 31. maja na trećoj sednici, kojom je predsedavao Vukosav Tomašević, predsednik IO, informaciju o toku priprema za održavanje ove sportskih manifestacija čiji će domaćin od 3 -7 jula biti Prijepolje. Naglašeno je da će, na osnovu obaveštenja odgovornih iz firmi koje se angažovane na građevinskim i drugim poslovima, sanacija saobraćajnica i sportskih objekata na vreme biti završena. Konstatovao je i da postoji nedvosmisleno i jasno opredeljenje grada domaćina i lokalne samouprave da se tokom igara sportistima i drugim neposrednim učesnicima ove manifestacije u Prijepolju obezbede maksimalni uslovi za takmičenja, boravak i smeštaj.

U radu sednice učestovao je i Emir Hašimbegović, predsednik OO 50. MOSI koji je istakao da je sada vreme za finalni deo priprema za održavanje igara, pozvao na mobilnost i odgovoran rad u predstojećim aktivnostima i konstatovao da se veliki deo posla prenosi na IO MOSI i ranije izabrane komisije za sve značajnije zadatke.

Na sednici je, pored ostalog, odlučeno da se zabavni programi i koncerti tokom igara održavaju ispred Doma kulture i što pre donese program cereminije (i protokol) otvaranja i zatvaranja MOSI Prijepolje 2013.

IO MOSI Prijepolje 2013. doneo je i zaključak da se u takmičarski deo igara uvrsti i stoni tenis, a da takmičenje u kajaku bude revijalnog karaktera. Ovi zaključci IO MOSI Prijepolje 2013. biće upućeni Skupštini MOSI na razmatranje i odlučivanje.

Dogovoreno je i da se takmičarima i ekipama iz Prijepolja kroz rad Sportskog saveza posveti puna pažnja i pruži odgovarajuća pomoć u periodu do početka igara u cilju postizanja što boljih rezultataka kao i da se za sedam dana pripremi troškovnik potrebnih sredstava za izdavanje monografije o MOSI.

Emisija “Gradovanje” o Prijepolju

Novinar Radio televizije Srbije, Žika Branković, pripremio je o Prijepolju autorsku emisiju "Gradovanje", koja se emituje na Radio Beogradu i predstavlja svojevrsnu razglednicu opštine. Cilj ove kolažne emisije je da kroz razgovor sa rukovodstvom lokalne samouprave, privrednicima, prosvetnim, turističkim, sportskim radnicima i delatnicima, širu javnost u zemlji i svetu upozna sa istorijskom baštinom,turističkim, kulturnim i sportskim manifestacijama koje se održavaju u Prijepolju kao i o drugim značajnim institucijama i privrednim aktivnostima.

Emisija “Gradovanje” o Prijepolju biće emitovana na prvom programu Radio Beograda u noći između srede i četvrtka, 6. Juna 2013. godine.

Zakazan nastavak 8. sednice SO Prijepolje

Predsednik Skupštine opštine Prijepolje Vukosav Tomašević zakazao je za 11. jun 2013. godine nastavak VIII sednice SO, koja je počela sa radom 8. maja i nastavljena 14. maja kada je prekinuta sa radom zbog nedostatka kvoruma.

U nastavku sednice pred odbornicima će se, prema, na početku zasedanja utvrđenom dnevnom redu, naći izveštaji o radu nekoliko javnih ustanova i organizacija koje se u potpunosti ili delimično finansiraju iz budžetskih sredstava. Predviđeno je da se, kao dopuna dnevnog reda, razmotri i Informacija o toku priprema za MOSI koje će se u Prijepolju održati od 3. do 7. jula 2013. godine.

IPA Prekogranični program EU podržao zajednički projekat pčelara iz Prijepolja i Goražda

U Etno selu „Stanišići“ u Bijeljini su 30.5.2013. godine svečano uručena priznanja u vidu sertifikata dobitnicima čiji su projekti dobili zeleno svetlo za finansiranje iz sredstava EU nakon sprovedenog Drugog poziva IPA Prekoganičnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina. Među aplikantima čiji je projekat dobio finansijsku podršku EU u visini od oko 75 hiljada eura je i Udruženje pčelara Prijepolje, koje je sa pčelarima iz Goražda konkurisalo sa zajedničkim projektom za sredstva u iznosu od preko 165.000 eura pod nazivom „Pčelarstvo – aktivnost“ za budućnost. Partner na ovom projektu prijepoljskih pčelara je opština Prijepolja, koja će izdvojiti za ove namene oko 10 hiljada eura, a udruženje 12 hiljada eura.

- Svrha ovog projekta je unapređenje uslova za pčelarstvo u pograničnim opštinama Prijepolje i Goražde, a sredstva koja će biti dobijena po ovom osnovu biće prvenstveno iskorišćena za unapređenje institucionalno – upravljačkih i proizvođačkih kapaciteta pčelarsih udruženja iz Prijepolja i Goražda, unapređenje konkurentnosti pčelinjih proizvoda i pristup tržištu kao i za promociju pčelarstva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, rekao je Zoran Despotović, član Opštinskog veća koji je u ime opštine prisustvovao svečanoj dodeli sertifikata odabranim aplikantima u Bijeljini na osnovu Drugog poziva za dostavljanje predloga projekata IPA Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina.

U ime Udruženja pčelara Prijepolje, priznanje u formi sertifikata za odabrani projektat primio je Mevzudin Kajević, predsednik ovog udruženja.

Potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić posetio Prijepolje

Potpredsednik vlade Srbije i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić posetio je 30.maja 2013. godine Prijepolje i sa rukovodstvom opštine razgovarao o toku priprema za održavanje jubilarnih MOSI koje će se u ovom gradu održati od 3. do 7. jula. Potpredsednik Vlade je je obišao i gradilišta u Valterovoj ulici i na gradskom stadionu u Hašimbegovića polju.

- Mi moramo da učinimo sve da igre proteknu na takav način koje će predstavljati najbolju prezentaciju i Prijepolja i cele Srbije. Očekujem da ćemo u ovih predstojećih mesec dana intenzivirati radove i završiti sve započete građevinske projekte. Kod Vlade Republike Srbije, tačnije Ministarstva saobraćaja bilo je razumevanja i sluha za potrebe Prijepolja i sagledavanja značaja ovih igara, pa je izdvojeno 72 miliona dinara. Ministarstvo omladine i sporta izdvojilo je 9 miliona dinara, ali je očito da će nedostajati još sredstava, s obzirom da je ukupna vrednost svih projekata oko 150 miliona dinara. Naravno, opština Prijepolje će izdvojiti deo potrebnih sredstava, rekao je potpredsednik Vlade Rasim Ljajić u izjavi za medije, i dodao da će se i lično angažovati u kontaktima prema potencionalnim sponzorima i donatorima i kod nekih drugih ministarstva za koja smatra da treba da izdvoje deo potrebnih sredstava za sanaciju školskih objekata u Prijepolju u kojima će se tokom igara odvijati takmičenja, a posle ostati na trajno korišćenje vaspitno - obrazovnim ustanovama.

Kako neće biti obećanih sredstava iz Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave zbog manjka novca u tom ministarstvu, Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje najavio je, zbog obezbeđivanja dodatnih sredstava iz sopstvenih prihoda i rebalans budžeta opštine.

- Sa ministrom smo, pored ostalog, razgovarali i o mogućoj materijalnoj pomoći iz još nekih ministarstava, javnih preduzeća i drugih velikih firmi. Očekujem da se i na taj način prikupi deo potrebnih sredstava za realizaciju projekata, kao i iz donacija i sponzorstva, kako bi planirane aktivnosti opština mogla da završi u dogovorenim rokovima, rekao je Hašimbegović.

 

Prijem za turističku delegaciju iz prijateljskog turskog grada Ejup

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović sa saradnicima Esadom Hodžićem i Zoranom Despotovićem, članovima Opštinskog veća, primio je 29.5.2013. godine desetočlanu delegaciju iz prijateljske opštine Ejup iz Republike Turske koja u okviru turističkog putovanja obilazi više gradova u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Tokom razgovora ukazano je na prisno prijateljstvo između dve opštine potvrđeno i potpisanim protokolom početkom septembra 2012. godine koji obuhvata saradnju o razmeni iskustava u okviru usavršavanja stručnih kadrova, zatim seminare, edukacije, ekonomsue, kulturnu i sportsku saradnju između opštine Prijepolje i opštine Ejup, koja se nalazi u okviru grada Istanbula, najsnažnijeg industrijskog centra Republike Turske.

- Očekujem još kvalitetniju saradnju između naše dve opštine, posebno na ekonomskom planu. Pored oživljavanja naših privrednih kapaciteta, nadam se da će uslediti i saradnja vezana za oblast turizma i poljoprivrede, rekao je Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje, a Esad Hodžić je goste prijateljskog turskog grada Ejup upoznao sa mogućnostima investiranja i privrednim potencijalima opštine, kako bi, eventualno, našli svoje interese za ulaganje i pokretanje posustalih industrijskih kapaciteta.

 

U toku sanacija više gradskih saobraćajnica

U okviru priprema za održavanje jubilarnih 50.MOSI koje će se početkom jula održati u Prijepolju 30.5.2013.godine počela je sanacija na nekoliko deonica gradskih ulica.

Radove na sanaciji Valterove ulice od mosta preko Mileševke do gradskog Muzeja izvode „Putevi“ iz Užica, dok su na poslovima u ulicama Brana Dučića i Milosava Stikovića angažovani „Putevi Zlatar“ iz Nove Varoši.

- Imamo potpuna uveravanja izvođača radova i na ovim gradskim saobraćajnicama da će poslovi biti završeni u ugovorenim rokovima, tako da očekujemo da će svi zadaci u oblasti komunalne i putne infrastrukture, ali i u drugim sferama rada koje je lokalna samouprava postavila u cilju što boljih uslova za boravak sportista i gostiju tokom MOSI u Prijepolju, biti na vreme i realizovani, rekao je Vukosav Tomašević, predsednik Izvršnog odbora MOSI Prijepolje 2013. i predsednik Skupštine opštine.

Stalni koordinator UN u Srbiji Vilijem Infante razgovarao sa opštinskim zvaničnicima

Stalni koordinator UN u Srbiji Vilijem Infante rekao je na prijemu održanom 29.5.2013. godine kod predsednika opštine u Prijepolju Emira Hašimbegovića, da su Ujedinjenje nacije već deset godina kroz nekoliko programa prisutne u ovom regionu i da i ova poseta ima za cilj sagledavanje mogućnosti o investicionim programima, ali, pre svega, razgovor sa domaćinima o MOSI koje su, kako je naglasio „jedna divna manifestacija koja će na jednom mestu skupiti preko 2.500 sportista iz tri države i iz 33 grada i da vidimo na koji način možemu tu da budemo uključeni“.

Infante je dodao da UN sprovode projekat unapređenja ljudske sigurnosti u jugozapadnoj Srbiji, koji je počeo u oktobru 2012. godine i koji se sprovodi u nekoliko opština među kojima je i Prijepolje i čiji je osnovni cilj da osnaži, uposli i ohrabri ljude, posebno mlade kako bi se aktivno uključili u te procese i našli svoje mesto u zajednici. – Upravo predstojeći sportski događaji koji će se ovde ovog leta dešavati uključiće veliki broj mladih ljudi i dece sa šireg prostora, rekao je stalni koordinator UN u Srbiji Vilijem Infante. On je naveo da su predmet razgovora bila i pitanja veće uposlenosti kao i opcije i investicioni projekti u vezi korišćenja obnovljivih izvora energije.

- Svedoci smo nekoliko velikih investicija u našoj opštini i u gradu u koje smo ušli, i s obzirom na raspolažemo sa skromnim budžetskim sredstvima za oblast sporta, a uz znatnu podršku države Srbije, svaka druga pomoć u opremanju sportskih terena i objekata je dobrodošla. Posle ovog razgovora sa stalnim koordinatorom UN u Srbiji Vilijemom Infanteom, očekujem, već kroz dan-dva, pozitivan odgovor i mislim da ćemo nastaviti saradnju i ostvariti rezultate za opšte dobro svih naših građana, rekao je Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje u izjavi za medije, nakon susreta sa visokim zvaničnikom UN u Srbiji.

Hašimbegović je istakao da je razgovarano i o održavanju jedne promotivne revijalne biciklističke ture koja bi, nekoliko dana pre početka MOSI, krenula iz Prijepolja prošla kroz sve gradove, učesnike igara iz BiH, CG i Srbije i vratila se u mesto odakle je i krenula, što bi predstavljalo veoma efektnu najavu centralnog sportskog jubilarnog događaja, koji će se početkom jula odigrati na terenima pored Lima i Mileševke.

 

 

Razgovor o ostvarivanju prava Bošnjaka o školovanju na maternjem jeziku

U Prijepolju je 27.5. 2013. godine održan sastanak u zgradi opštinske administracije kojim je predsedavao Dobro Lazarević, zamenik predsednika opštine, i u čijem radu su učestvovali predstavnici, osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova, delagacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća(BNV) koju je predvodio Esad Džudžević, predsednik vijeća u tehničkom mandatu kao i predstavnici lokalne samouprave. Razgovaralo se o ostvarivanju prava Bošnjaka u vezi školovanja na maternjem jeziku i o teškoćama u praktičnoj realizaciji ovog zadatka.

Otvarajući sastanak Lazarević je u uvodnim napomenama rekao „da smo dovoljno svi opredeljenji da ovo pitanje rešavamo na kvalitetan način, jer ukoliko društvo reši manjinska pitanja na pravi način, ono stvara osnovu i garanciju za jednu sigurnost i stabilnost na zadovoljstvo svojih građana“.

- Reč je o projektu gde smo mi samo mehanizmi za sprovođenje ustavnog zakona jednog garantovanog prava, a to je pravo obrazovanja na svom maternjem jeziku. Svi mi, i Bošnjačko nacionalno vijeće, lokalne samouprave, rukovodioci u vaspitno – obrazovnim ustanovama i Ministarstvo prosvete,smo dio državne uprave, odnosno samo smo partneri na jednom vrlo važnom poslu koji se zove implementacija jednog ustavnog i zakonskog garantovanog prava, rekao je predsednik BNV Esad Džudžević.

 

Sednica Skupštine MOSI u Prijepolju

 U Prijepolju je 23. maja 2013. godine održana sednica Skupštine MOSI na kojoj su sva razmatrana pitanja bila u funkciji što boljih priprema za održavanje jubilarnih 50.MOSI koje će se od 3. do 7. jula ove godine održati u gradu, u kojem su igre pre pet decenija i započete. U radu skupštine, kojom je predsedavao Šefket Šehović, učestovali su i Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje i predsednik Organizacionog odbora MOSI 2013. i Vukosav Tomašević, predsednik Skupštine opštine i predsednik IO MOSI.

O toku priprema za održavanje najmasovnije manifestacija amaterskog sporta i mladosti na Balkanu članove skupštine upoznao je Emir Hašimbegović, predsednik skupštine i rekao da je želja domaćina da igre budu organizovane na visokom sportskom nivou, onako kako to dolikuje ovom velikom događaju koji će početkom jula okupiti preko dve i po hiljade sportista iz tridesetak gradova Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Hašimbegović je rekao i da će svi planovi u sferi komunalne i sportske infrastrukture i objekti na kojima će se održavati takmičenja biti završeni do početka igara i da će Prijepolje spremno dočekati sportiste, goste, publiku i navijače na tribinama.

Doneta je i odluka da se takmičenja na ovogodišnjim igrama odvijaju u 20 sportskih disciplina, 11 u muškoj i 9 u ženskoj konkurenciji. 

 

 

Prijem za odbojkašice

Odbojkašice „Putevi Trendteks“ rođene 1996. i mlađeg uzrasta učestovale su proteklog vikenda na veoma jakom i kvalitetnom međunarodnom turniru u Instanbulu, u opštini Buyukcekmrce i vratile se u Prijepolje, kao i prošle godine, sa osvojenim prvim mestom.

Tim povodom prijepoljske odbojkašice i članove uprave ovog sportskog kolektiva, koje je predvodio predsednik kluba Denijal Mezildžić, primio je 22.5.2013. godine Emir Hašimbegović, predsednik opštine i čestitao im na postihnutom uspehu i zaželeo sportske rezultate i na ostalim takmičenjima. Prijemu je prisustovao i Dženan Lončarević iz Prijepolja, izuzetno popularni i cenjeni pevač kako od publike tako i od muzičkih stručnjaka, koji je darovao školu odbojke sa sto kompleta dresova, o čemu je nerado pričao ističući samo pitanje ljudske pažnje, prijateljstva i ljubavi prema odbojci.

-Čestitam odbojkašicama i upravi kluba na postignutom uspehu i ovo je bila jedna svojevrsna prezentacija sporta opštine Prijepolje i države Srbije i vi ste na ovom turniru bili i kao ambasadori našeg grada i naše zemlje. Prijepolje je uvek podržavalo sport i sportiste, a i ovog puta kao i prošle godine na istom takmičenju, vi ste pokazali da su ulaganja u ovu oblast veoma korisna investicija, rekao je Emir Hašimbegović na ovom prijemu i naglasio, kada je reč o sportu, da je vlast lokalne samouprave veoma angažovana i maksimalno posvećena aktivnostima i poslovima, uz punu materijalnu i drugu podršku Vlade Srbije, u vezi priprema za održavanje predstojećih jubilarnih 50. MOSI kojima je Prijepolje domaćin.

 

Poljoprivrednici na sajmu u Novom Sadu

U organizaciji Službe za poljoprivredu opštine Prijepolje 55 poljoprivrednika i predstavnika udruženja, zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave, među kojima je i Zoran Despotović, član Opštinskog veća, zadužen za praćenje aktivnosti u agraru, posetili su 21. maja 2013. godine 80. Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu.

-Posete poljoprivrednim manifestacijama kao i ova sajmu u Novom Sadu postale su praksa u našoj sredini kao konkretan vid pomoći lokalne samouprave u Prijepolju poljoprivrednicima u pogledu upoznavanja sa novim dostignućima u oblasti agrara, kaže Ifet Hamzić, dipl. inženjer poljoprivrede iz Službe za poljoprivredu OU u Prijepolju.

Na ovogodišnjem sajmu u Novom Sadu nastupa više od 1.500 izlagača, koji predstavljaju proizvode i usluge iz više od 60 zemalja u svetu.

Akcija „Evropa, to si ti“ u Prijepolju

U okviru kampanje „Evropa, to si ti“ u Prijepolju je 17. maja 2013. godine ispred Doma kulture.

Posle Vranja, Leskovca, Prokuplja i Novog Pazara Prijepolje je peti grad u Srbiji u kojem je ova akcija sprovedena. Osnovni cilj kampanje je da se građanima i građankama i na ovaj način približe osnovne evropske vrednosti i perspektive i da se sa njima razgovara o temama koje su važne za običnog čoveka.

- Država se nalazi u veoma važnom trenutku i treba joj jedan presudan korak za približavanje Evropskoj uniji. Želeli smo da u tom trenutku malo pojačamo tu energiju proevropske Srbije i da, zajedno sa lokalnom samoupravom, pojedinim međunarodnim organizacijama i Vladom Republike Srbije, tom putu damo punu podršku, rekao je Slobodan Georgijev, iz Balkanske istraživačke mreže, BIRN.

- Ono što mi želimo da poručimo zaista jeste da Srbija deli mnoge evropske vrednosti. I danas u Prijepolju vidmo mladost, multikulturalnost koju ova zajednica nosi, gledamo prirodu, Lim i obližnje Zlatar i Zlatibor, a to su neke vrednosti i potencijali koje ponekad čak ostavljamo po strani i zaboravljamo, istakao je Marko Vujačić, zamenik menadžera EU PROGRES programa.

- Sigurno da je Prijepolje jedna od opština koja većinski želi da Srbija pristupi Evropskoj uniji i to je jedna neminovnost cijele ove teritorije i same države Srbije. Pristupanje EU državi Srbiji, a i opštini Prijepolje se otvaraju mnogi fondovi i ono što je interesantno i za nas veoma bitno, to su fondovi za podsticaj zapošljavanja i razvoj poljoprivrede. Mi smo u lokalnoj samoupravi uvideli da se u oblasti poljoprivrede „ krije“ veliki broj radnih mesta i zato ćemo taj potencijal u poljoprivredi i turizmu u našoj opštini razvijati i sigurno je da ćemo kod EU fondova konkurisati za podsticajana sredstva u tim oblastima. Približavanje EU je veoma značajno i mi ga pozdravljamo i podržavamo, naglasio je Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje prilikom sprovođenja akcije u kampanji „Evropa, to si ti“ u Prijepolju. Kampanju „Evropa, to si ti“ finansiraju EU, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama EU PROGRES, a sprovodi je Balkanska istraživačka mreža iz Srbije.


TOP na Festivalu domaćeg turizma

 Turistička organizacija Prijepolje (TOP) učestvovala je na Festivalu domaćeg turizma “Pokreni se, upoznaj Srbiju”, koji je od 16 – 18. maja 2013. godine održan u beogradskom Domu sindikata. Manifestacija je održana u organizaciji udruženja “Moja Srbija” uz podršku Ministarstva finansija i privrede Vlade Srbije i Turističke organizacije Srbije.

- Turistička organizacija Prijepolje imali je zapažen nastup na ovoj svojevrsnoj smotri turističkih potencijala. Postoji veliko interesovanje za Prijepolje, naročito kod mlađe populacije, za aktivan turizam, posebno za planinarenje, pešačenje, biciklizam i splavarenje, rekla je direktorica TOP-a Ivana Rakonjac.

Projekat “Pokreni se, upoznaj Srbiju” ima za cilj da upozna građane Srbije sa konkretnim destinacijama i manifestacijama u našoj zemlji, kao i da skrene pažnju na domaće potencijale za kvalitetno organizovanje odmora i rekreacije, i time da podsticaj njihovom realnom razvoju. Takođe, ovim projektom, a festival je samo njegov sastavni deo, namera organizatora je da građanima Srbije pokaže gde i kako mogu da se dobro provedu u svojoj zemlji, uz minimum troškova i maksimum lepog osećanja.

U Prijepolju otvoren sajam zapošljavanja

Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Prijepolje organizovala je sajam zapošljavanja u petak, 17. maja 2013. godine, u prostorijama Doma kulture u Prijepolju. Na sajmu su 22 poslodavca ponudila više od 100 slobodnih radnih mesta za radnike iz različitih područja rada i stepena stručne spreme kao što su: šivači, konfekcioneri, tkači, trgovci, komercijalisti, monteri, tehničari prehrambene i poljoprivredne struke, ugostitelji, menadžeri prodaje, inženjeri tehnologije, diplomirani pravnici i dr.

- Kroz direktnu finansijsku podršku i aktivne mere zapošljavanja u 2012. godini uspeli smo na nivou filijale da zaposlimo 397 lica. Od tog broja 172 bilo je sa teritorije opštine Prijepolje. U ovoj godini očekujemo da se zaposli bar sto lica više nego u prethodnoj, rekao je Dragiša Simović, direktor Filijale NSZ u Prijepolju i dodao da aktivnim merama zapošljavanja veliki doprinos daje i dobra saradnja sa lokalnom samoupravom u Prijepolju.

Sajam zapošljavanja u Prijepolju otvorio je Emir Hašimbegović, predsednik opštine. Prethodno je rekao da je, i pored velikog problema nezaposlenosti sa kojim se svakodnevno suočava lokalna samouprava, primetno da se dešava i nešto ohrabrujuće.

- Mi smo jedina opština u regionu koja je zabeležila porast zaposlenosti za 9,2 odsto.To nije nešto veliko ali je značajno za našu sredinu. Ove godine lokalna samouprava opredelila je značajna sredstva za zapošljavanje i u saradnji sa NSZ udružiće 20 miliona dinara, a služba zapošljavanja još oko 16,5 miliona dinara. Istovremeno, opština će još, u tehničkoj saradnji sa NSZ, uložiti 10 miliona dinara za odrađivanje pripravničkog staža, posebno za lica sa završenom visokom stručnom spremom, rekao je Hašimbegović.

Sedma sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Opštinski štab za vanredne situacije (OŠ VS) u Prijepolju, kojim je predsedavao komadant Štaba,Emir Hašimbegović, na sednici održanoj 16. 5.2013. godine razmotrio je i usvojio Informaciju  o stepenuoštećenosti protivgradnih stanica koje nisu u funkciji na teritoriji opštine Prijepolje i utvrdio mere ikonkretne zadatke u pogledu potpune osposobljenosti ovih stanica radi zaštite poljoprivrednih kultura ivoćnjaka od grada.

Na sednici je, na osnovu akta Štaba za vanredne situacije MUP-a Srbije, razmotreno pitanjepreduzimanja preventivnih i operativnih mera zaštite od požara, u čemu posebno mesto ima kontrola inadzor u cilju sprečavanja izazivanja požara. Utvrđeni su konkretni zadaci i mere zaštite od požara nateritoriji opštine o čemu će redovno biti obaveštavan Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije.

Razmotreno je i analizirano pitanje stanja sistema za uzbunjivanje i predložene mere za njegovodovođenje u potpuno zadovoljavajuće stanje. Razmotren je i Izveštaj o aktivnostima na popuni jedinicacivilne zaštite u opštini Prijepolje.

Hašimbegović u Ministarstvu energetike potpisao sporazum

Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Prof. Dr Zorana Mihajlović svečano je 15.maja 2013. godine u Vladi Srbije potisala sporazume, a potom ih i uručila predsednicima 17 opština i gradova u Srbiji kojima se utvrđuje o međusobnoj saradnji u postupku informisanja domaćih i stranih pravnih ili fizičkih lica zainteresovanih za izdavanje energetske dozvole odnosno saglasnosti.

U ime opštine Prijepolje sporazum je potpisao i preuzeo Emir Hašimbegović, predsednik opštine.

Prof.dr Zorana Mihajlović, Ministar energetike razvoja i zaštite životne sredine izrazila je zadovoljstvo rezultatima javnog poziva za izgradnju mini - hidroelektrana koje je ministarstvo raspisalo februara ove godine. Istakla je da će Srbija na osnovu ovog poziva u naredne dve godine imati izgrađenih 317 malih hidroelektrana 10 megavata snage ili 400 gigavat sati električne energije, što će stvoriti uslove za otvaranje novih radnih mesta i pokretanje razvoja drugih oblasti u tim opštinama. Ministar Mihajlović naglasila je da ako se zna cilj, a to su prirodni resursi, rezultati su dostižni i podsetila da je ministarstvo uredilo oblast onbovljivih izvora energije, počev od uredbe za povlašćene proizvođače električne energije, Nacionalnog plana za obnovljive izvore energije i što je najvažnije - urađena je kompletna zakonska regulativa.

Transparentnost i jasni kriterijumi Javnog poziva za izgradnju malih hidroelektrana privukli su investitore o čemu govore i podaci da se za 317 lokacija prijavilo vise od 1400 zainteresovanih ulagača koji su imali kompletnu dokumentaciju i odgovorili na sve uslove koje je odredila komisija formirana za uvid i kontrolu sproveđenja javnog poziva.

- Lokalna administracija u Prijepolju je spremna da potencijalnim investitorima pruži neophodnu pomoć i obezbedi im da u što kraćem roku, u skladu sa zakonskom regulativnom, pribave potrebnu dokumentaciju koju u slučaju mini hidro-elektrana uglavnom izdaje lokalna samouprava, rekao je Emir Hašimbegović, predsednik opštine nakon potpisivanja sporazuma u Vladi Srbije o međusobnoj saradnji u postupku informisanja domaćih i stranih pravnih ili fizičkih lica zainteresovanih za izdavanje energetske dozvole odnosno saglasnosti.

 

 

 

U opštini Prijepolje boravili novinari iz više medija

U okviru obilazaka opština koje se nalaze u Turističkoj regiji Zapadna Srbija, novinari iz petnaestak elektronskih i pisanih medija, dnevnih i periodičnih izdanja novina i časopisa posetili su 11.i 12. maja 2013. godine Prijepolje.

- Ova poseta novinara imala je za cilj promociju turističkih potencijala opštine Prijepolje, s posebnim akcentom na kulturne turističke sadržaje i promociju kulturno – istorijskih spomenika, obrazložila je boravak poslenika javne reči u ovoj sredini Ivana Rakonjac, direktorica Turističke organizacije iz Prijepolja. U okviru bogatog programa boravka u Prijepolju, novinari su posetili i manastir Mileševu i njegovu riznicu, Muzej i Veliku Mahmut begovu džamiju.

Novinari su detaljno informisani i o pripremama za održavanje ovogodišnjih jubilarnih 50. MOSI o kojima ih je upoznao Emir Hašimbegović, predsednik Opštine i predsednik Organizacionog odbora igara, kada je dao i intervjue za više medija.

Hašimbegović posetio Policijsku stanicu u Brodarevu
Na poziv načelnika Policijske uprave u Prijepolju Siniše Cvijetića, predsednik opštine
Emir Hašimbegović posetio je građevinski nedavno delimično obnovljenu zgradu u kojoj je
smeštena Policijska stanica u Brodarevu. Hašimbegović je informisan o građevinskim
i drugim radovima, delom urađenim i sopstvenim snagama zaposlenih u policiji ,zatim o
organizaciji rada koja omogućava i obezbeđuje da građani ovog i većeg broja mesta koja mu
gravitiraju već neko vreme gotovo sve usluge iz nadležnosti MUP-a zbog kojih su ranije morali
odlaziti u Prijepolje, dobijaju u Brodarevu.
 
Ocenjeno je da povećanje broja usluga koje građani mogu dobiti u Policijskoj stanici u
Brodarevu predstavlja nov kvalitet u zadovoljavanju njihovih potreba u pogledu dobijanja ličnih
i drugih dokumenata koje izdaju državni organi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike
Srbije.
 
Ovom prilikom načelnik Policijske uprave u Prijepolju Siniša Cvijetić informisao je
predsednika opštine Emira Hašimbegovića i o pripremama PU za predstojeće MOSI koje će se
početkom jula održati u Prijepolju.
Delegacija slovačke Nitre kod predsednika opštine
Delegacija slovačkog udruženja Radošinka iz Nitre već nekoliko dana boravi u opštini
Prijepolje kao gost ovdašnjeg udruženja Polimski region. Osnovni cilj ove posete Prijepolju
je pomoć stručnih timova iz Nitre i udruženja Radošinka kojim rukovodi Marija Berecova, na
izradi projekte dokumentacije u infrastrukturi, ekologiji, poljoprivredi i turizmu, validne
za konkurisanje za sredstva podrške i pomoći iz fondova Evropska unije.
Višečlanu delegaciju iz Nitre primio je 10.5.2013. godine Emir Hašimbegović, predsednik
opštine i izrazio zahvalnost na pomoći i planovima čvršće i sveobuhvatnije saradnje u
predstojećem periodu, napomenuvši da je još kao student boravio u više mesta tadašnje
Čeholovačke, tako da od tada nosi divna iskustva kako iz Slovačke tako i Češke. – Vaša zemlja je
članica Evropske unije, a Srbija bi trebalo već narednog meseca da očekuje dobijanje datuma

za početak pregovora s EU, tako da nam je vaša ponuđena saradnja veoma dragocena, rekao
je Hašimbegović na prijemu gostima iz Nitre.
Predstavnici udrušenja Polimski region, koji sa slovačkim udruženjem sarađuje već
7 godina istakli su da će biti spremni sa projektima za korišćenje sredstava iz IPA
fondova EU. Rečeno je i da će korišćenje sredstava iz ovih fondova koja budu išla
prema Srbiji, upravo ići preko Slovačke kao članice EU.
 
Članice udruženje Polimski region su mesne zajednice Seljašnica, Kolovrat, Velika
Župa, Ivanje, Sopotnica i Kamena Gora i sve su one uključene u saradnju sa udruženjem
iz slovačke Nitre.
 
 
 
 
Prijem za predsednika opštine Svištov
Delegaciju bugarske opštine Svištov, koju je predvodio predsednik Stanislav Blagov,
primio je 9. maja 2013. godine Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje. Prijemu
je prisustvovao i Zoran Despotović, član Opštinskog veća. Bugarski zvaničnik je izrazio
zahvalnost opštini Prijepolju, predstavnicima lokalne vlasti i građanima, posebno
požrtvovanim spasiocima, koji su pre devet godina doprineli da tragedija bugarskih đaka
stradalih u saobraćajnoj nesreći u kanjonu Lima ne bude još veća i naglasio stvoreno
čvrsto i iskreno prijateljstvo između prijepoljske i bugarske opštine Svištov.
 
Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović je rekao da građani ove opštine
u potpunosti saosećaju sa porodicama iz Bugarske čija su deca nastradala u saobraćajnoj
nesereći 2004. godine u Limu kod Gostuna.
 
Zvaničnici iz Bugarske pre toga, zajedno sa porodicama nastradalih đaka položili su
vence i cveće na spomenik u Gostunu. Venac na spomenik bugarskim đacima položila je
i delegacija opštine Prijepolje u kojoj su bili Zortan Despotović i Eldin Jejna, članovi
Opštinskog veća.
 
 
Generalni sekretar ASS Slobodan Branković u Prijepolju

Generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković posetio je 29.4. 2013. godine Prijepolje i razgovorao sa najodgovornijim predstavnicima lokalne vlasti, Emirom Hašimbegovićem, predsednikom opštine i Vukosavom Tomaševićem, predsednikom SO i njihovim saradnicima o toku priprema za 50. MOSI koje će se od 3 -7. jula održati u našem gradu.

Tokom posete Branković je sa domaćinima posetio i gradski stadion i izrazio zainteresovanost za rekonstrukcviju atletske staze. Dogovoreno je da se uradi atletska staza i delo sportskog terena za skakališta i bacališta po najvišim standardima kako bi se u Prijepolju stvorili uslovi za održavanje vrhunskih atletskih takmičenja.

Branković je rekao da će ASS organizaciju MOSI pomoći kroz obezbeđivnje svih rekvizita i opreme potrebnih za održavanje atletskih takmičenja na igrama, uključujući i najsavremenije aparate za elektronsko merenje vremena kao i sudije za sva atletska takmičenja. On je obećao da će ASS, nakon održavanja MOSI, deo opreme, vredan 30.000 eura, pokloniti atletskom klubu u Prijepolju.

 

 

Monografija o MOSI

Predsednik SO Prijepolje i predsednik IO MOSI Vukosav Tomašević rekao je da će reprezentativna monografija o MOSI, koja će obuhvatiti i ovogodišnje jubilarne igre u Prijepolju, izaći iz štampe na jesen. Tomašević je naveo da je na radnom sastanku održanom 29. 4.2013. godine, povodom pitanja izrade monografije o MOSI, postignut dogovor da profesor fizičkog vaspitanja u penziji i višegodišnji takmičar i sudionik dosadašnjih igara, Siniša Nestorović, a koji poseduje vredan pisani i foto materijal u vezi ove višedecenijske značajne sportske manifestacije, bude jedan od autora te publikacije. Istovremeno je dogovoreno da se formira redakcijski odbor koji će zajedno sa njim raditi na pripremi i izdavanju ove monografije.

Postignut je i dogovor sa Nestorovićem na osnovu kojeg će on svoju arhivu i građu o MOSI ustupiti Muzeju u Prijepolju radi organizovanja izložbe o igrama u vreme održavanja MOSI. Konačnu odluku o izdavanju monografije o ovim igrama doneće IO MOSI na narednoj sednici.

Državni sekretar Predrag Peruničić posetio Prijepolje
Državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Predrag Peruničić posetio je 7.5.
2013. godine opštinu Prijepolje i sa Emirom Hašimbegovićem, predsednikom opštine i
predsednikom Organizacionog odbora MOSI i Vukosavom Tomaševićem, predsednikom SO
i predsednikom IO MOSI razgovarao o toku priprema za održavanje jubilarnih 50. MOSI
početkom jula u Prijepolju. U razgovorima je učestvovao i Dragoljub Zindović, načelnik
Zlatiborskog upravnog okruga.
 
Hašimbegović i Tomašević izrazili su državnom sekretaru Peruničiću zadovoljstvo u
pogledu pomoći koju Vlada Srbije, njeni predstavnici i on lično pružaju ukupnim aktivnostima
koje se u Prijepolju preduzimaju u okviru priprema za predstojeće MOSI. Peruničić je rekao
da će i dalje biti pomoći iz Ministarstva omladine i sporta za što kvalitetnije ovogodišnje
MOSI i da su u tom pogledu vrata svih državnih institucija otvorena za konultacije,
razgovore i dogovore. U razgovoru je rečeno da će ubrzo biti poznato i ko će od visokih
državnih funkcionera i zvanično 3. jula otvoriti ovu, jednu od najvećih amaterskih sportskih
manifestacija na Balkanu i označiti početak 50. MOSI u Prijepolju.
 
Čestitke za Vaskrs Hašimbegovića i Tomaševića
Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Eparhiji Mileševskoj, episkopu Filaretu, monaštvu,
sveštenstvu i svim građanima pripadnicima pravoslavne veroispovesti najradosniji
hrišćanski praznik Vaskrs čestitao je, u svoje i ime opštine Prijepolje, Emir
Hašimbegović, predsednik opštine.
 
- Želim da i ovaj najradosniji hrišćanski praznik ispuni sve vaše domove ljubavlju,
toplinom i međusobnim razumevanjem. Vaskršnji praznici neka proteknu u radosti i
raspoloženju, ličnoj i porodičnoj sreći, zdravlju i svakom dobru sa vašim najmilijim,
prijateljima i komšijama, a u duhu mira, tolerancije i međusobnog saosećanja i
razumevanja. A svi građani u opštini Prijepolje su oduvek poznati po međusobnoj
solidarnosti i toleranciji, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. Svima
vama želim srećne i radosne dane Vaskrsa, ističe se u čestitki Emira Hašimbegovića,
predsednika opštine pripadnicima pravoslavne veroispovesti.
 
Pravoslavnim vernicima vaskršnju čestitku uputio je i Vukosav Tomašević,
predsednik Skupštine opštine Prijepolje, u kojoj se ističe:
- U ime Skupštine opštine Prijepolje i svoje lično ime, svim pravoslavnim
vernicima čestitam praznik Hristovog vaskrsenja. Hristos vaskrse – vaistinu vaskrse!'
Zakazana osma sednica SO Prijepolje
Predsednik Skupštine opštine Prijepolje Vukosav Tomašević, zakazao je za sredu, 8.5.2013.
godine osmu sednicu SO.
 
U dnevnom redu sednice, pored izveštaja o radu za 2012. godinu Opštinske uprave, Lokalnog
centra za podršku malim i srednjim preduzećima, Centra za socijalni rad, JKP „Lim“,
Direkcije za izgradnju „Prijepolje“, Matične biblioteke „ Vuk Karadžić“,Doma kulture, Muzeja,
Turističke organizacije, Predškolske ustanove „Miša Cvijović“ i Crvenog krsta, su i pitanja
funkcionisanja gradskog i prigradskog saobraćaja na teritoriji opštine Prijepolje, taksi
prevoza i parking prostora.
 
Među prvim pitanjima iz dnevnog reda sednice je i izveštaj o ostvarivanju strategije
održivog razvoja za 2012. godinu kao i godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja
poljoprivrednog zemljišta opštine Prijepolje.
Turski industrijalci u Prijepolju
U Prijepolju je 6. i 7. maja 2013. godine boravila desetočlana privredna
delegacija „KASIAD-a“ iz turskog grada Kocaeli.
 
Prvog dana posete Prijepolju, sa članovima privredne delegacije „KASIAD-a“
razgovarali su u administrativnom sedištu opštine najodgovorniji predstavnici
lokalne izvršne i parlamentarne vlasti sa saradnicima, Emir Hašimbegović i Vukosav
Tomašević. Privrednici iz „KASIAD-a“ koji predstavlja vrlo važno poslovno
udruženje u Turskoj, izrazili su veliku zainteresovanost za saradnju i investiranje
u Prijepolju zbog čega su ih domaćini detaljno upoznali o industrijskim i drugim
potencijalima opštine kao i zakonskim povoljnostima koje mogu očekivati prilikom
ulaganja i zapošljavanja u ovoj nerazvijenoj opštini.
 
Turski privrednici zahvalili su najodgovornijim predstavnicima opštine na
pažnji i ukazanom gostoprimstvu i izrazili očekivanja da se kontakti između dva grada,
privrednika posebno, još više intenziviraju.
 
Turski industrijalci u okviru posete Prijepolju obišli su industrijsku zonu,
Trendeks, Elan i Livnicu i razgovarali sa predstavnicima Udruženja voćara i povrtara.
 
 
SKGO o višku vojne imovine u nerazvijenim opštinama
U Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) u Beogradu 26.aprila 2013.godine
održan je sastanak tematski vezan za „višak vojne imovine u nerazvijenim opštinama“.
Na sastanak su bili pozvani predstavnici 20 opština na čijoj teritoriji se nalazi
višak vojne imovine. U ime opštine Prijepolje ovom sastanku, na kome je prezentovana
i analiza koja se bavi pitanjem viška vojne imovine u nerazvijenim opštinama,
prisustovao je Dobro Lazarević, zamenik predsednika opštine.
 
- Priprema se izrada master plana u SKGO i predlog da do vojne imovine nerazvijene
opštine dolaze po najpovoljnijim uslovima, rekao je Dobro Lazarević, zamenik
predsednika opštine Prijepolje, nakon održanog sastanka u vezi ovog pitanja.
Predsednik opštine Emir Hašimbegović učestvovao na studijskom putovanju o zaštiti i upravljanju vodnim resursima u Briselu
Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović učestovao je, na studijskom putovanju
pod nazivom „Zaštita i upravljanje vodnim resursima“ koje je od 23-27.aprila 2013.godine
održano u Briselu, za što su finansijska sredstva bila obezbeđena iz odgovarajućih izvora
EU. Na ovom studijskom putovanju koje je organizovano u okviru programa Local Administration
Facility(LAF), od strane EU Delegacije u Srbiji, koja je obezbedila i sredstava za njegovu
realizaciju, bilo je odabrano i šest čelnih funkcionera iz lokalnih samouprava sa područja
Republike Srbije među kojima je bio i Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje.
 
- Tokom ovog studijskog putovanja imali smo priliku da se detaljno upoznamo sa
zakonodavstvom EU u oblasti zaštite i upravljanja vodnim resursima i sa normativnom
regulativom koja će se implementirati u zakonskim dokumentima lokalnih samouprava tokom
procesa približavanja i pridružvanja Srbije zakonodavstvu Evropske unije, rekao je Emir
Hašimbegović, posle učešća na studijskom putovanju u Briselu.
Podrška lokalnom održivom razvoju u Prijepolju
Nemačka nevladina humanitarna organizacija  Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. sa sedištem
u Kraljevu, u okviru projekta „Podrška lokalnom održivom razvoju kroz smanjenje
siromaštva i ekonomsko udruživanje“ sa implementacionim partnerom USAID-ovog
programa za jačanje Ekonomske sigurnosti na pružanju zajedničke podrške grupi malih
preduzetnika u gradovima i opštinama: Bujanovac, Leskovac, NoviPazar, Priboj, Prijepolje,
Preševo i Titin, u saradnji sa lokalnom samoupravom počela je podelu poljoprivrede
opreme zemljoradnicima sa područja opštine. Reč je o realizaciji projekta podrške
razvoja malih biznisa.
 
Vrednost projekta za Prijepolje iznosi 67.336 evra, od čega je učešće opštine 35,6
odsto, odnosno 24.000 evra. Posao u realizaciji ovog projekta, od prvih faza selekcije 26
kandidata do poslovne i stručne obuke u cilju obezbeđivanja održivosti njihovih biznisa,
završen je ranije, a sada je, od 25.4.2013. godine počela raspodela poljoprivredne opreme
od strane nemačke nevladine humanitarne organizacije, koja je istovremeno izvršila i
njihov odabir.
 
Raspodeli prvih poljoprivrednih mašina i opreme prisustovali su i Zoran Despotović
i Eldin Jejna, članovi Opštinskog veća opštine Prijepolje koji su izrazili punu podršku
programima koji doprinose smanjenju siromaštva i ekonomskom osnaživanju malih
biznisa, a što je potvrđeno i na ovom primeru kroz značajno učešće lokalne samouprave u
realizaciji ovog projekta.
 
 
 

Sastanak o otkupnoj ceni malina
Zamenik predsednika opštine Prijepolje Dobro Lazarević učestvovao je 19.4.2013.godine
u radu sastanka u Brusu u vezi pronalaženja metodologije određivanja otkupne cene malina.
Pored predstavnika lokalnih samouprava i udruženja malinara sa područja zapadne i
južne Srbije u radu ovog skupa učestvovali su i Goran Knežević, ministar poljoprivrede
u Vladi Republike Srbije i Senad Mahmutović, državni sekretar u
Ministarstva
 
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Tom prilikom ministar Knežević predstavio je
subvencije namenjene biljnoj proizvodnji koje su na raspolaganju i proizvođačima malina,
podsetivši da je ove godine budžet za poljoprivredu uvećan za 40 odsto u odnosu na prošlu
godinu.
 
Državni sekretar Senad Mahmutović ukazao je da je Vlada Srbije za sve poljoprivrednike
koji se bave biljnom proizvodnjom, među njima i za proizvođače malina, predvidela iznos
od 6.000 dinara osnovnih podsticaja po hektaru, i dodatnih 6.000 dinara za regresirano
gorivo.
Odobrena sredstva za projekat” Pomoć u kući”
U okviru Konkursa za dodelu sredstava za najsiromašnije opštine za podsticanje
i razvoj usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta i poboljšanje
materijalnog statusa najugroženijih kategorija stanovništva Ministarstvo
rada, zapošljavanja i socijalne politike dodelilo je ukupno 60 miliona dinara
predstavnicima 42 lokalne samouprave u Republici Srbiji.
 
Na konkurs se prijavilo 65 lokalnih samouprava,među njima i opština Prijepolje, a
sredstva su dobile 42 od čega se 37 projekata odnosi na uslugu pomoći u kući, četiri na
uslugu dnevnog boravka i jedan na uslugu personalne asistencije.
Opštini Prijepolje je dodeljeno 1.485.000 dinara za realizaciju projekta “Pomoć u
kući”. Ugovor je 24.4.2013.godine u Beogradu u ime opštine potpisao Dobro Lazarević,
zamenik predsednika opštine Prijepolje.
 
U ministarstvu su naveli da će direktni korisnici ovih sredstava biti deca, stari,
žrtve nasilja i druge osetljive grupe, a indirektno i odrasli, radno sposobni građani.
Konkursom su podržane opštine treće i četvrte grupe i devastirana područja,
istakli su u Ministarstvu rada nakon potpisivanja ugovora.
Investicioni potencijali u lokalnih zajednica u planskoj dokumentaciji
Republička agencija za prostorno planiranje Republike Srbije (RAPP) i Centar za
razvoj, restrukturiranje i privatizaciju PKS organizovali su 24.4.2013. godine seminar
o investicionim potencijalima lokalnih zajednica i regiona sadržanih u planskoj
dokumentaciji. Seminar je održan u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, a u radu
ovog značajnog skupa učestvovao je i Dobro Lazarević, zamenik predsednika opštine
Prijepolje.

Projekat su podržali Ministarstvo za prirodne resurse, rudarstvo i prostorno
planiranje, Ministarstvo za razvoj i lokalnu samoupravu i Ministrstvo za energetiku,
razvoj i zaštitu životne sredine. Pored Republičke agencije za prostorno planiranje
koja je predlagač, partneri projekta su Privredna komora Srbije, Stalna koferencija
gradova i opština (SKGO), Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR), Agencija za
promociju izvoza (SIEPA) i Republički geodetski zavod (RGZ).

PKS je prepoznala značaj ovog projekta imajući u vidu potrebu da se investitorima
iz zemlje i inostranstva na efikasan i savremen način prezentuju investicioni
potencijali lokalnih samouprava i regiona koji su sadržani u planskoj dokumentaciji“,
rekla je na otvaranju seminara Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore
Srbije. Praksa je pokazala da nedostatak kvalitetnih prostornih i urbanističkih
planova predstavlja jednu od prepreka novom investiranju, a poseban je problem što
stanje na terenu ne odgovara onome što se nalazi u planskoj dokumentaciji.
Predsednik SO Vukosav Tomašević posetio Institut za voćarstvo u Čačku
Vukosav Tomašević, predsednik Skupštine opštine Prijepolje razgovarao je 23. aprila
2013. godine u Čačku sa rukovodstvom Instituta za voćarstvo o mogućnostima i modalitetima
saradnje poljoprivrednika , udruženja voćara i merodavnih državnih organa iz Prijepolja sa
ovom najreprezentativnijom institucijom u oblasti voćarstva u Srbiji.
 
- Dogovoreno je da se pripremi sporazum o naučno-tehničkoj saradnji između Instituta za
voćarstvo iz Čačka i opštine Prijepolje na osnovu kog bi Institut preuzeo obavezu proizvodnje
i isporuke sadnog materijala za potrebe prijepoljskih voćara, uključujući stručnu edukaciju
i neposrednu i praktičnu kontrolu primene najsavremenijih naučnih i tehnoloških metoda
u proizvodnji voća, istakao je predsednik Skupštine opštine Vukosav Tomašević, nakon ovih razgovora
u Čačku i dodao da očekuje da se na ovoj način još više unapredi voćarska proizvodnja u
ovom kraju. Tomašević je najavio i da se potpisivanje sporazuma o saradnji između opštine
Prijepolje i Instituta za voćarstvo očekuju do polovine ove godine.
Potpisani ugovori o prevozu penzionera i o vikend linijama
Opština Prijepolje i „Autoprevoz - Janjušević“a.d. iz Priboja potpisali su
22.4.2013.godine ugovore o prevozu penzionera, korisnika socijalne pomoći, osoba sa
posebnim potrtebama sa pratiocem i invalidnih lica i o prevozu putnika na sezonskim
– vikend linijama na teritoriji opštine Prijepolje.
 
U ime ima lokalne samouprave u Prijepolju ugovor je potpisao Emir Hašimbegović,
predsednik opštine, a u ime autoprevoznika iz Priboja, Vinko Janjušević, direktor.
Ugovorom su obuhvaćeni penzioneri čija primanja ne prelazi 16.000 dinara, a
vremenski period za ovu vrstu prevoza trajeće do kraja 2013.godine godine. Za ove
usluge i ostale kategorije putnika obuhvaćene ovim ugovorom, opština će iz budžeta
plaćati pribojskom autoprevozniku mesečno po 300 dinara po izdatoj legitimaciji,
odnosno povlastici za prevoz.
 
U vezi prevoza putnika na vikend linijama ugovorom je predviđeno šest putnih
pravaca od petka do nedelje, kao i jedna sezonska linija od Prijepolja do Brodareva
radnim danima do kraja juna. Mesečni iznos subvencija iz budžetskih sredstava za
prevoz putnika na vikend linijama iznosi 504.000 dinara, a za sezonsku liniju između
Prijepolja i Brodareva 144.000 dinara.
Javni oglas

Na osnovu člana 96. st. 6 Zakona o planiranju i  izgradnji  („Službeni glasnik RS '', broj 72/09, 81/09 i  24/11  ) JP  Direkcija za izgradnju „ PRIJEPOLjE " iz Prijepolja

  RASPISUJE

O G L A S

ZA DAVANjE U ZAKUP NA ODREĐENO VREME NEIZGRAĐENOG  UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PRIKUPLjANjEM PONUDA

I -  Daju se u zakup radi izgradnje privredno-proizvodnih i uslužnih objekata u skladu sa Urbanističkim projektom za izgradnju niza poslovnih objekata u Industrijskoj zoni br.18 / 09 od 2009. godine, sledeće kat. parcele upisane u listu nepokretnosti broj 640  KO Ratajska:

      1. kp. br.  567 / 2 od 724 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                 2. kp.br.  568/3 od 818 m²            

             3. kp.br.566/2 od 1892 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                 4. kp.br.563/1 od 1842m2

                 5. kp.br. 563/3 od 532 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                          

II - Pravo učešća  imaju domaća i strana pravna i fizička lica koji imaju registrovano privredno društvo/radnju/poslovnicu na teritoriji Opštine Prijepolje odnosno koji prilože izjavu da će registrovati privredno društvo/radnju/poslovnicu na teritoriji Opštine Prijepolje.

Učesnici daju izjavu da će zaposliti najmanje jednog radnika po aru neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini koje se daje u zakup i uplaćuju garantni iznos od 200 dinara po m² površine kat. parcele za koju se podnosi prijava za učešće u postupku.  Garantni iznos u slučaju odustanka od zakupa parcele se ne vraća.

Zainteresovani ponuđač može podneti ponudu za samo jednu katastarsku parcelu koja je predmet davanja u zakup.

Rok trajanja zakupa je 50 godina.

Rok privođenja planiranoj nameni iznosi 3 ( tri)  godine računajući  od dana zaključenja  ugovora o davanju u zakup oglašenog građevinskog zemljišta .

III     Najmanji iznos zakupnine za davanje u zakup građevinskog zemljišta je 2.000,00 dinara po  1 m² za period zakupa od 50 godina. Zakupac ima pravo na umanjenje zakupnine za zemljište  u skladu sa usvojenim Elaboratom opravdanosti.

IV - Elaborat opravdanosti koji sadrži urbanistički projekat sa urbanističkim parametrima i pravilima građenja za svaku katastarsku parcelu koja je predmet davanja u  i konkursna dokumentacija objavljeni su na WEB strani http://www.opstinaprijepolje.rs/ i http://www.prijepolje.rs/ .

V - Ponude se podnose  u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA PRIJEPOLjE - KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI, Trg Bratstva  Jedinstva br. 1, 31300 Prijepolje. Na poleđini koverte obavezno staviti naznaku „PONUDA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA  za katastarsku parcelu br: ____."  Ponude se podnose najkasnije do  20.05.2013.  godine do 09.00 časova.

VI - Otvaranje ponuda  održaće se 20.05.2013. godine u sali za sastanke Opštinske uprave Prijepolje (treći sprat),  prema rasporedu  utvrđenom u konkursnoj dokumentacija od 10.00 h do 12.00 h.

-  Blagovremena je ponuda koja na adresu Komisije stigne poslednjeg dana roka do 9 časova.

-  Neblagovremene ponude neće se razmatrati.

-  Otvaranju ponuda obavezno  prisustvuje ovlašćeno lice podnosioca.

VII -Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude :

•1.       Planirani broj novih radnika  - ukupno 60 bodova

•2.       Iznos zakupnine - ukupno 40 bodova

 Predmetna kat. parcela daje se   u zakup  učesniku  koji je osvojio najveći broj bodova.

 

VIII - Konkursna dokumentacija za učešće u postupku prikupljanja ponuda može se preuzeti od 22.04.2013. god.  do  17.05.2013.god. radnim danima od 10 do 13 časova u zgradi opštine Prijepolje, kancelarija broj 21 i sa sajta opštine.

 

IX - Sve dodatne informacije u vezi učešća u postupka prikupljanja ponuda mogu se zatražiti putem telefona broj 033 / 714-073 ,  pisanim putem i putem faksa broj  033 / 712-297, sa naznakom „Za komisiju za dodelu parcela u Industrijskoj zoni" -  kontakt osoba Branka Radulović .

   Javni oglas

   Konkursna dokumentacija

   Urbanistički projekat

   Elaborat opravdanosti

Razgovarano o toku radova komunalne infrastrukture u Prijepolju
U zgradi opštinske administracije u Prijepolju je održan radni sastanak, kojim
je predsedavao Vukosav Tomašević, predsednik Skupštine opštine, na kome je
konstatovano da su radovi na objektima komunalne i putne infrastrukture u Valterovoj
i ulici Izeta Čavića počela na vreme i da se odvijaju utvrđenom dinamikom, a da će već
narednih dana biti intenzivirani sa otvaranjem novih gradilišta.
 
U radu sastanka su učestovali Emir Hašimbegović, predsednik opštine, Dobro
Lazarević, zamenik predsednika ,članovi Opštinskog veća Esad Hodžić i Predrag
Čičić, Sabahudin Kozica, direktor gradnje užičkih Puteva u Prijepolju, Radovan
Cmiljanović i Aziz Hadžifejzović, direktori Direkcije za Puteve i JKP “Lim”. Svi
prisutni na ovom sastanku istovremeno su i direktno uključeni u rad najviših organa i
tela formiranih povodom održavanja jubilarnih 50. MOSI početkom jula u Prijepolju.
Zatraženo je od svih izvođača poslova da se striktno pridržavaju utvrđenih rokova
gradnje i kvaliteta radova u skladu sa tenderskim uslovima i projektima.Ukazano je i
na maksimalnu odgovornost u radu, koja podrazumeva, ako bude potrebe i uvođenje druge
smene i rad subotama i nedeljama, kao i angažovanje novog ljudstva i mehanizacije pa i
drugih podizvođača radova.
 
Određeno je da koordinator između opštine i izvođača radova na sportskim terenima
bude Dobro Lazarević, zamenik predsednika opštine, a u oblasti komunalne i putne
infrastrukture Predrag Čičić, član Opštinskog veća.
Prijem za talentovane mlade karatiste
Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbergović primio je 18.
aprila 2013. godine karatiste iz mlađih kategorija i trenera Beća
Bećirovića iz karate kluba „Euro“ iz Prijepolja koji su postigli veliki
uspeh na karate prvenstvu uže Srbije u kategorijama poletaraca, pionira i
nada, održanom skoro u Čačku. Na prijemu su bili i mladi karatisti Stefan
Gojačanin, Nikola Stiković, Zdravko Babić koji su na ovom takmičenju
osvojili srebrne medalje i Nikola Bulatović i Ednan Mašović sa
osvojenim bronzanim odličjem.
 
Predsednik Hašimbegović je obećao odgovarajuću pomoć klubu „Euro“
u kojem se nalazi veliki broj talentnovanih karate takmičara, a koji su
istovremeno i veoma dobri učenici u svojim školama.
 
Potpisan ugovor o realizaciji projekta „Lokalna služba za iskustvo mladih“

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović potpisao je u utorak, 16.aprila 2013. odine u Ministarstvu omladine i sporta u Beogradu ugovor o realizaciji projekta „Lokalna služba za iskustvo mladih“, a koji sprovodi Kancelarija za mlade opštine Prijepolje, odobrenog na osnovu konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave i ostvarivanju lokalnih akcionih planova za mlade.Projekat je vezan za razvoj iskustva srednjoškolaca kroz radne prakse i mladih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kroz volontersko iskustvo u zemljama Evropske Unije.

U ime Ministarstva omladine i sporta ugovor o realizaciji ovog projekt, za što su odobrena sredstva u iznosu od 688.000 dinara, potpisala je ministarka Alisa Marić. Realizacija ovog projekta u Prijepolju trajaće od aprila do kraja septembra 2013. godine.

Emiru Hašimbegoviću, predsedniku opštine Prijepolje uručeno priznanje „ODGOVORno“

Zvonko Ninkov urednik ISTINOMERA, pri Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA iz Beograda uručio je 17.aprila 2013. godine Emiru Hašimbegoviću, predsedniku opštine Prijepolje priznanje „ODGOVORno“ za promovisanje odgovornosti za javno izgovorenu reč i transparentan rad opštinske uprave.

Prilikom dodele ovog priznanja Hašimbegoviću, Ninkov je istakao da su građani sami kandidovali javne funkcionere za koje su smatrali da su zaslužili da ga i dobiju i čestitao predsedniku opštine Prijepolje što je on ove godine među prvim nosiocima javnih funkcija koji su svojim radom i zalaganjem zaslužili priznanje „ODGOVORno“.

Ovom prilikom predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović, dao je TV intervju koji će Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost naknadno objaviti. Priznanje „ODGOVORno“ dodeljeno je i predsedniku opštine Zvezdara Edipu Šerifovu i predsedniku opštine Paraćin Saši Paunoviću. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost u svom radu promoviše odgovornost za javno izgovorenu reč,transparentan rad institucija i nosilaca javnih funkcija i svakodnevno analizira odgovornost javnih funkcionera.

Subvencionisan prevoz osnovaca iz Velike Župe i Seljašnice
Opštinsko veće opštine Prijepolje i „Autoprevoz - Janjušević“a.d. iz Priboja
potpisali su ugovor o subvencionisanju prevoza učenika Osnove škole „Dušan
Tomašević – Ćirko“ iz Velike Župe na realciji Vinicka – Hrta – Vinicka i učenika
Osnovne škole „Mihailo Baković“ iz Seljašnice na realizaciji Seljašnica – Jabuka –
Seljašnica za školsku 2012/2013. godinu.
 
U ime Opštinskog veća ugovor je potpisao Emir Hašimbegović, predsednik opštine, a
u ime autoprevoznika iz Priboja, Vinko Janjušević, direktor.
 
Ugovorom je predviđen prevoz osnovaca iz ove dve škole svakim radnim danom
tokom cele školske godine zaključno sa šestim mesecom, kada nastupa školski raspust.
Subvencionisanim prevozom učenika Osnovne škole u Velikoj Župi obuhvaćeno je 18 , a
Osnovne škole „Mihailo Baković“ iz Seljašnice 59 đaka.
Iz budžeta opštine Prijepolje za ovu uslugu pribojskom autoprevozniku mesečno će se
uplaćivati po 275.000 dinara.
Poseta delegacije Kenica Prijepolju

Delegaciju iz prijateljskog švajcarskog grada Kenica, koju je predvodio Ueli Studer, zamenik predsednika Kenica i član parlamenta, primio je u četvrtak, 11.4.2013.godine Emir Hašimbegović, predsednik opštine sa najvišim funcionerima lokalne samouprave u Prijepolju. Hašimbegović je članovima švajcarske delegacije preneo zahvalnost u ime opštine Prijepolje za višegodišnje neprekidno interesovanje Kenica za život i rad ljudi u ovoj sredini, a posebno na nesebičnoj pomoći koja je prisutna u saradnji, kontaktima i realiuzovanim projektima između Kenica i Prijepolja.

Vukosav Tomašević, predsednik Skupštine opštine Prijepolje je rekao da građani Prijepolja posebno pamte i ne zaboravljaju nesebičnu prijateljsku pomoć Kenica tokom godina poslednjih ratnih zbivanja na području bivše Jugoslavije. Zbog toga bilo da je reč o odlasku naših ljudi u Švajcarsku ili dolaska njihovih predstavnika u Prijepolje, ističemo uvek da se susreću iskreni prijatelji i tako če biti i u budućnosti, istakao je Tomašević.

Naglašavajući da iza svih projekata saradnje i poseta između Kenica i Prijepolja stoji ambasada Švajcarske u Beogradu, Ueli Studer, šef delegacije je tokom ove posete iskazao spremnost i pripremljenost za pomoć našoj opštini u oblasti poljoprivrede. Zbog toga je i veći deo boraska delegacije iz Švajcarske u Prijepolju okrenut posetama i razgovorima sa poljoprivrednicima i predstavnicima firmi u vezi razvoja i finalne prerade proizvoda od voća i povrća.

Delegacija iz Kenica posetiće 12.4.2013. i Osnovnu školu na Kolovratu i uručiti klavir na poklon ovoj vaspitno obrazovnoj ustanovi.

Priznanje Emiru Hašimbegoviću, predsedniku opštine Prijepolje
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA iz
Beograda dodelio je Emiru Hašimbegoviću, predsedniku opštine
Prijepolje priznanje „ODGOVORno“ za promovisanje odgovornosti za javno
izgovorenu reč i transparentan rad opštinske uprave.
 
U obrazloženju dodele ovog priznanja Hašimbegoviću, ističe se da su
građani sami kandidovali javne funkcionerke i funkcionere za koje su
smatrali da su zaslužili da ga i dobiju. Po dobijanju predloga građana,
tim iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost odabrao
je naistaknutije pojedince koji su svojim radom i zalaganjem zaslužili
priznanje „ODGOVORno“.
 
Priznanje „ODGOVORno“ dodeljeno je i predsedniku opštine Zvezdara
Edipu Šerifovu i predsedniku opštine Paraćin Saši Paunoviću.
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost u svom radu
promoviše odgovornost za javno izgovorenu reč,transparentan rad
institucija i nosilaca javnih funkcija i svakodnevno analizira
odgovornost javnih funkcionera.
OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA SAKUPLjANjE I TRANSPORT NEOPASNOG OTPADA

OPŠTINSKA UPRAVA PRIJEPOLjE

 

objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA SAKUPLjANjE I TRANSPORT NEOPASNOG OTPADA

 

 

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je operater JKP“Lim“, ul.Branka Radičevića br.30., Prijepolje, dana 26.03.2013. godine podneo zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Prijepolje.

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da se uvid u sadržinu podnetog zahteva može izvršiti radnim danima od 11 do 14 časova  u zgradi opštine Prijepolje, Trg bratstva i jedinstva, kancelarija br.29.

Rok za uvid i dostavljanje mišljenja i predloga je  19.04.2013.godine.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/09 i 88/10).

TOP na sajmu u Nišu
U Nišu je od 4 – 6.aprila 2013. godine održan Sajam turizma i aktivnog odmora, na kojem
je u okviru regije zapadna Srbija nastupila i Turistička organizacija iz Prijepolja. Na
sajmu je učestvovalo 110 izlagača, među kojima su bile i organizacije iz Grčke, Bugarske i
Crne Gore.
 
Posetiocima sajma ponuđen je i deo programa aktivnog odmora kao što su regate,
rafting,džip safari, speleologija, ronjenje, ali i programi pogodni za održavanje ekstremnih
sportova. Poseban akcent je stavljen na obeležavanje 17 vekova Milanskog edikta.
 
Ivana Rakonjac, direktorica TOP-a rekla je da su posetioci ove turističke
manifestacije izrazili interesovanje za programe aktivnog odmora Prijepolja i regije
Zapadna Srbija, kao i to da su na sajmu promovisane jubilarne 50.MOSI.
Limska regata krajem maja
Ovogodišnja, 14. po redu, Limska regata od Plava do Prijepolja, biće održana od 31. maja - 2. juna, odlučeno je na sastanku turističkih organizacija, nevladinih organizacija i rafting klubova iz Bijelog Polja, Plava, Andrijevice i Prijepolja. Sastanku su prisustvovali predstavnici Turisticke organizacije Prijepolje, direktorica Ivana Rakonjac i Safet Sajo Planić, a ispred Raftera Dragoljub Simovic .Predstavnici TOP-a su najavili aktivno ucesće u realizaciji Limske regate 2013.i obećali punu aktivnost na dočeku i gostoprimstvu takmičara i svih učesnika ovogodišnje regate.
Ambasador Republike Bugarske u Prijepolju

Ambasador Republike Bugarske u Srbiji Angel Dimitrov sa suprugom i Nikolaj Trukanov, šef konzularnog odeljenja, posetili su danas opštinu Prijepolje i položili sveće na spomenik u Gostunu, u znak sećanja na 12 bugarskih đaka stradalih pre devet godina u saobraćajnoj nesereći u kanjonu Lima. Venac na spomenik bugarskim đacima položila je i delegacija opštine Prijepolje predvođena Emirom Hašimbegovićem, predsednikom opštine.

Pre podne delegaciju zvaničnika iz Bugarske primio je Emir Hašimbegović, predsednik opštine. Prijemu su prisustovali i Vukosav Tomašević, predsednik SO i Dobro Lazarević, zamenik predsednika opštine. Hašimbegović je rekao da građani opštine saosećaju sa porodicama iz Bugarske čija su deca nastradala u saobraćajnoj nesereći 2004. godine u Limu kod Gostuna i naglasio da se potom, zbog ovog tragičnog događaja, stvorili čvrsto i iskreno prijateljstvo između prijepoljske i bugarske opštine Svištov. - Iza nesrećnih slučajeva u kojima stradaju nevini, često stoji ljudska nemarnost. Međutim i u takvim situacijama se pojavljuju humani i ljudski kvaliteti i postupci običnih ljudi koji postaji heroji. Mi smo danas ovde i da zahvalimo tim ljudima koji su nesebično pomogli da se tragedija u Gostunu pre devet godina tragično ne završi za još veći broj naše dece, rekao je bugarski ambasador u Srbiji prilikom dnanašnjeg susreta sa zvaničnicima u sedištu lokalne samouprave u Prijepolju.

 

Poslovna zona Kolovrat
U Prijepolju je 5.aprila 2013. godine održana završna konferencija
projekta „Poslovna zona Kolovrat“ na kojoj su predstavljeni rezultati
projekta koje je opština Prijepolje zajedno sa svojim partnerima
realizovala u protekle dve godine.
 
Učesnike konferencije, među kojima su bili i predstavnici RSEDP
programa, Regionalne razvojne agencije (RRA) Zlatibor i Kluba
privrednika, pozdravio je Emir Hašimbegović, predsednik opštine
Prijepolje.
 
Hašimbeović je istakao da opština Prijepolje nastoji, da u cilju
razvoja svoje teritorije, mobiliše sve raspoložive kapacitete i resurse
i obezbedi uslove za ravnomeran socio-ekonomski napredak uz poštovanje
ekoloških princima, multietičnosti i prava svih građana. Dodao je
da očekuje i da „Poslovna zona Kolovrat“, a dosadašnji rezultati su
ohrabrujući, neposredno doprinose bržem zapošljavanje u opštini i šire,
u pod-regionu Polimlja, kroz obezbeđivanje infrastrukturnih uslova za
neophodni razvoj poslovanja i promociju slobodnih lokacija u samoj zoni.
 
Projekat „Poslovna zona Kolovrat“ se realizuje uz podršku Evropske
unije. Učesnici konferencije neposredno su u popodnevnim časovima
obišli i Poslovnu zonu na Kolovratu.
Regionalnom deponijom će upravljati privredno društvo

Opštinsko veće opštine Prijepolje na sednici koja je održana 2.aprila 2013. godine dalo je saglasnost da se buduće preduzeće, koje se upravljati Regionalnom deponijom za potrebe Nove Varoši, Priboja, Sjenice i Prijepolja, registruje kao privredno društvo sa ograničenom odgovornošću.

Ranije su četiri opštine opštine, izuzetno zainteresovano da se problem odlaganja smeća dugoročno razreši, dale saglasnost za formiranje javnog regionalnog preduzeća za brigu o komunalnom otpadu, mada se kasnije došlo do saznanja da pravna regulativa ide u pravcu da takve poslove treba da radi privredno društvo sa ograničenom odgovornošću. Sličnu odluku već su donele ili će odmah doneti i ostale opštine uključene u zajednički projekat izgradnje regionalne deponije Banjica koja će biti na teritoriji novovaroške opštine.

Održana šesta sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije
Opštinski štab za vanredne situacije (OŠ VS) u Prijepolju, kojim je
predsedavao komadant Štaba, Emir Hašimbegović, na sednici koja je
održana 26. marta 2013. godine razmotrio je i usvojio Izveštaj o radu OŠ
za vanredne situacije, prihvatio analizu sprovedenih aktivnosti povodom
1. Marta – Svetskog dana civilne zaštite, ponovo pokrenuo inicijativu u
vezi realizacije projekta sistema za uzbunjivanje na teritoriji opštine
Prijepolju i razmotrio još nekoliko pitanja iz svoje nadležnosti.

U 2012. godini Opštinski štab za vanredne situcije, formiran u
sadašnjem sazivu na sednici Skupštine opštine 17.jula 2012. godine,
iskazao je veliku aktivnost u sprovođenju planiranih poslova i zadataka,
kao i druge neophodne poslove iz svoje nadležnosti. U izveštajnom
periodu Štab za vanredne situacije opštine Prijepolje održao je 28
redovnih i jednu vanrednu sednicu.

U Izveštaju OŠ VS ističe se da je na predlog Opštinskog štaba, zbog
obimnih snežnih padavina krajem januara 2012. godine koje su pogodile
i područje opštine Prijepolje, predsednik opštine 26.1.2012. doneo
odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Prijepolje.
Vanredna situacija na području opštine Prijepolje ukinuta je odlukom
predsednika opštine 27.2.2012.godine.
U beogradskom Medija centru održan okrugli sto o reformi lokalne samouprave

U Medija centru u Beogradu, u petak, 29.marta 2013. godine održan je završni okrugli sto Regionalnog foruma za reformu lokalne samouprave i decentralizaciju na temu „Oživljavanje jugozapadne Srbije“. Jugozapadna Srbija danas predstavlja, za razliku od ranije prošlosti, jedan od nerazvijenih regiona u zemlji koji primarno zavisi od ekonomske i političke pomoći iz Beograda. U cilju promovisanja inkluzivnog pristupa rešavanju problema, uspostavljanju boljih odnosa između regiona i lokalnih vlasti kao i dijaloga između predstavnika različitih zajednica i političkih orcija u regionu, Savet za inkluzivno upravljanje (CIG) je uz podršku Ambasade Velike Britanije i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo Regionalni forum, kao neoficijelni prostor za otvoreni i neometani dijalog.

U radu završnog okruglog stola učestovali su predsednici opština Priboj Lazar Rvović, Prijepolje Emir Hašimbegović, Sjenica Hazbo Mujović i Raška Vulić Pašajlić i predsednik Skupštine opštine Nova Varoš Branislav Dilparić. Na skupu su govorili i Mirsad Jusufović iz UNDP-a i Aida Ćorović, iz Urban IN iz Novog Pazara. Moderator je bio Aleks Gligorov, predsednik Saveta za inkluzivno upravljanje. Govoreći na temu odnosa lokalne samouprave i države, Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje je istakao da centralna vlast mora da se transparentnije uključi i rešavavanje mnogih pitanja u opštinama, pominjući, između ostalog i probleme sa deponijama smeća, lošom privatizacijom i nezaposlenošću. - Zakonska ovlašćenja koja ima lokalna samouprava trebalo bi da se jasnije definišu.

Ne može se, primera radi, lokalna samouprava baviti razvojem i podsticajima u privredi, a da za to nema određene alate i direktnu pomoć države, rekao je Hašimbegović i dodao da klasifikacija stanja u svim opštinama mora biti jasna i transparentna. To se ne može svesti na jedan formular i uzeti par stastističkih podataka, istakao je predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović.

 

 

 

DOPIS VUKOSAVA TOMAŠEVIĆA MINISTARKI MIHAJLOVIĆ
Predsednik Skupštine opštine Prijepolje Vukosav Tomašević obratio se 29.3.2013. godine ministru energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorani Mihajlović i zatražio po drugi put informaciju o aktivnostima u vezi izgradnje hidroelektrana na Limu. -Ova situacija, nedostatak službenih informacija od nadležnih državnih organa –Vašeg ministarstva i medijske spekulacije izazivaju nezadovoljstvo građana i aktera političkog života u Prijepolju i stvaraju klimu protiv izgradnje hidroelektrana, navodi Tomašević u dopisu ministru Zorani Mihajlović. U dopisu Zorani Mihajlović, predsednik SO Prijepolje Vukosav Tomašević još dodaje da će u slučaju ćutanja biće prinuđen da građane Prijepolja i medije obavesti da Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine izbegava da javnost informiše o ovoj važnoj životnoj temi“.
Upućeni pozivi Nikoliću i Dačiću u vezi 50.MOSI
Predsedniku Republike Srbije Tomislau Nikoliću upućen je poziv da bude pokrovitelj jubilarnih 50. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara koje će se početkom jula održati u Prijepolju, a premijeru Srbije Ivici Dačiću da bude predsednik Organizacionog odbora. Poziv predsedniku Srbije i premijeru u ime opštine Prijepolje uputili su predsednik opštine Emir Hašimbegović i predsednik Skupštine opštine Vukosav Tomašević. Premijeru Ivici Dačiću predloženo je i da Organizacioni odbor 50.MOSI i njegov sastav budu formirani odlukom Vlade Republike Srbije.Prethodno su zvanični pozivi slične sadržine iz Prijepolja predsedniku Srbije i premijeru, Nikoliću i Dačiću da se prihvate predloženih dužnosti povodom održavanja jubilarnih MOSI, upućeni još krajem prošle godine.
JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA ORGANIZACIJA KOJE PRUŽAJU USLUGE NARODNE KUHINjE

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA PRIJEPOLjE

Broj:020-99/13

Datum: 17.04.2013. godine

 

      Na osnovu člana 7. - 18. Odluke o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Prijepolje("Sl. glasnik opštine Prijepolje  br. 7/2010"), a u vezi sa Odlukom o budžetu opštine Prijepolje za 2013.godinu("Sl. glasnik opštine Prijepolje  br. 12/2012"), raspisuje se :            

 

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA ORGANIZACIJA KOJE PRUŽAJU  USLUGE NARODNE KUHINjE

 

Ukupan iznos sredstava planiran Odlukom o budžetu opštine Prijepolje za 2013. godinu("Sl. glasnik opštine Prijepolje  br. 12/2012") je 5.000.000 dinara (pozicija br. 212, ekonomska klasifikacija br. 481).

         

Sredstva su namenjena za finansiranje projekata snadbevanja sa obrocima građana opštine Prijepolje koji se nalaze u stanju socijalne potrebe (narodne kuhinje).

 

Organizacija može učestvovati sa više projekata, a sredstva iz budžeta opštine Prijepolje dodeljuju se za finansiranje jednog projekta.

Vrednost traženih sredstava iz budžeta opštine Prijepolje ne  može biti manja od 500,000,00  dinara niti veća od 5.000.000 dinara.

 

Organizacija je dužna da obezbedi sopstveno novčano učešće najmanje u visini od 10%  od ukupne vrednosti projekta.

 

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Prijepolje  najkasnije do 31. decembra 2013. godine.

 

Učesnik konkursa je dužan da dostavi:

 

•·         popunjen prijavni obrazac,

•·         popunjen obrazac opisa projekta,

•·         popunjen obrazac budžeta projekta,

•·         biografije koordinatora projekta i ključnih stručnjaka uključenih u rad na projektu,

•·         overenu fotokopiju osnivačkog akta (Statut),

•·         overenu fotokopiju finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim državnim organima za prethodnu godinu,

•·         pismenu izjavu o obezbeđivanju sopstvenog novčanog učešća najmanje u visini od 10%,  od ukupne vrednosti projekta,

•·         izjavu o broju korisnika usluga narodne kuhinje u 2013. godini.

 

 Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti  sa naznakom:

 

„Prijava za Konkurs za finansiranje projekata organizacija koje pružaju usluge narodne kuhinje-"NE OTVARATI".

 

Prijave se dostavljaju na pisarnicu  opštine Prijepolje ili poštom na adresu:

 

Opština Prijepolje - Komisiji za sprovođenje postupka javnog konkursa, 31300 Prijepolje, Trg Bratstva i Jedinstva br. 1.

 

     Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u Službenom glasniku opštine Prijepolje.

 

   Zainteresovane organizacije mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, od 08 do 15 časova u kancelariji br. 16. u Opštinskoj upravi opštine Prijepolje ili na zvaničnoj internet prezentaciji opštine www.opstinaprijepolje.rs.

 

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

 

     Kriterijumi za ocenjivanje su:

 

•·         usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa  0 - 45 bodova;

•·         ostvareni rezultati nevladine organizacije prethodnih godina 0 - 20 bodova;

•·         materijalna i kadrovska opremljenost nevladine organizacije 0 - 10 bodova;

•·         stručnost koordinatora i ključnih stručnjaka uključenih u projekat 0-10 bodova;

•·         održivost projekta 0-15 bodova;

•·         saradnja sa lokalnom zajednicom 0 - 15 bodova.

 

             Odluka o izboru projekata koji će se finansirati iz budžeta  opštine Prijepolje biće doneta u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

  

            Javni konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja, u "Službenom glasniku opštine Prijepolje " i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine http://www.opstinaprijepolje.rs/

  

        Kontakt telefon - 033/710069 .                                 

  

  

  

                                                                                                                 P R E D S E D N I K

                                                                                                          Emir Hašimbegović

Sadnice malina i šljiva po regresiranim cenama

Poljoprivredna služba Opštinske uprave u Prijepolju završava prolećnu raspodelu sadnica malina i šljiva registovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa područja opštine. Podeljeno je 32.000 sadnica malina i 4.000 sadnica šljiva. Sadnice su podeljene voćarima, blagovremeno prijavljenim na objavljeno obaveštenje u medijima o uslovima raspodele, koji imaju registovano poljoprivredno gazdinstvo i koji u prethodne četiri godine nisu koristili nabavku sadnog materijala po regresiranim cenama.

Šesnaest voćara sa područja opštine Prijepolje dobilo je po 2.000 sadnica malina za podizanje intenzivnog zasada, za što je lično učešće iznosilo 15.000 dinara, dok je opština učestvovala sa 80 odsto novca od ukupne cene koštanja. A 20 voćara dobijaju po 200 komada sadnice šljive „Čačanska rodna“ i „Čačanska lepotica“. Voćari će za taj broj sadnica po regresiranoj ceni platiti 10.000 dinara, dok ukupna cena 200 komada sadnica šljiva košta 43.000 dinara. -Sa podelom na jesen još 48.000 sadnica malina za 24 registrovana poljoprivredna gazdinstva i 6.000 sadnica šljiva za 30 voćara imaćemo za 2013. godinu raspodelu 80.000 sadnica malina i 10.000 sadnica šljiva u kojima opština Prijepolje učestvuje sa 80 odsto od ukupne cene koštanja.

Ocenjujemo da će i na ovaj način opština, kroz obezbeđivanje budžetskih sredstava, direktno doprineti razvoju poljoprivrede, naročito voćarstva, ističe Zoran Despotović, član Opštinskog veća zadužen za praćenje aktivnosti u oblasti poljoprivrede.

Predstavnici EU PROGRES-a posetili Prijepolje
Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović razgovarao je 21.marta
2013.godine sa predstavnicima EU UNOPS-PROGRES-a Milanom Kolašincem,
Nerminom Hasanovićem i Slobodanom Derikonjićem.Razgovoru je prisustovao
i Dragiša Rakonjac, rukovodilac Odeljenja za privredu i finansije Opštinske
uprave.
Razgovarano je o tekućim i budućim aktivnostima EU PROGRES-a, angažovanju na
programima podsticaja lokalno-ekonomskog razvoja, predstojećim aktivnostima
u vezi regionalne deponije smeća Banjica i pripremama opštine za posetu
delegacije iz opštine Kenc iz Švajcarske.
Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović istakao je tokom
razgovora da postoji potreba angažovanja lokalne samouprave i donatora na
iznalaženju mogućnosti korišćenja prirodnih resursa u oblasti poljoprivrede
radi realnog stvaranja mogućnosti novog zapošljavanja, posebno nekvalifikovane
radne snage. Istaknuto je da bi programi ovakve vrste mogli obuhvatiti
proizvodnju i pakovanje raznih vrsta artikala potput šumskih plodova, povrća,
voća, salata, džemova i drugih proizvoda za ishranu. Predstavnici PROGRES-a
istali su da bi oni mogli da finansiraju ekspertske usluge u izradi neke vrste
studije i analize koja bi se bavila istraživanjem ove vrste aktivnosti, a kasnije
i izradom biznis planova.

U vezi aktivnosti na izgradnji Regionalne deponije smeća Banjica istaknuto
je da EU UNOPS PROGRES trenutno radi na angažovanju novog projekta
zazavršetak preostale projektno – tehničke dokumentacije zbog nastalih
problema sa ranijim projektom. Naglašeno je u razgovoru da će do početka
septembra 2013. godine dokumentacija biti završena. Do tada opštine Nova
Varoš, Priboj, Prijepolje i Sjenica nastojaće da formalno i pravno urede ovu
oblast, odnosno izaberu direktora i nadzorni odbor regionalnog JKP u osnivanju.
Preduzeće bi bilo u obavezi da iznalazi sredstva, konkuriše kod donatora i
normativno se legitimiše kao predstavnik četiri susedne opštine koje su veoma
zainteresovane za izgradnju ovog kapitalnog komunalnog objekta.
Obaveštenje

Republika Srbija

OPŠTINA PRIJEPOLjE

Opštinska uprava

Broj: 501-4/13

P r i j e p o lj e

            Na osnovu čl. 10. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), daje sledeće

                                                            O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Na zahtev nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija" A.D. Beograd, Opštinska uprava Prijepolje sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu Projekta bazna stanica mobilne telefonije „Brodarevo"-UE11/UEU11/UE11C057, na kat . parceli broj 659 KO Brodarevo, na teritoriji opštine Prijepolje.

            Nakon sprovedenog postupka doneto je rešenje kojim je utvrđeno da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu.

            Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o posmatranoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima na životnu  sredinu, Izveštaja o ispitivanju elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni bazne stanice,  uz poštovanje utvrđenih uslova zaštite životne sredine navedenih u rešenju i uzimajući u obzir kriterijume propisane Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS"broj 114/08).

            Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama opštinske uprave opštine Prijepolje, svakog radnog dana od 11 do 14 časova i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa .

           

       

            OPŠTINSKA UPRAVA

Gradovi i opštine u kampanji „Evropa to si ti“
Predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarije Vlade
Republike Srbije i Programa evropskog partnerstva sa opštinama EU
PROGRES sastali su se 22.marta 2013. godine u Topoli na radnom ručku sa
gradonačelnicima i predsednicima opština iz 25 gradova i opština južne i
jugozapadne Srbije iz Pčinjskog, Jablaničkog, Topličkog, Zlatiborskog i Raškog
okruga. Skup je organizovan povodom početka kampanje „Evropa to si ti“, na kojem
su čelni ljudi iz gradova i opština iz južne i jugozapadne Srbije iskazali
spremnost da podrže akciju približavanja Evrope lokalnim samoupravama koje
predstavljaju.
 
U radu ovog skupa učestovao je i Emir Hašimbegović, predsednik opštine
Prijepolje.
 
Zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Adriano
Martins potvrdio je odlučnost EU da snažno podržava Srbiju na putu evropskih
integracija i da će naredni period obeležiti još intezivnija saradnja na
inicijativama koje dolaze iz nerazvijenih i nedovoljno razvijenih područja.
Menadžer EU PROGRES-a Grem Tindal ukazao je na dosadašnje rezultate koje je
njegov tim postigao u saradnji sa lokalnim samoupravama kroz sprovođenje više
projekata i istakao da jug i jugozapad Srbije imaju kapaciteta da odgovore na
izazove koje donosi naredna etapa EU integracija.
 
Direktor Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević ukazao je na
važnost saradnje lokalnih samouprava sa institucijama Republike Srbije.
Objasnio je ulogu ove institucije u sistemu raspodele donatorske pomoći i
izrazio spremnost da sa svojim timom pomogne lokalnim samoupravama da na bolji
način pristupaju evropskim fondovima.
 
Gradonačenici i predsednici opština iz 25 gradova i opština južne
i jugozapadne Srbije, među njima i predsednik opštine Prijepolje Emir
Hašimbegović, ukazali su da su projekti koje finansira EU, Vlada Švajcarske i
Vlada Republike Srbije preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama EU
PROGRES doveli do rezultata koji su građanima dali novu energiju i podstrek u
radu na razvoju svojih lokalnih samouprava i poboljšali im uslove života.
Hašimbegović je rekao da se planira da šef Delegacije EU u Srbiji Vensan
Dežer poseti 8. aprila ovaj kraj, sa mogućnošću da obiđe i Prijepolje.
 
 Gradonačelnici i predsednici opština u Topoli.jpg (640×426)
Potpisan ugovor u Ministarstvu građevinarstva i urbanizma o poboljšavanju vodosnabdevanja u Prijepolju
Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović potpisao je 20.marta 2013.
godine u Beogradu u Ministarstvu građevinarstva i urbanizma Vlade Republike
Srbije ugovor o realizaciji projekta izgradnje objekta u sistemu prerade pijaće vode
u postrojenju na Seljašnici. Vrednost investicije je 7.200.000 dinara, u kojoj će
opština učestovati sa milion i po dinara.

-Smatram da je Ministarstvo građevinarstva i urbanizma pravilno postupilo što
je podržalo projekat čija je realizacija od velikog interesa za građane, posebno kada
se zna da je sistemom gradskog vodovoda u opštini Prijepolje obuhvaćeno oko 66
odsto domaćinstava. Uočen je opšti i zajednički interes jer će realizacijom ove
investicojom doći do znatnog poboljšanja vodosnabdevanja u gradu i prigradskim
naseljima, rekao je Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje nakon
potpisivanja ovog ugovora.
Predsednik opštine razgovarao sa direktorom Srbijavode
Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović posetio je u utorak, 12.03.2013.
godine JVP Srbijavode u Beogradu i u razgovoru sa direktorom preduzeća Goranom
Puzovićem, nakon pregleda podnete dokumentacije i zahteva za davanje saglasnosti
na vodoprivredne objekte koji se grade na Mrčkovačkoj reci za potreba vodovoda u
Brodarevu, dobio potvrdu da će sve potrebne saglasnosti biti izdate u skladu sa
zakonom. Istaknuto je i da ne postoji ništa što bi osporavalo realizaciju ovog
značajnog projekta.

Direktor Srbijavode obećao je punu podršku nastojanjima lokalne samouprave u
Prijepolju da se aktivnosti u vezi trajnijeg i kvalitetnijeg vodosnabdevanja u Brodarevu
odvijaju predviđenom dinamikom.
Predsednik opštine u Ministarstvu energetike i zaštite životne sredine
Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović posetio je u utorak, 12.03.2013.
godine JVP Srbijavode u Beogradu i u razgovoru sa direktorom preduzeća Goranom
Puzovićem, nakon pregleda podnete dokumentacije i zahteva za davanje saglasnosti
na vodoprivredne objekte koji se grade na Mrčkovačkoj reci za potreba vodovoda u
Brodarevu, dobio potvrdu da će sve potrebne saglasnosti biti izdate u skladu sa
zakonom. Istaknuto je i da ne postoji ništa što bi osporavalo realizaciju ovog
značajnog projekta.

Direktor Srbijavode obećao je punu podršku nastojanjima lokalne samouprave u
Prijepolju da se aktivnosti u vezi trajnijeg i kvalitetnijeg vodosnabdevanja u Brodarevu
odvijaju predviđenom dinamikom.
U Prijepolju održan Regionalni forum o reformi zakonodavstva o lokalnoj samoupravi

U Prijepolju je 15.marta 2013. godine održano treće tematsko zasedanje Regionalnog foruma u organizaciji Saveta za inkluzivno obrazovanje (CIG), nevladine organizacije angažovane na promociji demokratskog upravljanja, podržan od strane Britanske ambasade u Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo, i u saradnji sa opštinom Prijepolje. Na zasedanju foruma formiranog još ranije učestovali su predsednici opština, lideri političkih partija kao i predstavnici civilnog društva i medija iz opština sa područja Zlatiborskog i Raškog okruga.

Tema okruglog stola u Prijepolju bila je „Reforma o zakonu o lokalnoj samoupravi“. Na ovoj sesiji utvrđeni su i formulisani konačni zaključci i preporuke koji će krajem meseca biti predstavljene u Beogradu. Kao i na prethodne dve sesije, održane na Kopaoniku i Priboju, tako i na poslednjoj u Prijepolju među učesnicima su bili predsednici opština, lideri političkih partija i predstavnici civilnog društva i medija iz opština Ivanjica, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Raška, Tutin, Novi Pazar i Sjenica.

Kopredsedavajući sesije Regionalnog foruma u Prijepolju bili su Emir Hašimbegović, predsednik opštine i Aleks N. Grigorov, predsednik saveta za inkluzivno upravljanje. - Formiranje Regionalnog foruma je rezultat prethodnih okruglih stolova u kojima su učestovali odgovorni predstavnici iz opština Zlatiborskog i Raškog okruga. Forum ima stalni karakter i njegov prevashodni cilj je da obezbedi konsenzus između političkih partija i vodećih predstavnika civilnog društva o pitanjima od opšteg interesa za sve građane, rekao je predsednika opštine Prijepolje, Emir Hašimbegović.

Saopštenje za javnost
Okrugli sto u Prijepolju koji 15.marta 2013. godine organizuje Savet za inkluzivno
obrazovanje (CIG), nevladina organizacija angažovana na promociji demokratskog
upravljanja, podržan od strane Britanske ambasade u Srbiji i Fondacije za otvoreno
društvo, i u saradnji sa opštinom Prijepolje predstavlja treće tematsko zasedanje ovog
foruma formiranog u prethodnom periodu u kojem su učestovali predsednici opština,
lideri političkih partija kao i predstavnici civilnog društva i medija iz opština sa
područja Zlatiborskog i Raškog okruga.

Tema okruglog stola u Prijepolju je „Reforma o zakonu o lokalnoj samoupravi“, s
ciljem utvrđivanja i formulisanja konačnih političkih zaključaka i preporuka koje će
krajem meseca biti predstavljene u Beogradu. Kao i na prethodne dve sesije, održane
na Kopaoniku i Priboju, tako i na sutrašnjoj u Prijepolju među učesnicima će biti
predsednici opština, lideri političkih partija i predstavnici civilnog društva i
medija iz opština Ivanjica, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Raška, Tutin, Novi Pazar
i Sjenica, ističe su u saopštenju za javnost Emira Hašimbegovića predsednika opštine
Prijepolje povodom održavanja sutrašnjeg Regionalnog foruma u Prijepolju.

- Formiranje Regionalnog foruma je rezultat prethodnih okruglih stolova u kojima
su učestovali odgovorni predstavnici ove i susednih opština Zlatiborskog i Raškog
okruga. Forum ima stalni karakter i njegov prevashodni cilj je da obezbedi konsenzus
između političkih partija i vodećih predstavnika civilnog društva o pitanjima od
opšteg interesa za sve građane, dodaje se na kraju ovog saopštenja za javnost predsednika
opštine Prijepolje, Emira Hašimbegovića.
Uspeh kancelarije za mlade iz Prijepolja

Uspešan završetak sedmogodišnje podrške mladima realizovan kroz Projekat za jačanjeekonomske sigurnosti Američke agencije za međunarodni razvoj, USAID, obeležen je 7.marta 2013. godine Konferencijom u Jugoslovenskoj kinoteci. Dostignuća Projekta u oblastipreduzetništva i zapošljavanja mladih istaknuta su kroz četiri panel diskusije, uz učešćepredstavnika državnih institucija, međunarodnih organizacija, kancelarija za mlade i vlasnikakompanija.Saradnjom USAID-ovog Projekta za jačanje ekonomske sigurnosti sa kancelarijama za mlade, VladomRepublike Srbije i domaćim privatnim i javnim sektorom, omogućene su obuke iz preduzetništvaza preko 1.800 mladih, a stotine njih je našlo ili počelo sopstveni posao.

Stažiranje je omogućenoza preko 850 studenata iz južne Srbije i Sandžaka, osnovani su centri za karijerno vođenje u NovomPazaru i Bujanovcu, a preko 8.000 mladih je aktivno u programu Dostignuća mladih Srbije.Na kraju skupa uručene su nagrade za najinovativniju novu kompaniju- Etno selu Latkovac, zanajaktivniju školu u programu Dostignuća mladih-Tehničkoj školi Vlasotince, i za najaktivniju kancelariju proglašena je Kancelarija za mlade iz Prijepolja.

 

Projekat sanacije i restauracije Partizanske bolnice
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd doneo je rešenje o uslovima
za preduzimanje mera tehničke saradnje za izradu Projekta sanacije i restauracije
spomeničkog kompleksa „Partizanske bolnice“ u Prijepolju, u javnosti poznatog
kao „4.decembar“. To znači da se do sada utvrđene aktivnosti odvijaju u planiranim
okvirima i da će ovoj spomenički kompleks sedam decenija zvaničnog obeležavanja od
čuvene Prijepoljske bitke dočekati u potpuno novom ruhu.

Podršku lokalnoj samoupravi u ovim poslovima dali su nadležni organi u resornim
ministarstvima Republike Srbije, a u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture
u Beogradu odobrenim uslovima navedeno je, između ostalog, da se memorijalno natpisno
polje sa imenima poginulih može postaviti na postojeći postament kripte, a natpisno
polje u vidu ploče biće urađeno sa ispisanim imenima poginulih boraca.

Vukosav Tomašević, predsednik Skupštine opštine Prijepolje kaže da je projekat
sanacije i restauracije spomenika „4. decembar „ odnosno „Partizanske bolnice“ u
Prijepolju – idejno rešenje dela kompleksa, uradio Zavod za urbanizam i projektovanje
d.o.o. Odgovorni projektant je direktor Zavoda dipl.inž.arh. Alija Iglica. Predviđeno
je da se pored konzervatorskih radova na samom spomeniku i uređenja šireg prostora
ovog memorijalnog spomeničkog kompleksa sa amfiteatrom na otvorenom, na delu
zemljišta do železničke pruge i parka s druge strane ulice prema Limu, instalira i
odgovarajuća rasveta i video nadzor čime bi Prijepolje na samom ulazu u grad, na putu
prema Beogradu, dobilo jednu veoma uređenu i zaokruženu ambijentalnu celinu.
Prijem za članove porodica poginulih vojnika i policajaca
Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović i predsednik Skupštine
opštine Vukosav Tomašević sa saradnicima primili su 11.marta 2013. godine
članove porodica poginulih vojnika i policajaca iz Prijepolja u sukobima na
području bivše Jugoslavije i na Kosovu i Metohiji.

Država Srbija neće zaboraviti svoje građane koji su dali živote za slobodu svoje
zemlje, istakli su na ovom prijemu Hašimbegović i Tomašević i naglasili da će
lokalna samouprava u Prijepolju, bez obzira što se vlast na izborima menja, trajno
obeležavati sećanje na sugrađane koji su poginuli u proteklim ratnim zbivanjima.

Porodicama palih boraca u ratu 1990-2001. godine iz opštine Prijepolje dodeljena
je jednokratna novčana pomoć, a nakon prijema u zgradi lokalne samouprave
članovi porodica i delegacija opštine sa Vukosavom Tomaševićem, predsednikom
SO na čelu, položili su vence i cveće na spomenik, izgrađen u blizini putničke
železničke stanice, kao trajno sećanje na poginule vojnike i policajce.
Memorandum o razumevanju
Zamenik predsednika opštine Prijepolje Dobro Lazarević učestvovao je 7.3.2013. godine
na Zlatiboru u radu sastanka gradonačelnika, načelnika i predsednika opština Bajina Bašta,
Bratunac, Bijelo Polje, Čajetina, Goražde, Pljevlja,Ljubovija, Milići, Priboj, Prijepolje,
Rudo, Srebrenica, Užice, Višegrad i Bratunac i predstavnika stalne radne grupe za regionalni
ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi. Na sastanku je potpisan i Memorandum o razumevanju
koji ima za cilj promociju i saradnju između zainteresovanih strana, kao i učešće u akcijama
koje će se sprovoditi u funkciji održivog ekonomskog razvoja u „Drina – Tara“ regionu –
prekogranične regije između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

- Na sastanku smo kao odgovorni predstavnici opština, potpisujući Memorandum o
razumevanju, potvrdili punu spremnost za saradnju i složili se da ćemo uzeti aktivno učešće u
radu grupe zainteresovanih strana i dati doprinos u definisanju strateških okvira i akcionih
planova za regionalni razvoj, rekao je Dobro Lazarević, zamenik predsednika opštine
Prijepolje i stvoriti uslove u lokalnim samoupravama u cilju stalne i dugoročne saradnje.
Poseta Bosansko – podrinskom kantonu i opštini Goražde
Delegacija opštine Prijepolje na čelu sa Emirom Hašimbegovićem,
predsednikom opštine posetila je 5.marta 2013. godine Goražde. Članovi
delegacije iz Prijepolja u kojoj su bili i Dobro Lazarević, zamenik
predsednika opštine, Nedžad Hodžić i Dragan Čičić, članovi Opštinskog
veća i Izudin Šantić, sekratar Organizacionog odbora MOSI igara sa
najodgovornijim predstavcima Bosansko – podrinskog kantona i opštine
Goražde razgovarali su o realizaciji zajedničkih projekata prekogranične
saradnje kao i o toku priprema za održavanje predstojećih ovogodišnjih
50-tih jubilarnih MOSI igara u Prijepolju.

Članove delegacije opštine Prijepolje primio je Emir Frašto, premijer
Bosansko – podrinskog kantona, a potom su razgovori o saradnji između
opština Goražde i Prijepolje nastavljeni i sa Muhamedom Ramovićem,
načelnikom ove BH opštine.

Opštinski zvaničnici iz Prijepolja posetili su i „Prevent Safetu d.o.o.“ i

„Bektra –precisa“, veoma uspešne privredne kolektive sa savremenom
rehnologijom u kojima je zaposleno oko 1.400 radnika.
 
 
 
 
 
Svetski dan civilne zaštite 1. mart

 

U Prijepolju je 1. marta 2013. godine, u organizaciji opštine Prijepolje i Odeljenja za vanredne situacije MUP-a Srbije svečano obeležen Svetski dan civilne zaštite.

Svečanost je održana u velikoj sali Doma kulture, kada je učesnike ove manifestacije i goste pozdravio Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje.

Predsednik opštine je tom prilikom rekao da civilna zaštita u Republici Srbiji ponovo dobija na značaju i da se intenzivno radi na vraćanju ranijeg ugleda kako bi se uspostavio pravovremeni odgovor društva na izazove i rizike formiranjem operativnih snaga civilne zaštite koje će biti dobro opremljene i obučene za delovanjem u vanrednim situacijama. Civilna zaštita istovremeno predstavlja i odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu.

O ulozi i značaju civilne zaštite i specijalizovanih jedinica CZ govorio je načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Prijepolju MUP-a Srbije Goran Posrkača.

Obeležavanje Svetskog dana civilne zaštite ustanovljeno je 1990. Godine odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne zaštite. Prema međunarodnim standardima, civilna zaštita predstavlja organizovan odgovor društva.

Opština Prijepolje obeležila godišnjicu otmice u Štrpcima

Povodom 20-godišnjice otmice i ubistva 18 osoba bošnjačke nacionalnosti i jednog Hrvata u Štrpcima, Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje i Vukosav Tomašević, predsednik SO sa saradnicima i najodgovornijim predstavnicima lokalne samouprave, primili su u sredu, 27.februara 2013. godine članove porodica devetoro otetih građana iz opštine Prijepolje, kada im je uručena i jednokratna novčana pomoć. Prijemu je prisustvovao i Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije.

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović je tom prilikom porodicama devet otetih građana sa teritorije Prijepolje rekao da opština nastoji da ubrza postupak rešavanja statusnih pitanja ubijenih sugrađana kako bi se oni proglasili civilnim žrtvama rata, a članovi njihovih porodica mogli da ostvare zakonska prava koja im pripadaju.

Predsednik Skupštine opštine Prijepolje Vukosav Tomašević rekao je građanima kod spomen-kompleksa, na memorijalnom skupu u organizaciji opštine Prijepolje, pod nazivom “Dan sećanja na građana opštine Prijepolje nastradale u Štrpcima” da se bez ikakvog razloga i bilo kakve krivice u Štrpcima desio strašan zločin i da su stradali nevini ljudi i zatražio istinu, pravdu, rasvetljavanje i konačno okončanje ovog slučaja. Tomašević je istakao i da je svaka krivica individualna i da srpski narod u celini, kao ni Srbi iz Prijepolja, ne snose nikakvu odgovornost za zločin u selu Štrpce.

Predsednika opštine Prijepolje Emir Hašimbegović rekao je, prilikom govora kod spomen-obeležja u Šarampovu, podignutom u znak sećanja na nastradale građane iz opštine Prijepolje u Štrpcima 27.februara 1993. godine, da se u slučaju otmice nedužnih putnika u Štrpcima nad građanima iz Srbije društvo mora suočiti sa istinom, a da je država dužna da porodicama žrtava ovog zločina obezbedi odštetu jer je to praksa prihvaćena i u drugim zemljama koje su shvatile šta znači suočavanje sa zločinom i prihvatanje odgovornosti.

Razvoj inkluzivne socijalne zaštite

Eldin Jejna, član Opštinskog veća Prijepolje učestovao je u Ivanjici od 22.- 24.februara 2013. godine, kao član radne grupe, na seminaru u realizaciji projekta „Hajde da rastemo zajedno“. Projekat realizuje grad Užice u partnerstvu sa opštinama Čajetina, Požega, Kosjerić i Ivanjica, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji.

Cilj projekta je doprinos socijalnoj inkluziciji osetljivih grupa, posebno dece sa invaliditetom i njihovih porodica kroz izgradnju lokalnih i regionalnih kapaciteta za razvoj inkluzivne socijalne zaštite kao i izrada regionalne strategije o socijalnoj zaštiti.

Predsednik opštine učestvovao u radu Upravnog odbora PROGRES-a
Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović učestvovao je 21.februara 2013.
godine u radu Upravnog odbora Programa evropskog partnerstva sa opštinama – EU
PROGRES u Ivanjici.Razgovarano je o realizaciji Programa u periodu od 1.oktobra do
31.decembra 2012. Godine i ramotrene preporuke za finansiranje projekata iz trećeg kruga
poziva u oblasti infrastrukture.

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović je na sednici UO EU PROGRES-
a dopunio ranije dostavljenu dokumentaciju u vezi sanacije sportske sale Ekonomsko-
trgovinske škole u Prijepolju. Opština Prijepolje je sa ovom školom konkurisala za
donatorska sredstva kod PROGRES-a. Ukupna vrednost investicije je oko 7.5 miliona
dinara.
Poseta Ministarstvu omladine i sporta
Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović sa saradnicima
posetio je Ministarstvo omladine i sporta u Vladi Republike Srbije
i sastao se sa zamenicom ministra Zagorkom Petrović, kada je zvanično
saopšteno da su opštini Prijepolje odobrena sredstva u iznosu od 10
miliona dinara opredeljenih za potrebe rekonstrukcije sportskih objekata
i terena u ovom gradu.

Ova novčana sredstva Vlada Republike Srbije odobrila je kao deo pomoći
opštini Prijepolje u okviru priprema za održavanje ovogodišnjih 50-tih
jubilarnih MOSI igara.
Sastanak državnog sekretara sa predstavnicima sportkih organizacija
Predrag Peruničić državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta u Vladi Republike Srbije posetio je u sredu,20.februara Novu Varoš.Sa predstavnicima sportskih organizacija sa područija opština Prijepolje,Priboj,Sjenica,Novoi Pazar i Nova Varoš razgovarao je o razvoju sporta,posebno u klubovima koje okupljaju mlade i tom prilikom obećao pomoć u daljim aktivnostima u ovoj oblasti. Ova poseta odgovornih predstavnika Ministarstva omladine i sporta i razgovori sa predstavnicima sportskih organizacija bila je u funkciji promocije ovogodišnje akcije „Sport u školi“. U razgovorima je učestvovao i Admir Mušović,član Opštinskog veća u Prijepolju koji je prisutne upoznao sa aktivnostima koje se vode u okviru priprema za odrzavanje 50-ih jubilarnih MOSI igara. Ovom prilikom predstavnicima sportskih rukometnih klubova iz ovih opština, državni sekretar Peruničić uručio je,ispred Ministarstva omladine i sporta,lopte kao vid pomoći.
Ekonomski forum USAID
Emir Hašimbegović, predsednik opštine Prijepolje učestvovao je 20. februara na
Zlatiboru, u radu ekonomoskog foruma na kojem su predstavljeni novi kriterijumi
za odabir međuopštinskih programa i potencijali lokalnih samouprava sapodručja
Zlatiborskog okruga. Forum je održan u organizaciji USAID projekta održivog razvoja
i u saradnji sa gradom Užice i opštinama Čajetina, Nova Varoš, Prijepolje i Priboj.

U razgovorima je rečeno da će međuopštinska saradnja i sinergija partnerskih opština
sa područja Zlatiborskog okruga i dalje biti ključni elementi u definisanju programa
koji će se sprovoditi na ovom području.

Definisani programi, ocenjeno je na ovom ekonomskom forumu na Zlatiboru, će imati
za cilj jačanje privrede regiona, privlačenje investicija, otvaranje novih radnih mesta
kao i unapređenje radne snage i njeno prilagođavanje potrebama lokalnog i regionalnog
tržišta.
Građanski budžet opštine Prijepolje
Uz podršku predsednika opštine Prijepolje Emira Hašimbegovića i uz stručnu pomoć organizacije Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Beograda, Odeljenje za privredu, budžet i finansije je izradilo vodič kroz budžet opštine Prijepolje pod nazivom Građanski budžet. Ovaj dokument veoma razumljivim I jasnim jezikom predstavlja budžet opštine Prijepolje i kao takav zvanični dokument građane i građanke informiše o načinu punjenja opštinskog budžeta, kao i o načinu na koji lokalna samouprava ima nameru da troši i investira budžetska sredstva. Kako je da je do sada jedino nacionalni budžet, i budžeti u još samo 4-5 opština u procesu izrade Građanskog budžeta, izrada i objavljivanje Građanskog budžeta opštine Prijepolje za 2013.godinu je značajan korak koji će omogućiti da se opština predstavi kao lokalna samouprava otvorena ka građanima I građankama i spremna da svoj rad učini transparentnim i dostupnim javnosti.
Dvadeeset lokacija za mini hidroelektrane na području opštine Prijepolje
Od 317 lokacija za izgradnju mini - hidroelektrana, koje je potencijalnim
investitorima predstavilo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne
sredine, 20 se nalazi u opštini Prijepolje.
U slivu Lima ih je ukupno 37. Osim u Prijepolju gradile bi se i u Priboju (14)
i Novoj Varoši (3).
 
Prijepolje je, kad su u pitanju ulaganja u obnovljive izvore energije, već
nekoliko godina potencijalno gradilište jer je kanadska firma REV u podmakloj
fazi priprema za izgradnju dve hidroelektrane na Limu ukupne snage 58 megavata.
U taj posao ova firma je spremna da uloži oko 145 miliona evra a do sada je
u geološka istraživanja, potrebne projekte i dozvole kao i otkup privatnog
zemnljišta investirala preko 10 miliona evra.
- Mi svakako pozdravljamo svaku razvojnu inicijativu u ekonomski izuzetno
pasivnu opštinu kakva je naša”, kaže predsednik opštine Prijeopolje Emir
Hašimbegović.
 
- On je dodao da je dobro što će poslovima oko mini hidro - elektrana
koordinirati resorno Ministarstvo kako bi se izbeglo višestruko izdavanje
dozvola i uveo red u toj oblasti.
 
- Lokalna administracija je apsolutno spremna da potencijalnim
investitorima pruži neophodnu pomoć i obezbedi im da u što kraćem roku,
u skladu sa zakonskom regulativnom, pribave potrebnu dokumentaciju koju u
slučaju mini hidro - elektrana uglavnom izdaje lokalna samouprava”, rekao je
Hašimbegović.
TOP na Sajmu turizma u Beogradu


Opština Prijepolje je na 35. Međunarodnom sajmu turizma koji se održava
od 20. - 24. Februara u Beogradu predstavljena kroz bogate turističke
potencijale. Direktorka Turističke organizacije Ivana Rakonjac izjavila
je da je opština Prijepolje, predstavljena u okviru štanda Turistička
organizacija regije Zapadna Srbija u hali četiri Beogradskog sajma.
- Princip nastupanja kao regije podržavamo iz razloga, što je na taj način
veća zastupljenost, ne samo naše Turističke organizacije, nego i ostalih
Turističkih organizacija, jer naš stand po veličini dominira. Samim tim
lakše je privući potencijalne turiste“ - navala je direktorka Turističke
organizacije u Prijepolju Ivana Rakonjac.
 
Posetiocima sajma bogata i zaniljiva turistička ponuda Prijepolja,
pored prirodnih resrusa prezentovana je i kroz kulturno - istorijske
znamenitosti.
 
- Mi na ovoj manifestaciji promovišemo sve vidove turizma i usluga,
počev od seoskog, odnosno rurarnog turizma, preko sportskog, pa sve do
zdravstvenog, kulturnog i verskog turizma, rekao je Zoran Despotović, član
Opštinskog veća opštine Prijepolje zadužen za praćenje i podsticanje
aktivnosti u oblasti turizma i poljoprivrede.
Gosti Turističke organizacije Prijepolja na ovogodišnjem sajmu su
i članovi Planinarskog društva “Kamena Gora”, kao i predstavnici
udruženja koja se bave izradom suvenira i predmeta domaće radinosti.
O B A V E Š T E Nj E

Republika Srbija

OPŠTINA PRIJEPOLjE

Opštinska uprava

Broj: 501-4/13

P r i j e p o lj e

 

            Na osnovu člana 10. stav 1. i 2. člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), daje sledeće

 

                                                            O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

                  Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija" A.D. Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu Projekta bazna  stanica mobilne telefonije „Brodarevo" - UE11/UEU11/UE11C057, na kat.parceli br.659  K.O. Brodarevo, na teritoriji opštine Prijepolje.

            Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu podnetog zahteva svakog radnog dana od 11 do 14 časova u prostorijama Opštinske uprave opštine Prijepolje, kancelarija br.29 i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

 

 

 

      OPŠTINSKA UPRAVA

KONKURS MOSI

Opština Prijepolje

IZVRŠNI ODBOR 50. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara (MOSI) Prijepolje 2013 raspisuje

 

 

 

K   O   N   K   U   R   S

 

 

            Za izradu maskote, logoa i plakata Međuopštinskih omladinskih sportskih igara (MOSI) Prijepolje 2013.

 

            Opština Prijepolje IZVRŠNI ODBOR 50. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara (MOSI) Prijepolje u povodu 50. MOSI koje se održavaju u julu mesecu 2013. godine u Prijepolju, raspisuje konkurs za izradu idejnog rešenja maskote, logoa i plakata MOSI.

 

            Cilj konkursa je da se dobiju kvalitetna, originalna i jednostavna rešenja maskote, logoa i plakata koja će biti primenjivana za promociju opštine Prijepolje i 50. MOSI.

 

            Idejno rešenje maskote, logoa i plakata treba da simbolizuje 50. MOSI i opštinu Prijepolje.  Logo će biti korišćen na svim promotivnim materijalima MOSI a plakat će služiti da najavljuje same Igre. Maskota će biti korišćena kao prigodan poklon posetiocima Igara i opštine Prijepolje. Vrednost maskote u izradi ne bi trebala da prelazi iznos od 300,00 dinara po komadu.

 

            Sve relevantne informacije o 50. Međuopštinskim omladinskim sportskim igarama (MOSI) Prijepolje 2013, mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Igara: 50mosiprijepolje2013.org

 

            Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica. Moguće je poslati najviše tri rešenja za maskotu, logo i plakat. Takođe je mogući poslati samo rešenje za maskotu ili logo ili plakat. Poželjno je da idejno rešenje logoa i plakata sadrži znak (grafički element) i logotip (slovni znaci). Rešenje logoa mora biti u skladu sa standardizovanim logoom MOSI. Idejno rešenje maskote može sadržati znak (grafićki element) i logotip (slovni znaci). Slovni znaci moraju biti pogodni za pisanje na ćiriličnom i latiničnom pismu kao i na engleskom jeziku.

 

            Ponuđači su dužni da dostave sledeće:

 

 

-      Idejna rešenja maskote, logoa i plakata na CD-u u .tif ili .jpg

 

-      Po tri štampana primerka maskote, logoa i plakata u punom koloru i u crno beloj verziji na A4 papiru

 

-      Odštampano tekstualno obrazloženje, odnosno objašnjenje maskote, logoa i plakata kao i opis materijala od kojih se može izraditi maskota i u kojoj veličini

 

            Ponuđači mogu dostaviti i izrađeni primerak maskote.

 

            Ponuđači su dužni da dostave i sledeće informacije u štampanoj formi na jednom A4 listu:

 

           

Za fizička lica

Za pravna lica

Ime i prezime

Naziv pravnog lica

Matični broj

PIB

Broj lične karte

Matični broj

Adresa

Adresa

Broj tekućeg računa i naziv banke

Odgovorna osoba

Kontakt telefon i kontakt e-mail

Kontakt telefon i kontakt e-mail

 

 

            Izvršni odbor MOSI zadržava pravo da odabere maksimalno po dva predloga za maskotu, logo i plakat kao i da predloži dopune izabranog idejnog rešenja.

 

            Radovi će biti ocenjeni od strane stručnog žirija. Za odabrana rešenja predviđena je novčana nagrada u bruto iznosu:

 

-      Za maskotu 500€ u dinarskoj protivvrednosti.

-      Za logo 100€ u dinarskoj protivvrednosti.

-      Za plakat 300€ u dinarskoj protivvrednosti.

 

            Radovi se dostavljaju u zapečaćenoj koverti najkasnije do 01. februara 2013. godine do 10h na adresu: opština Prijepolje trg bratstva i jedinstva 1, 31300 Prijepolje, izvršnom odboru MOSI sa naznakom: ,,Konkurs za maskotu, logo i plakat MOSI’’

 

            Isplatom nagrade autoru konkursnog rada izvršni odbor MOSI stiče pravo da rad koristi u celini ili pojedinim delovima. Nagrađeni autor je dužan da nakon isplate nagrade dostavi izvršnom odboru MOSI izabrano grafičko rešenje u vektorskom obliku (.ai ili  .cdr ili kao bit mapa u rezoluciji 300 dpi, CMYK).

 

            Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

 

            Prispeli radovi se neće vraćati autoru.

 

 

Konkurs za dodelu novčanih nagrada

Na osnovu člana 7. Odluke  o dodeli  jednokratne novčane nagrade studentima    čiji roditelji imaju prebivalište na području opštine Prijepolje, Komisija za mlade talente raspisuje :

K   O  N   K   U   R   S

ZA DODELU NOVČANIH NAGRADA  MLADIM TALENTIMA - UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ČIJI RODITELjI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

I

K   O  N   K   U   R   S

ZA DODELU JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE STUDENTIMA   ČIJI RODITELjI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA  2011/2012.

 

Pogledajte kompletne konkurse:

Konkurs đaci

Konkurs studenti

Odluka o budžetu za 2013.godinu

Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu (''Službeni glasnik RS'', broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 i 93/2012), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', broj 129/2007) i člana   39. Statuta opštine Prijepolje, Skupština opštine Prijepolje je na sednici   od            12.   2012. godine, donela

 

 

O  D  L  U  K  U

O  BUDžETU  OPŠTINE  PRIJEPOLjE  ZA  2013. GODINU

 

 Pogledajte odluku o budžetu ovde

 

 

Pogledajte prilagođenu prezentaciju namenjenu za jasniju analizu budžeta na linku

 Budžet u malom Opština prijepolje from Mladi Prijepolja

PLAN DETALjNE REGULACIJE GRANIČNOG PRELAZA GOSTUN

Opštinska uprava opštine Prijepolje, po obavljenoj stručnoj kontroli Nacrta           plana detaljne regulacije graničnog prelaza Gostun, granični prelaz sa Crnom Gorom na državnom putu I A reda br.6, opština Prijepolje, od strane Komisije za planove Skupštine opštine Prijepolje, a na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS", broj 72/09, 81/09 i 24/11) i člana 60. i 63. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata, („Službeni glasnik RS", broj 31/10, 69/10 i 16/11), oglašava

JAVNI UVID

U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE GRANIČNOG PRELAZA GOSTUN, GRANIČNI PRELAZ SA CRNOM GOROM NA DRŽAVNOM PUTU I A REDA BR.6, OPŠTINA PRIJEPOLjE

•1.      Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije graničnog prelaza Gostun, granični prelaz sa Crnom Gorom na državnom putu I A reda br.6, opština Prijepolje, obaviće se u periodu od 10.12.2012. godine do 10.01.2013. godine u zgradi Opštinske uprave opštine Prijepolje (sala za sastanke), Trg Bratstva i jedinstva br. 1. Prijepolje, radnim danima od 10-16 časova.

•2.      Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt plana plana detaljne regulacije graničnog prelaza Gostun, granični prelaz sa Crnom Gorom na državnom putu I A reda br.6, opština Prijepolje mogu dostaviti u pisanoj formi Opštinskoj upravi opštine Prijepolje, u toku trajanja javnog uvida, tj. najkasnije do 10.01.2013      godine.

•3.      Pravna i fizička lica koja su podnela primedbu u pisanom obliku mogu istu da obrazlože na javnoj sednici Komisije za planove Skupštine opštine Prijepolje.

•4.      U toku trajanja javnog uvida Nacrt plana detaljne regulacije graničnog prelaza Gostun, granični prelaz sa Crnom Gorom na državnom putu I A reda br.6, opština Prijepolje, biće izložen na sajtu opštine Prijepolje, www.prijepolje.rs.

•5.      Javna prezentacija Nacrta plana detaljne regulacije graničnog prelaza Gostun, granični prelaz sa Crnom Gorom na državnom putu I A reda br.6, opština Prijepolje, biće održana dana   24.12.2012. godine, sa početkom u 12 časova u zgradi Doma kulture u Prijepolju.

•6.      Javna sednica Komisije za planove Skupštine opštine Prijepolje biće održana dana  24.01.2013. godine, sa početkom u 12 časova u zgradi Doma kulture u Prijepolju.

Obaveštenje

Obaveštavaju se građani, koji nisu popisani, da će  se naknadni popis poljoprivrede obaviti u periodu od 01. do 10. decembra 2012. godine od 10,00 do 14,00 časova, po prijavama građana.  

 

            Svi građani koji žele da se popišu  treba da se prijave  Popisnoj komisi u Opštinskoj upravi Prijepolje, ili da se jave na telefon broj 033 712 637.

 

           

 

POPISNA KOMISIJA

Predlog za povećanje cene komunalnih usluga

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima (''Službeni glasnik RS'', broj 88/2011 objavljujemo predlog JKP ''Lim'' Prijepolje za povećanje cene komunalnih usluga za grejnu sezonu 2012/2013. godinu

Pogledajte predložene cene OVDE

JAVNI KONKURS ZA JAVNE RADOVE

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti  („Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), člana 72 Pravilnika o kriterijumima i načinu sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja („Sl.glasnik RS", br. 7/10, 3/2011 i 6/2011) i člana 3 Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Nacionalne službe za zapošljavanje i Opštine Prijepolje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE-

FILIJALA PRIJEPOLjE I OPŠTINA PRIJEPOLjE

r a s p i s u j u

 

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA PODRUČJU OPŠTINE PRIJEPOLjE U 2012. GODINI

Pogledajte dokumenta:

   Javni poziv za javne radove za 2012. godinu lapz

   SP- LAPZ Prijepolje

   SZ-LAPZ-Prijepolje

ODLUKA

Na osnovu člana 17. Odluke o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Prijepolje (''Sl. glasnik opštine Prijepolje'' br. 7/2010), predsednik opštine Prijepolje donosi:

O  D  L  U  K   U

o izboru projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Prijepolje za 2012. godinu

 

Pogledajte odluku ovde

JAVNI UVID U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE PRIJEPOLjE I BRODAREVO

Opštinska  uprava Opštine Prijepolje, po obavljenoj stručnoj kontroli Nacrta plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo od strane Komisije za planove Skupštine opštine Prijepolje, a na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', broj 72/09, 81/09 i 24/11) i  člana 60 i 63. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata, (''Službeni glasnik RS'', br. 31/10, 69/10 i 16/11), oglašava

 

 

JAVNI UVID

U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE PRIJEPOLjE I BRODAREVO

 

 

 1. Javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo obaviće se u periodu od 17.09.2012. godine do 17.10.2012. godine u zgradi Opštinske uprave opštine Prijepolje (sala za sastanke), Trg Bratstva i jedinstva br. 1. Prijepolje, radnim danima od 10-16 časova.
 2. Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo mogu dostaviti u pisanoj formi Opštinskoj upravi Opštine Prijepolje, u toku trajanja javnog uvida, tj. najkasnije 17.10.2012. godine.
 3. Pravna i fizička lica koja su podnela primedbu u pisanom obliku mogu istu da obrazlože na javnoj sednici Komisije za planove Skupštine opštine Prijepolje.
 4. U toku trajanja javnog uvida  Nacrt plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo biće izložen i na sajtu opštine Prijepolje, http://www.prijepolje.rs/.
 5. Javna prezentacija Nacrta plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo biće održana  dana 03.10. 2012. sa početkom u 12 časova u zgradi Doma kulture u Prijepolju.
 6. Javna sednica Komisije za planove Skupštine opštine Prijepolje biće održana dana 30.10.2012. godine  sa početkom u 12 časova u zgradi Doma kulture u Prijepolju.

           Karte i tekstualni deo nacrta možete da skinete ovde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

            

Osnovan strateški tim za privlačenje stranih investitora

Kako bi doprineo ekonomskom osnaživanju Prijepolja, vlasnik firme Emilio Stecher, gospodin Meša Podbićanin osnovao je tim za privlačenje stranih ulaganja. Tim je zaposlen u firmi Emilio Stecher, ali se isključivo bavi pronalaženjem stranih investitora. Za vrlo kratko vreme napravili su odlične kontakte sa privrednicima iz Turske i uskoro se očekuje njihova poseta našem gradu. U pregovorima su i sa investitorima iz Švajcarske, Italije, Slovenije, Nemačke i Austrije.

 Opštinska uprava Prijepolje i Odelenje za lokalni ekonomski razvoj podrzava iniscijativu firme Emilio Stecher i daje punu podršku . Sve u cilju ostvarivanja zajedničkog cilja : unapredjenja lokalnog ekonomskog razvoja.

Obaveštenje

PUNKTOVI  ZA PRIJAVLjIVANjE POPISIVAČA

 ZA OPŠTINU PRIJEPOLjE U VREMENU OD 10 - 14 AVGUSTA 2012. GODINE

 

Adresa punkta

Radno vreme punkta

 Opštinska uprava Prijepolje, Trg Bratstva i jedinstva 1. (kancelarija broj 1.)

 Od 08,00 - 16,00 sati

Mesna kancelarija Brodarevo

Od 08,00 - 16,00 sati

OBAVEŠTENjE

Kandidati se prijavljuju lično, popunjavanjem obrasca na opštinskom punktu, u opštini u kojoj stanuju, gde će biti i angažovani za rad u Popisu poljoprivrede.

Studenti mogu da se prijave u opštini u kojoj stanuju u vreme studiranja ili u opštini u kojoj stanuju njihovi roditelji, odnosno tamo gde nameravaju da rade u Popisu poljoprivrede.

Izuzetno, asistenti savetodavaca prijavljuju se u opštinama u kojima rade u tom svojstvu.

Nije dozvoljeno prijavljivanje kandidata na više od jednog punkta, odnosno na više opština.

Lokalni plan upravljanja otpadom
Poštovani građani,

Opština Prijepolje Vas poziva da se uključite u javnu raspravu o nacrtu

                                                 Lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Prijepolje.

  

Nacrt dokumenta nalazi se na internet prezentaciji Opštine Prijepolje:

Nacrt lokalnog plana  skinite  OVDE

      i u štampanoj verziji je dostupan građanima u prostorijama Opštinske uprave Prijepolje, kancelarija broj 29, svakog radnog dana od 10 do 14 časova u periodu od 28. maja do 28. juna 2012.godine.

  Vaše komentare, primedbe i sugestije možete sa naznakom

Za lokalni plan upravljanja otpadom  uputiti na e-mail  oprijep@gmail.com ili na adresu Opštine:

Opština Prijepolje

Trg bratstva i jedinstva 1

31300 Prijepolje

Javna rasprava održaće se 29.06.2012.godine u sali Opštine Prijepolje u 12 časova.

        Lokalni plan upravljanja otpadom izrađen je u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i važi za period do 2020.godine.On utvrđuje osnovne probleme u upravljanju otpadom i daje preporuke , odnosno ciljeve za rešavanje problema i uređenje upravljanja otpadom, odnosno uspostavljanje sistema upravljanja otpadom.Plan je izrađen uz učešće svih zainteresovanih organizacija i institucija.

Opština Prijepolje, u narednom periodu , između ostalog planira da:

•·        uspostave nove i ojačaju postojeće institucionalne i administrativne kapacitete opštine u upravljanju otpadom,

•·         postepeno povećavaju pokrivenost prikupljanja otpada na 75% teritorije,

•·        učestvuje u izgradnji i otvaranju regionalne deponije «Banjica», zatvore i saniraju smetlišta i divlje deponije,

•·        uspostave sistem odvojenog sakupljanja otpada, separacije i reciklaže,

•·        izmene sistem finansiranja,

•·        povećaju nivo javne svesti, učestvovanja građana u procesu donošenja odluka u oblasti upravljanja otpadom.

 

Postavljene ciljeve nije moguće ostvariti bez aktivnog učestvovanja svih građana naše opštine.

Regionalni plan upravljanja otpadom

                                                                                                            

Republika Srbija

Opština Prijepolje

Broj:501-36/11

Dana: 26.10.2011.godine

                                      

Poštovani građani,

Opština Prijepolje Vas poziva da se uključite u javnu raspravu o nacrtu   

  

Regionalnog plana upravljanja otpadom za opštine Prijepolje, Nova Varoš, Priboj i Sjenica za period 2012-2020.

  Nacrt dokumenta nalazi se na internet prezentaciji Opštine Prijepolje: http://www.opstinaprijepolje.rs/

Nacrt regionalnog plana  skinite  OVDE

i u štampanoj verziji je dostupan građanima u prostorijama Opštinske uprave Prijepolje, kancelarija broj 29, svakog radnog dana od 10 do 14 časova u periodu od 26. oktobra do 26. novembra 2011. godine.

Vaše komentare, primedbe i sugestije možete sa naznakom  

Za Regionalni plan upravljanja otpadom uputiti na e-mail oprijep@gmail.com ili na adresu Opštine:

Opština Prijepolje

Trg bratstva i jedinstva 1

31300 Prijepolje

Javna rasprava održaće se 28. novembra 2011. u sali SO Prijepolje u 12 časova.

Regionalni plan upravljanja otpadom izrađen je u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i važi za period do 2020. godine. On utvrđuje osnovne probleme u upravljanju otpadom i daje preporuke, odnosno ciljeve za rešavanje problema i uređenje upravljanja otpadom u skladu sa evropskim standardima.

Plan je izrađen uz učešće svih zainteresovanih organizacija i institucija.

Osnovni cilj je uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u skladu sa domaćim i evropskim standardima. To znači da opštine Prijepolje, Nova Varoš, Priboj i Sjenica u narednom periodu, između ostalog, planiraju da:

•  uspostave nove i ojačaju postojeće institucionalne i administrativne kapacitete opštine u Regionu za upravljanje otpadom,

•  postepeno povećavaju pokrivenost prikupljanja otpada na 75% teritorije,

•  učestvuju u izgradnji i otvaranju regionalne deponije Banjica i zatvore i saniraju smetlišta i divlje deponije,

•  uspostave sistem odvojenog sakupljanja otpada, separacije i reciklaže,

•  izmene sistem finansiranja,

•  povećaju nivo javne svesti , učestvovanja građana u procesu donošenja odluka u oblasti upravljanja otpadom.

•  

Postavljene ciljeve nije moguće ostvariti bez aktivnog učestvovanja svih građana naše opštine.

Izradu  Regionalnog plana upravljanja otpadom za opštine Prijepolje, Nova Varoš, Priboj i Sjenica za period 2012-2020. pomogao je Projekat "Program podrške opštinama IPA 2007" koji finansira Evropska unija a sprovodi konzorcijum partnera na čelu sa GIZ IS.

 

MSP IPA 2007

 
Zelena ekonomija- put ka energetskoj efikasnosti

U opštini Prijepolje je u toku je realzacija projekta:

 „ Zelena ekonomija - put ka energetskoj efikasnosti ".

Pogledajte dokument.

Vesti & Događaji
23.Decembar 2021.
ODLUKA o produženju ...
ODLUKA o produženju roka za podnošenje eprijava na javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Opštine >
20.Decembar 2021.
Informisanje ...
Odluka o raspisivanju republičkog referenduma i Akt o promeni Ustava Republike Srbije
02.Decembar 2021.
Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na ...
Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Opštine PrijepoljePrijavni >
30.Novembar 2021.
Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene ...
  Pravilnik  o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe >
27.Oktobar 2021.
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije kuća i ...
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije kuća i stanova
19.Oktobar 2021.
Konačna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građanje kao krajne korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i ...
Konačna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građanje kao krajne korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i >
08.Oktobar 2021.
Preliminarna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građane kao krajnje korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova koji su ispunili uslove iz javnog ...
Preliminarna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građane kao krajnje korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova koji su ispunili uslove iz javnog >
03.Septembar 2021.
Javni poziv za ...
03.09.2021. JAVNI POZIV  GRAĐANIMA ZA SUFINANSIRANjE MERA UNAPREĐENjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STANOVIMA U STAMBENIM ZGRADAMANA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2021. GODINU -PRILOZI-   PRAVILNIK O SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE >
27.Avgust 2021.
Odluka o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje koji su ispunili uslove iz Pravilnika pojedinačno po ...
27.08.2021 Odluka o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje koji su ispunili uslove iz Pravilnika pojedinačno po >
17.Avgust 2021.
Preliminarne liste privrednih subjekata za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i ...
 Obaveštenje za javnost o utvrđivanju Preliminarnih rang  lista izabranih privrednih subjekata od strane Stručne komisije, koji će učestvovati i realizaciji Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u Opštini Prijepolje.Pojedinačno  utvrđene  PRELIMINARNE >
02.Avgust 2021.
Javni poziv za mere energetske sanacije ...
  Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada , porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje.Obaveštenje o Odluci da produži rok za prijavljivanje privrednih subjekata za učešće u sprovođenju >
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >